Categoriearchief: Provincieraad

De provincie niet uitgenodigd op Gezamenlijke raadscommissie over de overkapping van de ring

Het Antwerps stadsbestuur organiseerde woensdag 23 oktober 2019 een gezamenlijke commissie in het provinciehuis.
Het thema was ‘overkappingsproces van de Ring in het kader van het toekomstverbond’.
Met uitzondering van de provincieraadsleden kregen alle Antwerpse raadsleden hiervoor een uitnodiging. (Zowel gemeente- als districtsraadsleden)
De Oosterweelverbinding en de overkapping van de Ring zullen het wegennet in de regio Antwerpen aanzienlijk veranderen.

Namens onze fractie stelde Jan Claessen volgende vragen.

 1. Was het Antwerps provinciebestuur uitgenodigd op deze raadscommissie?
  Zo ja, wie was aanwezig?

  Zoals u zelf aangeeft in uw schriftelijke vraag, is dit een organisatie binnen de stad Antwerpen, met name voor de gemeenteraadsleden en de districtsraadleden. De provincie Antwerpen was hierbij niet uitgenodigd, maar behoort niet tot het stadsbestuur.
 2. Ook voor een provincieraadslid is dit historisch dossier over de uitwerking van de Oosterweelverbinding gewichtig.
  Waarom – vermits de themacommissie doorging in het auditorium van het provinciehuis – werden de provincieraadsleden niet uitgenodigd?

  Omdat het ging om een organisatie binnen de context van het lokaal bestuur van de stad Antwerpen.
 3. Waarom heeft het provinciebestuur nog geen themacommissie gepland over deze drastische aanpassing van het wegennet binnen de provincie?
  De provincie Antwerpen is bezig met de opmaak van de Beleidsnota Ruimte, waarin de nabijheid en bereikbaarheid 1 van de 4 ruimtelijke principes is, zodat we ons in eerste instantie minder, maar ook duurzaam verplaatsen. Deze beleidsnota is uitvoerig in de provincieraad aan bod gekomen.
 4. Had het gebruik van het auditorium financiële gevolgen voor de provincie?
  Nee, de stad Antwerpen heeft enkel gebruik gemaakt van ons auditorium.

Verwarmingscoaches

Dit najaar zetten de Antwerpse gemeenten en de provincie verder in op optimaal verwarmen. Weet je niet hoe je je binnentemperatuur best regelt? Wil je eens horen van een specialist hoe je zonder kou te lijden kan besparen op je energiefactuur? Dan kan je via de provincie een gratis huisbezoek van een verwarmingscoach aanvragen. 
De coaches controleren de temperatuur in je leefruimtes, of er ergens warmte onnodig ontsnapt en of de thermostaat wel optimaal geplaatst en ingesteld is.
Tot 30 september konden geïnteresseerde vrijwilligers zich kandidaat stellen bij de provincie voor deze opleiding/vorming verwarmingscoach.

Namens onze fractie stelde ik hierover volgende vragen.

