Categoriearchief: Edegem

Nieuwe trage weg moet oude spoorwegberm met Fort 5 verbinden

Mortsel zet zich in om de komende jaren verschillende stukken groen met elkaar aan te sluiten. Zo zal er een nieuwe trage verbinding komen tussen de groene oude spoorwegberm aan de Vredebaan en het Edegemse Fort 5. Kringwinkel Opnieuw & Co zal een deel van zijn grond daarvoor overdragen aan het stadsbestuur.

Op de gemeenteraad werd deze week een belangrijk puzzelstukje gelegd door het licht op groen te zetten voor een trage, groene verbinding voor fietsers en wandelaars door de kmo-zone tussen de Vredebaan in Mortsel en het Fort 5 in Edegem. De verbinding zal aangetakt worden op het woonproject Minerve dat momenteel gebouwd wordt aan de grens met Edegem en Mortsel, waar de trage weg wordt doorgetrokken naar Fort 5.

“Na realisatie van deze verbinding, is het de bedoeling om een extra toegangstrap te maken naar de berm zoals ook na de heraanleg van de Minervastraat is gebeurd”, zegt Mortsels mobiliteitsschepen Steve D’Hulster. “Dankzij deze beslissing zal er op het bedrijventerrein een strook grond met een breedte van vijf meter, gelegen tussen de Vredebaan en de grens met Edegem, aan het openbaar domein van de stad worden toegevoegd voor de aanleg van een groene wandel- en fietsverbinding. In die strook zullen ook de leidingen voor het warmtenet van Warmte Verzilverd worden aangelegd en de regenwaterleidingen voor de afvoer van het regenwater van de daken van de bedrijven”.

bron: HLN 30/10

Stadslandbouw in EDegem

Het proefproject Voedsel+Dorp dat in Edegem van start gaat, moet in de eerste plaats aangeven waar er aan stadslandbouw in de gemeente kan worden gedaan. Het moet de lokale economie en de korte keten stimuleren.
“De provincie was op zoek naar gemeenten om een onderzoek van de Universiteit Antwerpen aan de praktijk te toetsen. Kleinschalige groene initiatieven in de stad zijn populair. Ook kleinere steden en gemeenten kunnen gebaat zijn bij stadslandbouw. Die vergroent de omgeving, brengt mensen samen en kan zelfs een economische dimensie hebben”, vertelt burgemeester Koen Metsu (N-VA).
In de eerste plaats zal er een locatieplan worden opgemaakt. Hierbij krijgt het lokaal bestuur hulp van deskundigen van Rurant en Velt vzw. Ook buurtbewoners, lokale handelaars en andere belanghebbenden zullen de kans krijgen om in het project te participeren. Het vinden van een geschikte locatie, met een groot draagvlak, is belangrijk voor het verdere verloop van het project.
bron : GVA 29/10

mogelijke locaties die in aanmerking komen


Bestaande ‘eetbaar groen’ initiatieven in Edegem:
– Volkstuintjes werden opgestart met de steun van de gemeente Edegem. Het beheer werd wel uit handen gegeven aan een VZW en een Feitelijke vereniging.
– Plukjefruit.be: dit is een privéinitiatief van een lokale landbouwer.
Bessenstruiken worden geplant en tegen betaling kunnen er bessen geplukt worden.
– Er zijn ook voedselteams in Edegem actief.
– Bella en Rosita is een lokale producent van melk, kaas en ijs.
– De gemeente heeft wel eens struiken van kleinfruit geplant maar dat was geen succes. Het onderhoud vergde nog te veel tijd.
– ‘adopteer je plantvak’: in je plantvak voor je huis mag je iets van planten of kruiden zetten. Bedoeling is wel dat je het onderhoud dan ook doet. Er ontstaat wel een spanningsveld tussen bewoners en de groendienst.

Mondmaskers

Tijdens de coronacrisis heeft de overheid de bevolking in de steek gelaten. Mondmaskers zijn een belangrijk beschermingsmiddel dat het risico op de overdracht van het coronavirus significant vermindert. Vanaf maandag 4 mei, zijn mondmaskers verplicht op het openbaar vervoer en op school. Vanaf dinsdag 5 mei worden mondmaskers verkocht in supermarkten voor € 1 per stuk.

De grote voorraad mondmaskers die de overheid in haar bezit had, is door diezelfde overheid vernietigd, onder andere om in de magazijnen en loodsen plaats te maken voor de opvang van asielzoekers. De voorraden mondmaskers die er in België nog zijn, zijn grotendeels in handen van bedrijven, maar daar heeft de overheid afgelopen maanden zelfs nog een deel van laten uitvoeren naar landen buiten de Europese Unie.

