voorstel : De provincie Antwerpen onderzoekt de mogelijkheid om aantrekkelijke fitnessinfrastructuur te plaatsen in hun groendomeinen

Twee op de drie Vlamingen zeggen van zichzelf dat ze meerdere keren per maand sporten. Dit blijkt uit een onderzoek van professor sportsociologie Jeroen Scheerder van de KU Leuven, en verscheen onlangs in de media. Fitness is op dit moment met voorsprong de populairste sport. Deze sporttak is meestal indoor en clubgebonden, waarbij je verplicht bent je betalend lid te maken om deze sport uit te oefenen. Fitness in clubverband is zoals jullie weten vrij duur. Voor kansarmen of minderbegoede bewoners is het uitoefenen van fitness daarom geen evidentie. Niet iedereen wenst zich tegen betaling aan te sluiten bij een sport- of fitnessclub. Collega’s, daarom het voorstel om, waar er mogelijkheden zijn, in diverse provinciale groendomeinen openluchtfitnesstoestellen te plaatsen. De bescheiden stretchbuizen in het Deurnese domein Rivierenhof zijn een stap in de goede richting. Maar om inwoners en parkbezoekers aan te zetten om meer te bewegen is er meer nodig. Fitness is een laagdrempelig bewegingsaanbod dat in verschillende regio’s al flink ingeburgerd is. Bovendien is het een buitengewone kans voor inwoners om gratis en ongedwongen in een aantrekkelijk groen kader hun favoriete sport uit te oefenen. Hierdoor wordt deze sporttak toegankelijker voor iedereen, ook voor fitte ouderen en sociaal zwakkeren die hun weg niet vinden naar de indoor fitnesscentra in clubverband. Het bevordert tevens het sociaal contact tussen parkbezoekers en wandelaars. Parkbezoekers kunnen op eigen ritme en trainingstijd gebruik maken van de door de provincie aangeboden toestellen.
De integratie van fitnessinfrastructuur in de provinciale groendomeinen heeft dus voor iedereen verschillende voordelen.

antwoord van de heer Haes, gedeputeerde :
Collega Claessen, ik ben natuurlijk blij dat u zo bezorgd bent om de krachtige gezondheid van onze burgers, maar ik moet daar toch een paar dingen aan nuanceren. Het zal u niet ontgaan zijn dat ook sport sinds januari 2018 geen bevoegdheid meer is van de provincie. Bovendien hebben we in het bestuursakkoord, en dat hebben we vorige keer in extenso kunnen toelichten, omschreven welke accommodatie we van zin zijn te gaan gebruiken. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen wat we noemen ‘de groendomeinen voor de stiltezoeker’, de ‘parken voor multimodale gebruikers’, en dan de echte recreatieparken. De groendomeinen voor de stiltezoeker zijn bos- en natuurdomeinen. Wandelen en natuurbeleving staan daar centraal. Het zwaartepunt van de investeringen zal dan liggen op de natuur en het onderhoud van het domein. De accommodatie zal tot een strikt minimum beperkt worden, zeker wanneer het zou gaan om echte sportinfrastructuur zoals outdoor fitnesstoestellen. Dat is hier dus niet aan de orde. Met betrekking tot de parken voor multimodale gebruikers hebben we de afspraak dat we wat er ligt gaan onderhouden of afwerken, maar dat we geen bijkomende sportprojecten zullen initiëren. Los van dit verhaal moet ik wel zeggen dat de vraag naar het plaatsen van outdoor fitnesstoestellen in de groendomeinen in het verleden al bekeken is geweest. We hebben onze eigen praktijkvoorbeelden, maar er zijn ook studies, o.a. van het Vlaams Instituut voor Sport- en Recreatiebeleid, waaruit blijkt dat de locatie en de aard van de toestellen heel belangrijk zijn voor het gebruik ervan. Uit de praktijk blijkt dat die omwille van de aard en de plaatsing niet altijd worden beschouwd als een alternatief voor de indoor fitness, waarvoor de mensen nooit actief de verplaatsing zullen maken. De toestellen die er zijn worden meestal gebruikt door passanten, tenzij ze ook echt in de buurt staan van een bestaand sportcentrum waar ze dan in de zomer als alternatief voor de indoor worden gebruikt. In dat geval kunnen ze een aanvulling zijn op het bestaande sportaanbod en dienen ze dus eigenlijk als aanvulling op een bestaand trainingsprogramma. In de provinciale groendomeinen lijkt het dus zeker niet aangewezen om zulke toestellen nog te plaatsen. In onze recreatiecentra komen die toestellen wel tot hun recht. Ik denk dan aan De Schorre, en zeker ook aan het Zilvermeer waar een grote camping is. Hier worden ze vooral gebruikt door jongeren en joggers die passeren. De bescheiden buizen, waar u het over hebt, in het provinciaal groendomein Rivierenhof zijn calisthenics toestellen. Dat is een specifieke vorm van fitness gebaseerd op krachttraining, gebruik makend van het eigen lichaamsgewicht. Die toestellen worden daar vaak gebruikt, maar zijn gericht op een heel specifieke doelgroep van ervaren sporters, want daar begin je niet zomaar aan. Dus wat betreft de vraag wat het onderzoeken betreft: dat hebben we eigenlijk al gedaan. Wat betreft het plaatsen: waar het simpel is, is het reeds gebeurd, maar het verder uitrollen in de groendomeinen is geen optie in deze.

