‘Ander en beter’: Vlaams Belang lanceert grote precampagne

Het Vlaams Belang lanceerde vandaag tijdens een persconferentie zijn grote precampagne in de aanloop naar de verkiezingen van 9 juni over exact 150 dagen. ‘Ander en beter’ luidt de slogan die uitgerold wordt via huis-aan-huisfolders, pamfletten, advertenties, sociale media en billboards. De partij positioneert zich daarmee als het enige alternatief. Voorzitter Tom Van Grieken lichtte de campagne samen met ondervoorzitters Barbara Pas en Chris Janssens toe. “Als het huidige beleid wordt verdergezet gaan we de afgrond in”, zegt Van Grieken. “Er is maar één alternatief en dat is het Vlaams Belang.”

“Vlamingen werken keihard”, aldus Van Grieken. “Nooit was er minder werkloosheid en waren er meer mensen aan de slag in Vlaanderen. Maar wat krijgen we daarvoor terug? We betalen de hoogste belastingen op arbeid en krijgen een beschamend laag pensioen. We torsen een historische schuldenput van 550 miljard euro, maar hebben aftandse infrastructuur. Onze grenzen staan wagenwijd open, terwijl dit land gewoon vol is en de bevolking smeekt om minder migratie.”

“ANDER EN BETER IS WEL DEGELIJK MOGELIJK MET HET VLAAMS BELANG”

Volgens het Vlaams Belang is de crisis compleet en is er een radicale ommezwaai nodig om Vlaanderen weer op de sporen te krijgen. “Het Belgische systeem is failliet”, zegt Van Grieken. “Er is maar één partij die het systeem zelf wil aanpakken en dat is het Vlaams Belang. Wij willen de Vlamingen eindelijk het beleid geven waarvoor ze al jaren stemmen en de democratie in Vlaanderen herstellen. Om dat te kunnen doen is er een massale stem op het Vlaams Belang nodig.”

Het Vlaams Belang wijst op de inhoudelijke verdieping die de partij de afgelopen jaren heeft doorgevoerd om zich klaar te maken voor beleidsdeelname. “Het Vlaams Belang is meer dan ooit klaar om deel te nemen aan de macht en de Vlamingen zo het beleid te geven dat ze verdienen”, zegt de voorzitter. “We willen een Vlaanderen dat sociaal en welvarend is, de Belgische stilstand stoppen en eindelijk paal en perk stellen aan de massa-immigratie. We hebben daarvoor honderden voorstellen klaarliggen die we willen realiseren. Ook voor een vrij Vlaanderen ligt er een concreet stappenplan op tafel.”

“WE WILLEN EEN VLAANDEREN DAT SOCIAAL EN WELVAREND IS, DE BELGISCHE STILSTAND STOPPEN EN EINDELIJK PAAL EN PERK STELLEN AAN DE MASSA-IMMIGRATIE”

Vlaams fractieleider Chris Janssens illustreerde hoe het Vlaams Belang het in Vlaanderen anders wil aanpakken. De partij wil de subsidiestromen van de Vlaamse regering grondig doorlichten. “Er is bijzonder veel geldverkwisting aan organisaties waarvoor bij de bevolking geen draagvlak is”, zegt Janssens. “De subsidiekraan richting het woke-activisme werd volledig opengezet. De prioriteiten moeten herlegd worden zodat onder meer het budget voor mensen met een handicap vergroot kan worden.” Daarnaast moet ook de regeldrift van de Vlaamse overheid aangepakt worden volgens de partij. “Het verbod op verkoop van wagens met een verbrandingsmotor, verplichte dure woningrenovaties en het stikstofbeleid verstikken onze samenleving”, klinkt het. Het Vlaams integratie- en inburgeringsbeleid moet bovendien volgens Janssens strenger en efficiënter. “Inburgeraars moeten meer zelf bijdragen voor de kosten.”

Kamerfractieleider Barbara Pas gaf met enkele voorbeelden aan hoe het Vlaams Belang ook op federaal niveau het anders en beter wil doen. “We kunnen de massa-immigratie wel degelijk tegengaan door voluit te kiezen voor een verstrenging van de gezinshereniging en de uitstroom te vergroten door een actieve opsporing van illegalen”, zegt ze. Op Justitie moeten er volgens het Vlaams Belang dringend fundamentele hervormingen doorgevoerd worden zoals het invoeren van supersnelrecht waarbij verdachten ten vroegste vier en ten laatste zeven dagen na het bevel tot aanhouding kunnen verschijnen voor de rechter. Ook moet er volgens de partij volop ingezet worden op het laten uitzitten van gevangenisstraffen door criminele vreemdelingen in hun land van herkomst en het investeren in de bouw van nieuwe gevangenissen om de overbevolking van de gevangenissen aan te pakken.

