subsidies voor asbestverwijdering in schoolgebouwen

Meer dan duizend scholen in Vlaanderen hebben een dossier ingediend voor de verwijdering van asbest uit schoolgebouwen. Alle aanvragen van geïnteresseerde scholen werden volgens het kabinet-Crevits goedgekeurd.
De Vlaamse regering kondigde eerder een plan aan om heel Vlaanderen tegen 2040 asbestvrij te maken.

Namens onze fractie stelde Jan Claessen volgende vragen.

Zijn er provinciale scholen die een dossier hebben ingediend voor de verwijdering van asbest uit hun gebouwen? Zo ja welke? Graag een kopie van de aanvraag(en).
• Ja, aanvragen tot subsidies voor asbestverwijdering gebeuren in de praktijk via het departement Logistiek, namens de scholen.
De verwijdering van asbest gebeurt met eigen aannemers. Momenteel zijn voor volgende schoolgebouwen aanvragen ingediend of in voorbereiding:


o De Masten Kapellen – verwijderen van asbesthoudende kanalen in de kruipkelder

– subsidies ontvangen (27 761,78 EUR)
o Pito Stabroek – verwijderen van asbesthoudende leidingisolatie in blok Z

– subsidies ontvangen (2 582,16 EUR)
o PIVA – technische ruimte boven refter

– verwijderen asbesthoudend luchtkanaal – aanvraag ingediend (subsidiebedrag ca. 5 000 EUR)
o PTS Boom – restauratie werkhuizen – asbestverwijdering – dossier in voorbereiding
• Aanvragen bij OVAM gebeuren digitaal via een webportaal, kopieën van de aanvragen zijn dus niet voorhanden.
Bevestiging van de ontvangst van aanvragen volgt wel nadien per mail vanuit Ovam.

Hebben alle provinciale scholen een asbestinventaris en asbestbeleidsplan conform met de federale arbeidswetgeving?
• Gedurende 2008 werden voor alle provinciale gebouwen, ongeacht de oprichtingsdatum, een asbestinventaris opgesteld. Voor aangekochte oudere schoolgebouwen zoals De Vlinder en Maalbootstraat werden recent asbestinventarissen opgesteld.
Voor recent opgetrokken gebouwen worden dan weer geen inventarissen opgemaakt.

Gebeuren er jaarlijks –verplichte- controles of het asbesthoudend materiaal zich nog in dezelfde toestand bevindt?
• Ja, conform voormeld plan duidt de lokale directie een persoon aan die jaarlijks onder meer een visuele controle uitvoert van de toestand en etikettering van de asbesthoudende materialen. In casu gebeuren deze inspecties door de preventieadviseurs, al dan niet in aanwezigheid van een werknemer van DLOG.