windturbines KMO-zone Duwijck Lier

Ecopower (in samenwerking met de POM Antwerpen) heeft een vergunningsaanvraag ingediend om in de KMO-zone Duwijck te Lier 2 windturbines te plaatsen. Het betreft OMV_2021124163  –  vergunningsaanvraag 2021/410

Het Buurtgenootschap Duwijck kwam hiertegen in het verzet en heeft met een schrijven van 20/8/2021 een gesprek aangevraagd met dhr De Strycker, Algemeen Directeur van de POM.  

Tijdens de gemeenteraad van oktober maakte de betrokken schepen van Lier bekend dat ze negatief advies zullen geven. De schepen geeft bovendien een alternatieve locatie voor de windturbines.

Zie ook GvA artikel :
“Stad geeft negatief advies voor bouw van twee windturbines:
https://www.gva.be/cnt/dmf20211026_92405005
 
Het buurtgenootschap heeft ook een voorstel gedaan voor een duurzaam verantwoord alternatief voor de POM gronden tussen industriezone Duwijck en Paaiestraat, Dries, Duwijckstraat.

Ik citeer:
Deze zou een mooie uitbreiding vormen van het bestaande provinciaal Natuurreservaat  Plaslaar (waterbekken)  met daarbij complementaire aansluiting bij de bestaande groenbuffer van industriegebied Duwijck. 
Tevens, en bovendien zou dit een complementaire, nuttige bescherming vormen voor het agrarisch gebied naast het Natuurreservaat Plaslaar dat beschreven wordt als  “biologisch zeer waardevol mesofiel hooiland en als complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen” (cfk. Uitgebreide Natuurtoets , Antea Group juli 2021).

Eind oktober heeft het Buurtgenootschap het voorstel tot uitbreiding van bestaand Natuurreservaat Plaslaar op de agrarische gronden voorgesteld aan de POM : Dhr P. De Strycker en Penneman.

Hierover stelde Bruno Valkeniers graag volgende vragen:
Hoe reageert de POM op het verzet van het buurtcomité op de bouw van die windturbines?
– Gaat de POM die KMO zone verder uitbreiden?
– Of volgen ze het voorstel van het buurtcomité tot uitbreiding van het bestaand Natuurreservaat Plaslaar?
– Wat is het standpunt van de Deputatie in deze?


In antwoord op uw schriftelijke vraag i.v.m. windturbines KMO-zone Lier,
kunnen wij u het volgende meedelen :
In 2018 sloot de POM Antwerpen een overeenkomst betreffende een recht van opstal voor de bouw en exploitatie van windturbines te Lier met Ecopower. Deze overeenkomst is op 15 maart 2021 vernieuwd. POM Antwerpen heeft in het gebied waarnaar het buurtgenootschap verwijst, enkele percelen.
Voor zover POM Antwerpen weet, diende Ecopower een omgevingsvergunning in. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek heeft het buurtcomité zijn bezwaren geuit. POM Antwerpen gaat ervan uit dat Ecopower, als specialist in windmolens, alle wettelijke verplichtingen heeft nageleefd.
POM Antwerpen heeft inderdaad kennis genomen van het standpunt van het buurtcomité. Gezien voormelde overeenkomst heeft POM Antwerpen daar geen rechtstreekse invloed op.
Gaat de POM die KMO zone verder uitbreiden ?
De gehele zone, ook de enkele percelen van POM Antwerpen, liggen in Herbevestigd Agrarisch Gebied, zodat een ontwikkeling van een KMO-zone op dit moment niet mogelijk is.
Of volgt POM het voorstel van het buurtcomité tot uitbreiding van het
bestaand Natuurreservaat Plaslaar ?
POM Antwerpen heeft als eerste opdracht het duurzaam ontwikkelen van ruimte voor ondernemen. Indien zij de uitdrukkelijke opdracht krijgt van een lokale of bovenlokale overheid, onderzoekt POM Antwerpen dergelijke concrete vragen steeds. Echter, deze specifieke vraag van het buurtcomité behoort niet tot de kernexpertise van de POM Antwerpen. De bestemming van gronden is in de eerste plaats de bevoegdheid van diezelfde lokale en bovenlokale overheden.
Wat is het standpunt van de Deputatie in deze?
De windturbines waarvan sprake vallen onder een “klasse 1 vergunning”.
Dit betekent dat het de deputatie toekomt om te oordelen over de vergunning in eerste administratief aanleg. De procedure voor dit windturbineproject is opgestart op 6 september 2021 en is nog lopende.