 1. Hoeveel verwarmingscoaches waren er actief in de winter 2017-2018 en 2018-2019 ?
  2017-2018: 26 verwarmingscoaches uit 16 gemeenten 2018-2019: 34 verwarmingscoaches uit 25 gemeenten Dit zit in stijgende lijn. Voor de editie 2019-2020 werden 48 coaches opgeleid uit 40 gemeenten (inschrijvingen nog lopende).
 2. Hoeveel aanvragen waren er per gemeente en hoeveel huisbezoeken werden er toen gedaan per gemeente ?
  Tijdens de winter van 2017-2018 legden de verwarmingscoaches enkel huisbezoeken af in hun eigen gemeente. Dit betekende dat er in 16 gemeenten aanvragen ingediend konden worden. Zie tabel 1 (als bijlage) voor het overzicht van de aanvragen in die gemeenten. In totaal werden 282 huisbezoeken afgelegd. Aangezien er regelmatig vragen kwamen van huishoudens uit andere gemeenten, stuurden we de werkwijze wat bij tijdens de winter van 2018-2019. In totaal werden toen 373 huisbezoeken afgelegd. We gaven de verwarmingscoaches de mogelijkheid om ook buiten hun gemeente huisbezoeken af te leggen. Hierbij maken we een onderscheid tussen ‘actieve’ gemeenten en de overige gemeenten:
  In de actieve gemeenten is er effectief een verwarmingscoach (die hoeft niet in die gemeente te wonen) die zich opgegeven heeft om de aanvragen in deze gemeenten voor zijn/haar rekening te nemen. In deze ‘actieve’ gemeenten kon de gemeente de promotie voor de huisbezoeken opstarten.
  – In de overige gemeenten is er dus geen verwarmingscoach aan de slag. Toch konden de inwoners van deze gemeenten een huisbezoek aanvragen. Dit huisbezoek werd dan voorgelegd aan het team van verwarmingscoaches en uitgevoerd indien mogelijk. De aanvragers werden op voorhand op de hoogte gebracht van het feit dat we hen geen huisbezoek konden beloven, maar dat de aanvraag voorgelegd werd aan de verwarmingscoaches.
  Zie tabel 2 (als bijlage) voor het overzicht van aanvragen en huisbezoeken in de gemeenten. De aanvragen uit de overige gemeenten wordt verder opgesplitst in tabel 3 (als bijlage).
 3. Was er in elke gemeente een coach actief ?
  Nee
 4. Hoe kan de burger beroep doen op zo’n coach ? 
  Door online of telefonisch een aanvraag in te dienen 
 5. Hoe lang duurt de vorming/opleiding ?
  De opleiding neemt een volledige dag in beslag. Doorheen het jaar bieden we de verwarmingscoaches ook de mogelijkheid aan om extra vragen en knelpunten te bespreken met de collega’s en een expert tijdens een eenmalig fysiek terugkoppelingsmoment. Coaches wisselen op continue basis op een digitaal platform ervaringen uit met elkaar en Kamp C.
 6. Krijgen de coaches een certificaat ?
  Nee
 7. Hoe weet de burger het een te vertrouwen persoon is ?
  De verwarmingscoaches tekenen allemaal een informatienota waarin opgenomen is dat zij optreden als vertegenwoordiger van de provincie en gemeenten. Hier wordt ook besproken welke waarden de provincie hoog in het vaandel draagt en is een artikel opgenomen rond geheimhoudingsplicht en privacy. Daarnaast dienen de vrijwilligers ook een attest van goed gedrag en zeden voor te leggen.
 8. Dient een coach zich elk jaar te her- of bijscholen ?
  Er wordt jaarlijks een startmoment georganiseerd aan het begin van de winter. In de loop van de winter volgt dan een eenmalig fysiek terugkoppelingsmoment waarin de belangrijkste punten van de opleiding opgefrist worden en er ruimte is voor extra vragen.
 9. Hoe wordt de aanvrager op de hoogte gesteld van de voorgestelde maatregen ?
  De aanvrager ontvangt na het huisbezoek een (indien mogelijk) digitaal of afgeprint verslag.
 10. Hoeveel kandidaturen zijn er binnengekomen om verwarmingscoach te worden voor de winter 2019-2020 ?
  Voor deze winter worden er 48 verwarmingscoaches opgeleid.
 11. In het bestuursakkoord staat dat de focus van de provincie zich vanaf nu hoofdzakelijk richt op B2B-beleid, van bestuur tot bestuur, en in steeds mindere mate rechtstreeks naar de burger. Wordt er een budget voorzien om in de winter van 2020-2021 te werken met verwarmingscoaches ? 
  Met deze provinciale klimaatactie ondersteunt de provincie Antwerpen haar gemeenten bij het behalen van hun klimaatdoelstellingen. De vrijwilligerswerking past dus perfect binnen het B2B-beleid. Aangezien de werking ook positief geëvalueerd wordt door de gemeentebesturen, wordt er budget voorzien om in de winter van 2020-2021 verder te werken met verwarmingscoaches.
 12. De provincie is gestopt met groepsaankopen van elektriciteit en gas. Hoe verhoudt zich deze beslissing tot het vormen van coaches ?
  Deze beslissingen staan los van elkaar.
 13. Wat heeft het de twee vorige winters gekost aan opleiding, materiaal, verzekering en onkostenvergoedingen ?

EHBO-ruimtes in provinciale schoolgebouwen

Het is niet te vermijden dat een leerling ziek wordt of een ongeval heeft tijdens de schooluren.
Het is de plicht van de school om de situatie correct in te schatten en naar te handelen.
Een student van CVO Vitant op de campus PIVA meldde ons dat leerlingen met brandwonden of snijletsels naar het secretariaat worden verwezen ter verzorging. Op het secretariaat zou onvoldoende medisch materiaal aanwezig zijn om (kleine) wonden te verzorgen.

Naar aanleiding van deze melding stelde raadslid Jan Claessen namens onze fractie volgende schriftelijke vragen :

1) Waarom heeft CVO Vitant campus PIVA geen aparte verzorgingsruimte om kleine wonden te verzorgen of om zieke leerlingen op te vangen?
CVO Vitant campus PIVA maakt gebruik van de infrastructuur van het Provinciaal Instituut PIVA, met inbegrip van het EHBO-lokaal. Afhankelijk van de locatie van het incident kunnen kleine snijwonden echter eveneens op het secretariaat van CVO Vitant campus PIVA worden verzorgd. Ook daar ligt een EHBO-koffer ter beschikking.

2) In welke provinciale schoolgebouwen zijn er geen aparte EHBO-verzorgingsruimten?
Op dit ogenblik is er enkel in avAnt campus Rivierenhof geen aparte verzorgingsruimte. Dit is louter tijdelijk omwille van de lopende renovatiewerken. Deze ruimte is immers voorzien in het gedeelte waarvan de renovatie op dit moment lopende is.
In afwachting van de afronding van de werken is er op campus Rivierenhof momenteel een uitgebreide EHBO-koffer beschikbaar op het secretariaat en ook boven bij de leerlingenbegeleiding.
Daar kunnen de zieke leerlingen opgevangen worden. Er is een draagberrie ter beschikking daarvoor.
Op campus Maalbaat van CVO Vitant is er geen aparte EHBO-ruimte maar wel een afgesloten rustlokaal aanwezig. Op deze lesplaats is een EHBO-koffer ter beschikking
.

