Categoriearchief: Provincieraad

tussenkomst Bruno Valkeniers bij het meerjarenplan en het budget 2021

Mevrouw de Gouverneur,
Mijnheer de voorzitter,
Mevrouw de ondervoorzitter,
Dames en Heren gedeputeerden,
Collega raadsleden en medewerkers van deze … Corona,

‘Elk nadeel heb zijn voordeel.’

Bij mijn eerste toespraak bij de budget – en MJP besprekingen vorig jaar was dé vraag voor de provincie: ‘to be or not to be’. U zal zich dat herinneren. Intussen, de verkiezingen lang vergeten en de verschillende kibbelkabinetten geïnstalleerd zijnde, is het antwoord, vandaag alleszins: ‘to be’.

Mag ik, mogen wij ervan uit gaan dat de rust nu weergekeerd is voor de provincie? En dat het door de Vlaamse regering goedgekeurde voorstel van minister Bart Somers over regiovorming binnen of over de provincies – waarvan sommige voorgestelde regio’s vooralsnog heel wat knip en plakwerk vertonen – hier geen roet in het eten gooit of een stoemelingse voorafname wordt van een nieuwe invraagstelling van de
provincie?

Mr. de gedeputeerde Lemmens, het minste dat je inderdaad kan zeggen is dat het beleidsjaar 2020 tumultueus verlopen is. Afkomstig uit China, het land van de grote roerganger en afgod van het Westen Xi Jinping, heeft onze doorgedraaide, geglobaliseerde wereld het COVID-19 virus naar onze contreien overgebracht. Het bewijst alleen maar dat het niet
alleen 3 wijzen zijn die uit het Oosten komen en dat een glazen bol ook bij het management van een provincie een welgekomen iets zou zijn.

Maar om het met de wijze woorden van de geboren optimist én grootste voetbalfilosoof uit onze noordelijke Nederlanden Johan Cruijf te zeggen: ‘elk nadeel heb zijn voordeel’.

Zo goed als heel 2020 worden we nu al bestookt met één van de grootste gezondheids- en dus ook sociale-, economische en culturele crisissen sinds WO II. De cijfers die we hier regelmatig krijgen van mevrouw de gouverneur zijn alleszins hallucinant.
Sinds de 2de, of is het voor Antwerpen al de 3de, golf kent iedereen in zijn kennissenkring wel iemand die geïnfecteerd werd door de pandemie. Of erger. We kunnen alleen maar werken, hopen en wat mij betreft bidden dat we er in 2021 zo snel mogelijk van af geraken.

Maar elk nadeel heb inderdaad zijn voordeel. Het nadeel van COVID-19 heeft als voordeel dat de provincie Antwerpen én haar instellingen zich op een gedegen manier profileren en waar mogelijk leemten opvullen van de kibbelende federale en regionale overheden en de al even kibbelende of zelfs opdringerige medische specialisten.

Onze dank daarvoor.
Ook dank aan de griffier en alle medewerkers van de provincie die van hier uit of van thuis of vanwaar ook hun job verder naar perfectie hebben uitgevoerd. Ook in het bijzonder aan de ICT afdeling, die er voor gezorgd heeft dat de digitale of hybride vergaderingen, hoewel minder leuk, toch … zeker zo goed verliepen als de reële vergaderingen.
Ik zal een Paljas drinken op jullie aller welzijn, maar helaas niet in een café of restaurant. Die moeten nog steeds dicht blijven, al dan niet als schokeffect.
Het Vlaams Belang heeft vorig jaar het MJP en budget niet goedgekeurd maar zich om de toen gegeven redenen onthouden. Ook dit jaar geeft het rapport van het Rekenhof ons helaas weinig munitie om de cijfers af te keuren. Als Vlaams nationalistische oppositiepartij zou ik bijna zeggen: weeral een belgische instelling waar ge niet kunt op rekenen…dat Rekenhof.


En toch zal u begrijpen dat onze houding in deze niet gewijzigd is. Maar … ‘elk nadeel heb zijn voordeel’. Een onthouding is een weergave van het voordeel van de twijfel.

Twijfel met hoeveel de 6,4 miljoen Euro geleden schade als gevolg van de Coronacrisis zal toenemen in de 2de of de 3de golf en over de jaarwende heen? Twijfel over hoeveel meer gemiste ontvangsten erbij zullen komen en hoeveel meer goed bestede hulpmaatregelen de provincie zal moeten nemen? Hoe dan ook is dit ten dele een gevolg van soms disproportionele of zelfs domme maatregelen opgelegd door de andere overheden. Laat mij het noemen deels in rook opgegaan geld… Waar en
wanneer en van wie hebben we dat nog gehoord: in rook opgegaan geld…?

Wij hopen uit de grond van ons hart mr. de gedeputeerde Caluwé dat de 5 oplossingen die u vooropstelt om de crisis te lijf te gaan zullen volstaan. En dat zonder: ‘read my lips: no new taxes!’ Maar ook hier hebben we onze ernstige twijfels.

