de BEGO-put te Schelle

In de media vernamen we dat de nv Vekabo een aanvraag heeft ingediend om de voormalige kleiput in de Tuinlei in Schelle, op de grens met Niel op te vullen met uitgegraven grondoverschotten. 
Om meer te weten over de concrete plannen en herkomst van de te storten grond stelde ik onderstaande vragen aan de Antwerpse deputatie.

 • Welke vergunningen werden er aangevraagd en gegund?

Een eerste vergunningsprocedure m.b.t. de BEGO-put werd opgestart op 21 december 2020 en dit met betrekking tot een deponie voor nietgevaarlijke, niet-reinigbare gronden afkomstig van verwerkingsinstallaties.
Het dossier werd ingetrokken op 19 januari 2021.
Momenteel is er een nieuwe vergunningsprocedure lopende m.b.t. de BEGO-put voor het gedeeltelijk opvullen hiervan met niet-verontreinigde uitgegraven bodem.
De uiterste beslissingsdatum is 16 maart 2022.

 • Hoe garandeert de provincie de leefbaarheid en de verkeersveiligheid van de omgeving?

In elke vergunningsaanvraag wordt de impact op de omgeving, en daarbij ook het aspect mobiliteit, bekeken.
Vermits er nog geen vergunning verleend werd en de procedure nog loopt, dient deze procedure nog afgewacht te worden. Hierbij kan al wel meegedeeld worden dat de aanvraag stelt dat het transport van de gronden gebeurt in overeenstemming met het intergemeentelijk mobiliteitsplan Rupelstreek en Aartselaar.

 • Wat is de herkomst van de te storten grond?

Er werd een vergunning aangevraagd voor een opvulling met nietverontreinigde uitgegraven bodem.
De kenmerken en traceerbaarheidsregeling is geregeld in de bodemwetgeving (VLAREBO). Zo moet de herkomst en samenstelling van de grond altijd gekend zijn. Dit aspect is geregeld in de wetgeving (VLAREBO) en maakt geen deel uit van de omgevingsvergunning. De handhaving op de te volgen regelgeving vanuit de VLAREBO, alsook de handhaving op het naleven van de omgevingsvergunning is een bevoegdheid voor Vlaanderen: Departement Omgeving – Afdeling Handhaving.
Het toezicht hiervan valt dus niet onder de provinciale
bevoegdheden.

Lees hier de vraag om uitleg van Bart Claes aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de bescherming van de natuur in oude kleiputten met opvulverplichting.

Nieuwjaarsbijeenkomst in Antwerpen

Het Vlaams Belang heeft in Antwerpen het nieuwe jaar ingeluid met een alweer fysieke bijeenkomst. Het Consienceplein liep helemaal vol voor de toespraken van partijvoorzitter Tom Van Grieken en Antwerps kopstuk Filip Dewinter.
Centraal in de toespraken stond de slagzin ‘genoeg is genoeg!’
“We hebben genoeg van de onzinnige CST-regels, genoeg van de massamigratie, genoeg van de straffeloosheid, genoeg van de wurgende energieprijzen en genoeg van de paars-groene onkunde!”
De partij pleit daarom voor een maximale afbouw van de coronamaatregelen “zodat er eindelijk aandacht kan gaan naar de fataal slinkende koopkracht en wurgende energieprijzen”.
Inzake dit prangende energievraagstuk stelt de partij daarom voor om de btw op energie onmiddellijk te verlagen tot 6%.

Link naar het verslag.

Vlaamse regiovorming en de betrokkenheid van de provincie

tussenkomst van Bruno Valkeniers voor gedeputeerde Luk Lemmens op de provincieraad van 07/12/2021.

De laatste maanden is het naar de provincieraad toe oorverdovend stil over de grootse plannen van de Viceminister-president van de Vlaamse regering en minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers over de Vlaamse regiovorming. Nu normaal zegt men dat geen nieuws goed nieuws is. Maar dat is natuurlijk betrekkelijk, zeker als het van Bart Somers moet komen…
Wat we wel vernemen via het Vlaams parlement is dat de regio’s wel degelijk opgericht zijn, maar blijkbaar nog zonder bevoegdheden, zonder middelen.
En dat in de loop van 2022 er verder zal aan gewerkt worden en het overleg, met wie dan ook, zal verder gezet worden.
Vandaar volgende vragen:
– Heeft de deputatie nog iets gehoord over de plannen van de minister?
– Zijn er verdere gesprekken geweest of gepland?
– Wat is volgens u de stand van zaken van de Vlaamse regiovorming?
– Hoe ziet u dit dossier verder evolueren deze legislatuur?
– Vreest u enige interferentie van de toekomstige regio’s naar de provincie?


Het antwoord was kort:
De deputatie heeft niets meer gehoord en er zijn geen gesprekken geweest en er staan er geen gepland.
VVSG krijgt extra middelen voor Labo Regiovorming om tot samenwerkingsverbanden te komen binnen de 17 referentieregio’s die gedefinieerd zijn.
Er is niets gekend en waarschijnlijk zullen hierin pas na 2024 grote knopen worden doorgehakt.