3) Hoeveel medewerkers/leerkrachten van campus PIVA beschikken over een EHBO-certificaat?
In totaal zijn er 33 personen op campus PIVA opgeleid als bedrijfshulpverlener. Deze zijn deels verbonden aan CVO Vitant campus PIVA, deels aan het Provinciaal Instituut PIVA

4) Beschikt elke provinciale school over voldoende EHBO-koffers? Namelijk 1 EHBO-koffer per unit/verdieping.
Op advies van de arbeidsarts van de externe dienst IDEWE zijn er uitgebreide EHBO-koffers aanwezig op centrale plaatsen in de scholen. Daarnaast zijn er op strategische plaatsen doorheen de school (vb. sportzaal, labo, atelier) beperkte EHBO-kits aanwezig. Dit maakt een goed overzicht van de EHBO-verzorging mogelijk en waar nodig al een eerste interventie.
Voor uitstappen en meerdaagse activiteiten e.d. zijn er in elke school ook mobiele EHBO-kits aanwezig met beperkte inhoud.
De specifieke situatie per school is als volgt:

 • avAnt: Op elke campus (3) is een uitgebreide EHBO-rugzak aanwezig, alsook 2 EHBO-kits. Op elk leerlingensecretariaat en in de Expohal (LO-lessen buiten de school) is een uitgebreide set aanwezig. Daarnaast zijn er in de leskeukens (5) en in de labo’s (8x) beperkte EHBO-kastjes aanwezig.
 • PIVA: Er is 1 centrale EHBO-ruimte in de school bij de opvoeders. Daar is ook een uitgebreide koffer aanwezig die ook elders in de school kan ingezet worden. Daarnaast zijn er 10 stuks EHBO-kits voor de praktijklokalen waar met scherpe messen wordt gewerkt om onmiddellijk slagaderlijke bloedingen te kunnen stelpen.
 • PTS Boom beschikt over 3 uitgeruste afzonderlijke EHBO lokalen.
 • PTS Mechelen heeft 1 EHBO-lokaal met EHBO-materialen. Daarnaast zijn er 2 uitgebreide EHBO-koffers . Op 3 extra plaatsen is er een beperkte EHBO-koffer aanwezig.
 • PITO Stabroek heeft 2 uitgebreide koffers waarvan 1 in een EHBO-lokaal. Daarnaast zijn er nog 10 beperkte setjes verspreid over de ganse school.
 • CVO Vitant: er zijn uitgebreide koffers aanwezig op elke campus (secretariaat campus PIVA, secretariaat Maalboot, verzorgingslokaal De Masten en secretariaat campus NT2).
  Op campus Zurenborg en campus PITO maken ze gebruik van de faciliteiten van de school waar ze inhuizig zijn. De specifieke situatie op campus PIVA werd bij vraag 2 al toegelicht.
  Op campus De Masten zijn er daarnaast nog 2 EHBO-tassen met beperkte inhoud.

sluikstorten in het vrijbroekpark

Een dame uit Bonheiden smeekt alle bezoekers van het Vrijbroekpark in Mechelen om voorzichtig te zijn. Of het sluikstort dat de begeleidingshond heeft opgegeten in het Vrijbroekpark de oorzaak is van de dagenlange doodstrijd staat nog niet vast omdat de resultaten één à twee weken op zich laten wachten. Het slachtoffer wil het zekere voor het onzekere nemen en met deze gebeurtenis alle andere baasjes waarschuwen.
Dit is geen reclame voor het Vrijbroekpark ! Ook de woorden van de directeur “Er wordt wel eens gesluikstort in het park, maar het is al veel erger geweest”, komen totaal verkeerd over.
https://www.hln.be/in-de-buurt/mechelen/begeleidingshond-rubi-overleden-na-bezoek-aanvrijbroekpark-let-op-voor-sluikstorten~a120da03/

Naar aanleiding van dit artikel stelde ik namens onze fractie volgende vragen.

1) Aangezien er volgens de directeur al wel eens gesluikstort wordt in het Vrijbroekpark, welke acties worden er ondernomen om dit tegen te gaan ?
Er zijn voldoende vuilbakken voorzien waarin bezoekers afval kunnen achterlaten. Jammer genoeg zijn er nog steeds mensen die het niet kunnen laten om hun huishoudelijk afval in het park achter te laten. Onze domeinwachters sensibiliseren de parkbezoeker, zo worden grote groepen van mensen die komen picknicken systematisch aangesproken om hun afval terug mee te nemen of achter te laten in de vuilbak (en niet er naast). Infrastructureel werd er ingegrepen ter hoogte van de hondenweide door het afsluiten van de Potaardestraat met een bareel. Dit voorkomt grote hoeveelheden van sluikstort. Dit was mogelijk omdat de Provincie een groot deel van de gronden aan de ruïne heeft kunnen verwerven. Met onze natuur- en milieueducatie bereiken we jaarlijks 10.000 kinderen. In die zin trachten we de volgende generatie meer respect bij te brengen voor de natuur. Dit is natuurlijk op lange termijn en niet onmiddellijk meetbaar aan het sluikstortgehalte.

