Tag archieven: Erik de Quick fietsostrades waterdoorlatende grond bedekking

Gebruik van waterdoorlatende grondbedekking

In 2015 werd vijf hectare open ruimte per dag ingepalmd. Het jaar daarna kondigde de Vlaamse regering met het Beleidsplan Ruimte de zogeheten ‘betonstop’ af: tegen 2040 mocht er geen open ruimte meer opgesoupeerd worden. Via de media konden we echter vernemen dat, In weerwil van die intentie, het ruimtebeslag in 2017 alweer is toegenomen, naar 7,33 hectare per dag. In 2015 was het nog 5,19 hectare. Dat leren drie onderzoekers van de UGent, de UAntwerpen en het studiebureau Omgeving uit de gegevens van de federale statistische dienst Statbel. Die is onder meer gebaseerd op het kadaster en de aanleg van infrastructuur.

Ik heb eveneens kennis genomen van het bestuursakkoord 2019 en lees in hoofdstuk 05/ leefmilieu, dat u de in het kader van de klimaatadaptatie de verhardingsgraad wil verminderen. U stelt bovendien dat u gaat voor een geïntegreerde aanpak….

Niettegenstaande de dwingende noodzaak van een ontharding van de bodem in Vlaanderen, stel ik vast dat u het bij de goedkeuring van de aankoop van gronden voor de fietstostrade Herentals-Balen (provincieraad dd 20 november 2018)- 4/4) nog steeds heeft over de aanleg van fietspaden in asfalt.

Dit lijkt me niet zo direct een waterdoorlatende bedekking te zijn zodat dit niet in overeenstemming lijkt te zijn met de doelstellingen verwoord in uw bestuursakkoord en de door u beoogde ontharding…

Gestelde vragen van ons raadslid Erik de Quick en antwoorden:

Waarom wordt de fietsostrade niet aangelegd met waterdoorlatende wegbedekking, zoals o.a waterdoorlatend asfalt?
Een aantal redenen geven aanleiding om waterdoorlatend asfalt onder de huidige omstandigheden niet toe te passen: • Door de vele en grote holle ruimtes in het asfalt is de draagkracht van dit waterdoorlatend asfalt beperkt. Personenwagens vormen geen probleem, maar tractors en vrachtwagens die manoeuvreren kunnen het asfalt beschadigen. Vermits ook deze voertuigen gebruik maken van de fietsostrade (bv voor onderhoudswerken, om hun landbouwgronden te bereiken of voor hulpdiensten) is waterdoorlatend asfalt niet toepasbaar. • De structuur van waterdoorlatend asfalt is voor fietspaden te grof. Niettemin stellen we vast dat marktspelers momenteel onderzoeken voeren voor de verbetering van de toplaag. • Ook de ondergrond moet waterdoorlatend zijn. Bij klei en leem kan dit problemen geven. • Waterdoorlatend asfalt is een nieuw product op de markt. De duurzaamheid, efficiëntie en effectiviteit van het product is nog niet gekend. De dienst Mobiliteit (DMOB) volgt innovatieve ontwikkelingen op de markt steeds op.


Werden andere waterdoorlatende alternatieven als wegbedekking bestudeerd of in overweging genomen? Zo ja, welke, zo niet, waarom niet?
De provincie Antwerpen hanteert voor de aanleg van fietsostrades het Vlaams Vademecum voor fietsvoorzieningen. Projecten voor fietspaden moeten bovendien in functie van subsidies van het Vlaams Gewest een kwaliteitscontrole doorlopen, waarbij de Vlaamse overheid de overeenstemming met het Vademecum nakijkt. Dit Vademecum voorziet voor de aanleg van fietsostrades en functionele fietspaden monoliete verhardingen, met een duidelijke voorkeur voor asfalt. Resultaten van metingen op het gebied van comfort en veiligheid voor de fietsers met onze eigen provinciale fietsbarometer bevestigen deze keuze.

Wordt bij aanbestedingen van de provincie rekening gehouden met het gebruik van waterdoorlatende grondbedekkingen?
Bij de aanleg van fietsostrades voorziet de provincie Antwerpen in functie van de afwatering van het fietspad en de spoorlijn parallel met het fietspad een bezinkingsgracht. We wijken van dit ontwerpprincipe enkel af indien de noodzakelijke ruimte niet beschikbaar is. We sluiten deze bezinkingsgracht indien mogelijk via drempels aan op de waterlopen. Op deze manier zorgen we voor een maximale infiltratie van het regenwater.

Is het gebruik van waterdoorlatende grond- of wegbedekkingen (zoals bij aanleg van parkings, wegen, fietspaden,..) als vaste voorwaarde opgenomen in de bijzonder bestekken?
Omwille van de redenen opgesomd hierboven passen we waterdoorlatend asfalt voor fietsostrades op dit moment niet toe.

Indien dit niet het geval is, kunnen de bestekken in die zin worden aangepast?
Bij de opmaak van de ontwerpen voor de fietsostrades besteden we steeds aandacht aan de infiltratie van het regenwater. De bestaande bestekken voldoen volledig.