Boniverlei – 23 Japanse kerselaars worden gekapt

De bloei van de Japanse kerselaars op de Boniverlei van Edegem zal vanaf volgend voorjaar minder uitgesproken zijn. De bomen tasten door hun grote wortels de kwaliteit van fiets- en voetpaden aan.
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat om veiligheidsredenen 23 kerselaars kappen en 67 bomen snoeien.

AWV beheert de fietspaden en de rijweg op de Boniverlei en de gemeente is enkel eigenaar van de voetpaden.
De onderhoudswerken aan de bomen gebeuren waarschijnlijk al in januari en de gerooide bomen worden niet meteen vervangen.

bron GVA : https://www.gva.be/cnt/dmf20211203_95340105

TUSSENKOMST BRUNO VALKENIERS BIJ HET MEERJARENPLAN EN HET BUDGET 2022

Mevrouw de Gouverneur,
Mijnheer de voorzitter,
Mevrouw de ondervoorzitter,
Dames en Heren gedeputeerden,
Collega raadsleden en medewerkers van deze … Corona,

‘Hén oîda hòti oudèn oîda’ … neen dit is geen Chinees, maar een oud-Griekse uitspraak, een one-liner zou men vandaag zeggen, toegeschreven aan de grote filosoof Socrates. In het Nederlands: ‘Ik weet dat ik niets weet’. Gepopulariseerd door de grote Franse acteur en zanger uit de vorige eeuw, Jean Gabin: ‘Maintenant je sais, je sais qu’on ne sait jamais’.

En dat brengt ons direct bij de kern van de zaak en in de wereld waarin wij leven: bij de Covid-19 pandemie die nog steeds en meer dan ooit ons leven, onze houding, onze verhoudingen, ons welbevinden en ons economisch gebeuren beheerst. Meer dan 1,5 jaar heeft men ons de wortel voor de neus gehouden dat het rijk der vrijheid zou terug komen bij een vaccinatiegraad van 70%. En Vlaanderen, ikzelf inclusief, liet zich overtuigd en massaal vaccineren, tot 92%!

Maar helaas, hoe meer de niet verkozen virologen en ministers in de media kwamen, des te meer ze met hun jo-jo beleid van maatregelen en het monddood maken van dissidente stemmen, bewezen dat ze ‘wisten, dat ze niets wisten’ of toch niet veel. Want vandaag is het Covid-19 virus, van oorsprong een Chinees ofte politiek correct een Alfa virus, via een Zuid-Afrikaanse, Britse, Braziliaanse, Indische en nu opnieuw een Zuid- Afrikaanse variant – ofte met dank aan het oud-Grieks alfabet een Omikronvariant – sterker dan ooit in ons midden.

En nu na bijna 2 jaar komt men af met de waarschuwing, hou u vast aan uw bretellen, dat: ‘de geschiedenis ons leert dat een epidemie overwinnen jaren duurt’.

Ziezo pak vast. En nu is het aan ons dames en heren gedeputeerden en raadsleden. Begin in zo een onwetendheid, in zo een periode van ‘ik weet dat ik niets weet’ maar eens voor de 2de keer al een Meer Jaren Plan en budget op te stellen, aan te passen of goed te keuren!

En toch… in al die onzekerheid, in al die onwetendheid ligt hier voor ons toch een enigszins verdienstelijke poging, waar zelfs het Rekenhof het houdt bij een kort goedkeurend doordrukje van hun opmerkingen van vorig jaar. Ook zij weten het duidelijk niet.

Waar het bedrag van de gemiste ontvangsten vorig jaar zo een 6, 4 miljoen Euro bedroeg, ziet het er naar uit dat het dit jaar, ondanks of dankzij het beperkte rijk der vrijheid, minstens 3,2 miljoen Euro zal zijn. Op het eerste gezicht een halvering, maar het jaar is nog niet om en van de 4de Corona golf die momenteel hevig woekert, weten we dat ‘we er nog weinig of niets van weten…’.

En dan spreken we nog niet over Omikron en het komende jaar 2022, want dat is helemaal koffiedik kijken blijkbaar. Om in Griekenland te blijven, men hoeft het Orakel van Delphi niet in te schakelen om te zien dat er van een eenduidig inzicht in het Covid-19 virus mr. Lemmens, net als van het rijk der vrijheid voorlopig niet veel sprake is.

Voorlopig blijft dus ondanks serieuze afnames het voorziene beschikbaar budgettair resultaat jaarlijks gelijk aan of groter dan

nul. En ook de autofinancieringsmarge zou einde 2025 gelijk aan of groter dan nul zijn.

