Alle berichten van Stefan De Winter

Verkeersdrukte Boniverlei (N171) en mogelijke verbindingsweg

De Boniverlei (N171) in Edegem heeft zowel ’s morgens als ’s avonds heel wat verkeer te verwerken. De afgelopen jaren is het verkeer er steeds toegenomen, in die mate dat de Boniverlei ondertussen de hele dag een drukke verkeersas is geworden die gebruikt wordt om rond Mortsel te rijden en dit met amper 2 baanvakken.

Volgens inwoners zouden er per uur niet minder dan 900 voertuigen passeren, wat niet gering is. Ook zwaar vrachtvervoer is op de Boniverlei toegelaten, wat volgens de inwoners absurd is omdat er parallel een weg met 4 rijstroken loopt die veeleer voor zwaar vervoer geschikt is, maar niet gebruikt wordt omdat er geen verbinding is tussen de Expresweg (N171) en de Mechelsesteenweg (N1). Politiek Edegem en Kontich zijn vragende partij voor een verbindingsweg tussen de Mechelsesteenweg (N1) en de Expresweg (N171) om de Boniverlei (N171) en de kernen van Edegem en Kontich te ontlasten.

De verkeerslichten op het kruispunt Hovestraat-Mechelsesteenweg (N1) staan zo ingesteld dat vervoer vanuit Hove gedwongen wordt rechtdoor te rijden richting de Boniverlei. Er kunnen maar drie voertuigen links afslaan op de Mechelsesteenweg (N1), waarna autobestuurders opnieuw voor het rode stoplicht staan. Er kunnen er echter 20 rechtdoor rijden.

De N171 vertrekt van de N1 als Boniverlei in Edegem en al jaren is er sprake van dat er een eventuele verbindingsweg zou komen tussen de N1 en de N171 en eventueel de N173 in de zone ten noorden van Kontich en ten zuiden van Edegem.

Uit het antwoord op een schrijven van de buurtbewoners aan de minister van Mobiliteit blijkt dat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) samen met de gemeenten Kontich en Edegem de mogelijkheden naar een verbindingsweg tussen de N1 en de N171 en eventueel de N173 in de zone ten noorden van Kontich en ten zuiden van Edegem onderzoekt. 

In een eerste fase werden de mobiliteitseffecten onderzocht. Zo wou men onderzoeken hoeveel verkeer er zou rijden, waar het vandaan komt en waar er dan minder verkeer te verwachten is. Daaruit moest dan ook blijken of er inderdaad een belangrijke afname van verkeer in de N171 Boniverlei in Edegem of in het centrum van Kontich te verwachten is. Anderzijds zou men de ruimtelijke gevolgen van de aanleg van een nieuwe weg in deze zone bekijken. Men wilde de impact daarvan zo beperkt mogelijk houden, zeker ook omdat deze zone belangrijk is voor het groenblauwe netwerk (landschap). 

Het ging dus om een eerste verkennende onderzoek. Als hieruit een kansrijk scenario naar voren zou komen, zou erover gecommuniceerd worden. Het agentschap gaf ten slotte mee dat er, vooraleer er eventueel een verbindingsweg gereealiseerd zou kunnen worden, men eerst een aanzienlijke procedure zou moeten doorlopen. Zo moet er onder andere een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt worden. Men kon zich op dat ogenblik nog niet uitspreken over een eventuele timing.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Wim Verheyden stelde voor ons volgende vragen aan Lydia Peeters, Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken.

Kan de minister meedelen welke conclusies het verkennende onderzoek naar de mobiliteitseffecten heeft opgebracht?
Is er ondertussen zicht op de hoeveelheid aan verkeer dat er van de Boniverlei gebruikmaakt en waar het vandaan komt?
Blijkt uit deze metingen of er een afname van het verkeer in de N171 in Edegem en/of in het centrum van Kontich te verwachten is?

Hoever staat men met de plannen voor een verbindingsweg tussen de N1 en de N171 en eventueel de N173? Is daarover met de betrokken gemeenten overleg gepleegd? Heeft dat overleg geleid tot oplossingen? Zal er kortelings een RUP worden opgesteld?
De doorrekeningen uit het macro-verkeersmodel namen meer tijd in beslag dan oorspronkelijk ingeschat, waardoor de resultaten nog moeten verwerkt worden. Van zodra deze gekend zijn, wordt dit opgenomen met de betrokken gemeenten. De concrete plannen voor een verbindingsweg hangen ook af van dit onderzoek en zijn dus zijn nog niet verder gevorderd.

