Categorie archieven: Edegem

‘Ander en beter’: Vlaams Belang lanceert grote precampagne

Het Vlaams Belang lanceerde vandaag tijdens een persconferentie zijn grote precampagne in de aanloop naar de verkiezingen van 9 juni over exact 150 dagen. ‘Ander en beter’ luidt de slogan die uitgerold wordt via huis-aan-huisfolders, pamfletten, advertenties, sociale media en billboards. De partij positioneert zich daarmee als het enige alternatief. Voorzitter Tom Van Grieken lichtte de campagne samen met ondervoorzitters Barbara Pas en Chris Janssens toe. “Als het huidige beleid wordt verdergezet gaan we de afgrond in”, zegt Van Grieken. “Er is maar één alternatief en dat is het Vlaams Belang.”

“Vlamingen werken keihard”, aldus Van Grieken. “Nooit was er minder werkloosheid en waren er meer mensen aan de slag in Vlaanderen. Maar wat krijgen we daarvoor terug? We betalen de hoogste belastingen op arbeid en krijgen een beschamend laag pensioen. We torsen een historische schuldenput van 550 miljard euro, maar hebben aftandse infrastructuur. Onze grenzen staan wagenwijd open, terwijl dit land gewoon vol is en de bevolking smeekt om minder migratie.”

“ANDER EN BETER IS WEL DEGELIJK MOGELIJK MET HET VLAAMS BELANG”

Volgens het Vlaams Belang is de crisis compleet en is er een radicale ommezwaai nodig om Vlaanderen weer op de sporen te krijgen. “Het Belgische systeem is failliet”, zegt Van Grieken. “Er is maar één partij die het systeem zelf wil aanpakken en dat is het Vlaams Belang. Wij willen de Vlamingen eindelijk het beleid geven waarvoor ze al jaren stemmen en de democratie in Vlaanderen herstellen. Om dat te kunnen doen is er een massale stem op het Vlaams Belang nodig.”

Het Vlaams Belang wijst op de inhoudelijke verdieping die de partij de afgelopen jaren heeft doorgevoerd om zich klaar te maken voor beleidsdeelname. “Het Vlaams Belang is meer dan ooit klaar om deel te nemen aan de macht en de Vlamingen zo het beleid te geven dat ze verdienen”, zegt de voorzitter. “We willen een Vlaanderen dat sociaal en welvarend is, de Belgische stilstand stoppen en eindelijk paal en perk stellen aan de massa-immigratie. We hebben daarvoor honderden voorstellen klaarliggen die we willen realiseren. Ook voor een vrij Vlaanderen ligt er een concreet stappenplan op tafel.”

“WE WILLEN EEN VLAANDEREN DAT SOCIAAL EN WELVAREND IS, DE BELGISCHE STILSTAND STOPPEN EN EINDELIJK PAAL EN PERK STELLEN AAN DE MASSA-IMMIGRATIE”

Vlaams fractieleider Chris Janssens illustreerde hoe het Vlaams Belang het in Vlaanderen anders wil aanpakken. De partij wil de subsidiestromen van de Vlaamse regering grondig doorlichten. “Er is bijzonder veel geldverkwisting aan organisaties waarvoor bij de bevolking geen draagvlak is”, zegt Janssens. “De subsidiekraan richting het woke-activisme werd volledig opengezet. De prioriteiten moeten herlegd worden zodat onder meer het budget voor mensen met een handicap vergroot kan worden.” Daarnaast moet ook de regeldrift van de Vlaamse overheid aangepakt worden volgens de partij. “Het verbod op verkoop van wagens met een verbrandingsmotor, verplichte dure woningrenovaties en het stikstofbeleid verstikken onze samenleving”, klinkt het. Het Vlaams integratie- en inburgeringsbeleid moet bovendien volgens Janssens strenger en efficiënter. “Inburgeraars moeten meer zelf bijdragen voor de kosten.”