Maar net zoals de voorbije jaren is en blijft het structurele zwakke punt, het financiële risico zoals jullie het zelf noemen,  dat de provincie voor bijna 2/3den van de inkomsten afhangt van de hogere overheden, de E.U. en Vlaanderen. En heel eerlijk zoals die bezig zijn vandaag geven ze minstens de indruk dat zij het helemaal niet weten…

Maar die inkomsten die zijn wel ‘essentieel voor het bewaren van het financieel evenwicht.’

En die inkomsten zijn wel essentieel voor het uitvoeren van het voorziene beleid waar u mr. Lemmens in uw rede, mede in naam van de collega’s gedeputeerden dieper op ingaat. En ik licht er slechts een paar uit, kwestie van binnen de tijd te blijven.

Een beleid waar terecht veel nadruk gelegd wordt op het nieuw Klimaatplan dat hier tijdens de vorige provincieraad uitvoerig besproken werd. Ik ga de tussenkomst van collega De Quick niet herhalen, maar mij beperken tot enkele belangrijke bedenkingen:

 • een klimaatplan dat, wat ons betreft, niet los kan gezien worden van de zorg voor het milieu, onze moeder aarde.
 • evenwicht tussen economie en ecologie is, zoals u zelf zegt, inderdaad essentieel.
 • voor ons is het ook belangrijk dat alle alternatieven bestudeerd worden met een open geest.
 • en we kijken benieuwd uit naar de resultaten van de werkgroep financiering over de kost, inclusief mankracht.

Essentieel is dat de vervuiler, groot of klein, betaalt. Dat geldt voor de 3M’s van deze wereld maar ook voor wie op onze groen en recreatie domeinen niet te sensibiliseren is rond afval en sluikstort.

Hier kan ‘ik weet niets’ geen alibi zijn.

Sensibiliseren, bewust maken … brengt ons bij het onderwijs, terecht één van de paradepaarden van de provincie. Nergens anders dan in het onderwijs, kan de oneliner van Socrates ‘te weten dat men niets weet’ aanleiding geven tot de erkenning van de noodzaak tot levenslang leren.

Samen met de inzet op duaal leren en duaal lesgeven – waar Vlaanderen heel wat in te halen heeft in vergelijking met de ons omringende landen – met het volwassenen onderwijs moet het levenslang leren een attitude worden. Een attitude uitgedragen door en gepromoot door de provincie.

Niemand zal het belang en de opportuniteiten van de digisprong en edusprong ontkennen op voorwaarde dat het voor de zwaksten en ouderen in onze maatschappij geen sprong in het ijle wordt en zij als enige overblijven met de wetenschap dat ze niets weten.

De Zomerscholen hebben daar gelukkig voor het 2de jaar merkwaardig goed werk geleverd en de hoop is dat ze, zolang als nodig, een blijver worden. De evaluatie in de Commissie was verhelderend en bemoedigend. Hoewel blijkbaar het rapport en de cijfers van de echte resultaten van die Zomerscholen, om één of andere reden, bij de Vlaamse overheid blijven plakken. Spijtig want ‘meten is weten’ en dat is geen oneliner van Socrates.

Nog zo een dada van de provincie en van mezelf als nieuwbakken Corona fietser: het fietsbeleid…. Opnieuw zal daar in het komende jaar zo een 17,5 miljoen Euro geïnvesteerd of gesubsidieerd worden in fietsostrades en het aanpassen van lokale wegen tot vlotte en veilige fietsverbindingen.

Vlot en veilig, een noodzaak en een goede zaak ware het niet dat het gedrag van, ik zal mild zijn, een minderheid van fietsers ronduit gevaarlijk is. Gevaarlijk voor henzelf, voor de voetgangers én voor het autoverkeer.

Soms lijkt het wel dat ze totaal geen weet hebben of willen hebben van de wegcode. Misschien moet de provincie samen met de vele investeringen en communicatie rond het fietsbeleid ook eens een campagne uitwerken om fietsers ook op hun verantwoordelijkheid te wijzen.

Om af te sluiten graag een aspect dat te maken heeft met het belangrijkste werkmiddel van de provincie: het personeel, de medewerkers. Daarvoor blijkt telewerk, collega’s, nog zo een mogelijke blijver te worden.

Hopelijk niet als verplichting ten gevolge van een aanhoudende pandemie, maar geregeld in samenspraak met de individuele werknemers kan het voor werkgever en werknemer een reële meerwaarde betekenen.

Wat echter goed is voor de éne is daarom niet goed voor de andere. En als de twee Covid-19 jaren één ding bewezen hebben, dan is het dat ‘ondoordacht’ thuis zitten, sorry zetten van werknemers soms de geestelijke en zelfs de lichamelijke gezondheid niet ten goede komt.

Dat weten we ondertussen wel, hou daar rekening mee.

Mevrouw de Gouverneur,
Dames en Heren,

Socrates ‘wist dat hij niets wist’ – wat op zich natuurlijk al een paradox is, maar dat is een andere discussie – maar wat wel bewees dat hij een wijs man was. Iemand die het levenslang leren – zou men vandaag zeggen – het zoeken duidelijk onder de knie had. Iemand die zichzelf en de wereld continu in vraag stelde.