Zijn er plannen om langs de Boniverlei (N171) flitspalen of trajectcontrole te plaatsen?
Momenteel zijn er geen plannen om een flitspaal of trajectcontrole te plaatsen op de Boniverlei.

Zijn er plannen om aanpassingen te doen in de regeling van de verkeerslichten Hovestraat-Mechelsesteenweg en Hovestraat-Boniverlei om de lasten van het verkeer evenrediger te verdelen?
Er zijn plannen om aanpassingen te doen aan de verkeerslichtenregeling op het kruispunt Hovestraat x Boniverlei en Hovestraat x Mechelsesteenweg. Het eerste kruispunt wordt volgens het actieplan verkeerslichten van het Agentschap Wegen en Verkeer zo conflictvrij mogelijk gemaakt. Dit zal gebeuren in het kader van de heraanleg van de Hovestraat, uitgevoerd door de gemeente Edegem. Het kruispunt Hovestraat x N1 is onderwerp geweest van een PCV (Provinciale Commissie Verkeersveiligheid) beslissing. Er zullen infrastructurele aanpassingen gebeuren alsook een aanpassing aan het verkeersregelplan ten gevolge van deze ingrepen. Veranderingen in verkeerslichtenregelingen worden steeds gedaan op basis van verkeerstellingen en beleidsprioriteiten, besproken met de gemeente in kwestie.

Wanneer wil men over de stand van zaken communiceren naar de inwoners?
Wat betreft de verbindingsweg, gaat het op dit moment louter om een verkennend onderzoek. Communicatie naar alle inwoners van de gemeenten is nog niet gepland op korte termijn. Wat betreft de aanpassingen in het kader van de PCV zullen de bewoners voor de uitvoering op de hoogte gebracht worden.

Sint-Antoniusviering

Met dikke handschoenen en pots de fiets op naar de Sint-Antoniusprocessie. Hoe lang deze eeuwenoude traditie al wordt voortgezet, is me onduidelijk want volgens de folder sinds 1558 en volgens de site van de zuidrand sinds 1688.
Kan bij een bezoek aan de kring voor Heemkunde eens iets anders vragen dan een pintje of Zonneblusser.

De Sint-Sebastiaansgilde maakt zich klaar om de processie aan te vatten.

De traditie behoort sinds kort officieel tot ons immaterieel erfgoed.

Ongeregeldheden in provinciale domeinen

Op de vorige provincieraad kaartte ons raadslid Jan Claessen de toestanden aan in onze provinciale domeinen. Op de beelden die digitaal gaan zien we meestal dat het gaat om groepjes allochtone jongeren die de pret voor anderen bederven.
Deze ongeregeldheden op zomerse en zonnige dagen lijkt jaarlijkse kost te worden.
Van kleine problemen in het Molse Zilvermeer tot stevig duw en trekwerk en zelfs vechtpartijen in het Mechels provinciaal domein de Nekker. Dit hoeft nochtans niet zo te zijn.
Met harde bestraffing en strenge preventieve controles waar wij al jaren voor pleiten, kan dit soort misdrijf worden verholpen.
Jan Claessen vroeg de deputatie welke maatregelen er van toepassing zijn tegen de relschoppers.