Kamerfractieleider Barbara Pas gaf met enkele voorbeelden aan hoe het Vlaams Belang ook op federaal niveau het anders en beter wil doen. “We kunnen de massa-immigratie wel degelijk tegengaan door voluit te kiezen voor een verstrenging van de gezinshereniging en de uitstroom te vergroten door een actieve opsporing van illegalen”, zegt ze. Op Justitie moeten er volgens het Vlaams Belang dringend fundamentele hervormingen doorgevoerd worden zoals het invoeren van supersnelrecht waarbij verdachten ten vroegste vier en ten laatste zeven dagen na het bevel tot aanhouding kunnen verschijnen voor de rechter. Ook moet er volgens de partij volop ingezet worden op het laten uitzitten van gevangenisstraffen door criminele vreemdelingen in hun land van herkomst en het investeren in de bouw van nieuwe gevangenissen om de overbevolking van de gevangenissen aan te pakken.

De precampagne zal groots uitgerold worden over heel Vlaanderen met onder andere een huis-aan-huisfolder die overal in de bus zal vallen, marktflyers en op sociale media. Het Vlaams Belang zet ook billboards in en zelfs een reclamewagen die door Vlaanderen zal rijden. “We hebben een krachtige visie voor Vlaanderen en willen de Vlamingen daarvan overtuigen”, besluit Van Grieken. “Ander en beter is wel degelijk mogelijk met het Vlaams Belang.”

bron: https://www.vlaamsbelang.org/nieuws/ander-en-beter-vlaams-belang-lanceert-grote-precampagne

eetbaar groen in vier gemeenten: Herentals, Schelle, Edegem en Grobbendonk

Onze provincie startte in het plattelandsproject Voedsel+Dorp samen met Velt vzw en RURANT vzw projecten rond eetbaar groen op in Herentals, Schelle, Edegem en Grobbendonk.
In Schelle is men al gestart met een plantactie terwijl in Edegem de gekozen site nog niet operatief is omdat er op het voormalig rugbyterrein (Mitterlije) nog steeds verontreinigde grond ligt.
gestelde vragen:
1) Kunt u me een stand van zaken bezorgen van het project Voedsel+Dorp in deze vier gemeenten.
2) Hebben deze gemeenten een bijdrage betaald om deel te nemen aan dit project en hoeveel provinciale subsidies ontvangen zij? Ontvangt de provincie op haar beurt hiervoor subsidies van Europa?
3) Heeft dit project een einddatum en zijn er financiële gevolgen als deze datum niet gehaald wordt?

Hierbij de antwoorden van gedeputeerde Kathleen Helsen.
In antwoord op uw schriftelijke vraag van 17 februari kunnen wij u het volgende laten weten.

Lokale besturen hebben niet altijd de mankracht noch de kennis om met een lokale, kleinschalige vorm van voedselproductie aan de slag te gaan, laat staan op een participatieve manier. Omdat verschillende gemeenten aangaven dat hun inwoners hiervoor interesse tonen, werd nagedacht over een manier om hier aan te kunnen samenwerken.

Zo ontstond het project VOEDSEL+DORP. We gaan in 4 gemeenten, in samenwerking met externe organisaties, participatief aan de slag met de
keuzewijzer Eetbaar Groen welke ontwikkeld werd door Universiteit Antwerpen in samenwerking met de provincie. We willen in elk van de gemeenten 1 stadslandbouwproject opstarten en realiseren. Deze pilootprojecten zullen inspiratie bieden aan andere gemeenten die er in de toekomst zelf mee aan de slag willen gaan. Op basis van opgedane ervaringen zal dienst Landbouw, samen met andere interne diensten, de keuzewijzer optimaliseren.

We gaan in de 4 gemeenten op een participatieve manier aan de slag, in die zin zijn de projecten te vergelijken. Toch zijn er ook heel wat variabele factoren die maken dat het proces in elke gemeente anders verloopt. Zo was er in de gemeenten Schelle en Herentals reeds een haalbaarheidsstudie klaargemaakt door jobstudenten terwijl in Edegem en Grobbendonk de haalbaarheidsstudie tijdens de projectperiode uitgevoerd werd.
De projectpartners van dit project zijn: APB PSES (promotor), RURANT vzw (copromotor), Dienst Landbouw (copromotor), VELT vzw (partner), Kempens Landschap vzw (partner), Agentschap voor Natuur en Bos (partner), dienst Ruimtelijke planning (partner), dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid (partner) en de lokale besturen van Herentals, Schelle, Edegem en Grobbendonk.