En jawel volgens de huidige cijfers blijft het voorziene beschikbaar budgettair resultaat jaarlijks gelijk aan of groter dan nul. En ook de autofinancieringsmarge zou einde 2025 gelijk aan of groter dan nul zijn.

Maar het zwakke punt is en blijft, wat ik ook vorig jaar de achilles pees noemde, dat de provincie voor heel wat inkomsten rekent op die hogere overheden, de E.U. en Vlaanderen die zelf tot over hun oren in de Corona puree zitten.
Op dat moment zullen jullie als elke goede huisvader met een
plan B moeten afkomen.

Vlaamse tussenkomst die o.a. dient voor de voornaamste investeringspost: de ambitieuze fietsinfrastructuur van de provincie. En jawel ‘elk nadeel heb zijn voordeel’. Geloof het of niet de Coronacrisis heeft zelfs mij net zoals zovelen op de Efiets gekregen… En toch blijf ik, als evenzeer fervent stapper, bij mijn vraag van vorig jaar om bij alle mobiliteitsplannen en werken de stappers niet te vergeten. Voor hen wordt het er helaas niet altijd veiliger op.

Dat brengt mij bij de vele plannen rond duurzame mobiliteit, ruimte, grond- en ondergrond- en groenbeleid én groengebruik als terecht grote dada’s van de provincie en ook van mevrouw de gouverneur zoals vorige vrijdag nog uit de inspirerende sessie bleek.

Goed rentmeesterschap van de wereld waarin wij en de komende generaties leven is een opdracht voor élke dag. Alle 17 Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen zijn daar een leidraad. En iedereen zal wel uitkijken naar bij voorbeeld functioneel ecologische netwerken en andere Projecten Groen Kruis: ‘ecologische recreatieve en blauwe verbindingen, kortom een groene corridor ten oosten van Antwerpen’. Je zou bijna denken dat het een blauw groene coalitie is … Maar laat die
projecten aub alle belanghebbenden ten goede komen. Let er op dat ze niet uitmonden in een Project Grote Kuis. De mens moet ten dienste staan van de natuur, opdat de natuur ten dienste kan staan van de mens.

Mr. Lemmens het slot van uw tussenkomst in de Verenigde raadscommissie van 11 november laatst ging over personeel. Ik ga ervan uit dat iedereen akkoord is dat personeel dé ruggegraat van elk goed functionerend bedrijf is. Intern en extern personeels verloop is vandaag meer dan ooit een gegeven. Change, verandering die binnen de perken is maakt een mens en een bedrijf weerbaar. Het geeft extra uitdagingen
en houdt een bedrijf en de menselijke geest fit.

Ik hoop dus echt dat we ons geen zorgen moeten maken om de vele toppers die de provincie verlaten hebben de laatste tijd en nog zullen verlaten: ik denk aan de leidinggevenden van Vesta, De Warande, Zilvermeer, de griffie …

Dat lijkt mij een uitdaging die eens meer in detail aan de raadsleden moet toegelicht worden.

Mevrouw de Gouverneur,
Dames en Heren,

Johan Cruijff wist natuurlijk zeer goed dat ook… ‘elk voordeel zijn nadeel heb’. In een tijdsbestek van 10’ kan niet elk punt van uw MJP en Vaststelling van de kredieten 2021 uit de doeken gedaan worden.

Ik denk aan onderwijs en sociale economie die dé hoeksteen moeten worden van een maatschappij die ook de zwaksten meetrekt in een verhaal van levenslang leren en naar vermogen presteren. Of innovatie waar het de taak van de provincie kan zijn om accenten te leggen die Antwerpen en Vlaanderen nog meer op de kaart zetten.

Maar niet getreurd, met of zonder knuffelcontact zullen we elkaar de komende maanden en jaren nog meer dan genoeg zien om onze oppositie rol te spelen en kritisch het beleid te volgen, te controleren en af te keuren indien nodig of zelfs te steunen waar goed bevonden.

Zoals eerder gezegd zullen wij nu het MJP en de kredieten 2021 niet goedkeuren, maar ons onthouden. ‘Elk nadeel heb immers zijn voordeel.’

Bruno Valkeniers
8 december 2020

gevolgen voor sportpaleis

De Nederlandse evenementenhal Ahoy moet vanwege de coronacrisis 40 % van zijn vast personeel ontslaan.
Wereldwijd delen -vanwege de niet aflatende gezondheidscrisis- evenementenhallen in de klappen.
Het bestuur van de poptempel Ahoy wijst met een beschuldigde vinger naar de gebrekkige overheid.
Ahoy Rotterdam organiseert gelijkaardige evenementen en biedt sportmanifestaties aan zoals het Antwerpse Sportpaleis.
Sinds maart moest ook het Sportpaleis noodgedwongen de deuren sluiten.
Verschillende wereldsterren moesten hun optreden noodgedwongen annuleren.
Het is op (korte)termijn uitgesloten dat het Sportpaleis nog grote evenementen zal kunnen organiseren.
We beseffen allemaal dat het Sportpaleis met beperkte capaciteit niet rendabel kan zijn.
Jan Claessen stelde namens onze fractie volgende vragen :
1) Welke maatregelen heeft de provincie (ondertussen) ondernomen om het Sportpaleis te ondersteunen?
2) Heeft de nv Sportpaleis al personeel noodgedwongen moeten ontslaan?
3) Onderzoekt de Provincie om via een ventilatie zuiverende buitenlucht in de evenementenhal te kunnen blazen? Zo ja, wat is het resultaat? Zo nee, Waarom niet?