Wat de veiligheidsproblematiek betreft die wordt aangekaart, zegt de gedeputeerde dat zij de zaken en problemen niet wil wegstoppen. Zij gaat in op de vragen inzake reservatie en ticketing. 
De drie domeinen met toegangsgeld (Zilvermeer, De Nekker, De Lilse Bergen) maken gebruik van een online ticketingsysteem. Momenteel wordt er gebruik gemaakt van zowel online reservatie als aankopen van een dagticket aan de inkom, met uitzondering van De Nekker in het hoogseizoen, waar tickets enkel online aangekocht kunnen worden. Voor bezoekers van De Nekker vanaf 12 jaar is het verplicht om vanaf 1 april tem 31 augustus de identiteitskaart bij te hebben. In principe is de capaciteit voor de drie domeinen beperkt met een daglimiet van ongeveer 7000 bezoekers voor het Zilvermeer, 7000 voor de Lilse Bergen en 5500 voor De Nekker. 
Naar aanleiding van de problemen die zich op 18 juni hebben voorgedaan in en aan De Nekker, werd er besloten om op korte termijn bijkomende maatregelen te nemen voor dit domein. Zo wordt er vanaf 22 juni enkel nog gewerkt met online reservering en betaling. Daarnaast wordt ook de maximumcapaciteit van het domein ingeperkt, rekening houdende met het aantal beschikbare bewakingsagenten. Er werd een overleg opgezet met stad en politie Mechelen en er volgt een overleg met gouverneur Berx.
Voorlopig wordt dit systeem nog niet toegepast binnen de Lilse Bergen en Zilvermeer, maar de situatie wordt nauwgezet opgevolgd. Indien nodig kunnen ook daar deze maatregelen overwogen worden. 
Tenslotte zal de provincie opnieuw aandringen bij minister Verlinden om een wettelijk kader te creëren voor het werken met zogenaamde zwarte lijsten. Dit bestaat al voor de voetbalhooligans. Momenteel zijn er te veel obstakels om in de praktijk met een dergelijke lijst te kunnen werken en vooral om er impact mee te genereren.
Mevrouw Colson verwijst naar de samenwerking met zowel publieke als private veiligheidsactoren in alle provinciale recreatiedomeinen. Alle provinciale recreatiedomeinen werken samen met de lokale overheid en politie. In principe vindt er minstens jaarlijks een overleg plaats over de aanpak van eventuele overlast in het hoogseizoen en om de voorbije situatie te evalueren. In een aantal gevallen vindt er bijkomend overleg plaats in het kader van grotere events.
Er stellen zich uitdagingen op vlak van het inzetten van bewakingsagenten van een vergunde bewakingsonderneming. De volledige bewakingssector heeft te kampen met enorme personeelstekorten. In het geval van De Nekker heeft dit probleem zich ook gemanifesteerd gedurende verschillende dagen in juni waarbij het gevraagde aantal bewakingsagenten met relevante ervaring (cfr. kennis van het domein) niet beschikbaar was. Dit was ook het geval voorbije zaterdag, met als gevolg dat het zeer moeilijk was om preventief op te treden en/of situaties te ontmijnen. De situatie met de raamcontractant wordt uiteraard nauwgezet opgevolgd door team veiligheid en bewaking van de provincie en er wordt volop gezocht naar een structurele oplossing.

Lees hier het volledige verslag van de provincieraad van juni.

de BEGO-put te Schelle

In de media vernamen we dat de nv Vekabo een aanvraag heeft ingediend om de voormalige kleiput in de Tuinlei in Schelle, op de grens met Niel op te vullen met uitgegraven grondoverschotten. 
Om meer te weten over de concrete plannen en herkomst van de te storten grond stelde ik onderstaande vragen aan de Antwerpse deputatie.

  • Welke vergunningen werden er aangevraagd en gegund?

Een eerste vergunningsprocedure m.b.t. de BEGO-put werd opgestart op 21 december 2020 en dit met betrekking tot een deponie voor nietgevaarlijke, niet-reinigbare gronden afkomstig van verwerkingsinstallaties.
Het dossier werd ingetrokken op 19 januari 2021.
Momenteel is er een nieuwe vergunningsprocedure lopende m.b.t. de BEGO-put voor het gedeeltelijk opvullen hiervan met niet-verontreinigde uitgegraven bodem.
De uiterste beslissingsdatum is 16 maart 2022.

  • Hoe garandeert de provincie de leefbaarheid en de verkeersveiligheid van de omgeving?

In elke vergunningsaanvraag wordt de impact op de omgeving, en daarbij ook het aspect mobiliteit, bekeken.
Vermits er nog geen vergunning verleend werd en de procedure nog loopt, dient deze procedure nog afgewacht te worden. Hierbij kan al wel meegedeeld worden dat de aanvraag stelt dat het transport van de gronden gebeurt in overeenstemming met het intergemeentelijk mobiliteitsplan Rupelstreek en Aartselaar.

  • Wat is de herkomst van de te storten grond?

Er werd een vergunning aangevraagd voor een opvulling met nietverontreinigde uitgegraven bodem.
De kenmerken en traceerbaarheidsregeling is geregeld in de bodemwetgeving (VLAREBO). Zo moet de herkomst en samenstelling van de grond altijd gekend zijn. Dit aspect is geregeld in de wetgeving (VLAREBO) en maakt geen deel uit van de omgevingsvergunning. De handhaving op de te volgen regelgeving vanuit de VLAREBO, alsook de handhaving op het naleven van de omgevingsvergunning is een bevoegdheid voor Vlaanderen: Departement Omgeving – Afdeling Handhaving.
Het toezicht hiervan valt dus niet onder de provinciale
bevoegdheden.

Lees hier de vraag om uitleg van Bart Claes aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de bescherming van de natuur in oude kleiputten met opvulverplichting.