En dat is de rol die het Vlaams Belang in het komende jaar zal spelen, het in vraag stellen van de onwetendheden, de onbekenden die de zwakke schakel zijn in dit MJP en de kredieten. En om die reden zullen wij dit niet goedkeuren maar ons onthouden.

Mijnheer de griffier, onze dank gaat uit naar u en heel uw team van medewerkers om onder de geschetste omstandigheden een degelijk werkstuk af te leveren. Ik kan mij inbeelden dat de onwetendheid het er niet makkelijker op maakte.

Laat ons hopen dat het komende jaar milder zal zijn voor geest en lichaam.En dat iedereen gezond mag blijven van lijf en leden. Dat is onze wens voor het nieuwe jaar!

Dat en de wijsheid van Socrates wens ik ons allen toe. En niet zijn einde. Laat de gifbeker maar aan ons voorbijgaan. De Covid-19 pandemie en de maatregelen zijn al erg genoeg!

Bruno Valkeniers
07/12/2021

PROVINCIAAL KLIMAATPLAN 2030

Europa zou tegen 2050 klimaatneutraal moeten zijn, dat staat in de greendeal. Maar de VS, Azië, Rusland en China doen liefst niet teveel toezeggingen… De afgevaardigden van de meest vervuilende landen stuurden trouwens hun kat naar de klimaatconferentie te Glasgow.

Los van het feit dat de EU slechts verantwoordelijk is voor 6,6 % van de wereldwijde uitstoot, wat minder is dan wat India op zijn eentje uitstoot en in het niet zinkt naast China dat 29 % uitstoot, wil ik het hier niet hebben over het nut van klimaatplannen of mij niet mengen in al of niet wetenschappelijke discussies over mogelijke invloeden en procenten, maar mij integendeel wel richten op de inhoud van dit provinciale klimaatplan.

Dat het klimaat een natuurlijke golfbeweging kent van opwarming en afkoeling en dat wij, naast de invloed van de zon, de oceanen , de verschuiving van de tektonische platen en de kanteling van de aarde en de wijziging van het magnetische noorden op aarde, slechts voor een heel klein deel verantwoordelijk zijn voor deze klimatologische wijzigingen, betekent niet dat wij niets moeten doen. Integendeel.

We moeten al het mogelijke doen om sober om te gaan met onze aarde en vooral met haar, al dan niet fossiele , grondstoffen. We moeten al het mogelijke doen om te kunnen leven in een gezond milieu en om onze kinderen en kleinkinderen een veilige en gezonde toekomst te kunnen bezorgen.

Maar we moeten er ook voor zorgen dat onze wereld, Europa, Vlaanderen en zeker onze provincie, leefbaar blijven. Leefbaar, niet alleen op milieugebied, maar minstens ook op sociaal en economisch vlak (level playing fields). Onze inspanningen voor het klimaat moeten bijgevolg milieuvriendelijk en duurzaam zijn. We mogen ons niet laten verleiden om van dit welvarend Europa een economisch ontwikkelingsgebied te maken. Want ook dat bepaalt de leefbaarheid van ons volk.

Onze oprechte inspanningen mogen zeker niet leiden tot onze economische ondergang en tot economisch voordeel van diegenen die op de klimaatconferentie afwezig bleven…

Laat ons dus rustig , maar vooral realistisch dit provinciaal klimaatplan aan een nader onderzoek onderwerpen.

Ik lees in dit plan heel mooie woorden en ik wil hier vooral het schrijfteam, de ad hoc experts en de stuurgroep danken voor het uitmuntende en gedegen werk dat werd geleverd bij het opstellen van dit plan, dat bol staat van wetenschappelijk onderbouwde cijfergegevens en bijna de vorm krijgt van een wetenschappelijke studie, met en volgbare en begrijpelijke logica. – Het Klimaatplan is trouwens duidelijk niet alleen een Klimaatplan, maar ook een Milieuplan. Maar dat is goed want beiden zijn verweven. Proficiat hiervoor. 

Maar het gaat hier niet om een wetenschappelijke studie maar om een politiek gestuurd project. Het blijft een plan van de politieke meerderheid waarin weinig potten worden gebroken.

In het huidige klimaatplan 2020, dat in 2014 werd goedgekeurd werden 3 hoofddoelen gedefinieerd:

 • In 2020 is de provincie als organisatie klimaatneutraal
 • In 2020 zijn minstens 20 % van de gemeenten klimaatneutraal
 • Burgers worden gestimuleerd om effectief een reductie in de broeikasgasuitstoot te realiseren.

Niettegenstaande alle geleverde inspanningen werd geen van deze drie doelstellingen gehaald. Uw plan was blijkbaar toen al onrealistisch en onhaalbaar. Iets te ambitieus dus.

U wilde de broeikasgasuitstoot verminderen door:

 • Energie te besparen
 • Zelf groene energie op te wekken of aan te kopen
 • Compenseren door bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen op een andere locatie te betalen.