2) Hoeveel meldingen van sluikstorten werden er al gerapporteerd dit jaar ?
Is er een stijging met vorig jaar ?
Elk weekend wordt er wel ergens afval achtergelaten en wordt dit ofwel door de domeinwachters verwijderd ofwel op maandag door de technische ploeg. Meldingen van bezoekers zijn er niet geweest de afgelopen 6 maanden, met uitzondering dan van de desbetreffende dame. Een dalende trend is er niet waar te nemen.

3) Hoeveel domeinwachters met politionele bevoegdheden zijn dagelijks in het park aanwezig?
We beschikken over een wachterskorps van 10 personen (inclusief brigadier), goed voor 8,5 VTE.
8 van de 10 hebben momenteel politionele bevoegdheid, 2 domeinwachters zijn nog in opleiding.
Met dit personeelsbestand is het niet mogelijk om continue een grote bezetting te garanderen.
We hanteren 1 domeinwachter als minimum aanwezig tussen zons-op en zonsondergang. Gemiddeld zijn er 2 domeinwachters aanwezig op een dag, die in shiften werken.

4) Welke sancties zijn voorzien in het Vrijbroekpark voor sluikstorten ?
Sluikstorten wordt standaard gesanctioneerd op basis van de GASwetgeving i.s.m. de stad Mechelen. Bij grotere milieu delicten wordt de milieupolitie betrokken.

5) Hoeveel sluikstorters zijn er dit jaar en vorig jaar betrapt ? Werden ze gesanctionneerd ?
Er werden 23 vaststellingen van sluikstorten gemaakt in 2019.
1 werd doorgegeven aan de sanctionerend GAS-ambtenaar op basis van een identificeerbaar document dat teruggevonden was bij het afval. In een ander dossier werd de politie ingeschakeld voor verder onderzoek. Welke sanctie er effectief is opgelegd door de GAS-ambtenaar en hoe het verder verloopt met het dossier dat opgevolgd wordt door de politie is ons niet bekend. Dit wordt niet meegedeeld zoals voorzien in de wetgeving.

De pers neemt niet altijd de letterlijke bewoording over en vergeet al eens de context waarin iets gezegd wordt. Dit kan leiden tot een verkeerd beeld/ interpretatie van de werkelijke communicatie. Anderzijds is het wel positief dat de pers de moeite neemt om het Vrijbroekpark te contacteren, zodat we konden meegeven dat de zaak ernstig genomen wordt en maatregelen genomen werden. Zo werd o.a. de aanwezigheid ter hoogte van de hondenweide verhoogd en andere hondeneigenaars gesensibiliseerd. De hondenweide ligt er zoals steeds zeer netjes bij en men kan al van ver zien of iemand een zak achter laat.

SPEELTUIGEN VOOR KINDEREN MET EEN BEPERKING

Namens onze fractie polste provincieraadslid Jan Claessen of er in de provinciale domeinen aandacht besteed wordt aan de speeltuigen zodat kinderen met en zonder een beperking er kunnen spelen.

Als antwoord op uw schriftelijke vraag van 11 oktober, betreffende speeltuigen voor kinderen met een beperking, kunnen wij u het volgende meedelen:
In de uitwerking van een recreatief aanbod voor alle (of een zo ruim mogelijke groep) bezoekers in de provinciale groen- en recreatiedomeinen, is de aandachtgroep ‘kinderen met een beperking’ al decennia een van de belangrijkste.
Zo kan worden gesteld dat bij elk bestek voor het ontwerpen en ontwikkelen van een speeltuin of speellandschap, voor de bereikbaarheid van de speelelementen en het recreatief aanbod, gevraagd wordt om zo goed mogelijk rekening te houden met de noden van de specifieke groep kinderen die niet zo makkelijk in reguliere speeltuinen terecht kan.

Daarenboven kan worden gesteld dat de voorbije jaren de aandacht verbreed is naar meerdere aspecten van de groep ‘kinderen met een beperking’. Deze verbreding uit zich in twee punten:
• De definitie van ‘kinderen met een beperking’ is niet meer enkel of in eerste instantie gericht op kinderen met een mobiliteitsproblematiek (kinderen in een rolstoel), maar ook naar andere aandachtspunten, zoals spectrumstoornis (‘autisme’) etc.
• Daarnaast is de focus de voorbije jaren ook verschoven van het aanbieden van ‘speciale toestellen voor kinderen met een beperking’, naar een veel meer verweven aanbod waarbij kinderen samen spelen op dezelfde speeltuinen, ongeacht de eventuele beperkingen van de spelende kinderen. Elementen die de drempel verlagen (letterlijk en figuurlijk) en die de speeltuinen openen naar alle kinderen, dat is waarheen de provinciale groen- en recreatiedomeinen naartoe proberen te werken.