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
8 leden hebben ja gestemd;
19 leden hebben nee gestemd
7 leden hebben zich onthouden

Straat in het visier

De provincie Antwerpen wil met het EFRO-project “Straat in het Vizier” nieuw leven blazen in de Kempense winkelstraten. 5 lokale besturen (Geel, Heist-op-den-Berg, Herentals, Mol en Hoogstraten) en de provincie Antwerpen bundelen de krachten in dit Europees project.  Het doel ervan is de versterking van het kernwinkelgebied.  In elke deelnemende stad of gemeente wordt één winkelstraat een “conceptstreet” of “proefstraat” waarin alle actoren samen allerlei acties op het getouw zetten om hun winkelstraat uniek, gezond en leefbaar te houden.

Nochtans zijn er in onze provincie nogal wat steden en gemeenten die met dezelfde problemen kampen als de 5 genoemde steden en gemeenten. Wellicht wensen ook zij in bepaalde gevallen deel uit te maken van een dergelijk kernversterkend project.

Hierbij de vragen van ons raadslid Wim Verheyden en antwoorden :

Is de provincie van plan om bijkomende projecten die focussen op de versterking van het kerngebied mee op te starten in de andere regio’s van de provincie?
Dit gebeurt vandaag reeds. Het Team Detailhandel binnen de dienst Economie, innovatie en Samenleven (DEIS) bestaat uit een coördinator, een adviseur detailhandel/backoffice, drie detailhandelcoaches en een projectcoördinator voor het EFRO-project “Straten in het Vizier”. Het reguliere aanbod en de dagdagelijkse dienstverlening van het Team Detailhandel bestaat uit:
✓ Onze instrumenten zoals Locatus (database met alle winkelpunten in Vlaanderen), de feitenfiches en provincies.in.cijfers worden gratis aangeboden aan alle steden en gemeenten. Zo kunnen zij gericht aan de slag met hun detailhandelsbeleid.
✓ Onze detailhandelcoaches werken samen met (één of meerdere) gemeenten om een Strategisch Commercieel Plan (SCP) op te stellen. De voorbije vier jaren heeft het Team Detailhandel de helft van de gemeenten in onze provincie begeleid. Dit werk zetten we de volgende zes jaar verder. Belangrijk is te vermelden dat ook buiten de kern detailhandel moet worden beperkt, anders is het concept ‘kernversterking’ dweilen met de kraan open.

Het Detailhandelteam heeft de afgelopen jaren ook expertise opgebouwd rond baanwinkels. Dit gebeurt samen met de provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. Deze expertise wordt opgebouwd in twee pilootzone’s, met name de baanwinkels N10 en N70. De kennis kan in latere stadia ook gebruikt worden bij andere baanwinkels.

Kan de provincie een duidelijke omschrijving geven van de criteria waaraan gemeenten moeten voldoen om deel te kunnen uitmaken van een EFRO-project.

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling is één van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF). Deze fondsen versterken de economische, sociale en territoriale cohesie binnen de Europese Unie en verminderen de bestaande onevenwichtigheden tussen de regio’s. De Entiteit Europa Economie van het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse Overheid staat, als beheersautoriteit, in voor het beheer en uitvoering van deze Europese fondsen.

Voor de programmaperiode 2014-2020 introduceerde de Europese Commissie het concept ‘Geïntegreerde Territoriale Investeringen’ (GTI’s). Binnen een GTI kunnen lidstaten een specifieke geïntegreerde strategie voor een bepaald gebied ontwikkelen. Acties in een GTI-gebied moeten beantwoorden aan een dubbel criterium: aansluiten bij de eigen regionale strategie en passen binnen de specifieke doelstellingen van het operationeel programma. Het gebied van de GTI-Kempen valt samen met het bestuurlijk arrondissement Turnhout, grosso modo het werkingsgebied van het Streekplatform Kempen waarop het streekpact) gericht is.
Het project ‘Straat in het Vizier’ werd door de provincie Antwerpen, én samen met de vijf gemeenten, eind 2017 ingediend. Dit gebeurde naar aanleiding van de EFRO GTI Kempen-oproep ‘Bevorderen van een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen’. De selectie van de vijf gemeenten vloeit voort uit een aantal voorwaarden gekoppeld aan de EFRO-oproep: geografische ligging in het arrondissement Turnhout en een Strategisch Commercieel Plan hebben, gelijkaardige schaalgrootte hebben en met gelijkaardige uitdagingen geconfronteerd worden.
Meer algemeen: alle Antwerpse gemeenten kunnen, na het openstellen van EFRO-projectoproepen, projectvoorstellen indienen via het E-loket of deelnemen aan een partnerschap dat beantwoordt aan de voorwaarden projectoproep. Projectvoorstellen worden ingediend op basis van projectoproepen van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Voert de provincie actief promotie naar de gemeenten toe om hen te informeren dat men voor geschikte projecten op provinciale ondersteuning kan rekenen?