Deputatie heeft beslist het Sportpaleis in 2020 vrij te stellen van de
betaling van de canon van de erfpacht en de betaling van de
onroerende voorheffing die ook contractueel verplicht is en verbonden
aan deze erfpacht.
Wat het personeel betreft, werd in het begin van deze crisis gekozen
door de zaakvoerders om absolute prioriteit te geven aan het aan
boord houden van medewerkers. Tot nu toe zijn ze daar volledig in
geslaagd. Drie mensen zijn op eigen initiatief vertrokken.
Bij de realisatie van project 2013 (samenwerking provincie en
Sportpaleis), werd de volledige verwarmings- en
verluchtingsinstallatie vernieuwd. De provincie leverde hierbij een
wezenlijke ondersteuning.
Het debiet van deze installatie is zo gedimensioneerd om op 25
minuten tijd de volledige zaal van verse lucht kunnen voorzien.
Het is een theoretisch model, want in winterperiodes moet je die
lucht ook verwarmen. Doorgaans wordt dus een deel buitenlucht
genomen en vermengd met een deel binnenlucht, vanuit een
energetisch standpunt.
Maar het Sportpaleis is dus voorzien van een aanzienlijke
luchtverversingscapaciteit in de zalen.

12/08 – schriftelijke vraag van bruno valkeniers i.v.m. de bestrijdingsmaatregelen van de antwerpse gouverneur en steunmaatregelen van de antwerpse gedeputeerden

Het is duidelijk dat de Covid-19 virus, die nu reeds een half jaar ons maatschappelijk leven bepaalt, dit ook in de komende maanden (?) zal blijven doen met hoogtes en laagtes.
Mogelijk tot er massaal vaccins zullen kunnen worden toegediend.
Intussen wordt ons leven hoe langer hoe meer gedicteerd door ‘De Nationale Veiligheidsraad’ uitgebreid met de minister-presidenten.
Voor de inwoners van de provincie Antwerpen betekent dit dat het federale België, Vlaanderen en sinds kort ook de provincie gouverneur en verschillende gemeentebesturen tal van maatregelen uitvaardigen om het Corona virus te bestrijden en de nadelige economische en sociale impact van die maatregelen te milderen.

Mede door de Babylonische spraakverwarring gecreëerd door elkaar én zichzelf tegensprekende politici én medische specialisten ziet de burger echter dikwijls het bos niet meer tussen de bomen. Dan hebben we het nog niet over de vragen die men zich kan stellen over:
– de grondwettelijkheid van sommige maatregelen.
– het waarom van uniforme maatregelen voor verschillende regio’s in onze provincie met verschillende infectie grootte.
– het immense verschil in het doen naleven van de maatregelen in de verschillende regio’s, provincies, gemeenten.
De echte financiële, budgettaire en dus fiscale consequenties zijn voor later…

Ikzelf en de Vlaams Belang fractie hebben hierbij dan ook volgende vragen aan de deputatie:

Zoals de deputatie eind juli terecht zegde is ‘noodplanning’ geen taak die vanuit de federale en regionale overheden aan de deputatie is toegewezen en neemt mevrouw de gouverneur Cathy Berx haar beslissingen vanuit haar federale bevoegdheden.
Gezien de impact van die beslissingen op elke inwoner van de provincie vinden we het meer dan opportuun om de gouverneur te vragen haar visie en beleid rond Covid-19 aan de provincieraad nader toe te lichten.
Wij verzoeken de deputatie dan ook om op de eerstvolgende provincieraad van 24 september de gouverneur de kans te geven om dit te doen en de raadsleden om daarbij de nodige vragen te stellen.

Waaronder de volgende:
1) Er zouden door de vereniging van Kempense burgemeesters, gesprekken zijn aangevraagd met de gouverneur, om de maatregelen die nu gelden voor de hele provincie Antwerpen, te herzien en te differentiëren en rekening te houden met de lagere besmettingskans in de Kempense rurale gemeenten.
Heeft dat gesprek reeds plaatsgevonden?
Wat waren de resultaten?
Werd onderzoek gedaan naar de wettelijkheid van de maatregelen?
Op welke wettelijke grond zijn deze maatregelen gebaseerd?
Wat is rechtsgrond voor de quarantaine en hoe gebeurt het toezicht?


