12/08 – schriftelijke vraag van bruno valkeniers i.v.m. de bestrijdingsmaatregelen van de antwerpse gouverneur en steunmaatregelen van de antwerpse gedeputeerden

Het is duidelijk dat de Covid-19 virus, die nu reeds een half jaar ons maatschappelijk leven bepaalt, dit ook in de komende maanden (?) zal blijven doen met hoogtes en laagtes.
Mogelijk tot er massaal vaccins zullen kunnen worden toegediend.
Intussen wordt ons leven hoe langer hoe meer gedicteerd door ‘De Nationale Veiligheidsraad’ uitgebreid met de minister-presidenten.
Voor de inwoners van de provincie Antwerpen betekent dit dat het federale België, Vlaanderen en sinds kort ook de provincie gouverneur en verschillende gemeentebesturen tal van maatregelen uitvaardigen om het Corona virus te bestrijden en de nadelige economische en sociale impact van die maatregelen te milderen.

Mede door de Babylonische spraakverwarring gecreëerd door elkaar én zichzelf tegensprekende politici én medische specialisten ziet de burger echter dikwijls het bos niet meer tussen de bomen. Dan hebben we het nog niet over de vragen die men zich kan stellen over:
– de grondwettelijkheid van sommige maatregelen.
– het waarom van uniforme maatregelen voor verschillende regio’s in onze provincie met verschillende infectie grootte.
– het immense verschil in het doen naleven van de maatregelen in de verschillende regio’s, provincies, gemeenten.
De echte financiële, budgettaire en dus fiscale consequenties zijn voor later…

Ikzelf en de Vlaams Belang fractie hebben hierbij dan ook volgende vragen aan de deputatie:

Zoals de deputatie eind juli terecht zegde is ‘noodplanning’ geen taak die vanuit de federale en regionale overheden aan de deputatie is toegewezen en neemt mevrouw de gouverneur Cathy Berx haar beslissingen vanuit haar federale bevoegdheden.
Gezien de impact van die beslissingen op elke inwoner van de provincie vinden we het meer dan opportuun om de gouverneur te vragen haar visie en beleid rond Covid-19 aan de provincieraad nader toe te lichten.
Wij verzoeken de deputatie dan ook om op de eerstvolgende provincieraad van 24 september de gouverneur de kans te geven om dit te doen en de raadsleden om daarbij de nodige vragen te stellen.

Waaronder de volgende:
1) Er zouden door de vereniging van Kempense burgemeesters, gesprekken zijn aangevraagd met de gouverneur, om de maatregelen die nu gelden voor de hele provincie Antwerpen, te herzien en te differentiëren en rekening te houden met de lagere besmettingskans in de Kempense rurale gemeenten.
Heeft dat gesprek reeds plaatsgevonden?
Wat waren de resultaten?
Werd onderzoek gedaan naar de wettelijkheid van de maatregelen?
Op welke wettelijke grond zijn deze maatregelen gebaseerd?
Wat is rechtsgrond voor de quarantaine en hoe gebeurt het toezicht?


De gouverneur van de provincie Antwerpen heeft de gezondheidsen veiligheidsmaatregelen om het COVID-19 virus te bestrijden genomen vanuit haar federale taakstelling. De deputatie zal aan de gouverneur de ruimte geven om tijdens de speciaal daarvoor samengeroepen Verenigde Raadscommissie op 17 september om 17.00 uur haar visie en beleid rond Covid-19 nader toe te lichten.

2) Dat de maatregelen uitgevaardigd door de gouverneur zware (economische) gevolgen hebben voor de bedrijven, middenstanders en de beeldvorming van de provincie Antwerpen is een eufemisme. Eind juli heeft de deputatie aangekondigd om in gesprek te gaan met de federale en regionale overheden om bijkomende steunmaatregelen uit te werken voor de getroffen personen en bedrijven in de provincie. Ook zou gewerkt worden aan een positieve economische beeldvorming van de provincie Antwerpen.
Hebben deze gesprekken met de overheden reeds plaats gevonden?
Wat is het resultaat van deze gesprekken?
Welke bijkomende maatregelen zijn er door de verschillende overheden getroffen?
Wat hebben de gesprekken met Unizo en het Neutraal Syndicaat van de Zelfstandigen opgeleverd om een positieve economische beeldvorming voor Antwerpen te creëren?
Waaruit bestaat die beeldvorming vandaag en in de toekomst?