Dit gebeurt inderdaad (cfr. antwoord bij vraag 1). Bovendien worden de steden en gemeenten door de dienst Europa van de Provincie Antwerpen geïnformeerd rond Europese subsidies via:

✓ Jaarlijkse infosessies door de vier programma-adviseurs m.b.t. Europese subsidieprogramma’s, thema’s, oproepen, … ✓ Informatieverspreiding en toelichtingen via de werking van Pop Up Europa. ✓ Advies op maat: Intakegesprekken met colleges en/of ambtenaren. ✓ Infobrochure en nieuwsbrief. ✓ Website waar alle oproepen verschijnen. ✓ Toelichtingen en workshops op events van Intercommunales als IOK en IGEMO, Provinciaal Event Lokale besturen, …

Zijn er al concrete tussentijdse resultaten betreffende het project dat momenteel loopt met de Kempense gemeenten? Zo ja, dewelke.

Momenteel is men bezig met een participatie-traject in de 5 gemeenten. Deze fase moet leiden tot een nieuwe identiteit (DNA) per winkelstraat. De oplevering hiervan staat gepland dit voorjaar. De volgende fase is het acquisitie-verhaal: hierbij wordt een methode uitgewerkt en acties ondernomen om de leegstand per gemeente concreet in te vullen. Vervolgens wordt, voortbouwend op de identiteit van de straat, het straatmanagement uitgewerkt met concrete visualisaties en acties om de identiteit in de straat zelf te vertalen.

Zal de provincie de resultaten die voortvloeien uit dit project communiceren naar gemeenten toe die kernversterkend wensen te werken?

Uiteraard. Het uiteindelijke doel van het EFRO-project is om een methodiek te ontwikkelen die breed toepasbaar is in andere steden en gemeenten met dezelfde schaalgrootte, zodat ook zij aan de slag kunnen in hun kerngebied. Aan het einde van het project (mei 2020) wordt deze ontwikkelde methodiek met goeie praktijken verspreid.

Gebruik van waterdoorlatende grondbedekking

In 2015 werd vijf hectare open ruimte per dag ingepalmd. Het jaar daarna kondigde de Vlaamse regering met het Beleidsplan Ruimte de zogeheten ‘betonstop’ af: tegen 2040 mocht er geen open ruimte meer opgesoupeerd worden. Via de media konden we echter vernemen dat, In weerwil van die intentie, het ruimtebeslag in 2017 alweer is toegenomen, naar 7,33 hectare per dag. In 2015 was het nog 5,19 hectare. Dat leren drie onderzoekers van de UGent, de UAntwerpen en het studiebureau Omgeving uit de gegevens van de federale statistische dienst Statbel. Die is onder meer gebaseerd op het kadaster en de aanleg van infrastructuur.

Ik heb eveneens kennis genomen van het bestuursakkoord 2019 en lees in hoofdstuk 05/ leefmilieu, dat u de in het kader van de klimaatadaptatie de verhardingsgraad wil verminderen. U stelt bovendien dat u gaat voor een geïntegreerde aanpak….

Niettegenstaande de dwingende noodzaak van een ontharding van de bodem in Vlaanderen, stel ik vast dat u het bij de goedkeuring van de aankoop van gronden voor de fietstostrade Herentals-Balen (provincieraad dd 20 november 2018)- 4/4) nog steeds heeft over de aanleg van fietspaden in asfalt.

Dit lijkt me niet zo direct een waterdoorlatende bedekking te zijn zodat dit niet in overeenstemming lijkt te zijn met de doelstellingen verwoord in uw bestuursakkoord en de door u beoogde ontharding…

Gestelde vragen van ons raadslid Erik de Quick en antwoorden:

Waarom wordt de fietsostrade niet aangelegd met waterdoorlatende wegbedekking, zoals o.a waterdoorlatend asfalt?
Een aantal redenen geven aanleiding om waterdoorlatend asfalt onder de huidige omstandigheden niet toe te passen: • Door de vele en grote holle ruimtes in het asfalt is de draagkracht van dit waterdoorlatend asfalt beperkt. Personenwagens vormen geen probleem, maar tractors en vrachtwagens die manoeuvreren kunnen het asfalt beschadigen. Vermits ook deze voertuigen gebruik maken van de fietsostrade (bv voor onderhoudswerken, om hun landbouwgronden te bereiken of voor hulpdiensten) is waterdoorlatend asfalt niet toepasbaar. • De structuur van waterdoorlatend asfalt is voor fietspaden te grof. Niettemin stellen we vast dat marktspelers momenteel onderzoeken voeren voor de verbetering van de toplaag. • Ook de ondergrond moet waterdoorlatend zijn. Bij klei en leem kan dit problemen geven. • Waterdoorlatend asfalt is een nieuw product op de markt. De duurzaamheid, efficiëntie en effectiviteit van het product is nog niet gekend. De dienst Mobiliteit (DMOB) volgt innovatieve ontwikkelingen op de markt steeds op.


Werden andere waterdoorlatende alternatieven als wegbedekking bestudeerd of in overweging genomen? Zo ja, welke, zo niet, waarom niet?
De provincie Antwerpen hanteert voor de aanleg van fietsostrades het Vlaams Vademecum voor fietsvoorzieningen. Projecten voor fietspaden moeten bovendien in functie van subsidies van het Vlaams Gewest een kwaliteitscontrole doorlopen, waarbij de Vlaamse overheid de overeenstemming met het Vademecum nakijkt. Dit Vademecum voorziet voor de aanleg van fietsostrades en functionele fietspaden monoliete verhardingen, met een duidelijke voorkeur voor asfalt. Resultaten van metingen op het gebied van comfort en veiligheid voor de fietsers met onze eigen provinciale fietsbarometer bevestigen deze keuze.

