NOTA RUIME

Collega’s sta ons toe om de provinciale diensten en alle stakeholders die aan dit document hebben meegewerkt te feliciteren met het document dat voorligt.  Er is reeds heel wat werk geleverd.  Maar zoals ook wordt gesteld, we zijn er nog lang niet.

Hierbij onze tussenkomst op de nota ruimte bij monde van Wim Verheyden.

Onze fractie kan zich in heel wat doelstellingen die in de Nota Ruimte worden getoetst vinden.  Ook het Vlaams Belang is van mening dat we werk moeten maken van degelijke ruimtelijke ordening.  En dit om de levenskwaliteit van onze inwoners te garanderen.  Zo hechten wij veel waarde aan het bewaren van onze open ruimte.

De Nota Ruimte bevat de grote ruimtelijke principes en strategieën voor een strategische visie op het ruimtelijk beleid en biedt een antwoord op actuele vragen zoals:

  • Hoe kunnen we onze ruimte vormgeven?
  • Waar kunnen we ruimte voorzien voor landbouw, recreatie, werken, wonen, natuur,…?
  • Hoe kunnen we deze functies een plaats geven en met elkaar verweven, gezien de beperkte ruimte?
  • Hoe verhogen we de energie-efficiëntie

De uitdagingen zijn niet min.  Hoe garanderen we dat onze ruimte zuinig wordt gebruikt, hoe versterken we onze vervoerscorridors, hoe bewaren we de eigenheid van de diverse kernen stadskernen maar ook dorpskernen, hoe gaan we onze open ruimte beschermen en een ecologisch net werk opbouwen ?

In die zin is het dus toe te juichen dat de provincie niet gewacht heeft op Vlaanderen, waar het wachten ins op de nieuwe ruimtelijke visie als onderdeel van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, het BRV. Een BRV dat op termijn het huidige Ruimtelijk Structuurplan van Vlaanderen moet vervangen.

En dat brengt ons bij een eerste bedenking bij het voorliggend document: zullen de doestellingen die geformuleerd zullen worden in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen niet in tegenstelling staan tot de visie en de doelstellingen die in deze nota worden geformuleerd ?  Zullen de belangen van Vlaanderen er niet toe leiden dat de doelstellingen van de provincie zullen moeten worden aangepast ? 

Uiteraard zal deze nota evolueren o.a. na de consultatie van nog een aantal stakeholders.  Uiteraard zal dit document en de doelstellingen die erin worden geformuleerd nog worden aangepast, ruimtelijke ordening evolueert continu.   Maar we moeten steeds het belang van de inwoners van deze provincie voor ogen houden.

Tweede bedenking : dit document is ambitieus, zeer ambitieus, het klinkt allemaal mooi, een beetje wollig soms, maar in hoeverre is het in de praktijk realiseerbaar ? We weten allemaal dat er vaak een groot verschil is tussen de theorie en de praktijk. 

Collega’s deze nota zal nog een aantal keer geagendeerd worden, afhankelijk van de verdere evolutie in het proces dat de nota nog moet volgen.  De Vlaams Belangfractie zal zijn standpunt steeds toetsen aan deze verdere evolutie.  Momenteel houden we het bij een onthouding.