Het grote voordeel is dat een aantal zaken werden bestudeerd en gemeten. Er kwam een broeikasgasinventaris, een duurzaamheidsscreening, een participatietraject voor klimaatbeleid en een catalogus klimaatmaatregelen.

Resultaat: de broeikasgasuitstoot werd met 15,9 % verminderd. Slechts 3 gemeenten zijn klimaatneutraal en 43 % van de lokale besturen zijn nog bezig met de opvolging van de uitstoot…bij enkele gemeenten is de uitstoot gestegen en bij enkele is de uitstoot gezakt tussen 2 en 66 %. Maar geen nood de resterende uitstoot kan worden gecompenseerd in het zuiden….

En deze compensatie kost de burger veel geld en valt natuurlijk niet te controleren, er is  hier dus geen enkele resultaatsverbintenis. Of gaat de deputatie een jaarlijkse delegatie sturen naar Peru om daar te gaan opmeten welke bijkomende oppervlakte met bomen werd beplant?

Ok dat we de resterende uitstoot van de provincie compenseren. Maar niet in het buitenland, maar in eigen land. Beter controleerbaar en we zijn al te veel verstedelijkt. Hier compenseren kan dit verbeteren

De meest meetbare en zichtbare resultaten vinden we in de aanleg van fiets-o-strades en de resultaten van de dienst integraal waterbeleid m.b.t. de aanleg van overstromingsgebieden en herstel van de natuurlijke beddingen van waterlopen, en in de aan de gang zijnde energietransitie in onze provinciale domeinen.

Het voorliggende klimaatbeleidsplan is blijkbaar minder ambitieus :

Er gaat vooral geld naar studie, onderzoek en planning: De focus ligt op proefcentra, niet op realisatie.

In principe kan natuurlijk niemand iets tegen de 7 strategische doelstellingen van het klimaatplan 2030 hebben.

Voorwaarde is wel zoals eerder gezegd dat we in een wereld blijven, die leefbaar is in alle opzichten.

Toch wil ik enkele opmerkingen en vragen aangaande dit plan op een rijtje zetten:

Het bevat 227 acties waarvan 155 beslist beleid. Er zijn er goede bij, er zijn er vage bij, waar ik op mijn honger blijf hoe ze uitgewerkt gaan worden en wel concreet resultaat gaan brengen.

Wat ik niet terugvind is wat elk van die actie kost/gaat kosten, inclusief mankracht. In die zin ben ik benieuwd naar de resultaten van de ‘Werkgroep rond Financiering’.

 1. Organisatie klimaatneutraal en klimaatveilig

Er werd blijkbaar geen rekening gehouden met de recyclage van zonneboilers , windmolens, batterijen en zonnepanelen?

Of speelt dit niet mee in het kader van de duurzaamheid. Duurzaamheid is waarschijnlijk een van de meest misbruikte termen in onze samenleving.  Is een elektrische wagen duurzaam, wetende dat hij deels werd gebouwd op kinderarbeid, uitbuiting en roofbouw op onze grondstoffen. Wetende dat heel wat onderdelen in het buitenland worden geproduceerd en overzee moeten worden getransporteerd?

Is een windmolen duurzaam, wetende dat de afgedankte carbonwieken niet gerecycleerd kunnen worden en momenteel verdwijnen onder de aarde in de Amerikaanse woestijnen?

Is een zonnepaneel duurzaam wetende dat het niet kan gerecycleerd worden en dat hun capaciteit al na 15 jaar sterk afneemt tot de helft?

Is werken met elektriciteit duurzaam, wetende dat we onze energie moeten aankopen in het buitenland. In Duitsland dat nog met steenkool en gas elektriciteit produceert, of in Polen dat nog met bruinkool werkt, of in Frankrijk dat zijn elektriciteit uit kernenergie haalt, terwijl we hier de kernenergie afbouwen?

We gebruiken duurzame aankoopgidsen, maar voor de koffie worden nog steeds papieren zakjes met poedermelk en suiker gebruikt…. Dit heet dan duurzame en lokaal geproduceerde voeding?

We verduurzamen onze watervoorziening en -gebruik…. Maar hier in het provinciehuis komt er alleen warm water uit de kranen van de lavabo’s bij de toiletten…

 • Klimaatbewustzijn groeit bij iedereen

U beoogt een klimaatbewuste en zelfredzame samenleving

iedereen klimaat bewuster maken is een goede zaak. Alles hangt er echter van af op welke manier je dat doet en met welke argumenten. Andere meningen en zelfs dissidentie moeten ook steeds aan bod kunnen komen. Dat is het wezen van democratie.

De samenhang van klimaatbewust leven met een zelfredzame samenleving ontgaat me, aangezien we nu al een groot deel van onze energie moeten aankopen en er al verschillende jaren op rij angst is voor stormpannes en stroombeperkingen.