Wordt bij aanbestedingen van de provincie rekening gehouden met het gebruik van waterdoorlatende grondbedekkingen?
Bij de aanleg van fietsostrades voorziet de provincie Antwerpen in functie van de afwatering van het fietspad en de spoorlijn parallel met het fietspad een bezinkingsgracht. We wijken van dit ontwerpprincipe enkel af indien de noodzakelijke ruimte niet beschikbaar is. We sluiten deze bezinkingsgracht indien mogelijk via drempels aan op de waterlopen. Op deze manier zorgen we voor een maximale infiltratie van het regenwater.

Is het gebruik van waterdoorlatende grond- of wegbedekkingen (zoals bij aanleg van parkings, wegen, fietspaden,..) als vaste voorwaarde opgenomen in de bijzonder bestekken?
Omwille van de redenen opgesomd hierboven passen we waterdoorlatend asfalt voor fietsostrades op dit moment niet toe.

Indien dit niet het geval is, kunnen de bestekken in die zin worden aangepast?
Bij de opmaak van de ontwerpen voor de fietsostrades besteden we steeds aandacht aan de infiltratie van het regenwater. De bestaande bestekken voldoen volledig.

“2019 wordt jaar van de opstand van gewone Vlaming tegen de politieke elite”

Terwijl 2018 het jaar was van de renaissance van het Vlaams Belang, wordt 2019 “ons jaar”. Net zoals 1302 een opstand was van vrije burgers tegen de adel, zal 2019 de opstand zijn van de gewone Vlaming tegen de politieke elite. Dat was de boodschap van Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij in Brugge voor een 450-tal kaderleden.
Voor Van Grieken is de verkiezingscampagne al volop van start gegaan. Maar in plaats van beloftes en engagementen uit te spreken, heeft N-VA ervoor gekozen om de campagne te starten met het breken van beloftes: de partij had beloofd in Antwerpen zonder de socialisten te besturen en Bart De Wever had beloofd om 6 jaar burgemeester van Antwerpen te blijven. De Vlaams Belangvoorzitter vindt het van ‘ongezien lef’ getuigen dat N-VA aankondigt na 26 mei het communautaire dossier op tafel te leggen, iets wat ze vijf jaar lang vertikte te doen.

Qua beleid ziet hij weinig verschil tussen de regering-Di Rupo en de regering-Michel: “Nog steeds gaat er ieder jaar 12 miljard Vlaams geld van Vlaanderen naar Wallonië; nog steeds hebben we hoge belastingen en de laagste pensioenen; nog steeds hebben we geen begrotingen in evenwicht; nog steeds kennen we politieke benoemingen; en nog steeds staan onze grenzen wagenwijd open”. Er is dus weinig verandering te zien, behalve dan duurder gas, water en elektriciteit, langere files, 500.000 extra migranten, en twee jaar langer werken, aldus Tom Van Grieken.

“Francken faalt over de hele lijn”
Hij ging ook even in op het ‘schandaal met de humanitaire visa’. “Beeld u eens in dat hier niet over N-VA’ers ging, maar over PS’ers. Hoe zou de N-VA dan gereageerd hebben? “, vroeg hij zich af. “De N-VA zou terecht woest en genadeloos zijn, mocht het om een PS’er gaan. Maar nu het over hun goudhaantje Francken gaat, gelden er plots andere normen en waarden”, hekelde Van Grieken. Voor Vlaams Belang is het duidelijk: Francken draagt hier de politieke verantwoordelijkheid. Zijn beleid is “helemaal niet streng en al helemaal niet rechtvaardig”. Het is niet streng omdat er meer immigranten naar ons land gekomen zijn en niet rechtvaardig omdat N-VA-mandatarissen grof geld hebben verdiend door humanitaire visa te verkopen. “Francken faalt over de hele lijn”, is het oordeel van Tom Van Grieken.

“Onze mensen”
Hij ging in op de Vlaams Belang-slogan “Bescherm ONZE mensen”. De eerste taak van de overheid is de burgers beschermen, aldus Van Grieken. Daarom moet het aantal plaatsen in de gevangenissen omhoog, desnoods met gevangenisboten, moet de wet-Lejeune afgeschaft worden en moeten de criminelen hun straf effectief uitzitten.

Daarnaast moet iets gedaan worden aan de stijgende bestaansonzekerheid: ouderen die hun rusthuisfactuur niet meer kunnen betalen, alleenstaande ouders die de schoolboeken niet meer kunnen bekostigen en 55-plussers die als eerste gedumpt worden bij een herstructurering omdat ze te duur zijn. En dat terwijl ons land het OCMW van heel de wereld speelt.