Nieuwjaarsbijeenkomst in Antwerpen

Het Vlaams Belang heeft in Antwerpen het nieuwe jaar ingeluid met een alweer fysieke bijeenkomst. Het Consienceplein liep helemaal vol voor de toespraken van partijvoorzitter Tom Van Grieken en Antwerps kopstuk Filip Dewinter.
Centraal in de toespraken stond de slagzin ‘genoeg is genoeg!’
“We hebben genoeg van de onzinnige CST-regels, genoeg van de massamigratie, genoeg van de straffeloosheid, genoeg van de wurgende energieprijzen en genoeg van de paars-groene onkunde!”
De partij pleit daarom voor een maximale afbouw van de coronamaatregelen “zodat er eindelijk aandacht kan gaan naar de fataal slinkende koopkracht en wurgende energieprijzen”.
Inzake dit prangende energievraagstuk stelt de partij daarom voor om de btw op energie onmiddellijk te verlagen tot 6%.

Link naar het verslag.

Vlaamse regiovorming en de betrokkenheid van de provincie

tussenkomst van Bruno Valkeniers voor gedeputeerde Luk Lemmens op de provincieraad van 07/12/2021.

De laatste maanden is het naar de provincieraad toe oorverdovend stil over de grootse plannen van de Viceminister-president van de Vlaamse regering en minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers over de Vlaamse regiovorming. Nu normaal zegt men dat geen nieuws goed nieuws is. Maar dat is natuurlijk betrekkelijk, zeker als het van Bart Somers moet komen…
Wat we wel vernemen via het Vlaams parlement is dat de regio’s wel degelijk opgericht zijn, maar blijkbaar nog zonder bevoegdheden, zonder middelen.
En dat in de loop van 2022 er verder zal aan gewerkt worden en het overleg, met wie dan ook, zal verder gezet worden.
Vandaar volgende vragen:
– Heeft de deputatie nog iets gehoord over de plannen van de minister?
– Zijn er verdere gesprekken geweest of gepland?
– Wat is volgens u de stand van zaken van de Vlaamse regiovorming?
– Hoe ziet u dit dossier verder evolueren deze legislatuur?
– Vreest u enige interferentie van de toekomstige regio’s naar de provincie?


Het antwoord was kort:
De deputatie heeft niets meer gehoord en er zijn geen gesprekken geweest en er staan er geen gepland.
VVSG krijgt extra middelen voor Labo Regiovorming om tot samenwerkingsverbanden te komen binnen de 17 referentieregio’s die gedefinieerd zijn.
Er is niets gekend en waarschijnlijk zullen hierin pas na 2024 grote knopen worden doorgehakt.

Boniverlei – 23 Japanse kerselaars worden gekapt

De bloei van de Japanse kerselaars op de Boniverlei van Edegem zal vanaf volgend voorjaar minder uitgesproken zijn. De bomen tasten door hun grote wortels de kwaliteit van fiets- en voetpaden aan.
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat om veiligheidsredenen 23 kerselaars kappen en 67 bomen snoeien.

AWV beheert de fietspaden en de rijweg op de Boniverlei en de gemeente is enkel eigenaar van de voetpaden.
De onderhoudswerken aan de bomen gebeuren waarschijnlijk al in januari en de gerooide bomen worden niet meteen vervangen.

bron GVA : https://www.gva.be/cnt/dmf20211203_95340105

TUSSENKOMST BRUNO VALKENIERS BIJ HET MEERJARENPLAN EN HET BUDGET 2022

Mevrouw de Gouverneur,
Mijnheer de voorzitter,
Mevrouw de ondervoorzitter,
Dames en Heren gedeputeerden,
Collega raadsleden en medewerkers van deze … Corona,

‘Hén oîda hòti oudèn oîda’ … neen dit is geen Chinees, maar een oud-Griekse uitspraak, een one-liner zou men vandaag zeggen, toegeschreven aan de grote filosoof Socrates. In het Nederlands: ‘Ik weet dat ik niets weet’. Gepopulariseerd door de grote Franse acteur en zanger uit de vorige eeuw, Jean Gabin: ‘Maintenant je sais, je sais qu’on ne sait jamais’.

En dat brengt ons direct bij de kern van de zaak en in de wereld waarin wij leven: bij de Covid-19 pandemie die nog steeds en meer dan ooit ons leven, onze houding, onze verhoudingen, ons welbevinden en ons economisch gebeuren beheerst. Meer dan 1,5 jaar heeft men ons de wortel voor de neus gehouden dat het rijk der vrijheid zou terug komen bij een vaccinatiegraad van 70%. En Vlaanderen, ikzelf inclusief, liet zich overtuigd en massaal vaccineren, tot 92%!