De deputatie heeft op 31 juli 2020 een schrijven gericht aan zowel de Vlaamse als de federale regering. In dit schrijven heeft de deputatie er bij de Vlaamse regering op aangedrongen om extra steunmaatregelen te nemen om de sociaaleconomische gevolgen in onze zwaar getroffen provincie het hoofd te kunnen bieden. Op 7 augustus 2020 vond een overleg plaats tussen de Vlaamse regering en de deputatie. De Vlaamse regering is ingegaan op de vraag van de deputatie en heeft de steunmaatregelen voor onze ondernemingen verlengd tot eind 2020. Ook de federale regering heeft inmiddels een aantal maatregelen verlengd die onze ondernemingen blijvend ondersteunen. Zo kunnen bijvoorbeeld bedrijven die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis tot eind 2020 blijvend gebruikmaken van het systeem van tijdelijke werkloosheid.
De deputatie heeft een constructieve dialoog opgezet met UNIZO Provincie Antwerpen, het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen, Comeos en Horeca-Vlaanderen. Alle partners hebben hun schouders gezet onder een gezamenlijke imagocampagne. Er is gekozen voor een interactieve imagocampagne, waarmee niet alleen de provincie en de ondernemersfederaties aan de slag kunnen. Ook elk bedrijf en elke burger kan actief deelnemen via sociale media. Onze communicatiedienst neemt hierin, in samenwerking met onze dienst Economie, Innovatie en Samenleven en met Toerisme Provincie Antwerpen, het voortouw.

3) Binnen goed 2 weken begint het nieuwe schooljaar. Specialisten zijn het zo ongeveer eens dat het onderwijs, de leerkrachten en de leerlingen zich geen 2de scenario kunnen veroorloven zoals in het voorjaar. Dit geldt ook voor het provinciaal onderwijs.
Is de deputatie in gesprek met de Vlaamse minister van onderwijs en de federale overheden over de situatie?
Hebben onze provinciale scholen een draaiboek voor de opstart en goede werking?

Zijn de provinciale scholen voorbereid op de mogelijke noodzaak van wisselende scenario’s?

Wij kunnen u bevestigen dat Luk Lemmens, als bevoegde gedeputeerde van Provinciaal Onderwijs Antwerpen en als voorzitter van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, contact heeft met Ben Weyts, Vlaamse minister van Onderwijs en met zijn kabinet. Het provinciaal onderwijs wordt – net zoals de andere onderwijskoepels – bij elke stap in het proces betrokken. Sinds de bekendmaking van de aangepaste kleurcodes zijn de scholen volop bezig de start van het schooljaar in code geel voor te bereiden. Ze maken alvast ook een scenario op voor code oranje om zo snel mogelijk te kunnen schakelen indien nodig. Vanaf volgende week worden de risicoanalyses uitgewerkt. Dit gebeurt door de coördinerend preventieadviseur van het APB POA in samenwerking met de lokale preventieadviseurs van de scholen. Deze risicoanalyses zijn gebaseerd op die van het vorig schooljaar 2019-2020, aangepast aan de nieuwe richtlijnen en verfijnd daar waar nodig.

Bestuurshernieuwingen doen in Edegem een frisse wind waaien

Beste vrienden,

Vergaderen in tijden van corona is allesbehalve evident. Toch zijn we er in geslaagd om op een veilige manier de bestuurshernieuwingen in Edegem verder uit te werken. 
Het voorzitterschap van onze afdeling wordt overgedragen aan Erland Pison. Ondervoorzitter wordt David Vroome en het secretariaat komt in handen van Veronique Lamberts. Ikzelf zal als penningmeester de financiële administratie opvolgen en samen zijn we verantwoordelijk voor de sociale media en deze webstek. Anita Saey is organisatieverantwoordelijke en Wim & Maria Vervloesem zorgen voor de logistiek en de ledenwerving.
Het doet me enorm deugd jullie deze nieuwe bestuursploeg aan te kondigen en ik zie enorm uit naar de samenwerking.
Met dit gemotiveerd team, bruisend van ideeën, wordt het Vlaams Belang terug op de kaart gezet in Edegem en de zuidrand!
Meer nieuws volgt later.

warme groeten,

Stefan De Winter
uittredend voorzitter Vlaams Belang Edegem

De Kalmthoutse heide

Dit uitgestrekte heidegebied is de grote trots van Kalmthout.
Het natuurreservaat maakt deel uit van een aaneengesloten natuurgebied dat zich aan beide zijden van de Belgisch-Nederlandse grens uitstrekt en een oppervlakte beslaat van ongeveer 6000 ha, Grenspark Kalmthoutse Heide.
Vooral de ecologische en cultuurhistorische waarden maken het gebied uniek en de moeite waard om te behouden. Bovendien is de Kalmthoutse Heide geklasseerd als 3*-Stiltegebied!
Aan Vlaamse zijde bestaat deze unieke natuur uit het natuurreservaat Kalmthoutse Heide (Vlaamse Overheid) en het natuurgebied Stappersven (Natuurpunt).
Situering: De Kalmthoutse Heide is gelegen in het noordwesten van de gemeente Kalmthout, grenzend aan de wijken Heuvel en Heide.