“Daarom wil het Vlaams Belang die alleenstaande moeder beschermen, die iedere dag keihard knokt voor haar kinderen en haar facturen alleen maar ziet stijgen. Daarom wil het Vlaams Belang die gepensioneerde beschermen, die heel zijn leven hard gewerkt heeft, maar nu niet kan rondkomen met zijn pensioen. Daarom wil het Vlaams Belang die Vlaming beschermen, die iedere dag gaat werken, maar zich iedere dag minder thuis voelt in z’n eigen wijk of gemeente”, aldus Tom Van Grieken.

West-Vlaams lijsttrekker voor het Vlaams Parlement Stefaan Sintobin pleitte voor de oprichting van een Vlaamse Energiemaatschappij. “Het Vlaams Belang staat voor een eigen energiebeleid, voor een ‘en-en’-beleid waarin hernieuwbare energie en niet-vervuilende, CO2-neutrale kernenergie hun plaats hebben. Een beleid waarbij we zelfs importheffingen in rekening willen brengen bij invoer van energie uit goedkope productielanden”. Uiteraard zijn milieu en klimaat belangrijk voor Vlaams Belang, benadrukte Sintobin, “maar wat de spijbelende en veelal slecht geïnformeerde scholieren er niet bij vertellen, is dat onhaalbare, onzinnige, onrealistische en vooral ideologisch geïnspireerde klimaateisen onze energiefactuur verder doen stijgen”.

tekst komt uit HLN van 20 januari 2019

De omgevingsvergunning

In uw bestuursakkoord stelt u dat de omgevingsvergunning de oude stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning vervangt. Hierna zullen ook de socio-economische vergunning en de natuurvergunning worden toegevoegd. De Vlaamse gemeenschap dringt aan op stadsinbreiding, wat inhoudt dat de open ruimten in de steden en gemeenten zoveel mogelijk dienen benut te worden voor bebouwing;

Dat de verharde open ruimten of leegstaande panden worden omgevormd tot woningen, dar kan niemand iets op tegen hebben. Maar er zijn in onze provincie nogal wat steden en gemeenten die beschikken over groene open ruimten in de stads-en dorpskernen. Deze komen vanzelfsprekend onder druk te staan mede omdat de betonstop van de Vlaamse Gemeenschap blijkbaar niet werkt.

In een arrest stelde de Raad (RvS 11 februari 2011, nr. 211.194):

“Het staat een aanvrager vrij een bepaald project op te splitsen in meerdere deelprojecten en voor elk van deze deelprojecten afzonderlijk een vergunningsaanvraag in te dienen. Evenwel, indien de aanvraag dient te worden onderworpen aan een openbaar onderzoek, dient de bevoegde overheid de ingediende bezwaren te onderzoeken en te beoordelen, niet alleen ten aanzien van het voorwerp van de aanvraag voor één van de deelprojecten als zodanig, maar tevens, wanneer het bezwaren betreft die betrekking hebben op de gevolgen van het totale project waarvan de aanvraag een onderdeel uitmaakt, ten aanzien van het totale project en zijn gevolgen. Een derde belanghebbende dient immers, wanneer een openbaar onderzoek is vereist, op straffe van schending van het hem toegekende recht zijn bezwaren en opmerkingen te laten kennen en de verplichting van de bevoegde overheid deze bezwaren te onderzoeken en te beoordelen, nuttig bezwaren te kunnen aanvoeren die, hoewel zij niet rechtstreeks voortvloeien uit elk van de deelprojecten afzonderlijk, toch het gevolg kunnen zijn van het realiseren van alle deelprojecten samen genomen.”

Wereldwijd is fijnstof volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) de 13e meest belangrijkste doodsoorzaak. In Vlaanderen is fijnstof de belangrijkste luchtvervuiler, het bestaat uit zwevende deeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer.
Bomen in de stad kunnen de concentratie fijnstof tot 60% doen dalen.
Het slechte nieuws: door milieupolluenten verliest elke Vlaming gemiddeld één gezond levensjaar. Fijnstof is de grootste boosdoener. Het goeie nieuws: bomen en planten zijn meester in het filteren van fijnstof en kunnen de luchtkwaliteit spectaculair verbeteren. Daarnaast subsidieert de Vlaamse gemeenschap ook sociale bouwprojecten tot 50 sociale woningen, wat leidt tot een grote toename van sociale woningen. De noodzaak van een toename aan sociale woningen zal niemand betwisten doch dit legt vanzelfsprekend een zware druk op het bestaande sociale weefsel van de betreffende wijk, dorp of stad.

gestelde vragen door ons raadslid Erik De Quick :