De overheid heeft ook systematisch gelogen over het nut van mondmaskers. Eerst hadden ze totaal gene nut: het dragen van mondmaskers werd zelfs gevaarlijk genoemd en mensen die ervoor pleitten werden geridiculiseerd; vervolgens werden mondmaskers plots nuttig en werden ze door diezelfde overheid zelfs aanbevolen; en vanaf nu zijn mondmaskers dus op bepaalde plaatsen verplicht, op straffe van een boete van € 250.

Tegelijkertijd hebben mensen het door de coronacrisis steeds moeilijker om rond te komen. Supermarkten zijn duurder geworden en de inkomens van heel wat mensen zijn significant tot zeer sterk gedaald. De armoede neemt daardoor elke dag toe. Wie elke dag het openbaar vervoer neemt en kinderen heeft, is de komende weken en wellicht maanden al snel minstens € 50 tot wel € 100 per maand kwijt aan mondmaskers.

Dit is totaal onrechtvaardig en schandalig! De overheid zou, zéker wanneer ze mondmaskers aanbeveelt en zelfs verplicht stelt, alle burgers gratis mondmaskers moeten bezorgen. Daar hebben we immers jaren meer dan genoeg belastingen betaald. Vlaams Belang voegt daarom de daad bij het woord en deelde gratis mondmaskers uit aan de bevolking.

Ook het Vlaams Belang Edegem heeft vorig weekend al haar leden voorzien van mondmaskers.

onderhoud en keuringen van speeltuigen

In Edegem is er een speeltuin (Meihof) waar er al meer dan een jaar geen onderhoud of keuring meer geweest is aan de speeltuigen.
Aangezien er in onze vele provinciale groendomeinen en parken ook speeltuinen en toestellen staan, stelde ik vanuit onze fractie volgende vragen :

 1. Hoe controleert de provincie het nazicht, het onderhoud en de keuringen van de speeltoestellen in de provinciale groendomeinen, parken en scholen ?
  Deze controle is wettelijk geregeld (Cfr KB 28/3/2001 betreffende de veiligheid van speeltoestellen en KB 28/3/2001 betreffende de uitbating van speelterreinen). Nieuw geplaatste speeltoestellen worden door de plaatser gekeurd. Daarna zorgt het domein voor een jaarlijkse keuring door een externe erkende controleur. Daarnaast is er nog regelmatig nazicht en onderhoud.
  De controle verschilt een beetje van (type) speeltuin tot speeltuin, en is in hoogseizoen frequenter dan in laagseizoen, maar algemeen gesteld omvat deze minimaal: – het regelmatig nazicht (dagelijks – wekelijks), dit door eigen personeel – het onderhoud (maandelijks – tweemaandelijks), dit door eigen personeel of derde – periodieke controles (jaarlijks) door een erkende externe keurder.
  Na bepaalde calamiteiten oa stormweer wordt er een extra controle ingelast.

 2. Is er een centraal register waarin alle nazichten, onderhouden en keuringen worden bijgehouden van de toestellen waarvoor de provincie verantwoordelijk is ?
  Ja, zowel de wettelijke jaarlijkse controle als de tussentijdse controle worden geregistreerd in de keuringskalender, welke opgenomen is in het ISO14001 systeem.
 3. Is er een registratie van de klachten en ongevallen en indien ja, hoeveel klachten en ongevallen waren er in 2019 ?
  Ja, deze worden ook bijgehouden in het ISO14001 systeem. In 2019 werden geen klachten en 1 ongeval gemeld.
 4. Zijn ongevallen verzekerd door de provincie ? Of is een toestel bespelen altijd volledig op eigen risico ?
  De uitbater van het speelterrein is verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud van de installaties en het terrein. Als ouder of begeleider blijft men natuurlijk wel verantwoordelijk voor het gedrag van zijn kinderen. De gebruikers, de speelterreinsector en de overheid hebben elk hun rol te spelen in de veiligheid van de speelterreinen in België, zonder echter het speelplezier van de kinderen uit het oog te verliezen. Moderne materialen en een doordachte inplanting van de speeltoestellen maken het immers mogelijk veilige en attractieve speelomgevingen te creëren. Het is uiteraard niet mogelijk ervoor te zorgen dat er geen enkel ongeval meer gebeurt op onze speelterreinen. Dat zou er alleen op wijzen dat er bijna niet meer echt gespeeld wordt. Spelen is immers een leerproces met vallen en opstaan.
 5. Het slechte weer, de rukwinden en de stormen van de afgelopen weken zullen veel speeltuigen geen goed gedaan hebben. Zal er nu de paasvakantie in aantocht is, er een extra controle gebeuren of alles in orde is ?
  De normale procedure wordt gevolgd. Hierin zit een extra controle na bepaalde calamiteiten oa stormweer vervat, alsook een extra controle voor de (paas)vakantie. Gezien de Coronacrisisperiode waarin we ons momenteel bevinden, is het mogelijk dat de controles enigszins verschuiven in de tijd.