Financiële aspecten
De totale projectkost bedraagt 199.833 euro. Het project werd ingediend binnen de maatregel Omgevingskwaliteit door Samenwerking van PDPO III. Projecten binnen deze maatregel worden voor 65% gefinancierd door PDPO. De middelen van het programma (PDPO) zijn afkomstig uit Europese middelen (50%),
Vlaamse middelen (25%) en provinciale middelen (25%). De overige 35% van de projectmiddelen moet worden ingebracht door de promotor, copromotoren en financiële partners.
De gemeenten zijn financiële partner in dit project en brachten elk 6.000 euro in. De overige middelen zijn afkomstig van de promotor en de copromotoren. De gemeenten ontvangen geen rechtstreekse subsidie uit het project. Binnen het project zijn middelen voorzien voor:

 • Investeringen: 13.500 euro per gemeente;
 • Begeleiding (personeelskost of externe prestaties) door RURANT of
  VELT (in totaal 131.833 euro voor de 4 gemeenten samen).
 • Werking: beperkte uitgaven voor communicatie en vergaderingen (in
  totaal 13.000 euro voor de 4 gemeenten samen).
  De uitgaven worden steeds betaald door de promotor of copromotoren. De subsidie wordt ontvangen door de promotor en zo nodig overgemaakt aan de betrokken copromotoren die kosten hebben gemaakt. Partners kunnen nooit zelf subsidie ontvangen.
  Projectuitvoering De projecten in de vier gemeenten bevinden zich allemaal in een ander stadium.
  Dat is ook logisch aangezien er heel wat variabele factoren zijn die de voortgang van zo’n project beïnvloeden. We streven ernaar om in alle gemeenten in de geest van het PDPO-project Voedsel + Dorp tot realisaties te komen.

  Edegem
  In de gemeente Edegem werden er nog geen terreinacties uitgevoerd in het kader van Voedsel + Dorp. Dit heeft vooral te maken met een historische vervuiling op het voormalige rugbyveld. Die vervuilingsproblematiek wordtaangepakt maar het is nog onduidelijk hoe het project het komende half jaar
  verder zal gaan. Daarover lopen gesprekken met de gemeente. In Edegem werden de stakeholders in de buurt van het voormalige rugbyveld betrokken, Ook tijdens het laatste overleg in oktober 2022 bleek het enthousiasme groot om iets te realiseren op het terrein.

Grobbendonk
Daar selecteerde men 2 locaties:
(1) Een voormalig voetbalterrein in Grobbendonk. Er volgt binnenkort een gesprek met geïnteresseerde vrijwillige beheerders.
(2) Een pleintje tussen de Lindelaan en Berkendreef in Bouwel, daar organiseren we een eerste plantdag op 25 februari 2023.

Herentals
In Herentals gingen we aan de slag op een braakliggend stukje grond achter een verkaveling. Daar werd een eerste plantmoment georganiseerd begin maart 2022 en een tweede moment op 4 december 2022. De voedselbosrand is hier in ontwikkeling. Momenteel begeleidt Velt een groep vrijwilligers om ervoor te zorgen dat de voedselbosrand goed start.

Schelle
In Schelle wordt er een voedselbosrand aangelegd op een perceel naast de Volkstuin Aerdborg. Hier werden al 2 plantmomenten gerealiseerd, zowel een houtkant (dat dienst doet als windscherm) als diverse fruitbomen en –struiken werden daar aangeplant.
De einddatum van het project is 30 juni 2023 en kan niet verlengd worden.

Indien het onmogelijk blijkt om alle geplande realisaties uit te voeren, dan zullen niet alle projectmiddelen besteed worden. De promotor, APB PSES, zal bij de projectdeclaratie dan aangeven welke realisaties niet gehaald zijn en deze ook motiveren. In principe kan de beheerder van het programma beslissen om middelen terug te vorderen indien onvoldoende uitvoering werd gegeven aan het project. APB PSES (de promotor) zal de middelen dan terug moeten betalen aan de beheersoverheid (Vlaamse overheid).