De precampagne zal groots uitgerold worden over heel Vlaanderen met onder andere een huis-aan-huisfolder die overal in de bus zal vallen, marktflyers en op sociale media. Het Vlaams Belang zet ook billboards in en zelfs een reclamewagen die door Vlaanderen zal rijden. “We hebben een krachtige visie voor Vlaanderen en willen de Vlamingen daarvan overtuigen”, besluit Van Grieken. “Ander en beter is wel degelijk mogelijk met het Vlaams Belang.”

bron: https://www.vlaamsbelang.org/nieuws/ander-en-beter-vlaams-belang-lanceert-grote-precampagne

eetbaar groen in vier gemeenten: Herentals, Schelle, Edegem en Grobbendonk

Onze provincie startte in het plattelandsproject Voedsel+Dorp samen met Velt vzw en RURANT vzw projecten rond eetbaar groen op in Herentals, Schelle, Edegem en Grobbendonk.
In Schelle is men al gestart met een plantactie terwijl in Edegem de gekozen site nog niet operatief is omdat er op het voormalig rugbyterrein (Mitterlije) nog steeds verontreinigde grond ligt.
gestelde vragen:
1) Kunt u me een stand van zaken bezorgen van het project Voedsel+Dorp in deze vier gemeenten.
2) Hebben deze gemeenten een bijdrage betaald om deel te nemen aan dit project en hoeveel provinciale subsidies ontvangen zij? Ontvangt de provincie op haar beurt hiervoor subsidies van Europa?
3) Heeft dit project een einddatum en zijn er financiële gevolgen als deze datum niet gehaald wordt?

Hierbij de antwoorden van gedeputeerde Kathleen Helsen.
In antwoord op uw schriftelijke vraag van 17 februari kunnen wij u het volgende laten weten.

Lokale besturen hebben niet altijd de mankracht noch de kennis om met een lokale, kleinschalige vorm van voedselproductie aan de slag te gaan, laat staan op een participatieve manier. Omdat verschillende gemeenten aangaven dat hun inwoners hiervoor interesse tonen, werd nagedacht over een manier om hier aan te kunnen samenwerken.

Zo ontstond het project VOEDSEL+DORP. We gaan in 4 gemeenten, in samenwerking met externe organisaties, participatief aan de slag met de
keuzewijzer Eetbaar Groen welke ontwikkeld werd door Universiteit Antwerpen in samenwerking met de provincie. We willen in elk van de gemeenten 1 stadslandbouwproject opstarten en realiseren. Deze pilootprojecten zullen inspiratie bieden aan andere gemeenten die er in de toekomst zelf mee aan de slag willen gaan. Op basis van opgedane ervaringen zal dienst Landbouw, samen met andere interne diensten, de keuzewijzer optimaliseren.

We gaan in de 4 gemeenten op een participatieve manier aan de slag, in die zin zijn de projecten te vergelijken. Toch zijn er ook heel wat variabele factoren die maken dat het proces in elke gemeente anders verloopt. Zo was er in de gemeenten Schelle en Herentals reeds een haalbaarheidsstudie klaargemaakt door jobstudenten terwijl in Edegem en Grobbendonk de haalbaarheidsstudie tijdens de projectperiode uitgevoerd werd.
De projectpartners van dit project zijn: APB PSES (promotor), RURANT vzw (copromotor), Dienst Landbouw (copromotor), VELT vzw (partner), Kempens Landschap vzw (partner), Agentschap voor Natuur en Bos (partner), dienst Ruimtelijke planning (partner), dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid (partner) en de lokale besturen van Herentals, Schelle, Edegem en Grobbendonk.