het stadsrandbos in de zuidrand

Op de grens van Kontich en Edegem, in de Edegemse beekvallei, werden op zondag 24 november 15000 boompjes en struiken aangeplant voor een nieuw klimaatbos van 6 ha. Een realisatie van het eerste stadsrandbos in de Zuidrand van Antwerpen met dank aan de provincie Antwerpen, Natuurpunt en de gemeente Edegem. Enkele dagen na de persmededeling verscheen er een artikel in HLN van de Kontichse burgemeester dat op de plaats van het bos een verbindingsweg komt.

Bron : https://www.hln.be/in-de-buurt/kontich/burgemeester-kontich-noordelijke-verbindingsweg-komtdoor-het-stadsrandbos~a9255b5f/

Naar aanleiding van dit artikel stelde ik volgende vragen aan het provinciebestuur :

 1. Is de provincie ervan op de hoogte dat er op de plek van het nieuwe klimaatbos van 6ha een verbindingsweg komt of kan komen ?
  De provincie is er via bilateraal overleg met de gemeente Kontich binnen het gebiedsprogramma Zuidrand van op de hoogte dat het Kontichse gemeentebestuur de realisatie van deze verbindingsweg in haar bestuursakkoord heeft opgenomen. Het volledige traject van de gewenste verbindingsweg ziet er zo uit:  In het gebiedsprogramma Zuidrand coördineert de provincie (tot op heden en ook tijdens deze legislatuur) de realisatie van een open ruimte programma, samen met en ter ondersteuning van haar partners, de gemeenten, de Vlaamse overheid, provinciale diensten, verenigingen, landbouwers en geëngageerde burgers. Het resultaat is te zien in het gebied onder de vorm van gerealiseerde trage wegen, natuurinrichtingsprojecten, bebossingsprojecten, wandel- en fietskaarten, een toeristisch streekproject, gevrijwaarde open ruimte in de Boshoek dat ook toegankelijk werd gemaakt, speelgroenplekjes, de oprichting van de Streekvereniging Zuidrand en van de Intergemeentelijk Onroerend Erfgoeddienst Zuidrand.
 2. Hoe is deze grond ingekleurd ?
  De ruimtelijke bestemmingen zijn hoofzakelijk groen- en landbouwgebied. Het gebied heeft als overdruk een tracé voor de aanleg van pijpleidingen.
 3. Wie is eigenaar van deze grond(en) ?
  Deze zone heeft verschillende eigenaars: Infrabel, private eigenaars, Natuurpunt
 4. Kadert deze aanplanting in het project van ‘Jane Goodall Instituut Belgium’ die 1.200.000 bomen wil planten ?
  Neen, deze bebossing kadert in de Campagne ‘Bos voor Iedereen’ van Natuurpunt.

ook de politiezone hekla wil duidelijkheid van het edegemse bestuur

Momenteel zijn de budgetten en het meerjarenplan een heikel punt in Edegem, maar toch wil de nieuwe korpschef Ivo Vereycken na het moeilijke debat dat in december zal plaatsvinden, klaar en duidelijk weten wat de krachtlijnen en de budgettaire ruimte zal zijn.
Hij zal met zijn diensten dat duidelijk kader dan zo goed mogelijk invullen en uitzetten over meerdere jaren zodat het Edegemse bestuur ook weet wat te verwachten is. Met die werkwijze hoeft niemand de zwarte piet door te schuiven en kan er open en op een transparante manier met elkaar gecommuniceerd worden.
Dit is de analyse van de toelichting die de korpschef gaf op de commissie van 20 november.

Er is een zonaal veiligheidsplan in de maak waarbij volgende problemen prioritair zullen aangepakt worden.
– inbraak woningen en gebouwen
– de verkeersveiligheid met aandacht voor fietsers
– overlast in de brede betekenis van het woord
– intrafamiliaal geweld
De groepscohesie zal verder uitgebouwd worden alsook het vertrouwen met de overheid en de andere partners.