De gouverneur van de provincie Antwerpen heeft de gezondheidsen veiligheidsmaatregelen om het COVID-19 virus te bestrijden genomen vanuit haar federale taakstelling. De deputatie zal aan de gouverneur de ruimte geven om tijdens de speciaal daarvoor samengeroepen Verenigde Raadscommissie op 17 september om 17.00 uur haar visie en beleid rond Covid-19 nader toe te lichten.

2) Dat de maatregelen uitgevaardigd door de gouverneur zware (economische) gevolgen hebben voor de bedrijven, middenstanders en de beeldvorming van de provincie Antwerpen is een eufemisme. Eind juli heeft de deputatie aangekondigd om in gesprek te gaan met de federale en regionale overheden om bijkomende steunmaatregelen uit te werken voor de getroffen personen en bedrijven in de provincie. Ook zou gewerkt worden aan een positieve economische beeldvorming van de provincie Antwerpen.
Hebben deze gesprekken met de overheden reeds plaats gevonden?
Wat is het resultaat van deze gesprekken?
Welke bijkomende maatregelen zijn er door de verschillende overheden getroffen?
Wat hebben de gesprekken met Unizo en het Neutraal Syndicaat van de Zelfstandigen opgeleverd om een positieve economische beeldvorming voor Antwerpen te creëren?
Waaruit bestaat die beeldvorming vandaag en in de toekomst?

De deputatie heeft op 31 juli 2020 een schrijven gericht aan zowel de Vlaamse als de federale regering. In dit schrijven heeft de deputatie er bij de Vlaamse regering op aangedrongen om extra steunmaatregelen te nemen om de sociaaleconomische gevolgen in onze zwaar getroffen provincie het hoofd te kunnen bieden. Op 7 augustus 2020 vond een overleg plaats tussen de Vlaamse regering en de deputatie. De Vlaamse regering is ingegaan op de vraag van de deputatie en heeft de steunmaatregelen voor onze ondernemingen verlengd tot eind 2020. Ook de federale regering heeft inmiddels een aantal maatregelen verlengd die onze ondernemingen blijvend ondersteunen. Zo kunnen bijvoorbeeld bedrijven die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis tot eind 2020 blijvend gebruikmaken van het systeem van tijdelijke werkloosheid.
De deputatie heeft een constructieve dialoog opgezet met UNIZO Provincie Antwerpen, het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen, Comeos en Horeca-Vlaanderen. Alle partners hebben hun schouders gezet onder een gezamenlijke imagocampagne. Er is gekozen voor een interactieve imagocampagne, waarmee niet alleen de provincie en de ondernemersfederaties aan de slag kunnen. Ook elk bedrijf en elke burger kan actief deelnemen via sociale media. Onze communicatiedienst neemt hierin, in samenwerking met onze dienst Economie, Innovatie en Samenleven en met Toerisme Provincie Antwerpen, het voortouw.

3) Binnen goed 2 weken begint het nieuwe schooljaar. Specialisten zijn het zo ongeveer eens dat het onderwijs, de leerkrachten en de leerlingen zich geen 2de scenario kunnen veroorloven zoals in het voorjaar. Dit geldt ook voor het provinciaal onderwijs.
Is de deputatie in gesprek met de Vlaamse minister van onderwijs en de federale overheden over de situatie?
Hebben onze provinciale scholen een draaiboek voor de opstart en goede werking?

Zijn de provinciale scholen voorbereid op de mogelijke noodzaak van wisselende scenario’s?

Wij kunnen u bevestigen dat Luk Lemmens, als bevoegde gedeputeerde van Provinciaal Onderwijs Antwerpen en als voorzitter van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, contact heeft met Ben Weyts, Vlaamse minister van Onderwijs en met zijn kabinet. Het provinciaal onderwijs wordt – net zoals de andere onderwijskoepels – bij elke stap in het proces betrokken. Sinds de bekendmaking van de aangepaste kleurcodes zijn de scholen volop bezig de start van het schooljaar in code geel voor te bereiden. Ze maken alvast ook een scenario op voor code oranje om zo snel mogelijk te kunnen schakelen indien nodig. Vanaf volgende week worden de risicoanalyses uitgewerkt. Dit gebeurt door de coördinerend preventieadviseur van het APB POA in samenwerking met de lokale preventieadviseurs van de scholen. Deze risicoanalyses zijn gebaseerd op die van het vorig schooljaar 2019-2020, aangepast aan de nieuwe richtlijnen en verfijnd daar waar nodig.

Bezoekers in de antwerpse recreatiedomeinen

Tachtig procent van de bezoekers van het Oost-Vlaamse recreatiedomein De Ster komt niet uit eigen Provincie. (HLN 25/08)
De provincie Oost-Vlaanderen onderzoekt samen met het stadsbestuur van Sint-Niklaas of er een mogelijkheid is om vanaf volgende zomer voorrang te geven aan streekgenoten.
Het idee moet nog wettelijk afgetoetst worden.
Met het Zilvermeer, De Nekker enz. telt onze provincie eveneens verschillende drukbezochte recreatiedomeinen.