Gelukkig blijft de provincie via de werking van Kamp c en Hooibeekhoeve inzetten op onderzoek, begeleiding en sensibilisatie voor de , ik citeer “transitie naar een landbouwsector in harmonie met de omgeving, waarbij bijvoorbeeld alternatieve productiemethoden onderzocht worden met een betere balans tussen rendement, dierenwelzijn en impact op het milieu” zoals gedeputeerde Lemmens het zo mooi verwoordde

De transitie in de landbouw is echter niet van die aard dat kleine landbouwbedrijven dit aankunnen.; zodat het onmogelijk wordt om onze voeding lokaal te produceren of aan te kopen.

 • We versterken de open ruimte als klimaatbuffer

U wil de open ruimte versterken als klimaatbuffer. U wil dat doen door ontharding

Maar de fiets-o-strades die de provincie aanlegt blijven nog steeds hard en niet water doorlatend.

Bovendien wil u de natte natuur herstellen door o.a. 5 overstromingsgebieden aan te leggen en door de waterkringloop te sluiten.

Maar de op de gecreëerde overstromingsgebieden worden geen water-regulerende bomen zoals wilg of populier of planten zoals riet aangeplant. Nochtans hebben deze bomen een grote water absorberende eigenschap en een grote luchtzuiverende werking, en hebben ze ene verkoelende functie op hittedagen. Het waterabsorptie vermogen van riet is algemeen bekend, maar het heeft bovendien ook een water zuiverend effect en heft een positief effect op het zuurstofgehalte in het ware en op de waterbiodiversiteit.

U werk samen met natuurpunt, dat in Turnhout een vennengebied creëerde van ca 100 ha. Maar dat vennengebied is omgebouwd tot schrale heidegrond, niet tot moerassig bosgebied.

 • Stads-en dorpskernen klimaatneutraal en klimaatveilig

U wil een een fijnmazig groenblauw netwerk uitbouwen, maar de deputatie levert nog altijd omgevingsvergunningen af waarbij oude waterafvoerbeekjes, die intussen deels zijn verzand en dichtgegroeid, volledig worden dichtgelegd en overbouwd…

De meeste beken in dorpen en steden zijn gewone riolen geworden…

De beekherstelprojecten werken blijkbaar enkel in rurale gebieden en niet in dorps- en stadkernen…

U wil de ongewenste bebouwing en het oneigenlijk gebruik van bebouwing in de open ruimte verminderen , maar enkel in agrarische context.

De deputatie slaagt er blijkbaar niet in om in een dorps-of stadcontext een onderscheid te maken tussen verharde en onverharde open ruimte en staat in het kader van stadsinbreiding ook het bebouwen van de bestaande groene open ruimten in de steden toe, zodat zowel de verharding als de opwarming toeneemt in de steden.

 • Energie is maximaal lokaal en hernieuwbaar

U wil de samenwerking organiseren rond hernieuwbare energie op de bedrijventerreinen, maar staat toe dat dag en nacht grote energie- opslorpende lichtreclames worden gebruikt.

 • Onze mobiliteit is gezond en met minder CO2 uitstoot

Het heeft weinig nut om hier de vervuilende wagens te bannen als ze in Azië en Afrika gewoon blijven rondrijden. Waarom voorzien de provincie niet in een premie voor sloop van oude wagens, zodat ze niet terug in omloop kunnen worden gebracht. Het effect hiervan zou dubbel zijn: u bevordert de recyclage van gebruikte  grondstoffen en vermindert effectief de uitstoot van broeikasgassen op wereldvlak. Provincie tevreden, burger tevreden, Europa tevreden.

 • Onze economie is klimaatneutraal en klimaatveilig georganiseerd

U wil korte ketenproductie stimuleren en lokale producten promoten, maar , maar gaat in de landbouw dan wel experimenteren met sorghum, een Afrikaanse graansoort.

Op het eerste zicht een lovend initiatief, maar wordt ook rekening gehouden met de mogelijke neveneffecten? We voerden aardappelen in en tegelijk ontdekten we de bestrijding van de coloradokever, we hebben onze tuinen vol geplant met buxus en worden nu overstelpt door buxusmotten, …

Tot slot kunnen we stellen dat dit klimaatplan weinig ambitieuze resultaatsverbintenissen inhoudt en nog heel wat lacunes bevat.

In de inleiding schetst u de Europese , federale en Vlaamse context, en even terecht stelt u dat de Europese tussentijdse doelstellingen werden aangescherpt. Tenslotte moet een klimaatplan binnen onze provinciale bevoegdheden, competenties liggen en betaalbaar en duurzaam zijn. Maar dit alles mag geen drempel zijn om op korte termijn effectieve en voor de hand liggende acties door te voeren.

En vandaar een milde onthouding.

tussenkomst gebracht door Erik De Quick op de provincieraad van 25/11/2021

windturbines KMO-zone Duwijck Lier

Ecopower (in samenwerking met de POM Antwerpen) heeft een vergunningsaanvraag ingediend om in de KMO-zone Duwijck te Lier 2 windturbines te plaatsen. Het betreft OMV_2021124163  –  vergunningsaanvraag 2021/410

Het Buurtgenootschap Duwijck kwam hiertegen in het verzet en heeft met een schrijven van 20/8/2021 een gesprek aangevraagd met dhr De Strycker, Algemeen Directeur van de POM.  