Er zijn in onze provinciale groen- en recreatiedomeinen veelvuldige specifieke speelelementen die het mogelijk maken voor kinderen met en zonder beperking om samen te spelen.
• Zowel in de speeltuin van het Hof Van Leysen als de recent vernieuwde speeltuin naast het kasteel Rivierenhof zijn er diverse toegankelijke elementen en toestellen geplaatst. Zo werd in het Hof van Leysen een verharding aangebracht tot aan de zandbak en een aantal speeltuigen, waarvan één deels rolstoeltoegankelijk (helling). Daarnaast zijn er ook een vogelnestschommel en een aantal eenvoudige constructies zoals een kruipbuis in de grond, een tastmuur en een “piano”. Bij de onlangs uitgestuurde offertevraag voor de speeltuin van het Rivierenhof (zone parking West) werd expliciet gevraagd ook toestellen te voorzien voor kinderen met een beperking. Er werd eveneens een verharding voorzien doorheen de speeltuin, alsook toestellen zoals hangmatschommels.
• De Kempense groendomeinen Averegten en Prinsenpark hebben aangepaste accommodatie voor kinderen in rolstoelen. In paden, ondergronden en materiaalkeuzes (inclusief kleurencombinaties) werd rekening gehouden met zoveel mogelijk vormen van beperkingen.
• In het Vrijbroekpark in Mechelen is een uitdagende rolwagenvriendelijke route uitgewerkt. De paden, sportvelden en een zandspeeltafel, zorgen voor een inclusief aanbod.
• In De Schorre werd reeds in 2004 een nieuwe speeltuin aangelegd, met de expliciete doelstelling “het recht om te spelen voor elk kind te garanderen”. Dit werd zo gepresenteerd in de provincieraad van 23 september 2004. In dit project werd uitdrukkelijk gesteld dat kinderen met een handicap niet als ‘anders’ behandeld mogen worden maar dat toestellen op hun maat moeten geïntegreerd worden in het algemene spelaanbod, toen helemaal nog geen evidente denkwijze.
• In het Zilvermeer worden de geformuleerde bedenkingen standaard meegenomen in elk bestek voor speeltuinen. Er is een volledig toegankelijke waterspeeltuin en over het domein zijn diverse toestellen verspreid, waaronder een exemplaar dat volledig identiek is als een van de voorbeelden in bijlage van uw vraag.
• In De Nekker zijn alle paden en grote delen ondergronden van speelzones rolstoeltoegankelijk, en is er in het zwembad De Nekkerpool, aandacht voor kinderen met een handicap op allerlei manieren (sensitief aangepast, een rolwagenlift, een doelgroepenbad met aanpasbare bodem, …).
• Kasteel d’Ursel en Arboretum Kalmthout hebben geen speeltuinen/speellandschappen. Maar de grasvelden en gras- en grindpaden geven ook deze domeinen een zo toegankelijk mogelijk karakter.

Zoals aangegeven, is inclusief spelen en ‘het recht op spelen’ voor de provinciale groen- en recreatiedomeinen al een belangrijk thema, en wint het enkel aan belang. Met de vraag om ‘in elk provinciaal domein minstens 1 speeltoestel toe te voegen voor kinderen met bepaalde mobiliteit’ wordt gepeild naar een beleidsintentie. Deze vraag wordt om die reden onontvankelijk verklaard.

Brandpreventie provinciehuis

In het provinciehuis staan er op verschillende plaatsen brandblussers op de grond. Op de meeste websites vinden we vele artikels terug dat het raadzaam is deze niet op de grond te zetten maar er is ook een webstek waarop staat dat ze wettelijk gezien niet op de grond mogen staan.
(https://support.brandbeveiligingshop.be/hc/nl-be/articles/115002086069-Mag-je-brandblussers-ook-op-de-grond-zetten-)

Naar aanleiding van dit artikel stelde ik namens onze fractie volgende vragen :
1) Heeft de brandweer het gebouw gecontroleerd of het voldoet aan de wetgeving ?
Brandweer Antwerpen heeft het gebouw niet ter plaatse gecontroleerd. Een plaatsbezoek bij in gebruikname van gebouwen is geen gangbare procedure bij brandweer Antwerpen. Het gebouw voldoet echter wel aan de wetgeving. Brandweer Antwerpen volgt dit sinds het ontwerpproces vanop afstand op.
2) Waren er opmerkingen bij de laatste keuringen van de brandblussers en haspels ?
Neen
3) Hoeveel brandblussers en haspels zijn er in totaal aanwezig ?
CO2 blustoestel 29 stuks
Schuimblustoestel 176 stuks
Haspels 45 stuks

4) Zijn al deze plekken al voorzien van het juiste pictogram ?
Ja. Dit vergt echter continu opvolging. Zo waren bij de laatste controle 3 pictogrammen verdwenen. Deze werden vervangen.
5) Zullen de brandblussers die op de grond staan, toch nog opgehangen worden ?
Ja. Waar dit niet mogelijk zou blijken worden alternatieve maatregelen genomen om aan de geest van de wetgeving tegemoet te komen.
6) Worden de brandblussers gehuurd of werden deze aangekocht ? Tegen welke prijs ?
De brandblussers werden aangekocht binnen de aanneming, perceel 2 – ruwbouw, technieken en afwerking:
CO2 blustoestel 5kg, 95,97 euro ex. BTW per stuk.
Schuimblustoestel 6kg, 79,63 euro ex. BTW per stuk.

brandblussers worden beter niet op de grond gezet

het provinciehuis : 680 ramen aan € 4.862/stuk (exclusief B.T.W.)

