De omgevingsvergunning

In uw bestuursakkoord stelt u dat de omgevingsvergunning de oude stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning vervangt. Hierna zullen ook de socio-economische vergunning en de natuurvergunning worden toegevoegd. De Vlaamse gemeenschap dringt aan op stadsinbreiding, wat inhoudt dat de open ruimten in de steden en gemeenten zoveel mogelijk dienen benut te worden voor bebouwing;

Dat de verharde open ruimten of leegstaande panden worden omgevormd tot woningen, dar kan niemand iets op tegen hebben. Maar er zijn in onze provincie nogal wat steden en gemeenten die beschikken over groene open ruimten in de stads-en dorpskernen. Deze komen vanzelfsprekend onder druk te staan mede omdat de betonstop van de Vlaamse Gemeenschap blijkbaar niet werkt.

In een arrest stelde de Raad (RvS 11 februari 2011, nr. 211.194):

“Het staat een aanvrager vrij een bepaald project op te splitsen in meerdere deelprojecten en voor elk van deze deelprojecten afzonderlijk een vergunningsaanvraag in te dienen. Evenwel, indien de aanvraag dient te worden onderworpen aan een openbaar onderzoek, dient de bevoegde overheid de ingediende bezwaren te onderzoeken en te beoordelen, niet alleen ten aanzien van het voorwerp van de aanvraag voor één van de deelprojecten als zodanig, maar tevens, wanneer het bezwaren betreft die betrekking hebben op de gevolgen van het totale project waarvan de aanvraag een onderdeel uitmaakt, ten aanzien van het totale project en zijn gevolgen. Een derde belanghebbende dient immers, wanneer een openbaar onderzoek is vereist, op straffe van schending van het hem toegekende recht zijn bezwaren en opmerkingen te laten kennen en de verplichting van de bevoegde overheid deze bezwaren te onderzoeken en te beoordelen, nuttig bezwaren te kunnen aanvoeren die, hoewel zij niet rechtstreeks voortvloeien uit elk van de deelprojecten afzonderlijk, toch het gevolg kunnen zijn van het realiseren van alle deelprojecten samen genomen.”

Wereldwijd is fijnstof volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) de 13e meest belangrijkste doodsoorzaak. In Vlaanderen is fijnstof de belangrijkste luchtvervuiler, het bestaat uit zwevende deeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer.
Bomen in de stad kunnen de concentratie fijnstof tot 60% doen dalen.
Het slechte nieuws: door milieupolluenten verliest elke Vlaming gemiddeld één gezond levensjaar. Fijnstof is de grootste boosdoener. Het goeie nieuws: bomen en planten zijn meester in het filteren van fijnstof en kunnen de luchtkwaliteit spectaculair verbeteren. Daarnaast subsidieert de Vlaamse gemeenschap ook sociale bouwprojecten tot 50 sociale woningen, wat leidt tot een grote toename van sociale woningen. De noodzaak van een toename aan sociale woningen zal niemand betwisten doch dit legt vanzelfsprekend een zware druk op het bestaande sociale weefsel van de betreffende wijk, dorp of stad.

gestelde vragen door ons raadslid Erik De Quick :