Financiële aspecten
De totale projectkost bedraagt 199.833 euro. Het project werd ingediend binnen de maatregel Omgevingskwaliteit door Samenwerking van PDPO III. Projecten binnen deze maatregel worden voor 65% gefinancierd door PDPO. De middelen van het programma (PDPO) zijn afkomstig uit Europese middelen (50%),
Vlaamse middelen (25%) en provinciale middelen (25%). De overige 35% van de projectmiddelen moet worden ingebracht door de promotor, copromotoren en financiële partners.
De gemeenten zijn financiële partner in dit project en brachten elk 6.000 euro in. De overige middelen zijn afkomstig van de promotor en de copromotoren. De gemeenten ontvangen geen rechtstreekse subsidie uit het project. Binnen het project zijn middelen voorzien voor:

 • Investeringen: 13.500 euro per gemeente;
 • Begeleiding (personeelskost of externe prestaties) door RURANT of
  VELT (in totaal 131.833 euro voor de 4 gemeenten samen).
 • Werking: beperkte uitgaven voor communicatie en vergaderingen (in
  totaal 13.000 euro voor de 4 gemeenten samen).
  De uitgaven worden steeds betaald door de promotor of copromotoren. De subsidie wordt ontvangen door de promotor en zo nodig overgemaakt aan de betrokken copromotoren die kosten hebben gemaakt. Partners kunnen nooit zelf subsidie ontvangen.
  Projectuitvoering De projecten in de vier gemeenten bevinden zich allemaal in een ander stadium.
  Dat is ook logisch aangezien er heel wat variabele factoren zijn die de voortgang van zo’n project beïnvloeden. We streven ernaar om in alle gemeenten in de geest van het PDPO-project Voedsel + Dorp tot realisaties te komen.

  Edegem
  In de gemeente Edegem werden er nog geen terreinacties uitgevoerd in het kader van Voedsel + Dorp. Dit heeft vooral te maken met een historische vervuiling op het voormalige rugbyveld. Die vervuilingsproblematiek wordtaangepakt maar het is nog onduidelijk hoe het project het komende half jaar
  verder zal gaan. Daarover lopen gesprekken met de gemeente. In Edegem werden de stakeholders in de buurt van het voormalige rugbyveld betrokken, Ook tijdens het laatste overleg in oktober 2022 bleek het enthousiasme groot om iets te realiseren op het terrein.

Grobbendonk
Daar selecteerde men 2 locaties:
(1) Een voormalig voetbalterrein in Grobbendonk. Er volgt binnenkort een gesprek met geïnteresseerde vrijwillige beheerders.
(2) Een pleintje tussen de Lindelaan en Berkendreef in Bouwel, daar organiseren we een eerste plantdag op 25 februari 2023.

Herentals
In Herentals gingen we aan de slag op een braakliggend stukje grond achter een verkaveling. Daar werd een eerste plantmoment georganiseerd begin maart 2022 en een tweede moment op 4 december 2022. De voedselbosrand is hier in ontwikkeling. Momenteel begeleidt Velt een groep vrijwilligers om ervoor te zorgen dat de voedselbosrand goed start.

Schelle
In Schelle wordt er een voedselbosrand aangelegd op een perceel naast de Volkstuin Aerdborg. Hier werden al 2 plantmomenten gerealiseerd, zowel een houtkant (dat dienst doet als windscherm) als diverse fruitbomen en –struiken werden daar aangeplant.
De einddatum van het project is 30 juni 2023 en kan niet verlengd worden.

Indien het onmogelijk blijkt om alle geplande realisaties uit te voeren, dan zullen niet alle projectmiddelen besteed worden. De promotor, APB PSES, zal bij de projectdeclaratie dan aangeven welke realisaties niet gehaald zijn en deze ook motiveren. In principe kan de beheerder van het programma beslissen om middelen terug te vorderen indien onvoldoende uitvoering werd gegeven aan het project. APB PSES (de promotor) zal de middelen dan terug moeten betalen aan de beheersoverheid (Vlaamse overheid).

ondersteuning van Toerisme Provincie Antwerpen

We polsten bij Toerisme Provincie Antwerpen naar de criteria om een éénmalige subsidie te verkrijgen met de jaarlijkse lichtstoet van Wuustwezel als voorbeeld.

Wuustwezel is gekend door de jaarlijkse lichtstoet die door de straten van de Kempische gemeente trekt. De kleurrijk verlichtte wagens trekken heel wat belangstelling, vooral dagtoeristen uit Vlaanderen en Nederland zakken hiervoor af naar de Kempen.
Deze activiteit is een zegen voor de toeristische ontwikkeling van de Noorderkempen. Eind vorig jaar sloeg echter het noodlot toe. Inbrekers gingen aan de haal met de kluis waarin de volledige inkomsten van de optocht werden bewaard. Intussen is er een inzamelactie gestart om de verloren inkomsten gedeeltelijk te recupereren.
De komende jaren dreigt een financieel moeilijke periode voor de Wuustwezelse lichtstoet te worden.