Maar helaas, hoe meer de niet verkozen virologen en ministers in de media kwamen, des te meer ze met hun jo-jo beleid van maatregelen en het monddood maken van dissidente stemmen, bewezen dat ze ‘wisten, dat ze niets wisten’ of toch niet veel. Want vandaag is het Covid-19 virus, van oorsprong een Chinees ofte politiek correct een Alfa virus, via een Zuid-Afrikaanse, Britse, Braziliaanse, Indische en nu opnieuw een Zuid- Afrikaanse variant – ofte met dank aan het oud-Grieks alfabet een Omikronvariant – sterker dan ooit in ons midden.

En nu na bijna 2 jaar komt men af met de waarschuwing, hou u vast aan uw bretellen, dat: ‘de geschiedenis ons leert dat een epidemie overwinnen jaren duurt’.

Ziezo pak vast. En nu is het aan ons dames en heren gedeputeerden en raadsleden. Begin in zo een onwetendheid, in zo een periode van ‘ik weet dat ik niets weet’ maar eens voor de 2de keer al een Meer Jaren Plan en budget op te stellen, aan te passen of goed te keuren!

En toch… in al die onzekerheid, in al die onwetendheid ligt hier voor ons toch een enigszins verdienstelijke poging, waar zelfs het Rekenhof het houdt bij een kort goedkeurend doordrukje van hun opmerkingen van vorig jaar. Ook zij weten het duidelijk niet.

Waar het bedrag van de gemiste ontvangsten vorig jaar zo een 6, 4 miljoen Euro bedroeg, ziet het er naar uit dat het dit jaar, ondanks of dankzij het beperkte rijk der vrijheid, minstens 3,2 miljoen Euro zal zijn. Op het eerste gezicht een halvering, maar het jaar is nog niet om en van de 4de Corona golf die momenteel hevig woekert, weten we dat ‘we er nog weinig of niets van weten…’.

En dan spreken we nog niet over Omikron en het komende jaar 2022, want dat is helemaal koffiedik kijken blijkbaar. Om in Griekenland te blijven, men hoeft het Orakel van Delphi niet in te schakelen om te zien dat er van een eenduidig inzicht in het Covid-19 virus mr. Lemmens, net als van het rijk der vrijheid voorlopig niet veel sprake is.

Voorlopig blijft dus ondanks serieuze afnames het voorziene beschikbaar budgettair resultaat jaarlijks gelijk aan of groter dan

nul. En ook de autofinancieringsmarge zou einde 2025 gelijk aan of groter dan nul zijn.

Maar net zoals de voorbije jaren is en blijft het structurele zwakke punt, het financiële risico zoals jullie het zelf noemen,  dat de provincie voor bijna 2/3den van de inkomsten afhangt van de hogere overheden, de E.U. en Vlaanderen. En heel eerlijk zoals die bezig zijn vandaag geven ze minstens de indruk dat zij het helemaal niet weten…

Maar die inkomsten die zijn wel ‘essentieel voor het bewaren van het financieel evenwicht.’

En die inkomsten zijn wel essentieel voor het uitvoeren van het voorziene beleid waar u mr. Lemmens in uw rede, mede in naam van de collega’s gedeputeerden dieper op ingaat. En ik licht er slechts een paar uit, kwestie van binnen de tijd te blijven.

Een beleid waar terecht veel nadruk gelegd wordt op het nieuw Klimaatplan dat hier tijdens de vorige provincieraad uitvoerig besproken werd. Ik ga de tussenkomst van collega De Quick niet herhalen, maar mij beperken tot enkele belangrijke bedenkingen:

  • een klimaatplan dat, wat ons betreft, niet los kan gezien worden van de zorg voor het milieu, onze moeder aarde.
  • evenwicht tussen economie en ecologie is, zoals u zelf zegt, inderdaad essentieel.
  • voor ons is het ook belangrijk dat alle alternatieven bestudeerd worden met een open geest.
  • en we kijken benieuwd uit naar de resultaten van de werkgroep financiering over de kost, inclusief mankracht.

Essentieel is dat de vervuiler, groot of klein, betaalt. Dat geldt voor de 3M’s van deze wereld maar ook voor wie op onze groen en recreatie domeinen niet te sensibiliseren is rond afval en sluikstort.