 • Zal bij het verlenen van de omgevingsvergunning rekening worden gehouden met de aard van de te bebouwen ruimte en zal er onderscheid worden gemaakt tussen groene ruimten en andere verharde oppervlakten, zoals parkings en leegstaande panden?
 • Zal, bij het verlenen van de omgevingsvergunning rekening worden gehouden met het standpunt van de Raad van State dat hierop neerkomt dat een behoorlijk handelend bestuur zich moet verzetten tegen elke vorm van ongeoorloofde saucissonering. Zal bijgevolg rekening worden gehouden met de mogelijke ontwikkelingen op die overige percelen van dat binnengebied?.
 • Zal bij het verlenen van de omgevingsvergunning eerder voorrang worden verleend aan het behoud van de groene ruimten , conform hoofdstuk 5 in uw bestuursakkoord mbt milieu en klimaat en rekening houdend met het belang van de aanwezigheid van bomen in de stad in functie van de daling van het fijn stof in de stad zoals hierboven vermeld, of eerder aan de stadsinbreiding die wordt beoogd door de Vlaamse gemeenschap.
 • Zal bij het afleveren van een omgevingsvergunning worden aangedrongen op de aanleg van groendaken of turfdaken, in functie van uw standpunten inzake leefmilieu verwoordt in uw bestuursakkoord mbt integraal waterbeleid en klimaat en energie?
 • In hoeverre valt uw benadering, rekening gehouden met uw betrachting tot ontharding van de ruimten, te rijmen met het standpunt van de Vlaamse Gemeenschap inzake stadsinbreiding?
 • Zal bij het verlenen van de omgevingsvergunning, zeker na toevoeging van de socio-economische vergunning, rekening worden gehouden met de reeds bestaande sociale mix vaan de betreffende wijken? Welke verhoudingen zullen worden gehanteerd bij het toekennen van de vergunning?

Zoals u aangeeft in uw vraag vervangt de omgevingsvergunning integraal de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning. Recent werden ook de socio-economische vergunning en de natuurvergunning geïntegreerd in de omgevingsvergunning. In uw vraag uitte u de bezorgdheid of de door Vlaanderen gewenste stadsinbreiding conflicteert met de provinciale beleidsintenties inzake klimaat en milieu en hoe hiermee zal omgegaan worden bij het afleveren van omgevingsvergunningen.
In deze context is het van belang om aan te geven wie de bevoegde overheid is bij het afleveren van omgevingsvergunningen bij stadsinbreidingsprojecten. Hierbij heb je een indeling op basis van de Codex RO of op basis van hinderlijkheid.
Indeling op basis van de Codex RO – Om te bouwen, te verbouwen, een constructie af te breken, je perceel van functie te veranderen of grond te verkavelen heb je doorgaans een vergunning nodig. Die omgevingsvergunning moet je aanvragen bij de gemeente of stad waar het perceel ligt, tenzij het project voorkomt op de Vlaamse of provinciale gesloten lijst of hoort bij een inrichting van klasse 1 of als het project op het grondgebied van 2 gemeenten ligt.
Indeling op basis van hinderlijkheid De mogelijke hinder van bedrijven op het leefmilieu is zeer verschillend. Om een onderscheid te maken in de mate van hinderlijkheid, zijn de bedrijven ingedeeld in drie klassen – bedrijven die de grootste hinder kunnen veroorzaken op het leefmilieu, zijn ingedeeld in klasse 1 en moeten een omgevingsvergunningsaanvraag indienen bij de provincie, tenzij de activiteit voorkomt op de Vlaamse gesloten lijst. – de minst hinderlijke bedrijven (klasse 3) moeten hun activiteit(en) melden bij de gemeente, tenzij de activiteit voorkomt op de provinciale op Vlaamse gesloten lijst.

De bedrijven die in klasse 2 ingedeeld zijn moeten een omgevingsvergunningsaanvraag indienen bij de gemeente, tenzij de activiteit voorkomt op de Vlaamse of provinciale gesloten lijst. De projecten waar u naar verwijst zullen in eerste aanleg behandeld worden door de gemeente of stad waar het project zal gerealiseerd worden. Het is dan ook aan de colleges om de nodige afwegingen ter zake te maken. Belangrijk hierbij is dat dit juridisch mogelijk moet zijn om verdichting of ontpitten op te leggen in omgevingsvergunningen.

