de betalingstermijn van de provinciale belastingen is 4 maanden

Naast een gezondheidscrisis veroorzaakt de coronacrisis een economische ramp zonder weerga. Aangezien vele bedrijven en gezinnen het momenteel extra moeilijk hebben om rond te komen, zal de betalingstermijn voor de provinciebelasting verlengd worden.

Op 21 maart stelden we volgende vraag :

antwoorden van 02/04 :
Met welke maatregelen ondersteunt de provincie de getroffen gezinnen en bedrijven?
Zowel de federale als de Vlaamse regering hebben naar aanleiding van het coronavirus, steunmaatregelen getroffen om voornamelijk bedrijven, maar ook gezinnen te ondersteunen in deze moeilijke periode.
Zo werden aangifteperioden van diverse belastingen verlengd, werd er een automatisch betalingsuitstel van 2 maanden toegekend voor personenbelasting, vennootschapsbelasting, btw en bedrijfsvoorheffing, geldt er vrijstelling van nalatigheidsinteresten en/ of kwijtschelding van boetes etc.
Ook de provincie Antwerpen int belastingen, met name de algemene provinciebelasting en de provinciebelasting op de bedrijven en zij staat inderdaad op het punt om de aanslagbiljetten van de algemene provinciebelasting te verzenden.

Begin maart, en dus voor de echte uitbraak van het coronavirus in ons land, werd het eerste kohier algemene provinciebelasting reeds uitvoerbaar verklaard. Overeenkomstig het decreet van 30 mei betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen dienen de aanslagbiljetten zonder verwijl te worden verzonden.
Overeenkomstig artikel 4 §3, 3e lid, 2° en §6 van het decreet van 30 mei betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en het artikel 413 van het wetboek inkomstenbelasting 1992 waarnaar het decreet van 30 mei 2008 verwijst in artikel 11, wordt een betaaltermijn van 2 maanden opgelegd die vermeld moet worden op de aanslagbiljetten.

Bij weten van de deputatie is er (nog) geen (Federale of Vlaamse) regelgeving bestaande die van deze betaaltermijn van 2 maanden voor lokale belastingen afwijkt omwille van het coronavirus.
Om volledig in lijn te blijven met wat juridisch correct is, werd beslist om op de aanslagbiljetten zelf de verzendingstermijn van 2 maanden te behouden. De deputatie lijkt hierover immers geen zeggenschap te hebben.
De provincie Antwerpen stelt sowieso automatisch de financieel meest kwetsbare groepen binnen de samenleving vrij van belasting, met name de rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming en de rechthebbenden op maatschappelijke integratie (leefloners).
In deze tijden wil de deputatie echter voorkomen dat alle gezinnen getroffen door de coronacrisis in zware financiële moeilijkheden komen.
Om deze reden besliste de deputatie in navolging van de andere overheden om flexibel met deze betaaltermijn om te gaan door de belasting vier maanden niet actief in te vorderen. Wie één van de komende dagen zijn aanslagbiljet in de bus krijgt, moet zijn belasting dus niet binnen de twee maanden maar binnen de vier maanden betalen.
Als het bijkomend uitstel niet afdoende is, kunnen belastingplichtigen afspraken maken met de belastingdienst over een afbetalingsplan.
De deputatie besliste om deze boodschap via allerlei kanalen aan de belastingplichtigen over te brengen en om te trachten hier zoveel als mogelijk ruchtbaarheid aan te geven, met name via onder meer een persbericht en de provinciale website.

Voor de bedrijven loopt de aangiftetermijn nog tot en met 20 april. De aanslagbiljetten provinciebelasting op de bedrijven zullen zeker niet voor begin juni opgestuurd worden. Het provinciebestuur onderzoekt, wanneer zij zicht heeft op de duurtijd van de crisis en financiële gevolgen op de economie en het bestuur zelf, of nog eventuele bijkomende maatregelen om de zelfstandigen en bedrijven te steunen, vereist zijn wat de provinciebelasting betreft.
Naast de maatregelen met betrekking tot de belastingen, heeft de deputatie ook reeds andere steunmaatregelen onderzocht voor gezinnen en bedrijven en zij heeft er ook al enkele effectief genomen, zoals de beslissing om alle horecaconcessies die wij momenteel als bestuur en/of als verzelfstandigde entiteit lopen hebben één maand compensatie te verlenen, af te trekken van de concessievergoedingen.
Daarnaast ondersteunt de cel detailhandel gemeenten in het motiveren van het openhouden van ambulante voedingshandel in dorpen en wijken waar er onvoldoende voedingswinkels zijn. Dit is niet alleen nuttig voor de voedselvoorziening ten aanzien van gezinnen, maar ook voor de ambulante handelaars.
De deputatie volgt de situatie op de voet en tracht om weloverwogen beslissingen te nemen in het ondersteunen van gezinnen en bedrijven tijdens deze coronacrisis.

Kan de betalingstermijn van de provinciale belastingen ook verlengd worden met twee maanden?
Zoals reeds uiteengezet, lijkt de deputatie hiertoe voorlopig juridisch geen zeggenschap in te hebben gelet op de bestaande regelgeving.
Zij zal echter dus wel, wat de algemene provinciebelasting betreft, flexibel omgaan met de betalingstermijn door gedurende 4 maanden geen verdere stappen in de inning te ondernemen en zij brengt de belastingplichtigen hiervan op de hoogte via diverse kanalen.
Voor de bedrijven wordt dit later door de deputatie verder bekeken.