Op 29/05 kondigde het Vlaamse Agentschap voor Natuur en Bos ‘Code Rood’ af voor brandgevaar in de natuur. Dat betekent dat er in de natuurgebieden in de provincie Antwerpen een extreem hoog risico op brand is, zowel in de open (heide)gebieden als in de bossen. De aanhoudende droogte en voorspelde strakke oostenwind voor de komende dagen, zorgen voor een gevaarlijke combinatie van omstandigheden die natuur- en bosbranden veroorzaken en versterken.

‘Code rood’ wil zeggen dat het afgeraden wordt om in bossen en natuurgebieden te gaan fietsen en wandelen. Men kan dit gebied niet afsluiten omwille van praktische redenen want het is erg belangrijk dat hulpdiensten snel het gebied in kunnen indien nodig.
Een vuur kan heel snel uitbreiden in deze omstandigheden.

Aan alle mensen die toch naar een bos- of natuurgebied gaan op dit zonnige verlengde weekend, werd met aandrang gevraagd om aan de rand te blijven en niet te diep het gebied in te gaan.
Dat heb ik dus ook gedaan.

Trek je wandelschoenen aan en laat je verrassen door dit Antwerpse pareltje.
Dankuwel aan Francis de wandelaar die me – in deze coronatijd – deze foto via een digitale weg bezorgde.
De politie te paard kijkt er mee op toe dat iedereen nodige voorzichtigheid respecteert.

Bijna nergens in Vlaanderen is de extreme droogte zo goed te voelen als op de Kalmthoutse Heide. Het brandgevaar is er extreem, vennen vallen droog en het zand rukt overal op.
Lees hier het artikel in De Tijd van 06/06/2020

Uplace begraven, nieuw project heet Broeklin

Na een procedureslag van 15 jaar begraaft ondernemer Bart Verhaeghe zijn plannen voor de bouw van het winkelcentrum Uplace. In de plaats komt in Machelen het kleinere Broeklin-bedrijvencomplex, met een prijskaartje van zo’n 500 miljoen euro.

De projectontwikkelaar Uplace, van Club Brugge-ondernemer Bart Verhaeghe, maakt een finaal kruis over de plannen om een gigantisch shoppingcenter te bouwen in Machelen. Het winkelcentrum verzandde in een golf van protest en beroepsprocedures. De ontwikkelaar trekt de plannen voor Uplace in en schaart zich achter een nieuw afgeslankt project dat Broeklin zal heten. De naam verwijst naar de Broeksite waar het bouwterrein ligt en naar de bedrijvigheid in de bekende wijk in New York.

Na het ‘belevingscentrum’ Uplace, wordt Broeklin in de markt gezet als een ‘werkwinkelwijk’. Op de voormalige industriële site komen zes hallen omringd door een park. Er zal plaats zijn voor kantoren, flexibele productieruimtes voor kmo’s, opleidingscentra, winkels en een cultuurhuis met focus op klassieke muziek en dans. ‘In tegenstelling tot een ordinair shoppingcenter zetten we in op maakwinkels, waar productie en consumptie door elkaar lopen in één ruimte’, zegt Uplace-CEO Jan Van Lancker. ‘Denk bijvoorbeeld aan een naaiatelier in een modewinkel of een meubelzaak die ter plekke haar producten 3D- print.’

De Broeklin-site moet vooral activiteiten aantrekken uit de circulaire economie. Het voedselafval van een restaurant kan bijvoorbeeld hergebruikt worden om paddenstoelen te kweken of cosmeticaproducten van te maken. Textielafval kan ter plaatse verwerkt worden tot op maat gemaakte meubels- en designstukken, of er kan textiel worden vervaardigd van vezels uit de lokale landbouw.

Patstelling

Het concept werd uitgewerkt door ORG Permanent Modernity, het ontwerpbureau van professor Alexander D’Hooghe, die eerder de Oosterweelknoop in Antwerpen wist te ontwarren. De gemeente Machelen schakelde hem in om ook de patstelling rond Uplace te ontmijnen. Na overleg met alle betrokkenen kwam midden vorig jaar het compromisvoorstel Broeklin uit zijn koker. De plannen zijn samen met de landschaps- architect Bas Smets in detail uitgewerkt. Uplace heeft zijn aanvankelijke scepsis laten varen en maakte donderdag op een persconferentie bekend te willen doorzetten met Broeklin.

Voor Van Lancker is Broeklin geenszins een Uplace 2.0. ‘Het is een totaal nieuw project’, zegt hij. ‘Uplace in al zijn mogelijke vormen is weg. Daar is een kruis over gemaakt. Het is niet makkelijk afscheid te nemen van een project waar we de voorbije 15 jaar hard aan gewerkt hebben en waar we meer dan 90 miljoen euro in hebben geïnvesteerd. Dat is allemaal voor niets geweest, maar we draaien die bladzijde definitief om.’

Van Lancker raamt de investering om Broeklin te bouwen op 500 miljoen euro. ‘We starten met een achterstand, maar we hopen dat de financiële krater van de voorbije 15 jaar gedempt kan worden met het rendement van het nieuwe project’, zegt hij. ‘We hebben nu al 6 miljoen euro in Broeklin gestopt om tot aan de vergunningsaanvraag te geraken. We doen dat niet zomaar. We hebben ons huiswerk gemaakt vooraleer we beslisten hierin te investeren.’