Welke mogelijkheden heeft deze vereniging om van een éénmalige subsidie te genieten via Toerisme Provincie Antwerpen (TPA)?
Aan welke criteria moet een aanvraag voor een toekenning van een éénmalige subsidie voldoen?
Heeft de provincie Antwerpen in het verleden de optocht van de lichtstoet in Wuustwezel financieel ondersteund
?

Als antwoord op uw schriftelijke vraag, betreffende subsidiëring van de optocht van de lichtstoet in Wuustwezel, kunnen wij u het volgende meedelen:
Toerisme Provincie Antwerpen(TPA) heeft geen mogelijkheden om deze vereniging te subsidiëren. TPA doet, vanuit haar Strategisch Plan voor Toerisme in de Kempen en de hefbomen die erin vermeld worden, aan bestemmingspromotie voor de Kempen. Samen met de vakantiemakers (gemeenten, ondernemers, partnerorganisaties, bewoners, …) werken we als 1 team aan volgende zaken:

 1. De Kempen als bestemming onvergetelijk maken, via een
  juiste marketingmix.
 2. Onze klant op 1, door de vinger aan de pols te houden.
 3. Projecten die de Kempen in al haar pracht ontwikkelen.
 4. Producten die de Kempen in de kijker zetten.
  Binnen die context investeren we onze middelen dus concreet in:
  A. marketing-initiatieven
  B. Netwerk- en inspiratie-events
  C. Co-financiering in projecten
  D. Productontwikkeling


  We reiken dus geen subsidies uit buiten de context van een project of zonder directe link naar ons strategisch plan. In het verleden werden er zogenaamde Kempen-subsidies gelanceerd telkens met een duidelijk kader. De budgetten hiervoor gereserveerd binnen onze begroting zijn op dit moment volledig besteed. Via onze KempenKommunicatie (onze eigen communicatiekanalen) promoten we events, we bekijken graag hoe we uw event in de kijker kunnen
  plaatsen.


  TPA gaf in het verleden geen subsidies aan de optocht van de lichtstoet.

Schriftelijke vraag van Jan Claessen gesteld op 16/01/2023.

Verkeersdrukte Boniverlei (N171) en mogelijke verbindingsweg

De Boniverlei (N171) in Edegem heeft zowel ’s morgens als ’s avonds heel wat verkeer te verwerken. De afgelopen jaren is het verkeer er steeds toegenomen, in die mate dat de Boniverlei ondertussen de hele dag een drukke verkeersas is geworden die gebruikt wordt om rond Mortsel te rijden en dit met amper 2 baanvakken.

Volgens inwoners zouden er per uur niet minder dan 900 voertuigen passeren, wat niet gering is. Ook zwaar vrachtvervoer is op de Boniverlei toegelaten, wat volgens de inwoners absurd is omdat er parallel een weg met 4 rijstroken loopt die veeleer voor zwaar vervoer geschikt is, maar niet gebruikt wordt omdat er geen verbinding is tussen de Expresweg (N171) en de Mechelsesteenweg (N1). Politiek Edegem en Kontich zijn vragende partij voor een verbindingsweg tussen de Mechelsesteenweg (N1) en de Expresweg (N171) om de Boniverlei (N171) en de kernen van Edegem en Kontich te ontlasten.

De verkeerslichten op het kruispunt Hovestraat-Mechelsesteenweg (N1) staan zo ingesteld dat vervoer vanuit Hove gedwongen wordt rechtdoor te rijden richting de Boniverlei. Er kunnen maar drie voertuigen links afslaan op de Mechelsesteenweg (N1), waarna autobestuurders opnieuw voor het rode stoplicht staan. Er kunnen er echter 20 rechtdoor rijden.

De N171 vertrekt van de N1 als Boniverlei in Edegem en al jaren is er sprake van dat er een eventuele verbindingsweg zou komen tussen de N1 en de N171 en eventueel de N173 in de zone ten noorden van Kontich en ten zuiden van Edegem.

Uit het antwoord op een schrijven van de buurtbewoners aan de minister van Mobiliteit blijkt dat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) samen met de gemeenten Kontich en Edegem de mogelijkheden naar een verbindingsweg tussen de N1 en de N171 en eventueel de N173 in de zone ten noorden van Kontich en ten zuiden van Edegem onderzoekt. 