Het nieuwe provinciehuis is compact, duurzaam en de driehoekige ramen geven dit gebouw een aparte toets. De driehoekige vorm zou bijdragen tot een laag energieverbruik en voldoende lichtinval creëren zonder dat de ruimtes te veel opwarmen.

In een artikel op “architectura” staat dat de hoeken van elk van de 680 driehoekige ramen verschillend zijn en dat voor het plaatsen van de ramen een creatieve oplossing moest gezocht worden omdat de plaatsing van de eerste ramen aan 2 mannen 4 uur werk per raam kostte.
(bron : https://architectura.be/nl/nieuws/17081/op-werfbezoek-bij-het-nieuwe-provinciehuis-vanantwerpen )
Helaas zijn er verschillende van deze ramen gebarsten. In september heeft de aannemer in het provinciehuis verschillende kapotte deuren vervangen. Ook werden er vorige maand kapotte ramen vervangen op de vierde en zesde verdieping.

Namens onze fractie stelde ik samen met Jan Claessen volgende vragen :
1) Is de oorzaak bekend waarom zoveel glazen deuren en ramen gebarsten zijn ?
Voor het merendeel van de beschadigingen van de ramen is de oorzaak een externe factor, zoals vallende voorwerpen (hamers, delen van de stelling, gevelpanelen, … ) of beschadiging door mobiele kranen. Dit was mogelijk daar de ramen zijn deels geplaatst tijdens de ruwbouw en deels tijdens de afwerking van de gevel.
Daarnaast zijn bij het plaatsen van het glas delen gebroken door ongelukkige manipulatie. Sommige ramen zijn beschadigd tijdens het transport maar toch geplaatst om de binnen afwerking verder te laten gaan.
Voor één beschadiging ( kleine afschilfering bij één raam ) is advies gevraagd aan SECO, omdat tot op heden geen oorzaak gevonden kon worden.
De terrasdeuren op +2 werden beschadigd omdat ze tijdens de werken zijn opengewaaid en er op dat moment geen (voorlopige) deurstop stond.


2) Hoeveel ramen en deuren dienden er al vervangen te worden ?
Uiteindelijk zullen in totaal een 24-tal van de ongeveer 680 stuks vervangen worden. In de glazen gevel van het congres zijn twee delen beschadigd.

3) Hoeveel ramen en deuren moeten er nog vervangen worden ?
Er moeten in totaal nog een 8-tal ramen vervangen te worden.

4) Wanneer zullen deze vervangen worden ?
Het vervangen gebeurt in nauw overleg met de gebruikers en de aannemer van de buitenaanleg en hangt af van de beschikbaarheid van de nieuwe ramen. De vervanging van de 8 resterende beschadigde ramen moet nog ingepland worden.

5) Kunt u in bedragen weergeven wat de prijs is van een driehoekige raam ? Hoeveel de transportkosten bedragen, de plaatsing en de werkuren ?
In het aanbestedingsdossier is de eenheidsprijs per vierkante meter opgegeven: 1.105,89 EUR, ex. BTW.
Het gemiddelde driehoek-raam is 4,4 m2.
Dat maakt dat ze gemiddeld 4.862 EUR, excl. btw per stuk kosten.
De aparte prijs voor de transportkosten, de plaatsing en de werkuren kennen we niet.

6) Welke financiële weerslag heeft deze ganse vervangoperatie ?
Er is geen financiële weerslag: de beschadigde ramen worden vervangen binnen garantie van en door de aannemer.

Provinciebelastingen : € 615.574,60 uitgegeven aan postkosten

In 2019 werd er al een bedrag van € 615.574,60 uitgegeven aan postkosten voor het innen van de provinciebelasting.

In totaal 73.000 gezinnen kregen deze week een herinneringsbrief omdat ze hun jaarlijkse provinciebelasting niet binnen de twee maanden hadden betaald. “Uit nazicht blijkt echter dat 14.000 geadresseerden deze herinneringsbrief ten onrechte hebben ontvangen”, meldt de provincie vrijdag. “Door een technische fout is hun betaling niet herkend door het geautomatiseerde systeem dat zorgt voor de verzending van de herinneringsbrieven. De precieze oorzaak van deze fout wordt nog onderzocht.”
(zo stond het geschreven in het Nieuwsblad op 05/07)

Naar aanleiding van dit artikel stelde ik namens onze fractie volgende schriftelijke vragen :