Verkeersdrukte Boniverlei (N171) en mogelijke verbindingsweg

De Boniverlei (N171) in Edegem heeft zowel ’s morgens als ’s avonds heel wat verkeer te verwerken. De afgelopen jaren is het verkeer er steeds toegenomen, in die mate dat de Boniverlei ondertussen de hele dag een drukke verkeersas is geworden die gebruikt wordt om rond Mortsel te rijden en dit met amper 2 baanvakken.

Volgens inwoners zouden er per uur niet minder dan 900 voertuigen passeren, wat niet gering is. Ook zwaar vrachtvervoer is op de Boniverlei toegelaten, wat volgens de inwoners absurd is omdat er parallel een weg met 4 rijstroken loopt die veeleer voor zwaar vervoer geschikt is, maar niet gebruikt wordt omdat er geen verbinding is tussen de Expresweg (N171) en de Mechelsesteenweg (N1). Politiek Edegem en Kontich zijn vragende partij voor een verbindingsweg tussen de Mechelsesteenweg (N1) en de Expresweg (N171) om de Boniverlei (N171) en de kernen van Edegem en Kontich te ontlasten.

De verkeerslichten op het kruispunt Hovestraat-Mechelsesteenweg (N1) staan zo ingesteld dat vervoer vanuit Hove gedwongen wordt rechtdoor te rijden richting de Boniverlei. Er kunnen maar drie voertuigen links afslaan op de Mechelsesteenweg (N1), waarna autobestuurders opnieuw voor het rode stoplicht staan. Er kunnen er echter 20 rechtdoor rijden.

De N171 vertrekt van de N1 als Boniverlei in Edegem en al jaren is er sprake van dat er een eventuele verbindingsweg zou komen tussen de N1 en de N171 en eventueel de N173 in de zone ten noorden van Kontich en ten zuiden van Edegem.

Uit het antwoord op een schrijven van de buurtbewoners aan de minister van Mobiliteit blijkt dat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) samen met de gemeenten Kontich en Edegem de mogelijkheden naar een verbindingsweg tussen de N1 en de N171 en eventueel de N173 in de zone ten noorden van Kontich en ten zuiden van Edegem onderzoekt. 

In een eerste fase werden de mobiliteitseffecten onderzocht. Zo wou men onderzoeken hoeveel verkeer er zou rijden, waar het vandaan komt en waar er dan minder verkeer te verwachten is. Daaruit moest dan ook blijken of er inderdaad een belangrijke afname van verkeer in de N171 Boniverlei in Edegem of in het centrum van Kontich te verwachten is. Anderzijds zou men de ruimtelijke gevolgen van de aanleg van een nieuwe weg in deze zone bekijken. Men wilde de impact daarvan zo beperkt mogelijk houden, zeker ook omdat deze zone belangrijk is voor het groenblauwe netwerk (landschap). 

Het ging dus om een eerste verkennende onderzoek. Als hieruit een kansrijk scenario naar voren zou komen, zou erover gecommuniceerd worden. Het agentschap gaf ten slotte mee dat er, vooraleer er eventueel een verbindingsweg gereealiseerd zou kunnen worden, men eerst een aanzienlijke procedure zou moeten doorlopen. Zo moet er onder andere een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt worden. Men kon zich op dat ogenblik nog niet uitspreken over een eventuele timing.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Wim Verheyden stelde voor ons volgende vragen aan Lydia Peeters, Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken.

Kan de minister meedelen welke conclusies het verkennende onderzoek naar de mobiliteitseffecten heeft opgebracht?
Is er ondertussen zicht op de hoeveelheid aan verkeer dat er van de Boniverlei gebruikmaakt en waar het vandaan komt?
Blijkt uit deze metingen of er een afname van het verkeer in de N171 in Edegem en/of in het centrum van Kontich te verwachten is?