Jan Claessen stelde namens onze fractie volgende vragen:
1) Hoeveel bezoekers werden genoteerd per provinciaal recreatiedomein in de maanden juni, juli en augustus?
2) Hoeveel daarvan kwamen niet uit de provincie Antwerpen?
3) Bestaat er reeds een voorrangsregel voor bezoekers uit onze provincie? (b.v. goedkoper inkomtarief)

In antwoord op uw schriftelijke vraag van 26 augustus 2020 met
betrekking tot de bezoekers van onze provinciale recreatiedomeinen
juni – augustus 2020 kan u meegedeeld worden dat :
Het Provinciaal recreatiedomein De Nekker mocht 34.323 bezoekers
verwelkomen. 40 % hiervan waren niet afkomstig uit de provincie
Antwerpen.
Het Provinciaal recreatiedomein Zilvermeer kende 44.914 bezoekers.
Hiervan waren 35% niet van de provincie Antwerpen. Opgemerkt
wordt wel dat slechts 50% van deze bezoekers verblijfsgegevens
opgaf. Er werd een extrapolatie gemaakt op basis van de
geregistreerde 50%.
Er bestaat geen voorrangsregel of bijzonder tarief voor inwoners uit
de provincie. Opgemerkt moet wel worden dat onze provinciale
recreatiedomeinen zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid tot
vrijetijdsbeleving wil geven.
Zo werken we o.a. samen met het Steunpunt Vakantieparticipatie en
het Fonds voor Vrijetijdsparticipatie. Begeleiders van mensen met
een beperking krijgen gratis toegang in de provinciale instellingen. Er
is ook de Vrijetijdspas en de UITpas, die zich eerder richten op
mensen in armoede en kansengroepen. De houders van zulke pas
krijgen extra korting.
De provinciale domeinen zijn ook partner van de European
Disability Card, een kaart die de toegang van personen met een
handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding wil bevorderen en
een aantal voordelen in die domeinen biedt.
Het Provinciaal recreatiedomein De Schorre heeft geen inkomtarief en
is vrij toegankelijk. Hiervan zijn geen cijfergegevens bekend.

stand van zaken in het promoten van het Antwerpse toerisme

Op de provincieraad van 28 mei stelde ik namens onze fractie deze mondelinge vraag om te polsen naar een stand van zaken in het promoten van het binnenlandse en vooral het Antwerpse toerisme.
Mondjesmaat heropenen we delen van de economie maar voor sommige sectoren is de redding nog niet nabij.  Ook de bedrijven uit het toerisme en het entertainment gaan door een nooit geziene crisis.
Onze provincie bezit – net als heel Vlaanderen – enorm veel toeristische troeven en graag vernam ik van de deputatie welke acties er worden gedaan om ons aanbod top of mind te maken bij de vakantieganger.

Er wordt al veel gedaan.
Er is een relanceplan van Toerisme Provincie Antwerpen met 10 projecten waarin o.a. de Kempen en het Scheldeland gepromoot worden, de fiets- en wandelvakanties en het drempelvrij toerisme.
Samen met de andere Vlaamse provincies,
de Vlaamse kunststeden (waaronder Antwerpen en Mechelen),
Toerisme Vlaanderen en met de private en publieke toeristische partners zetten we ook onze schouders onder Vlaanderen Vakantieland 2.0, een gezamenlijk project voor het herstel van het binnenlands toerisme.
Graag verneem ik wat het project Vlaanderen Vakantieland 2.0 juist inhoud en welke budgetten hiervoor vrijgemaakt worden.

Het Limburgse provinciebestuur maakt 2 miljoen euro vrij om alle 40.000 logiesbedden in Limburg voor één nacht op te kopen. Die overnachtingen worden in september in promotiepakketten – één nacht boeken, één nacht gratis – op de markt gebracht om toeristen te lokken. 
Maakt het Antwerpse provinciebestuur ook geld vrij voor een gelijkaardige actie in onze provincie ?

Deze maand is er overleg geweest met de verschillende gemeentebesturen, kunt ons toelichten wat het resultaat is van dit overleg ?
Dit zijn enkele vragen om te polsen en te informeren naar een stand van zaken in het promoten van het binnenlandse toerisme en vooral van het toerisme in onze prachtige provincie.

Hier een korte samenvatting van het antwoord van gedeputeerde Jan De Haes :
Als streefdatum voor de relance voor het toeristisch recreatief verkeer en de heropening van de sector kijken we naar 8 juni. We willen dan een goed perspectief geven aan de toeristische sector van Vlaanderen en Brussel want het gaat toch over een 260 duizend tewerkstellingen.
Tot op heden is er nog geen formele communicatie rond dit samenwerkingsverband maar er zijn 3 grote luiken.
Ten eerste is er het bezoekersmanagement, dit gaat over protocollen voor wanneer we terug uit ons kot mogen, een informatiestroom die naar de ondernemers en bezoekers wordt opgezet. Er komt ook een grootscheepse campagne en als derde luik is er de concrete acties en maatregelen gericht op zij die minder vakantiekansen hebben.
In samenspraak met andere provincies hebben we extra 100 duizend op tafel te leggen en samen met kunststeden en Toerisme Vlaanderen gaat om 1, 7 miljoen aparte promotie.
In tegenstelling tot Limburg wij werken met 4 toeristische bestemmingen nl. Scheldeland, de Kempen en de twee kunststeden Antwerpen en Mechelen.