De projectontwikkelaar hoopt dat het milieueffectenonderzoek in mei of juni klaar is. De vergunning kan dan deze zomer aangevraagd worden, zodat Broeklin tegen eind dit jaar of begin 2021 een vergunning op zak heeft. ‘Idealiter starten we in 2021 met de bouw, die twee à drie jaar zal duren’, zegt Van Lancker. ‘Maar ik heb in het verleden de fout gemaakt me vast te pinnen op zo’n ideaal scenario. We hebben al twee keer op het punt gestaan eraan te beginnen met een volledige vergunning op zak, die dan toch nog werd aangevochten. Deze keer is er veel meer overleg en inspraak geweest. Maar het is nog altijd mogelijk dat iemand een beroep indient, waardoor alles vertraging oploopt.’

Verheugd

De Bond Beter Leefmilieu (BBL) is verheugd over de nieuwe plannen. ‘We zijn gewonnen voor het idee van een circulair bedrijventerrein’, klinkt het in een persbericht. Tegenover het vroegere shoppingcenter is er een veel lagere impact op de mobiliteit en het aantal parkeerplaatsen vermindert met 20 procent, zegt de BBL.

De zelfstandigenorganisatie Unizo behoudt enige reserve. ‘Het klinkt al beter, maar het moet ook waargemaakt worden’, zegt topman Danny Van Assche. ‘De haalbaarheid van dit project blijft een groot vraagteken. 55.000 vierkante meter opvullen met circulaire maakwinkels is verre van evident. Wat als het complex er effectief staat en de bezetting niet lukt volgens het huidige concept. Het voorbeeld van Docks Bruxsel illustreert hoe snel zo’n project weer verglijdt naar een banaal megashoppingcenter. Dat kan voor ons niet de bedoeling zijn.’

Op de Broeklin-site komen zes hallen omringd door een park. Er is plaats voor kantoren, werkruimtes, opleidingscentra, een cultuurhuis en winkels
werken aan gang 02/06/2020

bron:
https://www.uplace.eu/projecten
https://www.tijd.be/ondernemen/vastgoed/nieuw-project-broeklin-moet-uplace-kater-doorspoelen/10222684

stand van zaken in het promoten van het Antwerpse toerisme

Op de provincieraad van 28 mei stelde ik namens onze fractie deze mondelinge vraag om te polsen naar een stand van zaken in het promoten van het binnenlandse en vooral het Antwerpse toerisme.
Mondjesmaat heropenen we delen van de economie maar voor sommige sectoren is de redding nog niet nabij.  Ook de bedrijven uit het toerisme en het entertainment gaan door een nooit geziene crisis.
Onze provincie bezit – net als heel Vlaanderen – enorm veel toeristische troeven en graag vernam ik van de deputatie welke acties er worden gedaan om ons aanbod top of mind te maken bij de vakantieganger.

Er wordt al veel gedaan.
Er is een relanceplan van Toerisme Provincie Antwerpen met 10 projecten waarin o.a. de Kempen en het Scheldeland gepromoot worden, de fiets- en wandelvakanties en het drempelvrij toerisme.
Samen met de andere Vlaamse provincies,
de Vlaamse kunststeden (waaronder Antwerpen en Mechelen),
Toerisme Vlaanderen en met de private en publieke toeristische partners zetten we ook onze schouders onder Vlaanderen Vakantieland 2.0, een gezamenlijk project voor het herstel van het binnenlands toerisme.
Graag verneem ik wat het project Vlaanderen Vakantieland 2.0 juist inhoud en welke budgetten hiervoor vrijgemaakt worden.

Het Limburgse provinciebestuur maakt 2 miljoen euro vrij om alle 40.000 logiesbedden in Limburg voor één nacht op te kopen. Die overnachtingen worden in september in promotiepakketten – één nacht boeken, één nacht gratis – op de markt gebracht om toeristen te lokken. 
Maakt het Antwerpse provinciebestuur ook geld vrij voor een gelijkaardige actie in onze provincie ?

Deze maand is er overleg geweest met de verschillende gemeentebesturen, kunt ons toelichten wat het resultaat is van dit overleg ?
Dit zijn enkele vragen om te polsen en te informeren naar een stand van zaken in het promoten van het binnenlandse toerisme en vooral van het toerisme in onze prachtige provincie.