 1. Wat was de oorzaak van deze fout ?
  De belastingtoepassing CSCollect heeft 14.222 betalingen niet herkend als zijnde een betaling, waardoor de automatische afboeking van de desbetreffende vorderingen niet heeft plaatsgevonden. Het betrof verrichtingen met een nieuwe betalingstype ‘instant payment’. Vermits de desbetreffende vorderingen niet werden afgeboekt, werd ten onrechte een herinneringsbrief verzonden.
 2. Welke stappen werden er genomen om dit in de toekomst te vermijden.
  De leverancier van de belastingtoepassing CSCollect heeft de nodige aanpassingen gedaan aan het systeem opdat het systeem dergelijke betalingen in de toekomst wel zou herkennen, zodat vorderingen wel correct kunnen worden afgeboekt. De betalingsbestanden van de niet-herkende betalingen werden opnieuw ingelezen, zodat deze betalingen nu wel correct zijn afgeboekt.
 3. Hoeveel betalingen zijn er uiteindelijk dubbel binnengekomen en dienden er terugbetaald te worden ?
  Het provinciebestuur ontving 3.950 dubbele betalingen als gevolg van de onterecht verzonden herinneringsbrieven. Deze werden allemaal op korte termijn terugbetaald. Er werd zeer snel na de verzending van de onterechte herinneringsbrieven, een verontschuldigingsbrief verzonden naar de desbetreffende belastingplichtigen, met de vraag om geen tweede maal te betalen.
 4. Wat is de financiële impact van deze fout ?
  De verzendingskost van de onterecht verzonden herinneringsbrieven wordt geraamd op 7.400 EUR. De kost van de verzending van de verontschuldigingsbrieven wordt geraamd op 10.700 EUR. Verder is er nog het meerwerk (verwerking van e-mails, dubbele betaling en telefoons van belastingplichtigen) voor de ambtenaren van het departement Financiën. Er werd, op vraag van de deputatie, een schadevordering ingediend bij de B.A.-verzekeraar van de leverancier van de belastingtoepassing. De schadevordering wordt momenteel onderzocht.
 5. Hoeveel brieven en betalingsherinneringen werden er verstuurd in 2018 en 2019 ?
  In 2018 werden er in totaal ongeveer 1.168.500 documenten verzonden, zijnde aangifteformulieren, aanslagbiljetten en herinneringsbrieven.
  In 2019 werden er tot op 01/10/2019 in totaal ongeveer 1.179.000 documenten verzonden, zijnde aangifteformulieren, aanslagbiljetten, herinneringsbrieven inclusief onterecht verstuurde herinneringsbrieven en verontschuldigingsbrieven.

 6. Hoeveel bedragen de postkosten ervan ?
  De postkost voor 2018 bedroeg 584.237,58 EUR.
  Voor 2019 is dit tot op 01/10/2019 615.574,60 EUR.
  De hogere kost in 2019 is ook deels te wijten aan het feit dat de kost per stuk gestegen is ten opzichte van 2018.

 7. Welke stappen worden er ondernomen om de inning van de provinciebelastingen goedkoper en efficiënter te laten verlopen ? (bv. door digitale berichtgeving? Zoomit?)
  De provincie Antwerpen heeft een eigen digitaal portaal waarop belastingplichtigen zich kunnen registreren om documenten aangaande de provinciebelasting digitaal te ontvangen. Belastingplichtigen kunnen kiezen tussen de volgende kanalen: e-mail, zoomit of doccle. Momenteel wordt onderzocht of het mogelijk is om aan te sluiten bij ebox, een platform waarmee overheidsberichten digitaal kunnen verzonden worden aan burgers. Als de burger zich registreert op dit platform, kan hij ervoor opteren om overheidsberichten van alle aangesloten overheden digitaal te ontvangen. Op alle briefwisseling staat vermeld dat communicatie van de belastingplichtige naar het provinciebestuur per e-mail mag verlopen. Verder wordt er overgeschakeld naar een nieuw scanningssysteem dat goedkoper is en dat integraal zal deel uitmaken van de belastingtoepassing CSCollect, daar waar dit nu een apart systeem is.
  Voorts zullen belastingplichtigen in 2020 in principe geen belastingvrijstelling meer moeten aanvragen indien zij hier recht op hebben, maar zullen de gegevens worden opgevraagd bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ).
  Tot slot worden de laatste herinneringsbrieven al een aantal jaren niet meer aangetekend verzonden, maar wel per gewone post en wordt er bespaard op gerechtsdeurwaarderskosten. De gerechtsdeurwaarder maakt ook bij aanvang een solvabiliteitsanalyse per dossier.


De historische muurtegels in de konijnenpijp (Waaslandtunnel)

Momenteel worden de losliggende tegels die af en toe naar beneden komen, preventief verwijderd maar het is volgens het agentschap wegen en verkeer niet de bedoeling om de binnenwerking af te breken. Vanuit de deputatie zal er een schrijven verstuurd worden naar het agentschap wegen en verkeer om voorzichtig om te gaan met dit mooi Antwerps erfgoed. Hiermee deelt de deputatie in de bezorgdheid van Jan Claessen bij de renovatie van de Konijnenpijp.

Tussenkomst van Jan Claessen op de provincieraad van 24/10 :

De oudste Antwerpse voertuigentunnel onder de Schelde die de binnenstad verbindt met linkeroever dreigt een deel van zijn charme te verliezen. De Waaslandtunnel voor de Antwerpenaar ‘de konijnenpijp’ is aan de binnenzijde bekleedt met keramische geel/beige muurtegels. Hoewel de ruim 2 km lange tunnel op zich structureel in orde is beslist Agentschap Wegen en verkeer de bijna antieke tegeltjes op termijn te verwijderen.De plaatsing van de tegels was destijds technisch gezien een hoogstand, omdat uiteraard een tunnel kokervormig is en niet evident te bekleden. De muurtegels zijn het gezicht van de konijnenpijp, zoals de kathedraal het gezicht is van de binnenstad. In de toenmalige intercommunale IMALSO die de tunnel beheerde zetelde ook de provincie Antwerpen.