De nieuwe korpschef gaat resoluut voor een mensgerichte aanpak en een zichtbare aanwezigheid en aanspreekbaarheid van de politie.
Op papier zouden er 164 manschappen moeten zijn in de zone HEKLA waarvan 135 operationeel. Maar door de achterstand in de scholen loopt het recruteringsproces traag zodat er momenteel een tekort is van 14 manschappen.
Mensen die op pensioen gaan, zullen niet onmiddellijk vervangen worden maar ondanks dit deficit zal iedereen efficiënt worden ingezet zodat er toch zoveel mogelijk blauw in het straatbeeld te zien is.
Er is voor de interventiepatrouilles behoefte aan 35 inspecteurs. Momenteel zijn er 33 waarvan er 2 zwanger zijn. Dit maakt dat de mensen van de wijkwerking momenteel moeten inspringen, maar van zodra er nieuwe rekruten aanwezig zijn, zal de wijkwerking terug versterkt worden.
Of onze politiezone zal samensmelten of niet, er is al wel rond de tafel gezeten met de korpschef van de zone Minos en Rupel om te kijken hoe er in ondersteunende processen beter kan samengewerkt worden.
Dit gaat van beheer van het personeel, tot logistiek, informatica en financiën.

Korpschef Ivo Vereycken tijdens de toelichting van zijn plannen op de commissie van 20 november

kruispunt Boniverlei (N171) met Buizegemlei

Had men voor het fietspad niet beter rode beton gebruikt ?

zo ziet het nieuwe fietspad eruit

Op maandag 28 en dinsdag 29 oktober zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werken uitvoeren aan het kruispunt van de Boniverlei (N171) met de Buizegemlei in Edegem.
Zoals op vele plaatsen is de verharding van het fietspad versleten en is het gevaarlijk voor de fietsers.

kruising Boniverlei en Buizegemlei

Als we wandelen of fietsen, stellen we ons telkens de vraag of er in Edegem eigenlijk wel aandacht besteed wordt aan de inspectie en onderhoud van de fiets – en voetpaden.
Vele liggen er in zéér erbarmelijke toestand bij.
Zie je ook zulke situatie, aarzel dus niet om die gevaarlijke toestand te melden aan de dienst uitvoering op:
https://www.edegem.be/eloketdetail.aspx?id=89

kom je tegen zonder te zoeken…


aantal diefstallen uit voertuigen piekt in edegem

Volgens de webstek van de politiezone HEKLA piekte het aantal diefstallen uit voertuigen de afgelopen dagen in onze politiezone.

De dieven viseerden daarbij BMW’s en sloegen voornamelijk toe in de gemeenten Aartselaar en Edegem.
Het is echter gebleken dat er ook in andere politiezones een toename is van gelijkaardige feiten, onder meer in de regio Turnhout/Arendonk.
Ze slaagden er ’s nachts in om binnen te breken in de wagens en gingen aan de haal met dure auto-onderdelen, zoals het navigatiesysteem, de middenconsole, de airbags of zelfs het volledige stuur.
De lokale politie HEKLA voert uiteraard een intensief onderzoek naar de daders en verricht ook gerichte patrouilles.

Tips vind je op de webstek van de politie Hekla
https://www.politiehekla.be/?q=node/451

Beleidsvisie edegem 2019-2024

Met veel interesse en grote nieuwsgierigheid heb ik de beleidsvisie doorgenomen, maar de tekst is inhoudelijk vaag en algemeen.
Het komt erop neer dat de gemeente Edegem zich meer gaat focussen op kerntaken en zal besparen.

Het bestuur stelt mooie algemene principes voor maar ze is vergeten deze concreet te vertalen.
De doelstellingen of “wegwijzers” roepen meer vragen op dan dat er antwoorden gegeven worden.
Welke besparingen gaat het bestuur doorrekenen aan haar inwoners en aan haar verenigingen ?
Volgt er een verdere afbouw van het personeelsbestand ?
Hoe zal deze visie gerealiseerd worden in de praktijk ?
Ben benieuwd naar de uitwerking !

-> De volledige beleidsverklaring vind je op volgende link:
https://www.edegem.be/beleidsvisie2019


RUP Heihoefseweg

De ruimte, tussen de Heihoefseweg, de Prins Boudewijnlaan en de Terelststraat, staat al vele jaren aangeduid als woonzone.
De gemeenteraad van september heeft het RUP Heihoefseweg voorlopig vastgesteld. In dat ruimtelijk uitvoeringsplan is er plaats voor 70 nieuwe woningen en een trage verbindingsweg in de groene zone van het Hazelbospark.

 • Er zal goed nagedacht moeten worden over de waterhuishouding in dit gebied
 • Delen van de percelen achter de huizen van de Terelststraat worden opgenomen in een onteigeningsplan
 • Er volgt nu een openbaar onderzoek waarin buurtbewoners de kans krijgen bezwaar aan te tekenen tegen het RUP.