In afwachting van het verslag van de provincieraad, hier al een korte samenvatting van het antwoord van gedeputeerde Jan De Haes :
Als streefdatum voor de relance voor het toeristisch recreatief verkeer en de heropening van de sector kijken we naar 8 juni. We willen dan een goed perspectief geven aan de toeristische sector van Vlaanderen en Brussel want het gaat toch over een 260 duizend tewerkstellingen.
Tot op heden is er nog geen formele communicatie rond dit samenwerkingsverband maar er zijn 3 grote luiken.
Ten eerste is er het bezoekersmanagement, dit gaat over protocollen voor wanneer we terug uit ons kot mogen, een informatiestroom die naar de ondernemers en bezoekers wordt opgezet. Er komt ook een grootscheepse campagne en als derde luik is er de concrete acties en maatregelen gericht op zij die minder vakantiekansen hebben.
In samenspraak met andere provincies hebben we extra 100 duizend op tafel te leggen en samen met kunststeden en Toerisme Vlaanderen gaat om 1, 7 miljoen aparte promotie.
In tegenstelling tot Limburg wij werken met 4 toeristische bestemmingen nl. Scheldeland, de Kempen en de twee kunststeden Antwerpen en Mechelen.

In onze provincie zijn het enkel gemeenten die middelen bijleggen aan de budgetten van TPA.
Honderdduizend euro voor Scheldeland en Vijfhonderd duizend aan de Kempen. (100d komt bij in de pot die Oost-Vlaanderen geeft aan de promotie van Scheldeland)
Onze provincie heeft een eigen relanceplan en op 3 juni is er een met de sector groot overleg.
Er zijn 2 sessies met de gemeentebesturen geweest.
Nieuwe vakantiegids voor de Kempen staat nu online.
In Scheldeland was er ook overleg en ook daar is het relance plan voorgesteld.
Ook daar zal extra online webinar georganiseerd worden met specifieke acties om toeristen van de zomer te verwelkomen.
We hebben geen kristallen bol hoe de vakantiebeleving zal afspelen maar we rekenen erop dat er meer beleving dicht bij huis zal zijn en we gaan er van uit als we die beleving kwalitatief goed kunnen invullen en overtuigd dat we van de nood een deugd kunnen maken.

webpagina’s :
Toerisme Provincie Antwerpen
Toerisme Scheldeland
Toerisme De Kempen
Vlaanderen Vakantieland 2.0

Mondmaskers

Tijdens de coronacrisis heeft de overheid de bevolking in de steek gelaten. Mondmaskers zijn een belangrijk beschermingsmiddel dat het risico op de overdracht van het coronavirus significant vermindert. Vanaf maandag 4 mei, zijn mondmaskers verplicht op het openbaar vervoer en op school. Vanaf dinsdag 5 mei worden mondmaskers verkocht in supermarkten voor € 1 per stuk.

De grote voorraad mondmaskers die de overheid in haar bezit had, is door diezelfde overheid vernietigd, onder andere om in de magazijnen en loodsen plaats te maken voor de opvang van asielzoekers. De voorraden mondmaskers die er in België nog zijn, zijn grotendeels in handen van bedrijven, maar daar heeft de overheid afgelopen maanden zelfs nog een deel van laten uitvoeren naar landen buiten de Europese Unie.

De overheid heeft ook systematisch gelogen over het nut van mondmaskers. Eerst hadden ze totaal gene nut: het dragen van mondmaskers werd zelfs gevaarlijk genoemd en mensen die ervoor pleitten werden geridiculiseerd; vervolgens werden mondmaskers plots nuttig en werden ze door diezelfde overheid zelfs aanbevolen; en vanaf nu zijn mondmaskers dus op bepaalde plaatsen verplicht, op straffe van een boete van € 250.

Tegelijkertijd hebben mensen het door de coronacrisis steeds moeilijker om rond te komen. Supermarkten zijn duurder geworden en de inkomens van heel wat mensen zijn significant tot zeer sterk gedaald. De armoede neemt daardoor elke dag toe. Wie elke dag het openbaar vervoer neemt en kinderen heeft, is de komende weken en wellicht maanden al snel minstens € 50 tot wel € 100 per maand kwijt aan mondmaskers.

Dit is totaal onrechtvaardig en schandalig! De overheid zou, zéker wanneer ze mondmaskers aanbeveelt en zelfs verplicht stelt, alle burgers gratis mondmaskers moeten bezorgen. Daar hebben we immers jaren meer dan genoeg belastingen betaald. Vlaams Belang voegt daarom de daad bij het woord en deelde gratis mondmaskers uit aan de bevolking.

Ook het Vlaams Belang Edegem heeft vorig weekend al haar leden voorzien van mondmaskers.