Tijdens de gemeenteraad van oktober maakte de betrokken schepen van Lier bekend dat ze negatief advies zullen geven. De schepen geeft bovendien een alternatieve locatie voor de windturbines.

Zie ook GvA artikel :
“Stad geeft negatief advies voor bouw van twee windturbines:
https://www.gva.be/cnt/dmf20211026_92405005
 
Het buurtgenootschap heeft ook een voorstel gedaan voor een duurzaam verantwoord alternatief voor de POM gronden tussen industriezone Duwijck en Paaiestraat, Dries, Duwijckstraat.

Ik citeer:
Deze zou een mooie uitbreiding vormen van het bestaande provinciaal Natuurreservaat  Plaslaar (waterbekken)  met daarbij complementaire aansluiting bij de bestaande groenbuffer van industriegebied Duwijck. 
Tevens, en bovendien zou dit een complementaire, nuttige bescherming vormen voor het agrarisch gebied naast het Natuurreservaat Plaslaar dat beschreven wordt als  “biologisch zeer waardevol mesofiel hooiland en als complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen” (cfk. Uitgebreide Natuurtoets , Antea Group juli 2021).

Eind oktober heeft het Buurtgenootschap het voorstel tot uitbreiding van bestaand Natuurreservaat Plaslaar op de agrarische gronden voorgesteld aan de POM : Dhr P. De Strycker en Penneman.

Hierover stelde Bruno Valkeniers graag volgende vragen:
Hoe reageert de POM op het verzet van het buurtcomité op de bouw van die windturbines?
– Gaat de POM die KMO zone verder uitbreiden?
– Of volgen ze het voorstel van het buurtcomité tot uitbreiding van het bestaand Natuurreservaat Plaslaar?
– Wat is het standpunt van de Deputatie in deze?


In antwoord op uw schriftelijke vraag i.v.m. windturbines KMO-zone Lier,
kunnen wij u het volgende meedelen :
In 2018 sloot de POM Antwerpen een overeenkomst betreffende een recht van opstal voor de bouw en exploitatie van windturbines te Lier met Ecopower. Deze overeenkomst is op 15 maart 2021 vernieuwd. POM Antwerpen heeft in het gebied waarnaar het buurtgenootschap verwijst, enkele percelen.
Voor zover POM Antwerpen weet, diende Ecopower een omgevingsvergunning in. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek heeft het buurtcomité zijn bezwaren geuit. POM Antwerpen gaat ervan uit dat Ecopower, als specialist in windmolens, alle wettelijke verplichtingen heeft nageleefd.
POM Antwerpen heeft inderdaad kennis genomen van het standpunt van het buurtcomité. Gezien voormelde overeenkomst heeft POM Antwerpen daar geen rechtstreekse invloed op.
Gaat de POM die KMO zone verder uitbreiden ?
De gehele zone, ook de enkele percelen van POM Antwerpen, liggen in Herbevestigd Agrarisch Gebied, zodat een ontwikkeling van een KMO-zone op dit moment niet mogelijk is.
Of volgt POM het voorstel van het buurtcomité tot uitbreiding van het
bestaand Natuurreservaat Plaslaar ?
POM Antwerpen heeft als eerste opdracht het duurzaam ontwikkelen van ruimte voor ondernemen. Indien zij de uitdrukkelijke opdracht krijgt van een lokale of bovenlokale overheid, onderzoekt POM Antwerpen dergelijke concrete vragen steeds. Echter, deze specifieke vraag van het buurtcomité behoort niet tot de kernexpertise van de POM Antwerpen. De bestemming van gronden is in de eerste plaats de bevoegdheid van diezelfde lokale en bovenlokale overheden.
Wat is het standpunt van de Deputatie in deze?
De windturbines waarvan sprake vallen onder een “klasse 1 vergunning”.
Dit betekent dat het de deputatie toekomt om te oordelen over de vergunning in eerste administratief aanleg. De procedure voor dit windturbineproject is opgestart op 6 september 2021 en is nog lopende.

PFOS GESPREKSNAMIDDAG in Edegem

Omdat milieu voor ons ook een belangrijk thema is, leek ons een toelichting door Bart Claes, lid van de PFOS-commissie en een wat ruimere beschouwingen door Dries Van Langenhove, wel nuttig.
In aanloop naar deze gespreksnamiddag interviewde voorzitter Erland Pison de twee gedreven parlementsleden.

