Tag archieven: eikenprocessierups meldpunt Jan Claessen Antwerpen Provincie

EIKENPROCESSIERUPSEN

Opnieuw is er een aanzienlijke stijging van de eikenprocessierups in onze contreien.
De provincie Antwerpen heeft een meldpunt om nesten van deze rups te traceren en in kaart te brengen.
Bovendien bevat de provinciale webstek een ruim overzicht hoe de lokale overheid/burger moet omgaan met deze problematiek.
De brandhaartjes van de rupsen kunnen bij de mens en dier voor hevige irritatie zorgen.

Vanuit onze fractie stelde Jan Claessen volgende schriftelijke vragen:

In welke provinciale groendomeinen/recreatieparken zijn nesten van de eikenprocessierups geconstateerd?
Hoeveel gemeenten/burgers hebben gebruik gemaakt van het meldpunt van de provincie?
Wat doet de provincie met de verzamelde informatie (van het meldpunt) voor de volgende jaren?
Heeft de provincie een éénvormig waarschuwingsbord voor de 70 gemeenten?

In antwoord op uw schrijven van 9 juli mbt het provinciaal meldpunt eikenprocessierupsen kunnen we u melden dat, met uitzondering van De Nekker en Hof Van Leysen, in alle provinciale groen- en recreatiedomeinen maatregelen zijn genomen om eikenprocessierups te bestrijden.

De provincie heeft sinds 2017 een ‘interactieve eikenprocessierupsenkaart’ (met bijbehorende app) opgemaakt waar inwoners en gemeenten meldingen van eikenprocessierups kunnen ingeven (zie http://geoloket.provincieantwerpen.be/geoloketten/?viewer=epr ). Voor 2017 werd de verspreiding van de eikenprocessierups gemonitord door een jaarlijkse enquête bij de gemeenten.
Sinds 2017 zijn volgende aantallen ingegeven in de interactieve kaart: 2017 (317); 2018 (1513); 2019 voorlopige aantallen (1909).

De combinatie van de interactieve eikenprocessierupsenkaart en het monitoren van de verspreiding doorheen de tijd heeft twee doelen: De provincie vraagt periodiek een tijdelijke erkenning aan voor het gebruik van een biocide (bacteriepreparaat) als preventieve bestrijdingsmethode. Deze wordt goedgekeurd door de FOD Volksgezondheid op basis van de aantallen die de plaagomvang illustreren en het gedifferentieerde gebruik (op de interactieve kaart zijn zones aangeduid waar de biocide niet mag gebruikt worden).

De jaarlijkse monitoring laat vergelijkingen toe en biedt in jaren met een ernstige plaagomvang, zoals 2019, de mogelijkheid om op een onderbouwde wijze bijkomende ondersteuning voor het beheer aan te vragen (zo is dit jaar ook de civiele bescherming ingeschakeld om mee beheer uit te voeren).
Tot slot laten we u ook graag weten dat er momenteel geen uniform waarschuwingsbord is voor de gemeenten.