Hoever staat men met de plannen voor een verbindingsweg tussen de N1 en de N171 en eventueel de N173? Is daarover met de betrokken gemeenten overleg gepleegd? Heeft dat overleg geleid tot oplossingen? Zal er kortelings een RUP worden opgesteld?
De doorrekeningen uit het macro-verkeersmodel namen meer tijd in beslag dan oorspronkelijk ingeschat, waardoor de resultaten nog moeten verwerkt worden. Van zodra deze gekend zijn, wordt dit opgenomen met de betrokken gemeenten. De concrete plannen voor een verbindingsweg hangen ook af van dit onderzoek en zijn dus zijn nog niet verder gevorderd.

Zijn er plannen om langs de Boniverlei (N171) flitspalen of trajectcontrole te plaatsen?
Momenteel zijn er geen plannen om een flitspaal of trajectcontrole te plaatsen op de Boniverlei.

Zijn er plannen om aanpassingen te doen in de regeling van de verkeerslichten Hovestraat-Mechelsesteenweg en Hovestraat-Boniverlei om de lasten van het verkeer evenrediger te verdelen?
Er zijn plannen om aanpassingen te doen aan de verkeerslichtenregeling op het kruispunt Hovestraat x Boniverlei en Hovestraat x Mechelsesteenweg. Het eerste kruispunt wordt volgens het actieplan verkeerslichten van het Agentschap Wegen en Verkeer zo conflictvrij mogelijk gemaakt. Dit zal gebeuren in het kader van de heraanleg van de Hovestraat, uitgevoerd door de gemeente Edegem. Het kruispunt Hovestraat x N1 is onderwerp geweest van een PCV (Provinciale Commissie Verkeersveiligheid) beslissing. Er zullen infrastructurele aanpassingen gebeuren alsook een aanpassing aan het verkeersregelplan ten gevolge van deze ingrepen. Veranderingen in verkeerslichtenregelingen worden steeds gedaan op basis van verkeerstellingen en beleidsprioriteiten, besproken met de gemeente in kwestie.

Wanneer wil men over de stand van zaken communiceren naar de inwoners?
Wat betreft de verbindingsweg, gaat het op dit moment louter om een verkennend onderzoek. Communicatie naar alle inwoners van de gemeenten is nog niet gepland op korte termijn. Wat betreft de aanpassingen in het kader van de PCV zullen de bewoners voor de uitvoering op de hoogte gebracht worden.

Sint-Antoniusviering

Met dikke handschoenen en pots de fiets op naar de Sint-Antoniusprocessie. Hoe lang deze eeuwenoude traditie al wordt voortgezet, is me onduidelijk want volgens de folder sinds 1558 en volgens de site van de zuidrand sinds 1688.
Kan bij een bezoek aan de kring voor Heemkunde eens iets anders vragen dan een pintje of Zonneblusser.

De Sint-Sebastiaansgilde maakt zich klaar om de processie aan te vatten.

De traditie behoort sinds kort officieel tot ons immaterieel erfgoed.

Boniverlei – 23 Japanse kerselaars worden gekapt

De bloei van de Japanse kerselaars op de Boniverlei van Edegem zal vanaf volgend voorjaar minder uitgesproken zijn. De bomen tasten door hun grote wortels de kwaliteit van fiets- en voetpaden aan.
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat om veiligheidsredenen 23 kerselaars kappen en 67 bomen snoeien.

AWV beheert de fietspaden en de rijweg op de Boniverlei en de gemeente is enkel eigenaar van de voetpaden.
De onderhoudswerken aan de bomen gebeuren waarschijnlijk al in januari en de gerooide bomen worden niet meteen vervangen.

bron GVA : https://www.gva.be/cnt/dmf20211203_95340105

PFOS GESPREKSNAMIDDAG in Edegem

Omdat milieu voor ons ook een belangrijk thema is, leek ons een toelichting door Bart Claes, lid van de PFOS-commissie en een wat ruimere beschouwingen door Dries Van Langenhove, wel nuttig.
In aanloop naar deze gespreksnamiddag interviewde voorzitter Erland Pison de twee gedreven parlementsleden.