Binnen de structuurplannen, ruimtelijke beleidsplannen of ruimtelijke uitvoeringsplannen kunnen gemeenten zelf accenten leggen en bepalen waar ze gaan verdichten of gaan ontpitten en welke dichtheden ze in bepaalde gebieden willen nastreven. Om zo door te kunnen vertalen in het verlenen van omgevingsvergunningen. Om te kunnen komen tot kwalitatieve verdichtingslocaties, is het belangrijk om voorafgaandelijk na te denken over het creëren van open ruimte bij stadsinbreidingsprojecten. Vanuit de ruimtelijke planning zet de provincie hierbij op bovenlokaal niveau de krijtlijnen uit via haar structuurplan (en in de toekomst via haar ruimtelijk Beleidsplan), maar de gemeenten moeten dit zelf juridisch vertalen. De provincie ondersteunt de gemeenten bij dit beleidsvormingsproces.Nieuwjaarsreceptie Vlaamse Volksbeweging

Op zaterdagvoormiddag 12 januari verwelkomde de Vlaamse Volksbeweging (VVB) haar leden, sympathisanten en de media. Dit jaar was Kortrijk plaats van het gebeuren .

Ruim tweehonderd aanwezigen luisterden naar de bevlogen toespraken van gastheer Hans Van Hove (voorzitter VVB Zuid West-Vlaanderen), professor dr. Nicolas Bouteca en waarnemend nationaal voorzitter Hugo Maes.

Hans Van Hove drong bij de aanwezigen aan om de gedachte van de Godsvrede uit te dragen. Ook, en vooral, binnen de Vlaamse Beweging, tussen de verschillende verenigingen en partijen.

Nicolas Bouteca wierp een kritische blik op de relevantie van de VVB. Na enkele punten van kritiek sloot hij af met een hoopvolle en bemoedigende boodschap : er is zeker nog groeipotentieel voor de VVB.

Hugo Maes sloot de academische zitting af met de traditionele nieuwjaarstoespraak van de VVB-voorzitter. Hij herhaalde de boodschap van Hans Van Hove, Godsvrede binnen de gehele Vlaamse Beweging en met verenigde krachten verder bouwen aan een onafhankelijke Vlaamse staat. Daartoe wees hij de politici op hun verantwoordelijkheid: “Een 2.0 versie van communautaire stilstand – omdat zogezegd hoogdringende andere maatregelen weer eens voorrang verdienen – is geen optie meer maar zullen wij beschouwen als ernstige uiting van schuldig verzuim.”

Kerstboomverbranding

In Edegem is de kerstboomverbranding normaal gezien een groot dorpsfeest maar dit jaar was er aanzienlijk minder volk dan andere jaren.
Een ganse dag regen en 9 graden doen veel mensen thuis blijven.
Hopelijk hebben we volgend jaar in deze periode terug temperaturen onder nul, zodat we allen kunnen genieten van een écht winters kampvuurgevoel.

kerstboomverbranding Edegem

En hopelijk betalen we tegen die tijd terug 6% BTW om ons warm te houden !
De partijen Open VLD, N-VA en CD&V hebben door hun beslissing in de federale regering om de BTW op elektriciteit op te trekken naar 21%, nog meer mensen armoede bezorgd . Met hun riante weddes hebben ze totaal geen idee wat de brave, hard werkende Vlaming allemaal moet doen om de eindjes aan elkaar te knopen !

kerstboomverbranding Edegem

het promotiefilmpje met de eindejaarwensen van de provincie Antwerpen

Met een promofilmpje wenst de provincie Antwerpen haar inwoners een fijne jaarwisseling. In een 1 minuut durend filmpje acteren enkele bekende acteurs en figuranten. Het promofilmpje van de provincie werd  o.a. verspreid  via de sociale media.

Gestelde vragen door ons raadslid Jan Claessen en antwoorden:

Waarom is geen Antwerps provinciaal domein/gebouw  gekozen als filmlocatie?
Omdat we hiervoor – alle elementen in acht genomen zoals de beschikbaarheid van de opnameploeg en de acteurs, een sfeervolle locatie, de aanwezigheid van publiek – niet terecht konden op een provinciale locatie op het moment van de opnames. Initieel hebben we getracht om de opnames te laten plaatsvinden tijdens het evenement ’Putteke Winter’ in De Schorre, omdat daar zowel sfeer als publiek aanwezig zijn, maar het tijdstip kon niet voor de opnameploeg.
Daarom zijn we uitgeweken naar een stad (Lier – in het filmpje bewust onherkenbaar zodat het eender waar in de provincie zou kunnen zijn), waar we gebruik konden maken van een aanwezige en op dat moment ‘geopende’ Kerstmarkt.