In onze provincie zijn het enkel gemeenten die middelen bijleggen aan de budgetten van TPA.
Honderdduizend euro voor Scheldeland en Vijfhonderd duizend aan de Kempen. (100d komt bij in de pot die Oost-Vlaanderen geeft aan de promotie van Scheldeland)
Onze provincie heeft een eigen relanceplan en op 3 juni is er een met de sector groot overleg.
Er zijn 2 sessies met de gemeentebesturen geweest.
Nieuwe vakantiegids voor de Kempen staat nu online.
In Scheldeland was er ook overleg en ook daar is het relance plan voorgesteld.
Ook daar zal extra online webinar georganiseerd worden met specifieke acties om toeristen van de zomer te verwelkomen.
We hebben geen kristallen bol hoe de vakantiebeleving zal afspelen maar we rekenen erop dat er meer beleving dicht bij huis zal zijn en we gaan er van uit als we die beleving kwalitatief goed kunnen invullen en overtuigd dat we van de nood een deugd kunnen maken.

webpagina’s :
Toerisme Provincie Antwerpen
Toerisme Scheldeland
Toerisme De Kempen
Vlaanderen Vakantieland 2.0

Het omstreden kunstwerk in het Rivierenhof

Het groendomein Rivierenhof telt heel wat openlucht kunstvoorwerpen verspreid doorheen het park. Van stalen dierenconstructies tot het borstbeeld van toenmalig provinciegriffier Jozef Schobbens.
Een nieuw levensecht kunstwerk heeft echter voor heel wat ophef gezorgd onder de parkbezoekers. Niet alleen op de klassieke media, maar ook op de sociale media was over het luguber werk heel wat commotie. Het kunstwerk ‘een kinderlichaam’ gewikkeld in doorzichtige plastiekfolie met afgehakt hoofd gebonden op een straatbank. Het luguber aandoend werk was voor veel parkbezoekers waaronder veel kinderen schokkend. Het werk lag dan ook in het centrum van het park, in de nabijheid van de recent vernieuwde speeltuin. Veel Deurnenaren hadden moeite met het gruwelijk beeld , omdat het deed denken aan de vondst van een babylijkje in het park van enige jaren terug . Het babylijkje werd toen teruggevonden door een wandelaar eveneens in een dichtgebonden plastiek zak.
Het getuigt van weinig smaak als een naakt onthoofd kinderlichaam als trekpleister moet fungeren in een openbaar domein van de provincie. Het nieuw kunstwerk werd na zoveel heisa onmiddellijk verwijderd.

Door de coronacrisis werd de fysieke provincieraad van maart in het provinciehuis afgelast en werd de interpellatie van Jan Claessen in april behandeld.

link: https://www.gva.be/cnt/dmf20200221_04859796/kunstwerk-uit-rivierenhof-verwijderd-na-commotie-een-fake-lijk-is-toch-geen-kunst

Wie van de deputatie was op de hoogte van de plaatsing van dit zgn kunstwerk?
Welke meerwaarde zag de deputatie in het plaatsen van zulk gruwelijk werk?
Waarom heeft de deputatie niet de link gelegd met de werkelijke vondst van het babylijkje?
Wat is de totale kostprijs voor het plaatsen van de 35 nieuwe kunstwerken?

antwoord op de zitting van 23/04 door Jan De Haes :
De deputatie geeft telkens goedkeuring aan een jaarprogramma.
Hiermee werd impliciet ineens de goedkeuring gegeven voor alle werken van Koen Nelissen en dus ook aan het kunstwerk dat een in plastiekfolie verpakt onthoofd lijk op een bank uitbeeldde. Noch kunstenaar, noch de directie had de bedoeling om te shockeren en het beeld werd weggehaald. De kunstenaar maakte het werk om de onverschilligheid aan te klagen. Hij had zijn inspiratie gehaald bij een gebeurtenis waarbij een man ineengezakt op de straat lag en de voorbijgangers er achteloos voorbijliepen. Aangezien de vondst van een babylijkje dateert van 2008, werd er geen link gelegd naar deze trieste gebeurtenis. De deputatie betreurt dat alle aandacht uitging naar dat ene kunstwerk want over de andere werken waren er wel positieve reacties.  De kunstenaar wordt niet betaald voor de tentoonstelling, maar hij krijgt wel hulp bij het plaatsen om te vermijden dat er schade berokkent wordt aan de werken en mag gratis gebruik maken van kunstgallerij van Rivierenhof.

onderhoud en keuringen van speeltuigen

In Edegem is er een speeltuin (Meihof) waar er al meer dan een jaar geen onderhoud of keuring meer geweest is aan de speeltuigen.
Aangezien er in onze vele provinciale groendomeinen en parken ook speeltuinen en toestellen staan, stelde ik vanuit onze fractie volgende vragen :