Het omstreden kunstwerk in het Rivierenhof

Het groendomein Rivierenhof telt heel wat openlucht kunstvoorwerpen verspreid doorheen het park. Van stalen dierenconstructies tot het borstbeeld van toenmalig provinciegriffier Jozef Schobbens.
Een nieuw levensecht kunstwerk heeft echter voor heel wat ophef gezorgd onder de parkbezoekers. Niet alleen op de klassieke media, maar ook op de sociale media was over het luguber werk heel wat commotie. Het kunstwerk ‘een kinderlichaam’ gewikkeld in doorzichtige plastiekfolie met afgehakt hoofd gebonden op een straatbank. Het luguber aandoend werk was voor veel parkbezoekers waaronder veel kinderen schokkend. Het werk lag dan ook in het centrum van het park, in de nabijheid van de recent vernieuwde speeltuin. Veel Deurnenaren hadden moeite met het gruwelijk beeld , omdat het deed denken aan de vondst van een babylijkje in het park van enige jaren terug . Het babylijkje werd toen teruggevonden door een wandelaar eveneens in een dichtgebonden plastiek zak.
Het getuigt van weinig smaak als een naakt onthoofd kinderlichaam als trekpleister moet fungeren in een openbaar domein van de provincie. Het nieuw kunstwerk werd na zoveel heisa onmiddellijk verwijderd.

Door de coronacrisis werd de fysieke provincieraad van maart in het provinciehuis afgelast en werd de interpellatie van Jan Claessen in april behandeld.

link: https://www.gva.be/cnt/dmf20200221_04859796/kunstwerk-uit-rivierenhof-verwijderd-na-commotie-een-fake-lijk-is-toch-geen-kunst

Wie van de deputatie was op de hoogte van de plaatsing van dit zgn kunstwerk?
Welke meerwaarde zag de deputatie in het plaatsen van zulk gruwelijk werk?
Waarom heeft de deputatie niet de link gelegd met de werkelijke vondst van het babylijkje?
Wat is de totale kostprijs voor het plaatsen van de 35 nieuwe kunstwerken?

antwoord op de zitting van 23/04 door Jan De Haes :
De deputatie geeft telkens goedkeuring aan een jaarprogramma.
Hiermee werd impliciet ineens de goedkeuring gegeven voor alle werken van Koen Nelissen en dus ook aan het kunstwerk dat een in plastiekfolie verpakt onthoofd lijk op een bank uitbeeldde. Noch kunstenaar, noch de directie had de bedoeling om te shockeren en het beeld werd weggehaald. De kunstenaar maakte het werk om de onverschilligheid aan te klagen. Hij had zijn inspiratie gehaald bij een gebeurtenis waarbij een man ineengezakt op de straat lag en de voorbijgangers er achteloos voorbijliepen. Aangezien de vondst van een babylijkje dateert van 2008, werd er geen link gelegd naar deze trieste gebeurtenis. De deputatie betreurt dat alle aandacht uitging naar dat ene kunstwerk want over de andere werken waren er wel positieve reacties.  De kunstenaar wordt niet betaald voor de tentoonstelling, maar hij krijgt wel hulp bij het plaatsen om te vermijden dat er schade berokkent wordt aan de werken en mag gratis gebruik maken van kunstgallerij van Rivierenhof.

onderhoud en keuringen van speeltuigen

In Edegem is er een speeltuin (Meihof) waar er al meer dan een jaar geen onderhoud of keuring meer geweest is aan de speeltuigen.
Aangezien er in onze vele provinciale groendomeinen en parken ook speeltuinen en toestellen staan, stelde ik vanuit onze fractie volgende vragen :

 1. Hoe controleert de provincie het nazicht, het onderhoud en de keuringen van de speeltoestellen in de provinciale groendomeinen, parken en scholen ?
  Deze controle is wettelijk geregeld (Cfr KB 28/3/2001 betreffende de veiligheid van speeltoestellen en KB 28/3/2001 betreffende de uitbating van speelterreinen). Nieuw geplaatste speeltoestellen worden door de plaatser gekeurd. Daarna zorgt het domein voor een jaarlijkse keuring door een externe erkende controleur. Daarnaast is er nog regelmatig nazicht en onderhoud.
  De controle verschilt een beetje van (type) speeltuin tot speeltuin, en is in hoogseizoen frequenter dan in laagseizoen, maar algemeen gesteld omvat deze minimaal: – het regelmatig nazicht (dagelijks – wekelijks), dit door eigen personeel – het onderhoud (maandelijks – tweemaandelijks), dit door eigen personeel of derde – periodieke controles (jaarlijks) door een erkende externe keurder.
  Na bepaalde calamiteiten oa stormweer wordt er een extra controle ingelast.

