Tag archieven: Wim Verheyden Straat in het Visier Stefan De Winter

Straat in het visier

De provincie Antwerpen wil met het EFRO-project “Straat in het Vizier” nieuw leven blazen in de Kempense winkelstraten. 5 lokale besturen (Geel, Heist-op-den-Berg, Herentals, Mol en Hoogstraten) en de provincie Antwerpen bundelen de krachten in dit Europees project.  Het doel ervan is de versterking van het kernwinkelgebied.  In elke deelnemende stad of gemeente wordt één winkelstraat een “conceptstreet” of “proefstraat” waarin alle actoren samen allerlei acties op het getouw zetten om hun winkelstraat uniek, gezond en leefbaar te houden.

Nochtans zijn er in onze provincie nogal wat steden en gemeenten die met dezelfde problemen kampen als de 5 genoemde steden en gemeenten. Wellicht wensen ook zij in bepaalde gevallen deel uit te maken van een dergelijk kernversterkend project.

Hierbij de vragen van ons raadslid Wim Verheyden en antwoorden :

Is de provincie van plan om bijkomende projecten die focussen op de versterking van het kerngebied mee op te starten in de andere regio’s van de provincie?
Dit gebeurt vandaag reeds. Het Team Detailhandel binnen de dienst Economie, innovatie en Samenleven (DEIS) bestaat uit een coördinator, een adviseur detailhandel/backoffice, drie detailhandelcoaches en een projectcoördinator voor het EFRO-project “Straten in het Vizier”. Het reguliere aanbod en de dagdagelijkse dienstverlening van het Team Detailhandel bestaat uit:
✓ Onze instrumenten zoals Locatus (database met alle winkelpunten in Vlaanderen), de feitenfiches en provincies.in.cijfers worden gratis aangeboden aan alle steden en gemeenten. Zo kunnen zij gericht aan de slag met hun detailhandelsbeleid.
✓ Onze detailhandelcoaches werken samen met (één of meerdere) gemeenten om een Strategisch Commercieel Plan (SCP) op te stellen. De voorbije vier jaren heeft het Team Detailhandel de helft van de gemeenten in onze provincie begeleid. Dit werk zetten we de volgende zes jaar verder. Belangrijk is te vermelden dat ook buiten de kern detailhandel moet worden beperkt, anders is het concept ‘kernversterking’ dweilen met de kraan open.

Het Detailhandelteam heeft de afgelopen jaren ook expertise opgebouwd rond baanwinkels. Dit gebeurt samen met de provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. Deze expertise wordt opgebouwd in twee pilootzone’s, met name de baanwinkels N10 en N70. De kennis kan in latere stadia ook gebruikt worden bij andere baanwinkels.

Kan de provincie een duidelijke omschrijving geven van de criteria waaraan gemeenten moeten voldoen om deel te kunnen uitmaken van een EFRO-project.

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling is één van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF). Deze fondsen versterken de economische, sociale en territoriale cohesie binnen de Europese Unie en verminderen de bestaande onevenwichtigheden tussen de regio’s. De Entiteit Europa Economie van het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse Overheid staat, als beheersautoriteit, in voor het beheer en uitvoering van deze Europese fondsen.

Voor de programmaperiode 2014-2020 introduceerde de Europese Commissie het concept ‘Geïntegreerde Territoriale Investeringen’ (GTI’s). Binnen een GTI kunnen lidstaten een specifieke geïntegreerde strategie voor een bepaald gebied ontwikkelen. Acties in een GTI-gebied moeten beantwoorden aan een dubbel criterium: aansluiten bij de eigen regionale strategie en passen binnen de specifieke doelstellingen van het operationeel programma. Het gebied van de GTI-Kempen valt samen met het bestuurlijk arrondissement Turnhout, grosso modo het werkingsgebied van het Streekplatform Kempen waarop het streekpact) gericht is.
Het project ‘Straat in het Vizier’ werd door de provincie Antwerpen, én samen met de vijf gemeenten, eind 2017 ingediend. Dit gebeurde naar aanleiding van de EFRO GTI Kempen-oproep ‘Bevorderen van een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen’. De selectie van de vijf gemeenten vloeit voort uit een aantal voorwaarden gekoppeld aan de EFRO-oproep: geografische ligging in het arrondissement Turnhout en een Strategisch Commercieel Plan hebben, gelijkaardige schaalgrootte hebben en met gelijkaardige uitdagingen geconfronteerd worden.
Meer algemeen: alle Antwerpse gemeenten kunnen, na het openstellen van EFRO-projectoproepen, projectvoorstellen indienen via het E-loket of deelnemen aan een partnerschap dat beantwoordt aan de voorwaarden projectoproep. Projectvoorstellen worden ingediend op basis van projectoproepen van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Voert de provincie actief promotie naar de gemeenten toe om hen te informeren dat men voor geschikte projecten op provinciale ondersteuning kan rekenen?

Dit gebeurt inderdaad (cfr. antwoord bij vraag 1). Bovendien worden de steden en gemeenten door de dienst Europa van de Provincie Antwerpen geïnformeerd rond Europese subsidies via:

✓ Jaarlijkse infosessies door de vier programma-adviseurs m.b.t. Europese subsidieprogramma’s, thema’s, oproepen, … ✓ Informatieverspreiding en toelichtingen via de werking van Pop Up Europa. ✓ Advies op maat: Intakegesprekken met colleges en/of ambtenaren. ✓ Infobrochure en nieuwsbrief. ✓ Website waar alle oproepen verschijnen. ✓ Toelichtingen en workshops op events van Intercommunales als IOK en IGEMO, Provinciaal Event Lokale besturen, …

Zijn er al concrete tussentijdse resultaten betreffende het project dat momenteel loopt met de Kempense gemeenten? Zo ja, dewelke.

Momenteel is men bezig met een participatie-traject in de 5 gemeenten. Deze fase moet leiden tot een nieuwe identiteit (DNA) per winkelstraat. De oplevering hiervan staat gepland dit voorjaar. De volgende fase is het acquisitie-verhaal: hierbij wordt een methode uitgewerkt en acties ondernomen om de leegstand per gemeente concreet in te vullen. Vervolgens wordt, voortbouwend op de identiteit van de straat, het straatmanagement uitgewerkt met concrete visualisaties en acties om de identiteit in de straat zelf te vertalen.

Zal de provincie de resultaten die voortvloeien uit dit project communiceren naar gemeenten toe die kernversterkend wensen te werken?

Uiteraard. Het uiteindelijke doel van het EFRO-project is om een methodiek te ontwikkelen die breed toepasbaar is in andere steden en gemeenten met dezelfde schaalgrootte, zodat ook zij aan de slag kunnen in hun kerngebied. Aan het einde van het project (mei 2020) wordt deze ontwikkelde methodiek met goeie praktijken verspreid.