In een eerste fase werden de mobiliteitseffecten onderzocht. Zo wou men onderzoeken hoeveel verkeer er zou rijden, waar het vandaan komt en waar er dan minder verkeer te verwachten is. Daaruit moest dan ook blijken of er inderdaad een belangrijke afname van verkeer in de N171 Boniverlei in Edegem of in het centrum van Kontich te verwachten is. Anderzijds zou men de ruimtelijke gevolgen van de aanleg van een nieuwe weg in deze zone bekijken. Men wilde de impact daarvan zo beperkt mogelijk houden, zeker ook omdat deze zone belangrijk is voor het groenblauwe netwerk (landschap). 

Het ging dus om een eerste verkennende onderzoek. Als hieruit een kansrijk scenario naar voren zou komen, zou erover gecommuniceerd worden. Het agentschap gaf ten slotte mee dat er, vooraleer er eventueel een verbindingsweg gereealiseerd zou kunnen worden, men eerst een aanzienlijke procedure zou moeten doorlopen. Zo moet er onder andere een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt worden. Men kon zich op dat ogenblik nog niet uitspreken over een eventuele timing.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Wim Verheyden stelde voor ons volgende vragen aan Lydia Peeters, Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken.

Kan de minister meedelen welke conclusies het verkennende onderzoek naar de mobiliteitseffecten heeft opgebracht?
Is er ondertussen zicht op de hoeveelheid aan verkeer dat er van de Boniverlei gebruikmaakt en waar het vandaan komt?
Blijkt uit deze metingen of er een afname van het verkeer in de N171 in Edegem en/of in het centrum van Kontich te verwachten is?

Hoever staat men met de plannen voor een verbindingsweg tussen de N1 en de N171 en eventueel de N173? Is daarover met de betrokken gemeenten overleg gepleegd? Heeft dat overleg geleid tot oplossingen? Zal er kortelings een RUP worden opgesteld?
De doorrekeningen uit het macro-verkeersmodel namen meer tijd in beslag dan oorspronkelijk ingeschat, waardoor de resultaten nog moeten verwerkt worden. Van zodra deze gekend zijn, wordt dit opgenomen met de betrokken gemeenten. De concrete plannen voor een verbindingsweg hangen ook af van dit onderzoek en zijn dus zijn nog niet verder gevorderd.

Zijn er plannen om langs de Boniverlei (N171) flitspalen of trajectcontrole te plaatsen?
Momenteel zijn er geen plannen om een flitspaal of trajectcontrole te plaatsen op de Boniverlei.

Zijn er plannen om aanpassingen te doen in de regeling van de verkeerslichten Hovestraat-Mechelsesteenweg en Hovestraat-Boniverlei om de lasten van het verkeer evenrediger te verdelen?
Er zijn plannen om aanpassingen te doen aan de verkeerslichtenregeling op het kruispunt Hovestraat x Boniverlei en Hovestraat x Mechelsesteenweg. Het eerste kruispunt wordt volgens het actieplan verkeerslichten van het Agentschap Wegen en Verkeer zo conflictvrij mogelijk gemaakt. Dit zal gebeuren in het kader van de heraanleg van de Hovestraat, uitgevoerd door de gemeente Edegem. Het kruispunt Hovestraat x N1 is onderwerp geweest van een PCV (Provinciale Commissie Verkeersveiligheid) beslissing. Er zullen infrastructurele aanpassingen gebeuren alsook een aanpassing aan het verkeersregelplan ten gevolge van deze ingrepen. Veranderingen in verkeerslichtenregelingen worden steeds gedaan op basis van verkeerstellingen en beleidsprioriteiten, besproken met de gemeente in kwestie.

Wanneer wil men over de stand van zaken communiceren naar de inwoners?
Wat betreft de verbindingsweg, gaat het op dit moment louter om een verkennend onderzoek. Communicatie naar alle inwoners van de gemeenten is nog niet gepland op korte termijn. Wat betreft de aanpassingen in het kader van de PCV zullen de bewoners voor de uitvoering op de hoogte gebracht worden.

Sint-Antoniusviering

Met dikke handschoenen en pots de fiets op naar de Sint-Antoniusprocessie. Hoe lang deze eeuwenoude traditie al wordt voortgezet, is me onduidelijk want volgens de folder sinds 1558 en volgens de site van de zuidrand sinds 1688.
Kan bij een bezoek aan de kring voor Heemkunde eens iets anders vragen dan een pintje of Zonneblusser.