 • Zal bij het verlenen van de omgevingsvergunning rekening worden gehouden met de aard van de te bebouwen ruimte en zal er onderscheid worden gemaakt tussen groene ruimten en andere verharde oppervlakten, zoals parkings en leegstaande panden?
 • Zal, bij het verlenen van de omgevingsvergunning rekening worden gehouden met het standpunt van de Raad van State dat hierop neerkomt dat een behoorlijk handelend bestuur zich moet verzetten tegen elke vorm van ongeoorloofde saucissonering. Zal bijgevolg rekening worden gehouden met de mogelijke ontwikkelingen op die overige percelen van dat binnengebied?.
 • Zal bij het verlenen van de omgevingsvergunning eerder voorrang worden verleend aan het behoud van de groene ruimten , conform hoofdstuk 5 in uw bestuursakkoord mbt milieu en klimaat en rekening houdend met het belang van de aanwezigheid van bomen in de stad in functie van de daling van het fijn stof in de stad zoals hierboven vermeld, of eerder aan de stadsinbreiding die wordt beoogd door de Vlaamse gemeenschap.
 • Zal bij het afleveren van een omgevingsvergunning worden aangedrongen op de aanleg van groendaken of turfdaken, in functie van uw standpunten inzake leefmilieu verwoordt in uw bestuursakkoord mbt integraal waterbeleid en klimaat en energie?
 • In hoeverre valt uw benadering, rekening gehouden met uw betrachting tot ontharding van de ruimten, te rijmen met het standpunt van de Vlaamse Gemeenschap inzake stadsinbreiding?
 • Zal bij het verlenen van de omgevingsvergunning, zeker na toevoeging van de socio-economische vergunning, rekening worden gehouden met de reeds bestaande sociale mix vaan de betreffende wijken? Welke verhoudingen zullen worden gehanteerd bij het toekennen van de vergunning?

Zoals u aangeeft in uw vraag vervangt de omgevingsvergunning integraal de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning. Recent werden ook de socio-economische vergunning en de natuurvergunning geïntegreerd in de omgevingsvergunning. In uw vraag uitte u de bezorgdheid of de door Vlaanderen gewenste stadsinbreiding conflicteert met de provinciale beleidsintenties inzake klimaat en milieu en hoe hiermee zal omgegaan worden bij het afleveren van omgevingsvergunningen.
In deze context is het van belang om aan te geven wie de bevoegde overheid is bij het afleveren van omgevingsvergunningen bij stadsinbreidingsprojecten. Hierbij heb je een indeling op basis van de Codex RO of op basis van hinderlijkheid.
Indeling op basis van de Codex RO – Om te bouwen, te verbouwen, een constructie af te breken, je perceel van functie te veranderen of grond te verkavelen heb je doorgaans een vergunning nodig. Die omgevingsvergunning moet je aanvragen bij de gemeente of stad waar het perceel ligt, tenzij het project voorkomt op de Vlaamse of provinciale gesloten lijst of hoort bij een inrichting van klasse 1 of als het project op het grondgebied van 2 gemeenten ligt.
Indeling op basis van hinderlijkheid De mogelijke hinder van bedrijven op het leefmilieu is zeer verschillend. Om een onderscheid te maken in de mate van hinderlijkheid, zijn de bedrijven ingedeeld in drie klassen – bedrijven die de grootste hinder kunnen veroorzaken op het leefmilieu, zijn ingedeeld in klasse 1 en moeten een omgevingsvergunningsaanvraag indienen bij de provincie, tenzij de activiteit voorkomt op de Vlaamse gesloten lijst. – de minst hinderlijke bedrijven (klasse 3) moeten hun activiteit(en) melden bij de gemeente, tenzij de activiteit voorkomt op de provinciale op Vlaamse gesloten lijst.

De bedrijven die in klasse 2 ingedeeld zijn moeten een omgevingsvergunningsaanvraag indienen bij de gemeente, tenzij de activiteit voorkomt op de Vlaamse of provinciale gesloten lijst. De projecten waar u naar verwijst zullen in eerste aanleg behandeld worden door de gemeente of stad waar het project zal gerealiseerd worden. Het is dan ook aan de colleges om de nodige afwegingen ter zake te maken. Belangrijk hierbij is dat dit juridisch mogelijk moet zijn om verdichting of ontpitten op te leggen in omgevingsvergunningen.

Binnen de structuurplannen, ruimtelijke beleidsplannen of ruimtelijke uitvoeringsplannen kunnen gemeenten zelf accenten leggen en bepalen waar ze gaan verdichten of gaan ontpitten en welke dichtheden ze in bepaalde gebieden willen nastreven. Om zo door te kunnen vertalen in het verlenen van omgevingsvergunningen. Om te kunnen komen tot kwalitatieve verdichtingslocaties, is het belangrijk om voorafgaandelijk na te denken over het creëren van open ruimte bij stadsinbreidingsprojecten. Vanuit de ruimtelijke planning zet de provincie hierbij op bovenlokaal niveau de krijtlijnen uit via haar structuurplan (en in de toekomst via haar ruimtelijk Beleidsplan), maar de gemeenten moeten dit zelf juridisch vertalen. De provincie ondersteunt de gemeenten bij dit beleidsvormingsproces.Nieuwjaarsreceptie Vlaamse Volksbeweging

Op zaterdagvoormiddag 12 januari verwelkomde de Vlaamse Volksbeweging (VVB) haar leden, sympathisanten en de media. Dit jaar was Kortrijk plaats van het gebeuren .

Ruim tweehonderd aanwezigen luisterden naar de bevlogen toespraken van gastheer Hans Van Hove (voorzitter VVB Zuid West-Vlaanderen), professor dr. Nicolas Bouteca en waarnemend nationaal voorzitter Hugo Maes.

Hans Van Hove drong bij de aanwezigen aan om de gedachte van de Godsvrede uit te dragen. Ook, en vooral, binnen de Vlaamse Beweging, tussen de verschillende verenigingen en partijen.