 1. Hoe controleert de provincie het nazicht, het onderhoud en de keuringen van de speeltoestellen in de provinciale groendomeinen, parken en scholen ?
  Deze controle is wettelijk geregeld (Cfr KB 28/3/2001 betreffende de veiligheid van speeltoestellen en KB 28/3/2001 betreffende de uitbating van speelterreinen). Nieuw geplaatste speeltoestellen worden door de plaatser gekeurd. Daarna zorgt het domein voor een jaarlijkse keuring door een externe erkende controleur. Daarnaast is er nog regelmatig nazicht en onderhoud.
  De controle verschilt een beetje van (type) speeltuin tot speeltuin, en is in hoogseizoen frequenter dan in laagseizoen, maar algemeen gesteld omvat deze minimaal: – het regelmatig nazicht (dagelijks – wekelijks), dit door eigen personeel – het onderhoud (maandelijks – tweemaandelijks), dit door eigen personeel of derde – periodieke controles (jaarlijks) door een erkende externe keurder.
  Na bepaalde calamiteiten oa stormweer wordt er een extra controle ingelast.

 2. Is er een centraal register waarin alle nazichten, onderhouden en keuringen worden bijgehouden van de toestellen waarvoor de provincie verantwoordelijk is ?
  Ja, zowel de wettelijke jaarlijkse controle als de tussentijdse controle worden geregistreerd in de keuringskalender, welke opgenomen is in het ISO14001 systeem.
 3. Is er een registratie van de klachten en ongevallen en indien ja, hoeveel klachten en ongevallen waren er in 2019 ?
  Ja, deze worden ook bijgehouden in het ISO14001 systeem. In 2019 werden geen klachten en 1 ongeval gemeld.
 4. Zijn ongevallen verzekerd door de provincie ? Of is een toestel bespelen altijd volledig op eigen risico ?
  De uitbater van het speelterrein is verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud van de installaties en het terrein. Als ouder of begeleider blijft men natuurlijk wel verantwoordelijk voor het gedrag van zijn kinderen. De gebruikers, de speelterreinsector en de overheid hebben elk hun rol te spelen in de veiligheid van de speelterreinen in België, zonder echter het speelplezier van de kinderen uit het oog te verliezen. Moderne materialen en een doordachte inplanting van de speeltoestellen maken het immers mogelijk veilige en attractieve speelomgevingen te creëren. Het is uiteraard niet mogelijk ervoor te zorgen dat er geen enkel ongeval meer gebeurt op onze speelterreinen. Dat zou er alleen op wijzen dat er bijna niet meer echt gespeeld wordt. Spelen is immers een leerproces met vallen en opstaan.
 5. Het slechte weer, de rukwinden en de stormen van de afgelopen weken zullen veel speeltuigen geen goed gedaan hebben. Zal er nu de paasvakantie in aantocht is, er een extra controle gebeuren of alles in orde is ?
  De normale procedure wordt gevolgd. Hierin zit een extra controle na bepaalde calamiteiten oa stormweer vervat, alsook een extra controle voor de (paas)vakantie. Gezien de Coronacrisisperiode waarin we ons momenteel bevinden, is het mogelijk dat de controles enigszins verschuiven in de tijd.

de betalingstermijn van de provinciale belastingen is 4 maanden

Naast een gezondheidscrisis veroorzaakt de coronacrisis een economische ramp zonder weerga. Aangezien vele bedrijven en gezinnen het momenteel extra moeilijk hebben om rond te komen, zal de betalingstermijn voor de provinciebelasting verlengd worden.

Op 21 maart stelden we volgende vraag :

antwoorden van 02/04 :
Met welke maatregelen ondersteunt de provincie de getroffen gezinnen en bedrijven?
Zowel de federale als de Vlaamse regering hebben naar aanleiding van het coronavirus, steunmaatregelen getroffen om voornamelijk bedrijven, maar ook gezinnen te ondersteunen in deze moeilijke periode.
Zo werden aangifteperioden van diverse belastingen verlengd, werd er een automatisch betalingsuitstel van 2 maanden toegekend voor personenbelasting, vennootschapsbelasting, btw en bedrijfsvoorheffing, geldt er vrijstelling van nalatigheidsinteresten en/ of kwijtschelding van boetes etc.
Ook de provincie Antwerpen int belastingen, met name de algemene provinciebelasting en de provinciebelasting op de bedrijven en zij staat inderdaad op het punt om de aanslagbiljetten van de algemene provinciebelasting te verzenden.

Begin maart, en dus voor de echte uitbraak van het coronavirus in ons land, werd het eerste kohier algemene provinciebelasting reeds uitvoerbaar verklaard. Overeenkomstig het decreet van 30 mei betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen dienen de aanslagbiljetten zonder verwijl te worden verzonden.
Overeenkomstig artikel 4 §3, 3e lid, 2° en §6 van het decreet van 30 mei betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en het artikel 413 van het wetboek inkomstenbelasting 1992 waarnaar het decreet van 30 mei 2008 verwijst in artikel 11, wordt een betaaltermijn van 2 maanden opgelegd die vermeld moet worden op de aanslagbiljetten.