Beste Bart, na de relatieve stilte van de zomermaanden is uiteindelijk de PFOS-commissie van start gegaan in het Vlaams Parlement. Gelet op de politieke rel, hoe gaan de werkzaamheden tot nu toe?
De commissie is al voor de zomer van start gegaan en we zijn ook al weer bezig sinds half augustus. In eerste instantie lag de focus voornamelijk op het wetenschappelijk kader van de problematiek.
Wat is PFOS? Waarvoor worden en werden ze gebruikt? En wat zijn de gezondheidsrisico’s? In tweede instantie kijken we momenteel naar het systeem van vergunningen. En tenslotte zullen we op zoek gaan naar wie van het beleid er politiek verantwoordelijk was.

We zien hoe beperkt de media-aandacht voor commissiewerk is. De commissie houdt dus het politieke vuurwerk voor de finale. De beschuldigingen en verdachtmakingen tussen Groen en N-VA vlogen nochtans al over en weer. Bart, wat is jouw idee hierover?
De toekomst zal moeten uitwijzen wie er met de vinger kan worden gewezen. Feit blijft dat politici van Groen in de persoon van de vroegere burgemeeser van Zwijndrecht, en N-VA met bijvoorbeeld Minister van mobiliteit Ben Weyts op de hoogte hadden moeten zijn van de problemen.
Bart, zonder vooruit te lopen, welke verantwoordelijkheden zie jij en welke politieke gevolgen moeten daaraan gekoppeld worden?
Zeker gezien de dading tussen 3M en Lantis – waardoor de Vlaamse belastingbetaler zo’n 60 miljoen euro zal moeten ophoesten om andermans vervuiling op te kuisen – moet de laatste steen worden omgedraaid en de verantwoordelijke aangeduid.
“De vervuiler betaalt” lijkt me een evident en gezond principe, waarover weinig onderhandelingsmarge bestaat.

Op onze gespreksnamiddag, wat mogen we van je verwachten Bart?
Ik zal de problematiek schetsen, doorspekt met verhalen van achter de coulissen, alsook samen met Dries, kort ingaan op het bredere milieu- en klimaatvraagstuk. De mensen mogen me bestoken met alle vragen over het thema van de dag.
Dries, Jij komt wat meer vertellen over milieu en nationalisme. We volgen je al een tijdje via je eigen mediakanalen en zorg voor het milieu is duidelijk één van je stokpaardjes?
Ik ben altijd al een ‘groene jongen’ geweest. Iemand die houdt van natuur en dier. Dit wordt jammer genoeg nog door te veel mensen vereenzelvigd met ‘links’, maar dat is niet juist. De Groenen, met een hoofdletter, zijn watermeloenen. Ze hebben een dun groen laagje langs buiten, maar zijn dieprood van binnen.
Dries, waarin verschilt volgens jou de motivatie van Vlaams Belang met partijen als bijvoorbeeld Groen?
Iemand die actief is bij Groen is lang niet altijd een ecologist. Een nationalist echter moet per definitie ook een ecologist zijn. In tegenstelling tot Groenen, die vaak handelen uit zelfhaat, handelen wij nationalisten uit liefde voor onze natie. De leefomgeving en het milieu maken daar onmiskenbaar deel van uit. Wie een mooie toekomst wil voor zijn of haar natie, die maakt een prioriteit van een proper leefmilieu, van een rijke biodiversiteit en van een strenge aanpak van vervuilers. Je kan het samenvatten als volgt: Groenen handelen uit zelfhaat en zien de mens als iets slechts dat moet worden bestreden, nationalisten handelen uit liefde en zien mens en natuur als iets dat harmonieus moet samengaan en elkaar versterken.
Vrijwilligers in Edegem organiseerden reeds een ‘clean up day’. Los van de overbodige Engelse naam een lovenswaardig initiatief. Dries, Heb je zelf recent nog opruimacties ondernomen met Schild en Vrienden?
In juli hadden we nog een grote opruimactie in verschillende Vlaamse steden. Eerder dit jaar lanceerden we via ons mediakanaal ook een uitdaging om Vlamingen massaal zwerfvuil te laten rapen. Aan de vele foto-inzendingen te zien was die actie een succes. Met de ‘world clean up day’ doen we ook jaarlijks mee.
Overigens, toen we in Mechelen zwerfvuil gingen rapen op de World Clean Up Day was Kristof Calvo niet te bespeuren.

Jaarmarkt in Edegem

De jaarmarktfeesten van Edegem hebben niets van hun aantrekkingskracht verloren na een jaar te hebben overgeslagen. Geholpen door het mooie weer kenden de braderij en de kermis een serieuze toeloop.
Voor het Vlaams Belang Edegem was dit het ideale moment om zich opnieuw te tonen.

11 juliviering

Het is een traditie dat onze partij op 11 juli Vlamingen die hun leeuwenvlag uithangen, beloont met een kleine attentie.
Ook dit jaar jaar heeft onze afdeling in Edegem de straten doorkruist en een gepast geschenkje aangeboden aan de trotse Vlamingen die hun vlag hebben uitgehangen.

De vrijwilligers van dienst: Wim, Maria, Anita, Erland en Stefan

trots Vlaming & Edegemnaar !