Hier kan ‘ik weet niets’ geen alibi zijn.

Sensibiliseren, bewust maken … brengt ons bij het onderwijs, terecht één van de paradepaarden van de provincie. Nergens anders dan in het onderwijs, kan de oneliner van Socrates ‘te weten dat men niets weet’ aanleiding geven tot de erkenning van de noodzaak tot levenslang leren.

Samen met de inzet op duaal leren en duaal lesgeven – waar Vlaanderen heel wat in te halen heeft in vergelijking met de ons omringende landen – met het volwassenen onderwijs moet het levenslang leren een attitude worden. Een attitude uitgedragen door en gepromoot door de provincie.

Niemand zal het belang en de opportuniteiten van de digisprong en edusprong ontkennen op voorwaarde dat het voor de zwaksten en ouderen in onze maatschappij geen sprong in het ijle wordt en zij als enige overblijven met de wetenschap dat ze niets weten.

De Zomerscholen hebben daar gelukkig voor het 2de jaar merkwaardig goed werk geleverd en de hoop is dat ze, zolang als nodig, een blijver worden. De evaluatie in de Commissie was verhelderend en bemoedigend. Hoewel blijkbaar het rapport en de cijfers van de echte resultaten van die Zomerscholen, om één of andere reden, bij de Vlaamse overheid blijven plakken. Spijtig want ‘meten is weten’ en dat is geen oneliner van Socrates.

Nog zo een dada van de provincie en van mezelf als nieuwbakken Corona fietser: het fietsbeleid…. Opnieuw zal daar in het komende jaar zo een 17,5 miljoen Euro geïnvesteerd of gesubsidieerd worden in fietsostrades en het aanpassen van lokale wegen tot vlotte en veilige fietsverbindingen.

Vlot en veilig, een noodzaak en een goede zaak ware het niet dat het gedrag van, ik zal mild zijn, een minderheid van fietsers ronduit gevaarlijk is. Gevaarlijk voor henzelf, voor de voetgangers én voor het autoverkeer.

Soms lijkt het wel dat ze totaal geen weet hebben of willen hebben van de wegcode. Misschien moet de provincie samen met de vele investeringen en communicatie rond het fietsbeleid ook eens een campagne uitwerken om fietsers ook op hun verantwoordelijkheid te wijzen.

Om af te sluiten graag een aspect dat te maken heeft met het belangrijkste werkmiddel van de provincie: het personeel, de medewerkers. Daarvoor blijkt telewerk, collega’s, nog zo een mogelijke blijver te worden.

Hopelijk niet als verplichting ten gevolge van een aanhoudende pandemie, maar geregeld in samenspraak met de individuele werknemers kan het voor werkgever en werknemer een reële meerwaarde betekenen.

Wat echter goed is voor de éne is daarom niet goed voor de andere. En als de twee Covid-19 jaren één ding bewezen hebben, dan is het dat ‘ondoordacht’ thuis zitten, sorry zetten van werknemers soms de geestelijke en zelfs de lichamelijke gezondheid niet ten goede komt.

Dat weten we ondertussen wel, hou daar rekening mee.

Mevrouw de Gouverneur,
Dames en Heren,

Socrates ‘wist dat hij niets wist’ – wat op zich natuurlijk al een paradox is, maar dat is een andere discussie – maar wat wel bewees dat hij een wijs man was. Iemand die het levenslang leren – zou men vandaag zeggen – het zoeken duidelijk onder de knie had. Iemand die zichzelf en de wereld continu in vraag stelde.

En dat is de rol die het Vlaams Belang in het komende jaar zal spelen, het in vraag stellen van de onwetendheden, de onbekenden die de zwakke schakel zijn in dit MJP en de kredieten. En om die reden zullen wij dit niet goedkeuren maar ons onthouden.

Mijnheer de griffier, onze dank gaat uit naar u en heel uw team van medewerkers om onder de geschetste omstandigheden een degelijk werkstuk af te leveren. Ik kan mij inbeelden dat de onwetendheid het er niet makkelijker op maakte.

Laat ons hopen dat het komende jaar milder zal zijn voor geest en lichaam.En dat iedereen gezond mag blijven van lijf en leden. Dat is onze wens voor het nieuwe jaar!

Dat en de wijsheid van Socrates wens ik ons allen toe. En niet zijn einde. Laat de gifbeker maar aan ons voorbijgaan. De Covid-19 pandemie en de maatregelen zijn al erg genoeg!

Bruno Valkeniers
07/12/2021