Gelet op :
-Het Agentschap Wegen en Verkeer dat voor onderhoud en beheer instaat van de in 1933 gebouwde voertuigentunnel.
-Het belang van ons rijk Antwerps erfgoed en aandacht voor het verleden. – Generaties Antwerpenaren de stad gemaakt hebben en er hun sporen achtergelaten hebben.
-De bescherming van de kenmerkende keramische wandtegels uit de konijnenpijp.   

foto uit HLN van 25/11/2017

Motie :
De provincieraad vraagt het Vlaams Parlement om in het belang van ons Antwerps erfgoed het behoud/herstelling van de historische muurtegels in de Waaslandtunnel.  

Het provinciepersoneel in aantallen

Door de hervormingen heeft de provincie Antwerpen de afgelopen jaren zwaar bespaard op het personeelsbestand. Veel provinciemedewerkers zijn noodgedwongen moeten vertrekken naar andere overheden.

Namens onze fractie stelde Jan Claessen volgende vragen:

 1. Hoeveel ambtenaren (APB’s inbegrepen) telde de provincie Antwerpen op 1 januari 2019?
  Op 1 januari 2019 waren er 1.546 personeelsleden tewerkgesteld bij de provincie en de APB’s samen.
 2. Graag een overzicht van het aantal voltijdse equivalenten binnen het niveau A, B, C, D en E.
  Het aantal voltijdse equivalenten op 1 januari 2019 bedroeg 1.324,55.
  De samenstelling per niveau was als volgt :
  – Niveau A : 424,30
  – Niveau B : 283,40
  – Niveau C : 277,13
  – Niveau D : 200,00
  – Niveau E : 139,72

 3. Hoeveel personeelsleden wonen buiten de provincie Antwerpen?
  Van het personeelsbestand van de provincie Antwerpen woonden er begin dit jaar 173 personen buiten de provincie.
 4. Uit welke stad/gemeente komen de ambtenaren die buiten de provincie Antwerpen wonen?
  De personeelsleden die buiten de provincie Antwerpen wonen zijn woonachtig in de volgende steden/gemeenten (alfabetisch gerangschikt) :
  A. België
  AALST
  AALTER
  AARSCHOT
  AVERBODE
  AVERBODE (SCHERPENH.-ZICHEM)
  BAARDEGEM (AALST)
  BEGIJNENDIJK
  BELSELE (SINT-NIKLAAS)
  BEVEREN
  BIERBEEK
  BOCHOLT
  BRUSSEL
  BUGGENHOUT
  DE HAAN
  DE PINTE
  DEINZE
  DENDERMONDE
  EEKLO
  ELEWIJT (ZEMST)
  ERPS-KWERPS (KORTENBERG)
  GAVERE
  GENT
  GENTBRUGGE (GENT)
  GIJZEGEM (AALST)
  GISTEL
  GRIMBERGEN
  HAACHT
  HAM
  HAMME (O.-VL.)
  HAMONT-ACHEL
  HASSELT
  HECHTEL (HECHTEL-EKSEL)
  HEVER (BOORTMEERBEEK)
  HEVERLEE (LEUVEN)
  HOFSTADE (ZEMST)
  HULDENBERG
  HUMBEEK (GRIMBERGEN)
  JABBEKE
  KAPELLE-OP-DEN-BOS
  KEERBERGEN
  KOERSEL (BERINGEN)
  KRUIBEKE
  LANGDORP (AARSCHOT)
  LEBBEKE
  LEOPOLDSBURG
  LOCHRISTI
  LOKEREN
  LOMMEL
  LONDERZEEL
  LUBBEEK
  LUMMEN
  MELSELE (BEVEREN)
  MOERBEKE-WAAS
  OOSTAKKER (GENT)
  OOSTENDE
  PELT
  RENDEUX
  ROTSELAAR
  SINAAI-WAAS (SINT-NIKLAAS)
  SINT-AMANDSBERG
  SINT-GILLIS-WAAS
  SINT-NIKLAAS
  STEENOKKERZEEL
  STEKENE
  STROMBEEK-BEVER (GRIMBERGEN)
  TEMSE
  TERVUREN
  TESSENDERLO
  TIENEN
  TREMELO
  WAASMUNSTER
  WEERDE (ZEMST)
  WERCHTER (ROTSELAAR)
  WIJGMAAL (BRABANT)
  WOLVERTEM (MEISE)
  WONDELGEM (GENT)
  ZELE
  ZELZATE
  ZEMST
  ZWALM
  B. Nederland
  BAARLE NASSAU
  ETTEN-LEUR
  OSSENDRECHT
  PUTTE (Nederland)
  SINT JANSTEEN
  VOORBURG