 2. Is er een centraal register waarin alle nazichten, onderhouden en keuringen worden bijgehouden van de toestellen waarvoor de provincie verantwoordelijk is ?
  Ja, zowel de wettelijke jaarlijkse controle als de tussentijdse controle worden geregistreerd in de keuringskalender, welke opgenomen is in het ISO14001 systeem.
 3. Is er een registratie van de klachten en ongevallen en indien ja, hoeveel klachten en ongevallen waren er in 2019 ?
  Ja, deze worden ook bijgehouden in het ISO14001 systeem. In 2019 werden geen klachten en 1 ongeval gemeld.
 4. Zijn ongevallen verzekerd door de provincie ? Of is een toestel bespelen altijd volledig op eigen risico ?
  De uitbater van het speelterrein is verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud van de installaties en het terrein. Als ouder of begeleider blijft men natuurlijk wel verantwoordelijk voor het gedrag van zijn kinderen. De gebruikers, de speelterreinsector en de overheid hebben elk hun rol te spelen in de veiligheid van de speelterreinen in België, zonder echter het speelplezier van de kinderen uit het oog te verliezen. Moderne materialen en een doordachte inplanting van de speeltoestellen maken het immers mogelijk veilige en attractieve speelomgevingen te creëren. Het is uiteraard niet mogelijk ervoor te zorgen dat er geen enkel ongeval meer gebeurt op onze speelterreinen. Dat zou er alleen op wijzen dat er bijna niet meer echt gespeeld wordt. Spelen is immers een leerproces met vallen en opstaan.
 5. Het slechte weer, de rukwinden en de stormen van de afgelopen weken zullen veel speeltuigen geen goed gedaan hebben. Zal er nu de paasvakantie in aantocht is, er een extra controle gebeuren of alles in orde is ?
  De normale procedure wordt gevolgd. Hierin zit een extra controle na bepaalde calamiteiten oa stormweer vervat, alsook een extra controle voor de (paas)vakantie. Gezien de Coronacrisisperiode waarin we ons momenteel bevinden, is het mogelijk dat de controles enigszins verschuiven in de tijd.

de betalingstermijn van de provinciale belastingen is 4 maanden

Naast een gezondheidscrisis veroorzaakt de coronacrisis een economische ramp zonder weerga. Aangezien vele bedrijven en gezinnen het momenteel extra moeilijk hebben om rond te komen, zal de betalingstermijn voor de provinciebelasting verlengd worden.

Op 21 maart stelden we volgende vraag :

antwoorden van 02/04 :
Met welke maatregelen ondersteunt de provincie de getroffen gezinnen en bedrijven?
Zowel de federale als de Vlaamse regering hebben naar aanleiding van het coronavirus, steunmaatregelen getroffen om voornamelijk bedrijven, maar ook gezinnen te ondersteunen in deze moeilijke periode.
Zo werden aangifteperioden van diverse belastingen verlengd, werd er een automatisch betalingsuitstel van 2 maanden toegekend voor personenbelasting, vennootschapsbelasting, btw en bedrijfsvoorheffing, geldt er vrijstelling van nalatigheidsinteresten en/ of kwijtschelding van boetes etc.
Ook de provincie Antwerpen int belastingen, met name de algemene provinciebelasting en de provinciebelasting op de bedrijven en zij staat inderdaad op het punt om de aanslagbiljetten van de algemene provinciebelasting te verzenden.

Begin maart, en dus voor de echte uitbraak van het coronavirus in ons land, werd het eerste kohier algemene provinciebelasting reeds uitvoerbaar verklaard. Overeenkomstig het decreet van 30 mei betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen dienen de aanslagbiljetten zonder verwijl te worden verzonden.
Overeenkomstig artikel 4 §3, 3e lid, 2° en §6 van het decreet van 30 mei betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en het artikel 413 van het wetboek inkomstenbelasting 1992 waarnaar het decreet van 30 mei 2008 verwijst in artikel 11, wordt een betaaltermijn van 2 maanden opgelegd die vermeld moet worden op de aanslagbiljetten.

Bij weten van de deputatie is er (nog) geen (Federale of Vlaamse) regelgeving bestaande die van deze betaaltermijn van 2 maanden voor lokale belastingen afwijkt omwille van het coronavirus.
Om volledig in lijn te blijven met wat juridisch correct is, werd beslist om op de aanslagbiljetten zelf de verzendingstermijn van 2 maanden te behouden. De deputatie lijkt hierover immers geen zeggenschap te hebben.
De provincie Antwerpen stelt sowieso automatisch de financieel meest kwetsbare groepen binnen de samenleving vrij van belasting, met name de rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming en de rechthebbenden op maatschappelijke integratie (leefloners).
In deze tijden wil de deputatie echter voorkomen dat alle gezinnen getroffen door de coronacrisis in zware financiële moeilijkheden komen.
Om deze reden besliste de deputatie in navolging van de andere overheden om flexibel met deze betaaltermijn om te gaan door de belasting vier maanden niet actief in te vorderen. Wie één van de komende dagen zijn aanslagbiljet in de bus krijgt, moet zijn belasting dus niet binnen de twee maanden maar binnen de vier maanden betalen.
Als het bijkomend uitstel niet afdoende is, kunnen belastingplichtigen afspraken maken met de belastingdienst over een afbetalingsplan.
De deputatie besliste om deze boodschap via allerlei kanalen aan de belastingplichtigen over te brengen en om te trachten hier zoveel als mogelijk ruchtbaarheid aan te geven, met name via onder meer een persbericht en de provinciale website.