Beste Bart, na de relatieve stilte van de zomermaanden is uiteindelijk de PFOS-commissie van start gegaan in het Vlaams Parlement. Gelet op de politieke rel, hoe gaan de werkzaamheden tot nu toe?
De commissie is al voor de zomer van start gegaan en we zijn ook al weer bezig sinds half augustus. In eerste instantie lag de focus voornamelijk op het wetenschappelijk kader van de problematiek.
Wat is PFOS? Waarvoor worden en werden ze gebruikt? En wat zijn de gezondheidsrisico’s? In tweede instantie kijken we momenteel naar het systeem van vergunningen. En tenslotte zullen we op zoek gaan naar wie van het beleid er politiek verantwoordelijk was.

We zien hoe beperkt de media-aandacht voor commissiewerk is. De commissie houdt dus het politieke vuurwerk voor de finale. De beschuldigingen en verdachtmakingen tussen Groen en N-VA vlogen nochtans al over en weer. Bart, wat is jouw idee hierover?
De toekomst zal moeten uitwijzen wie er met de vinger kan worden gewezen. Feit blijft dat politici van Groen in de persoon van de vroegere burgemeeser van Zwijndrecht, en N-VA met bijvoorbeeld Minister van mobiliteit Ben Weyts op de hoogte hadden moeten zijn van de problemen.
Bart, zonder vooruit te lopen, welke verantwoordelijkheden zie jij en welke politieke gevolgen moeten daaraan gekoppeld worden?
Zeker gezien de dading tussen 3M en Lantis – waardoor de Vlaamse belastingbetaler zo’n 60 miljoen euro zal moeten ophoesten om andermans vervuiling op te kuisen – moet de laatste steen worden omgedraaid en de verantwoordelijke aangeduid.
“De vervuiler betaalt” lijkt me een evident en gezond principe, waarover weinig onderhandelingsmarge bestaat.

Op onze gespreksnamiddag, wat mogen we van je verwachten Bart?
Ik zal de problematiek schetsen, doorspekt met verhalen van achter de coulissen, alsook samen met Dries, kort ingaan op het bredere milieu- en klimaatvraagstuk. De mensen mogen me bestoken met alle vragen over het thema van de dag.
Dries, Jij komt wat meer vertellen over milieu en nationalisme. We volgen je al een tijdje via je eigen mediakanalen en zorg voor het milieu is duidelijk één van je stokpaardjes?
Ik ben altijd al een ‘groene jongen’ geweest. Iemand die houdt van natuur en dier. Dit wordt jammer genoeg nog door te veel mensen vereenzelvigd met ‘links’, maar dat is niet juist. De Groenen, met een hoofdletter, zijn watermeloenen. Ze hebben een dun groen laagje langs buiten, maar zijn dieprood van binnen.
Dries, waarin verschilt volgens jou de motivatie van Vlaams Belang met partijen als bijvoorbeeld Groen?
Iemand die actief is bij Groen is lang niet altijd een ecologist. Een nationalist echter moet per definitie ook een ecologist zijn. In tegenstelling tot Groenen, die vaak handelen uit zelfhaat, handelen wij nationalisten uit liefde voor onze natie. De leefomgeving en het milieu maken daar onmiskenbaar deel van uit. Wie een mooie toekomst wil voor zijn of haar natie, die maakt een prioriteit van een proper leefmilieu, van een rijke biodiversiteit en van een strenge aanpak van vervuilers. Je kan het samenvatten als volgt: Groenen handelen uit zelfhaat en zien de mens als iets slechts dat moet worden bestreden, nationalisten handelen uit liefde en zien mens en natuur als iets dat harmonieus moet samengaan en elkaar versterken.
Vrijwilligers in Edegem organiseerden reeds een ‘clean up day’. Los van de overbodige Engelse naam een lovenswaardig initiatief. Dries, Heb je zelf recent nog opruimacties ondernomen met Schild en Vrienden?
In juli hadden we nog een grote opruimactie in verschillende Vlaamse steden. Eerder dit jaar lanceerden we via ons mediakanaal ook een uitdaging om Vlamingen massaal zwerfvuil te laten rapen. Aan de vele foto-inzendingen te zien was die actie een succes. Met de ‘world clean up day’ doen we ook jaarlijks mee.
Overigens, toen we in Mechelen zwerfvuil gingen rapen op de World Clean Up Day was Kristof Calvo niet te bespeuren.