Wat is de kostprijs van het adverteren, filmen en monteren van het filmpje?
Hoeveel was de vergoeding van de beroepsacteurs Warre Borgmans en Dimitri Leue?

De opnames, realisatie en productie van het promofilmpje vallen onder het globale contract dat we telkens in het begin van het jaar onderhandelen met de zenders ATV, RTV en de krant GVA voor alle uitzendingen en publicaties in de regionale media. Daarin zijn alle opdrachten opgenomen die we in de loop van het jaar samen met hen realiseren. In grote lijnen komt dat neer op de volledige redactie, pre-productie, productie, uitzendingen, spots, programmetic buying & advertising, tracking, werkgroepen, enzovoort… voor alle uitzendingen en de volledige promotie ervan zowel op televisie, online als op sociale media. Ook de gages van de acteurs zitten in dezelfde deal met NV De Buren (ATV & GVA) & RTV. Voor een detail van de kosten van de raamovereenkomst willen wij verwijzen naar de bijlage bij deze brief, waarin een onderscheid gemaakt wordt tussen de productie van 12 afleveringen van reeks “De Klapstoel”, de productie van 7 afleveringen van de reeks “Geweldig!”. Het promotiefilmpje met de eindejaarwensen is een aflevering van de “Geweldig!”-reeks. Naast de productiekosten zijn er ook de mediakosten in het raamcontract, dewelke moeilijk zijn op te splitsen per reeks of per aflevering. Wat deze kosten inhouden vindt u ook in de bijlage.

bijlage:

1. De Klapstoel

Betreft: 12 afleveringen

Productie

 • Pre-productie (location hunt)
 • Productie
 • Post productie (Montage)
 • Project Management
 • Crew (cameraman)
 • Meetings

22.000 euro excl. Btw  (26.620 EUR Btw incl.)

2. Geweldig!

Betreft: 7 afleveringen

Productie

 • Casting
 • Scenario (copywriting)
 • Pre-productie (location hunt)
 • Productie
 • Post productie (Montage)
 • Project Management
 • Crew (Regisseur, cameraman, geluidsman, productie assistent, 2 acteurs)
 • Meetings

76.446 euro excl. btw (92.499,34 EUR Btw incl.)

3. Media (voor beide reeksen):

ATV

a) Televisie

 • Teaser (30 seconden): Op vrijdag en zaterdag in daytime en primetime.
 • Op zondag om 9u50 (voor live-uitzending van Wakker op Zondag) en voor het live avondnieuws van 18u30.
 • Van maandag t/m vrijdag in daytime (10 keer per week).

b) Online (atv.be)

 • Bannering

Iedere aflevering wordt ondersteund door 1 week bannering met doorklik naar de landingspagina.

 • Landingspagina
  met volledige aflevering + duiding provinciaal aanbod. Mogelijkheid tot herbekijken van de vorige afleveringen.

c) Social media (Facebook ATV)

 • Teaser (30 seconden): Op Facebookpagina van ATV, met clickthrough naar website.

RTV

a) Televisie (RTV)

 • Teaser (30 seconden): Op vrijdag en zaterdag in dag- & avondblok TV PLUS.
 • Op antenne bij TV PLUS. Zondag om 18u28 (vlak voor start nieuws).
 • Maandag om 13u15.Woensdag om 13u15. Vrijdag om 13u15.

b) Online (rtv.be)

 • Bannering

Iedere aflevering wordt ondersteund door 1 week bannering met doorklik naar de landingspagina.