Nicolas Bouteca wierp een kritische blik op de relevantie van de VVB. Na enkele punten van kritiek sloot hij af met een hoopvolle en bemoedigende boodschap : er is zeker nog groeipotentieel voor de VVB.

Hugo Maes sloot de academische zitting af met de traditionele nieuwjaarstoespraak van de VVB-voorzitter. Hij herhaalde de boodschap van Hans Van Hove, Godsvrede binnen de gehele Vlaamse Beweging en met verenigde krachten verder bouwen aan een onafhankelijke Vlaamse staat. Daartoe wees hij de politici op hun verantwoordelijkheid: “Een 2.0 versie van communautaire stilstand – omdat zogezegd hoogdringende andere maatregelen weer eens voorrang verdienen – is geen optie meer maar zullen wij beschouwen als ernstige uiting van schuldig verzuim.”

Kerstboomverbranding

In Edegem is de kerstboomverbranding normaal gezien een groot dorpsfeest maar dit jaar was er aanzienlijk minder volk dan andere jaren.
Een ganse dag regen en 9 graden doen veel mensen thuis blijven.
Hopelijk hebben we volgend jaar in deze periode terug temperaturen onder nul, zodat we allen kunnen genieten van een écht winters kampvuurgevoel.

kerstboomverbranding Edegem

En hopelijk betalen we tegen die tijd terug 6% BTW om ons warm te houden !
De partijen Open VLD, N-VA en CD&V hebben door hun beslissing in de federale regering om de BTW op elektriciteit op te trekken naar 21%, nog meer mensen armoede bezorgd . Met hun riante weddes hebben ze totaal geen idee wat de brave, hard werkende Vlaming allemaal moet doen om de eindjes aan elkaar te knopen !

kerstboomverbranding Edegem

het promotiefilmpje met de eindejaarwensen van de provincie Antwerpen

Met een promofilmpje wenst de provincie Antwerpen haar inwoners een fijne jaarwisseling. In een 1 minuut durend filmpje acteren enkele bekende acteurs en figuranten. Het promofilmpje van de provincie werd  o.a. verspreid  via de sociale media.

Gestelde vragen door ons raadslid Jan Claessen en antwoorden:

Waarom is geen Antwerps provinciaal domein/gebouw  gekozen als filmlocatie?
Omdat we hiervoor – alle elementen in acht genomen zoals de beschikbaarheid van de opnameploeg en de acteurs, een sfeervolle locatie, de aanwezigheid van publiek – niet terecht konden op een provinciale locatie op het moment van de opnames. Initieel hebben we getracht om de opnames te laten plaatsvinden tijdens het evenement ’Putteke Winter’ in De Schorre, omdat daar zowel sfeer als publiek aanwezig zijn, maar het tijdstip kon niet voor de opnameploeg.
Daarom zijn we uitgeweken naar een stad (Lier – in het filmpje bewust onherkenbaar zodat het eender waar in de provincie zou kunnen zijn), waar we gebruik konden maken van een aanwezige en op dat moment ‘geopende’ Kerstmarkt.

Wat is de kostprijs van het adverteren, filmen en monteren van het filmpje?
Hoeveel was de vergoeding van de beroepsacteurs Warre Borgmans en Dimitri Leue?

De opnames, realisatie en productie van het promofilmpje vallen onder het globale contract dat we telkens in het begin van het jaar onderhandelen met de zenders ATV, RTV en de krant GVA voor alle uitzendingen en publicaties in de regionale media. Daarin zijn alle opdrachten opgenomen die we in de loop van het jaar samen met hen realiseren. In grote lijnen komt dat neer op de volledige redactie, pre-productie, productie, uitzendingen, spots, programmetic buying & advertising, tracking, werkgroepen, enzovoort… voor alle uitzendingen en de volledige promotie ervan zowel op televisie, online als op sociale media. Ook de gages van de acteurs zitten in dezelfde deal met NV De Buren (ATV & GVA) & RTV. Voor een detail van de kosten van de raamovereenkomst willen wij verwijzen naar de bijlage bij deze brief, waarin een onderscheid gemaakt wordt tussen de productie van 12 afleveringen van reeks “De Klapstoel”, de productie van 7 afleveringen van de reeks “Geweldig!”. Het promotiefilmpje met de eindejaarwensen is een aflevering van de “Geweldig!”-reeks. Naast de productiekosten zijn er ook de mediakosten in het raamcontract, dewelke moeilijk zijn op te splitsen per reeks of per aflevering. Wat deze kosten inhouden vindt u ook in de bijlage.

bijlage:

1. De Klapstoel

Betreft: 12 afleveringen

Productie

 • Pre-productie (location hunt)
 • Productie
 • Post productie (Montage)
 • Project Management
 • Crew (cameraman)
 • Meetings

22.000 euro excl. Btw  (26.620 EUR Btw incl.)

2. Geweldig!

Betreft: 7 afleveringen

Productie

 • Casting
 • Scenario (copywriting)
 • Pre-productie (location hunt)
 • Productie
 • Post productie (Montage)
 • Project Management
 • Crew (Regisseur, cameraman, geluidsman, productie assistent, 2 acteurs)
 • Meetings

76.446 euro excl. btw (92.499,34 EUR Btw incl.)

