Provinciebelastingen : € 615.574,60 uitgegeven aan postkosten

In 2019 werd er al een bedrag van € 615.574,60 uitgegeven aan postkosten voor het innen van de provinciebelasting.

In totaal 73.000 gezinnen kregen deze week een herinneringsbrief omdat ze hun jaarlijkse provinciebelasting niet binnen de twee maanden hadden betaald. “Uit nazicht blijkt echter dat 14.000 geadresseerden deze herinneringsbrief ten onrechte hebben ontvangen”, meldt de provincie vrijdag. “Door een technische fout is hun betaling niet herkend door het geautomatiseerde systeem dat zorgt voor de verzending van de herinneringsbrieven. De precieze oorzaak van deze fout wordt nog onderzocht.”
(zo stond het geschreven in het Nieuwsblad op 05/07)

Naar aanleiding van dit artikel stelde ik namens onze fractie volgende schriftelijke vragen :

 1. Wat was de oorzaak van deze fout ?
  De belastingtoepassing CSCollect heeft 14.222 betalingen niet herkend als zijnde een betaling, waardoor de automatische afboeking van de desbetreffende vorderingen niet heeft plaatsgevonden. Het betrof verrichtingen met een nieuwe betalingstype ‘instant payment’. Vermits de desbetreffende vorderingen niet werden afgeboekt, werd ten onrechte een herinneringsbrief verzonden.
 2. Welke stappen werden er genomen om dit in de toekomst te vermijden.
  De leverancier van de belastingtoepassing CSCollect heeft de nodige aanpassingen gedaan aan het systeem opdat het systeem dergelijke betalingen in de toekomst wel zou herkennen, zodat vorderingen wel correct kunnen worden afgeboekt. De betalingsbestanden van de niet-herkende betalingen werden opnieuw ingelezen, zodat deze betalingen nu wel correct zijn afgeboekt.
 3. Hoeveel betalingen zijn er uiteindelijk dubbel binnengekomen en dienden er terugbetaald te worden ?
  Het provinciebestuur ontving 3.950 dubbele betalingen als gevolg van de onterecht verzonden herinneringsbrieven. Deze werden allemaal op korte termijn terugbetaald. Er werd zeer snel na de verzending van de onterechte herinneringsbrieven, een verontschuldigingsbrief verzonden naar de desbetreffende belastingplichtigen, met de vraag om geen tweede maal te betalen.
 4. Wat is de financiële impact van deze fout ?
  De verzendingskost van de onterecht verzonden herinneringsbrieven wordt geraamd op 7.400 EUR. De kost van de verzending van de verontschuldigingsbrieven wordt geraamd op 10.700 EUR. Verder is er nog het meerwerk (verwerking van e-mails, dubbele betaling en telefoons van belastingplichtigen) voor de ambtenaren van het departement Financiën. Er werd, op vraag van de deputatie, een schadevordering ingediend bij de B.A.-verzekeraar van de leverancier van de belastingtoepassing. De schadevordering wordt momenteel onderzocht.
 5. Hoeveel brieven en betalingsherinneringen werden er verstuurd in 2018 en 2019 ?
  In 2018 werden er in totaal ongeveer 1.168.500 documenten verzonden, zijnde aangifteformulieren, aanslagbiljetten en herinneringsbrieven.
  In 2019 werden er tot op 01/10/2019 in totaal ongeveer 1.179.000 documenten verzonden, zijnde aangifteformulieren, aanslagbiljetten, herinneringsbrieven inclusief onterecht verstuurde herinneringsbrieven en verontschuldigingsbrieven.

 6. Hoeveel bedragen de postkosten ervan ?
  De postkost voor 2018 bedroeg 584.237,58 EUR.
  Voor 2019 is dit tot op 01/10/2019 615.574,60 EUR.
  De hogere kost in 2019 is ook deels te wijten aan het feit dat de kost per stuk gestegen is ten opzichte van 2018.

 7. Welke stappen worden er ondernomen om de inning van de provinciebelastingen goedkoper en efficiënter te laten verlopen ? (bv. door digitale berichtgeving? Zoomit?)
  De provincie Antwerpen heeft een eigen digitaal portaal waarop belastingplichtigen zich kunnen registreren om documenten aangaande de provinciebelasting digitaal te ontvangen. Belastingplichtigen kunnen kiezen tussen de volgende kanalen: e-mail, zoomit of doccle. Momenteel wordt onderzocht of het mogelijk is om aan te sluiten bij ebox, een platform waarmee overheidsberichten digitaal kunnen verzonden worden aan burgers. Als de burger zich registreert op dit platform, kan hij ervoor opteren om overheidsberichten van alle aangesloten overheden digitaal te ontvangen. Op alle briefwisseling staat vermeld dat communicatie van de belastingplichtige naar het provinciebestuur per e-mail mag verlopen. Verder wordt er overgeschakeld naar een nieuw scanningssysteem dat goedkoper is en dat integraal zal deel uitmaken van de belastingtoepassing CSCollect, daar waar dit nu een apart systeem is.
  Voorts zullen belastingplichtigen in 2020 in principe geen belastingvrijstelling meer moeten aanvragen indien zij hier recht op hebben, maar zullen de gegevens worden opgevraagd bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ).
  Tot slot worden de laatste herinneringsbrieven al een aantal jaren niet meer aangetekend verzonden, maar wel per gewone post en wordt er bespaard op gerechtsdeurwaarderskosten. De gerechtsdeurwaarder maakt ook bij aanvang een solvabiliteitsanalyse per dossier.