 • Landingspagina

Landingspagina met volledige aflevering + duiding provinciaal aanbod. Mogelijkheid tot herbekijken van de vorige afleveringen.

c) Social media (Facebook RTV)

 • Teaser (30 seconden): Op Facebookpagina van RTV & RTV PLUS.

Gva.be

a) Run of site & bannering:

 • Via 30 seconden teasers die ‘run of site’ worden uitgezonden op gva.be als pre- en postroll & via klassieke bannering komt de bezoeker terecht op een dedicated landingspagina van gva voor de provincie (gva.be/provincieantwerpen). Hier kunnen alle afleveringen bekeken worden.

b) In-content:

 • volledige afleveringen worden uitgezonden als in-content video

Video

 • afleveringen op dedicated pages en in-content: 102.000 views
 • 15” & 30” trailer als ROS pre-roll en in-content: 2.388.000 views/

Display

 • Take-over integratie native paginas: 14 weken per aflevering
 • ROS medium rectangle:1.320.000 impressies
 • ROS sticky ad cap 2: 5.070.000 impressies
 • Advertorial op homepage gva.be (1d/week) 14 dagen
 • Medium rectangle in nieuwsbrief GVA (1d/week) 14 dagen

313.844 euro excl. Btw (379.751,85 EUR Btw incl.
Op naar 2019

Het Vlaams Belang is naar de kiezer gegaan met de slogan: Eerst onze mensen! Het geld van de Edegemse sociale diensten moet gaan naar de mensen die het écht nodig hebben. Velen van ons hebben alle moeite om de eindjes aan elkaar te knopen en kunnen zelfs de uitgaven voor schooluitstapjes en nieuwe kleren voor hun kinderen niet altijd veroorloven. En dit allemaal terwijl er anderen – die totaal niets terugdoen voor onze maatschappij – geld krijgen toegestopt. Sommigen hebben zelfs een eigendom of inkomsten in het land waarvan ze de dubbele nationaliteit hebben. Deze personen moeten ook in Edegem actief opgespoord worden en al het geld dat ze door valse verklaringen hebben ontvangen, standé pédé laten terugbetalen. Geld van de sociale dienst moet ook in Edegem gaan naar personen en huishoudens in échte armoede!

Als een natte dweil wordt onze geldbeugel op duizend-en-één manieren uitgewrongen tot we onze laatste cent kwijt zijn. In de vorige legislatuur heeft N-VA, Groen en VLD beslist om samen met de opcentiemen tal van gemeentelijke retributies en belastingen te verhogen. Maar wat krijgen we hiervoor terug?

Waarom is de gevaarlijke en asbesthoudende chalet aan de Romeinse Put waar kinderen spelen nog steeds niet afgebroken?
Wanneer zal het Huis Hellemans eindelijk toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers?
Wat met het zwerfvuil?
Veiligere fietspaden en voetpaden?
En waarom gaat de gemeente terug nieuwe leningen aan?

Het volstaat niet te rekenen op de ‘woorden’ van de burgemeester en de goedlachse minister want vele problemen stonden zes jaar geleden al in het programma van de N-VA. Neen, de budgetten moeten naar de juiste doelen gaan. Het zal moeilijk zijn om in een legislatuur van alleenheerschappij hun werking optimaal te controleren. We kunnen enkel hopen dat N-VA deze keer wel woord houdt. Iets wat we op de voet zullen opvolgen!

Met een positieve gedachte neem ik afscheid als gemeenteraadslid. Ik blik dankbaar terug op deze zeer leerrijke periode en dank zowel de collega-raadsleden, het bestuur en de administratie voor de samenwerking de voorbije twaalf jaar. En vooral u om ons voortdurend op de hoogte te houden van de zaken die in uw naaste omgeving voorvallen. Blijf dit vooral doen zodat we ten gepaste tijde actie kunnen ondernemen, want enkel samen kunnen we er voor zorgen dat Edegem in goede handen is en blijft! Vanuit de provincieraad beloof ik de Edegemse belangen extra op te volgen!

Alvast véél succes in 2019!

trots Vlaming & Edegemnaar !