3. Media (voor beide reeksen):

ATV

a) Televisie

 • Teaser (30 seconden): Op vrijdag en zaterdag in daytime en primetime.
 • Op zondag om 9u50 (voor live-uitzending van Wakker op Zondag) en voor het live avondnieuws van 18u30.
 • Van maandag t/m vrijdag in daytime (10 keer per week).

b) Online (atv.be)

 • Bannering

Iedere aflevering wordt ondersteund door 1 week bannering met doorklik naar de landingspagina.

 • Landingspagina
  met volledige aflevering + duiding provinciaal aanbod. Mogelijkheid tot herbekijken van de vorige afleveringen.

c) Social media (Facebook ATV)

 • Teaser (30 seconden): Op Facebookpagina van ATV, met clickthrough naar website.

RTV

a) Televisie (RTV)

 • Teaser (30 seconden): Op vrijdag en zaterdag in dag- & avondblok TV PLUS.
 • Op antenne bij TV PLUS. Zondag om 18u28 (vlak voor start nieuws).
 • Maandag om 13u15.Woensdag om 13u15. Vrijdag om 13u15.

b) Online (rtv.be)

 • Bannering

Iedere aflevering wordt ondersteund door 1 week bannering met doorklik naar de landingspagina.

 • Landingspagina

Landingspagina met volledige aflevering + duiding provinciaal aanbod. Mogelijkheid tot herbekijken van de vorige afleveringen.

c) Social media (Facebook RTV)

 • Teaser (30 seconden): Op Facebookpagina van RTV & RTV PLUS.

Gva.be

a) Run of site & bannering:

 • Via 30 seconden teasers die ‘run of site’ worden uitgezonden op gva.be als pre- en postroll & via klassieke bannering komt de bezoeker terecht op een dedicated landingspagina van gva voor de provincie (gva.be/provincieantwerpen). Hier kunnen alle afleveringen bekeken worden.

b) In-content:

 • volledige afleveringen worden uitgezonden als in-content video

Video

 • afleveringen op dedicated pages en in-content: 102.000 views
 • 15” & 30” trailer als ROS pre-roll en in-content: 2.388.000 views/

Display

 • Take-over integratie native paginas: 14 weken per aflevering
 • ROS medium rectangle:1.320.000 impressies
 • ROS sticky ad cap 2: 5.070.000 impressies
 • Advertorial op homepage gva.be (1d/week) 14 dagen
 • Medium rectangle in nieuwsbrief GVA (1d/week) 14 dagen

313.844 euro excl. Btw (379.751,85 EUR Btw incl.
Op naar 2019

Het Vlaams Belang is naar de kiezer gegaan met de slogan: Eerst onze mensen! Het geld van de Edegemse sociale diensten moet gaan naar de mensen die het écht nodig hebben. Velen van ons hebben alle moeite om de eindjes aan elkaar te knopen en kunnen zelfs de uitgaven voor schooluitstapjes en nieuwe kleren voor hun kinderen niet altijd veroorloven. En dit allemaal terwijl er anderen – die totaal niets terugdoen voor onze maatschappij – geld krijgen toegestopt. Sommigen hebben zelfs een eigendom of inkomsten in het land waarvan ze de dubbele nationaliteit hebben. Deze personen moeten ook in Edegem actief opgespoord worden en al het geld dat ze door valse verklaringen hebben ontvangen, standé pédé laten terugbetalen. Geld van de sociale dienst moet ook in Edegem gaan naar personen en huishoudens in échte armoede!

Als een natte dweil wordt onze geldbeugel op duizend-en-één manieren uitgewrongen tot we onze laatste cent kwijt zijn. In de vorige legislatuur heeft N-VA, Groen en VLD beslist om samen met de opcentiemen tal van gemeentelijke retributies en belastingen te verhogen. Maar wat krijgen we hiervoor terug?

Waarom is de gevaarlijke en asbesthoudende chalet aan de Romeinse Put waar kinderen spelen nog steeds niet afgebroken?
Wanneer zal het Huis Hellemans eindelijk toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers?
Wat met het zwerfvuil?
Veiligere fietspaden en voetpaden?
En waarom gaat de gemeente terug nieuwe leningen aan?

Het volstaat niet te rekenen op de ‘woorden’ van de burgemeester en de goedlachse minister want vele problemen stonden zes jaar geleden al in het programma van de N-VA. Neen, de budgetten moeten naar de juiste doelen gaan. Het zal moeilijk zijn om in een legislatuur van alleenheerschappij hun werking optimaal te controleren. We kunnen enkel hopen dat N-VA deze keer wel woord houdt. Iets wat we op de voet zullen opvolgen!

Met een positieve gedachte neem ik afscheid als gemeenteraadslid. Ik blik dankbaar terug op deze zeer leerrijke periode en dank zowel de collega-raadsleden, het bestuur en de administratie voor de samenwerking de voorbije twaalf jaar. En vooral u om ons voortdurend op de hoogte te houden van de zaken die in uw naaste omgeving voorvallen. Blijf dit vooral doen zodat we ten gepaste tijde actie kunnen ondernemen, want enkel samen kunnen we er voor zorgen dat Edegem in goede handen is en blijft! Vanuit de provincieraad beloof ik de Edegemse belangen extra op te volgen!

Alvast véél succes in 2019!

trots Vlaming & Edegemnaar !