De Sint-Sebastiaansgilde maakt zich klaar om de processie aan te vatten.

De traditie behoort sinds kort officieel tot ons immaterieel erfgoed.

Ongeregeldheden in provinciale domeinen

Op de vorige provincieraad kaartte ons raadslid Jan Claessen de toestanden aan in onze provinciale domeinen. Op de beelden die digitaal gaan zien we meestal dat het gaat om groepjes allochtone jongeren die de pret voor anderen bederven.
Deze ongeregeldheden op zomerse en zonnige dagen lijkt jaarlijkse kost te worden.
Van kleine problemen in het Molse Zilvermeer tot stevig duw en trekwerk en zelfs vechtpartijen in het Mechels provinciaal domein de Nekker. Dit hoeft nochtans niet zo te zijn.
Met harde bestraffing en strenge preventieve controles waar wij al jaren voor pleiten, kan dit soort misdrijf worden verholpen.
Jan Claessen vroeg de deputatie welke maatregelen er van toepassing zijn tegen de relschoppers.

Wat de veiligheidsproblematiek betreft die wordt aangekaart, zegt de gedeputeerde dat zij de zaken en problemen niet wil wegstoppen. Zij gaat in op de vragen inzake reservatie en ticketing. 
De drie domeinen met toegangsgeld (Zilvermeer, De Nekker, De Lilse Bergen) maken gebruik van een online ticketingsysteem. Momenteel wordt er gebruik gemaakt van zowel online reservatie als aankopen van een dagticket aan de inkom, met uitzondering van De Nekker in het hoogseizoen, waar tickets enkel online aangekocht kunnen worden. Voor bezoekers van De Nekker vanaf 12 jaar is het verplicht om vanaf 1 april tem 31 augustus de identiteitskaart bij te hebben. In principe is de capaciteit voor de drie domeinen beperkt met een daglimiet van ongeveer 7000 bezoekers voor het Zilvermeer, 7000 voor de Lilse Bergen en 5500 voor De Nekker. 
Naar aanleiding van de problemen die zich op 18 juni hebben voorgedaan in en aan De Nekker, werd er besloten om op korte termijn bijkomende maatregelen te nemen voor dit domein. Zo wordt er vanaf 22 juni enkel nog gewerkt met online reservering en betaling. Daarnaast wordt ook de maximumcapaciteit van het domein ingeperkt, rekening houdende met het aantal beschikbare bewakingsagenten. Er werd een overleg opgezet met stad en politie Mechelen en er volgt een overleg met gouverneur Berx.
Voorlopig wordt dit systeem nog niet toegepast binnen de Lilse Bergen en Zilvermeer, maar de situatie wordt nauwgezet opgevolgd. Indien nodig kunnen ook daar deze maatregelen overwogen worden. 
Tenslotte zal de provincie opnieuw aandringen bij minister Verlinden om een wettelijk kader te creëren voor het werken met zogenaamde zwarte lijsten. Dit bestaat al voor de voetbalhooligans. Momenteel zijn er te veel obstakels om in de praktijk met een dergelijke lijst te kunnen werken en vooral om er impact mee te genereren.
Mevrouw Colson verwijst naar de samenwerking met zowel publieke als private veiligheidsactoren in alle provinciale recreatiedomeinen. Alle provinciale recreatiedomeinen werken samen met de lokale overheid en politie. In principe vindt er minstens jaarlijks een overleg plaats over de aanpak van eventuele overlast in het hoogseizoen en om de voorbije situatie te evalueren. In een aantal gevallen vindt er bijkomend overleg plaats in het kader van grotere events.
Er stellen zich uitdagingen op vlak van het inzetten van bewakingsagenten van een vergunde bewakingsonderneming. De volledige bewakingssector heeft te kampen met enorme personeelstekorten. In het geval van De Nekker heeft dit probleem zich ook gemanifesteerd gedurende verschillende dagen in juni waarbij het gevraagde aantal bewakingsagenten met relevante ervaring (cfr. kennis van het domein) niet beschikbaar was. Dit was ook het geval voorbije zaterdag, met als gevolg dat het zeer moeilijk was om preventief op te treden en/of situaties te ontmijnen. De situatie met de raamcontractant wordt uiteraard nauwgezet opgevolgd door team veiligheid en bewaking van de provincie en er wordt volop gezocht naar een structurele oplossing.

Lees hier het volledige verslag van de provincieraad van juni.

trots Vlaming & Edegemnaar !