Provinciale subsidiëring van moskeën

Het decreet van 7 mei 2004 en de bijhorende uitvoeringsbesluiten maakten voor het eerst de financiering van lokale islamitische gemeenschappen (moskeeën) mogelijk. Graag had ik geweten van welke moskeeën de werkingstekorten in 2018 werden bijgepast door de provincie en voor welk bedrag. Het uitvoeringsbesluit van 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten verplicht de moskeeën die een erkenning bekomen op basis van dit besluit bovendien om elk jaar, bij het indienen van het budget, een verslag te bezorgen inzake hun concrete betrokkenheid bij het geheel van de lokale gemeenschap.

Hierbij de vragen van ons raadslid Jan Claessen en antwoorden :

1. Kan u meedelen van welke moskeeën in 2018 werkingstekorten werden bijgepast en voor welk bedrag?
2. Kan u voor de erkende moskeeën die in 2018 geen provinciale bijpassing ontvingen, meedelen wat er de reden van is dat de tekorten van deze moskeeën niet werden bijgepast, hoewel de wetgeving dit mogelijk maakt?
3. Werd er door alle moskeeën waarvan het werkingstekort werd bijgepast een verslag bezorgd waarin de maatschappelijke betrokkenheid van de betreffende moskee werd aangetoond? Zo niet welke moskeeën bezorgden dit verslag, welke niet? Kan u een kopij bezorgen van de overgemaakte verslagen?
4. Werden de verslagen met betrekking tot de maatschappelijke betrokkenheid aan een controle onderworpen, waarbij werd vastgesteld of de maatschappelijke betrokkenheid al dan niet voldoende is aangetoond? Zo ja, welke controle? Zo niet, waarom niet? Kan u per moskee meedelen wat de bevindingen van deze controles waren?
5. Kan u me per moskee ook meedelen welke bedragen gebudgetteerd zijn voor 2019?

Met uw e-mail van 15 februari 2019 stelde U een meerledige schriftelijke vraag aan de deputatie met betrekking tot de provinciale subsidiëring van moskeeën. In antwoord op uw complexe vraagstelling delen wij U het volgende mede. 1. De identiteit van de moskeeën, van wie in 2018 werkingstekorten werden bijgepast alsook de desbetreffende provinciale subsidiebedragen kon U reeds vinden in de provincieraadsbesluiten van 22 februari 2018 (agendapunten Nrs. 2/5 en 2/6), van 22 maart 2018 (agendapunten Nrs. 2/5 en 2/6) en van 28 juni 2018 (agendapunt Nr. 2/7). Bijkomend delen wij U thans mede dat de deputatie, in uitvoering van voormelde provincieraadsbesluiten, navermelde provinciesubsidies heeft toegekend en de betaling ervan heeft goedgekeurd :

a. In zitting van 19 april 2018 :

1° aan de islamitische geloofsgemeenschap Attaqwa te Deurne : 24.497,00 EUR; 2° aan de islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede te Antwerpen : 26.992,00 EUR; 3° aan de islamitische geloofsgemeenschap Ensar te Mol : 13.672,72 EUR; 4° aan de islamitische geloofsgemeenschap Mehmet Akif : 22.384,00 EUR. De betalingen werden door de dienst Boekhouding eind april 2018 Uitgevoerd.

b. In zitting van 6 september 2018 : 5° aan de islamitische geloofsgemeenschap Antwerpen Islamic Association : 23.617,00 EUR. De betalingen werden door de dienst Boekhouding eind september 2018 uitgevoerd.

  1. Het antwoord op deze vraag werd U reeds medegedeeld in onze antwoordbrief van 27 april 2017 (cf. pagina 2, 2.) op uw vorige gelijkaardige schriftelijke vraag van 30 maart 2017 met betrekking tot de provinciale moskeesubsidies 2016. Er is geen enkele evolutie sindsdien in het dossier van de islamitische geloofsgemeenschap De Koepel te Borgerhout.
  2. Het antwoord op deze vraag kon U reeds vinden in de hogervermelde provincieraadsbesluiten van 22 februari 2018, van 22 maart 2018 en van 28 juni 2018, waarbij de betrokkenheidsverslagen als digitale bijlage waren gevoegd.
  3. Het antwoord op deze vraag kon u reeds vinden in de hogervermelde vijf provincieraadsbesluiten, waarbij de evaluaties van de vijf betrokkenheidsverslagen door de gemeentelijke administraties (stad Antwerpen, gemeente Mol) als digitale bijlage waren gevoegd.
  4. Op basis van de door de provincieraad goedgekeurde meerjarenplannen 2014-2019 van voormelde islamitische geloofsgemeenschappen werden in het provinciebudget 2019 volgende subsidiekredieten voorzien : 1° islamitische geloofsgemeenschap Antwerpen Islamic Association : 24.295,00 EUR; 2° islamitische geloofsgemeenschap Attaqwa : 22.637,00 EUR; 3° islamitische geloofsgemeenschap Ensar : 14.028,09; 4° islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede : 28.982,00 EUR; 5° islamitische geloofsgemeenschap Mehmet Akif : 22.704,00 EUR.

De desbetreffende budgetten van de vijf voormelde islamitische geloofsgemeenschappen worden ter akteneming voorgelegd aan de provincieraad in de vergadering van 28 februari 2019 (agendapunten Nrs. 1.4 t/m 1.8). De vijf betrokkenheidsverslagen en de evaluaties ervan worden als digitale bijlagen toegevoegd.