Gemeenteraad 14/12/2020

Een samenvatting van de – voor mij – “interessantste” agendapunten:

Onderwijs – toelage voor leerlingenvervoer
In het kader van het globale besparingsplan bepaalde het bestuur dat leerlingenvervoer geen kerntaak van het lokaal bestuur is. Het bemand leerlingenvervoer wordt vervangen door een enveloppefinanciering.
Per school wordt een enveloppe samengesteld die bestaat uit 1/3e van het bedrag van de maximumfactuur die voor elke school geldt. Concreet betekent dit voor het jaar 2020 per kleuter € 15 en € 30 per leerling van de lagere school. Dit reglement is op 1 september in werking getreden en komt pas maanden later op de gemeenteraad .(!)

Financiën – aanpassing strategisch meerjarenplan 2020-2025
– Aangezien de verdwijnpalen voor geen meter werken en de mobiliteitsdruk in de Collegewijk niet afneemt, wordt de invoer van ANPR camera’s onderzocht. De uitwerking wordt begin 2021 opgestart.
Inkomsten van boetes zijn nog niet voorzien in het budget.
– De meerwaardebelasting voor het RUP Heihoefseweg komt pas in 2022 in het resultaat. De schattingen voor de grondslag van de meerwaardebelasting dienen opnieuw te gebeuren omdat er een verkeerde methodiek gebruikt werd.
– Een toekomstvisie voor de site waar het gemeentelijk instructiebad Frank Jespers ligt, is er nog niet.
– het Hof ter Linden: € 400.000 is de geschatte verkoopwaarde van de boerderij. Er is een lopend rechtsgeding met aannemer Verstraete & Vanhecke. Hier is € 200.000 voorzien voor een eventuele schadevergoeding. Aan de uitgavenzijde wordt ook de parking voorzien waardoor er geen geld overblijft voor andere acties die in het meerjarenplan voor 2021 worden vermeld zoals slibruiming en het afbreken van de schuren aan het Meulderspad.
– Aan de Willem Herreynstraat komt er geen nieuwe hondenwei.
De bestaande hondenwei wordt heraangelegd en opgesmukt.
– Er is een budget voorzien voor het poortwachtershuis aan Fort 5 dat zowel de afbraak van het gebouw betreft, de afbraak en heropbouw van de poort, gekoppeld aan de heraanleg van het plein.

reglementen – contantbelasting op het ophalen van huishoudelijk
afval.

Op 19 oktober 2020 heeft het college beslist dat de ophaling van piekzakken zal wijzigen.  Voor inwoners die zo’n piekzak hebben gekocht is er geen uitdoofregeling voorzien.
Vanaf 1 januari 2021 zal het aanbieden van extra afval gebeuren met een extra zak die 2 werkdagen voor de ophaling dienen aangevraagd te worden op het gratis telefoonnummer van IGEAN 0800 1 46 46. 

reglementen – retributie conformiteitsattesten
Edegem heeft een aanzienlijke achterstand met het afleveren van deze attesten.