Voor de bedrijven loopt de aangiftetermijn nog tot en met 20 april. De aanslagbiljetten provinciebelasting op de bedrijven zullen zeker niet voor begin juni opgestuurd worden. Het provinciebestuur onderzoekt, wanneer zij zicht heeft op de duurtijd van de crisis en financiële gevolgen op de economie en het bestuur zelf, of nog eventuele bijkomende maatregelen om de zelfstandigen en bedrijven te steunen, vereist zijn wat de provinciebelasting betreft.
Naast de maatregelen met betrekking tot de belastingen, heeft de deputatie ook reeds andere steunmaatregelen onderzocht voor gezinnen en bedrijven en zij heeft er ook al enkele effectief genomen, zoals de beslissing om alle horecaconcessies die wij momenteel als bestuur en/of als verzelfstandigde entiteit lopen hebben één maand compensatie te verlenen, af te trekken van de concessievergoedingen.
Daarnaast ondersteunt de cel detailhandel gemeenten in het motiveren van het openhouden van ambulante voedingshandel in dorpen en wijken waar er onvoldoende voedingswinkels zijn. Dit is niet alleen nuttig voor de voedselvoorziening ten aanzien van gezinnen, maar ook voor de ambulante handelaars.
De deputatie volgt de situatie op de voet en tracht om weloverwogen beslissingen te nemen in het ondersteunen van gezinnen en bedrijven tijdens deze coronacrisis.

Kan de betalingstermijn van de provinciale belastingen ook verlengd worden met twee maanden?
Zoals reeds uiteengezet, lijkt de deputatie hiertoe voorlopig juridisch geen zeggenschap in te hebben gelet op de bestaande regelgeving.
Zij zal echter dus wel, wat de algemene provinciebelasting betreft, flexibel omgaan met de betalingstermijn door gedurende 4 maanden geen verdere stappen in de inning te ondernemen en zij brengt de belastingplichtigen hiervan op de hoogte via diverse kanalen.
Voor de bedrijven wordt dit later door de deputatie verder bekeken.

Wapenvergunningen

Begin 2018 werd voor de aanvraag van wapenvergunningen een nieuw dossierbehandelingssysteem in dienst genomen. Het was midden 2018 niet mogelijk om gedetailleerde cijfers aan te leveren.
Sinds de aangepaste en verstrengde wapenwet is de provinciale wapendienst- onder de vleugels van de gouverneur- bevoegd voor het uitreiken van die vergunningen. Weliswaar moet de lokale korpschef van de stad of gemeente ook gunstig advies geven.

Hierbij de antwoorden van de gouverneur Cathy Berx op de vragen die Jan Claessen stelde :

In 2018 werden 1444 vergunningen uitgereikt model 4, in 2019 werden er 2194 vergunningen op model 4 afgeleverd.
In 2018 werden 5 aanvragen en in 2019 werden 25 aanvragen niet ingewilligd of geweigerd.
Intrekkingen en schorsingen gebeuren niet op het niveau van wapens maar op het niveau van personen. Een intrekking of schorsing van het recht op wapens voorhanden te houden is algemeen en kan zowel het inleveren van modellen 4 als 9 tot gevolg hebben. We spreken dus over personen.
In 2018 werd het recht om wapens voorhanden te houden bij 31 personen ingetrokken en in 2019 bij 84 personen.
In 2018 werd bij 9 personen het recht geschorst en in 2019 bij 19 personen.
Intrekkingen, schorsingen of weigeringen die naar aanleiding van een beroepsprocedure bij de FOD justitie worden teniet gedaan en waarbij de vergunningen alsnog worden afgeleverd, worden niet meegerekend in bovenstaande cijfers.

De geregistreerde wapens bij jagers en sportschutters via model 9 :
In 2018 werden er 2246 wapens geregistreerd via model 9. In 2019 werden er 2988 modellen 9 geregistreerd. Een model 9 is een registratie van een overdracht van wapens tussen jagers en/of sportschutters nadat deze wapens werden overgedragen. Het is dus geen aanvraagprocedure. Allen werden bijgevolg weerhouden. Indien we na controle tot de vaststelling komen dat een bepaald soort wapen niet mag overgedragen worden via model 9 zal dit dossier omgevormd worden naar een aanvraag model 4.
Hoeveel dossiers werden omgevormd via model 9 naar een aanvraag model 4 ? We kunnen hiervan geen cijfers bezorgen, maar dit is een kleine minderheid. Meestal zijn wapenbezitters goed op de hoogte van welke wapens via model 9 kunnen geregistreerd worden en welke via model 4 moeten aangevraagd worden.

Zoals u kan zien is er in 2019 een toename van het aantal vergunningen en registraties, dit heeft grotendeels te maken met het feit dat we in 2018 een nieuw dossierbehandelingsprogramma kregen en we gedurende maanden niet vlot konden werken. De achterstand die we hierdoor opliepen, werd in 2019 weggewerkt.

trots Vlaming & Edegemnaar !