Bij weten van de deputatie is er (nog) geen (Federale of Vlaamse) regelgeving bestaande die van deze betaaltermijn van 2 maanden voor lokale belastingen afwijkt omwille van het coronavirus.
Om volledig in lijn te blijven met wat juridisch correct is, werd beslist om op de aanslagbiljetten zelf de verzendingstermijn van 2 maanden te behouden. De deputatie lijkt hierover immers geen zeggenschap te hebben.
De provincie Antwerpen stelt sowieso automatisch de financieel meest kwetsbare groepen binnen de samenleving vrij van belasting, met name de rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming en de rechthebbenden op maatschappelijke integratie (leefloners).
In deze tijden wil de deputatie echter voorkomen dat alle gezinnen getroffen door de coronacrisis in zware financiële moeilijkheden komen.
Om deze reden besliste de deputatie in navolging van de andere overheden om flexibel met deze betaaltermijn om te gaan door de belasting vier maanden niet actief in te vorderen. Wie één van de komende dagen zijn aanslagbiljet in de bus krijgt, moet zijn belasting dus niet binnen de twee maanden maar binnen de vier maanden betalen.
Als het bijkomend uitstel niet afdoende is, kunnen belastingplichtigen afspraken maken met de belastingdienst over een afbetalingsplan.
De deputatie besliste om deze boodschap via allerlei kanalen aan de belastingplichtigen over te brengen en om te trachten hier zoveel als mogelijk ruchtbaarheid aan te geven, met name via onder meer een persbericht en de provinciale website.

Voor de bedrijven loopt de aangiftetermijn nog tot en met 20 april. De aanslagbiljetten provinciebelasting op de bedrijven zullen zeker niet voor begin juni opgestuurd worden. Het provinciebestuur onderzoekt, wanneer zij zicht heeft op de duurtijd van de crisis en financiële gevolgen op de economie en het bestuur zelf, of nog eventuele bijkomende maatregelen om de zelfstandigen en bedrijven te steunen, vereist zijn wat de provinciebelasting betreft.
Naast de maatregelen met betrekking tot de belastingen, heeft de deputatie ook reeds andere steunmaatregelen onderzocht voor gezinnen en bedrijven en zij heeft er ook al enkele effectief genomen, zoals de beslissing om alle horecaconcessies die wij momenteel als bestuur en/of als verzelfstandigde entiteit lopen hebben één maand compensatie te verlenen, af te trekken van de concessievergoedingen.
Daarnaast ondersteunt de cel detailhandel gemeenten in het motiveren van het openhouden van ambulante voedingshandel in dorpen en wijken waar er onvoldoende voedingswinkels zijn. Dit is niet alleen nuttig voor de voedselvoorziening ten aanzien van gezinnen, maar ook voor de ambulante handelaars.
De deputatie volgt de situatie op de voet en tracht om weloverwogen beslissingen te nemen in het ondersteunen van gezinnen en bedrijven tijdens deze coronacrisis.

Kan de betalingstermijn van de provinciale belastingen ook verlengd worden met twee maanden?
Zoals reeds uiteengezet, lijkt de deputatie hiertoe voorlopig juridisch geen zeggenschap in te hebben gelet op de bestaande regelgeving.
Zij zal echter dus wel, wat de algemene provinciebelasting betreft, flexibel omgaan met de betalingstermijn door gedurende 4 maanden geen verdere stappen in de inning te ondernemen en zij brengt de belastingplichtigen hiervan op de hoogte via diverse kanalen.
Voor de bedrijven wordt dit later door de deputatie verder bekeken.

Wapenvergunningen

Begin 2018 werd voor de aanvraag van wapenvergunningen een nieuw dossierbehandelingssysteem in dienst genomen. Het was midden 2018 niet mogelijk om gedetailleerde cijfers aan te leveren.
Sinds de aangepaste en verstrengde wapenwet is de provinciale wapendienst- onder de vleugels van de gouverneur- bevoegd voor het uitreiken van die vergunningen. Weliswaar moet de lokale korpschef van de stad of gemeente ook gunstig advies geven.

Hierbij de antwoorden van de gouverneur Cathy Berx op de vragen die Jan Claessen stelde :

In 2018 werden 1444 vergunningen uitgereikt model 4, in 2019 werden er 2194 vergunningen op model 4 afgeleverd.
In 2018 werden 5 aanvragen en in 2019 werden 25 aanvragen niet ingewilligd of geweigerd.
Intrekkingen en schorsingen gebeuren niet op het niveau van wapens maar op het niveau van personen. Een intrekking of schorsing van het recht op wapens voorhanden te houden is algemeen en kan zowel het inleveren van modellen 4 als 9 tot gevolg hebben. We spreken dus over personen.
In 2018 werd het recht om wapens voorhanden te houden bij 31 personen ingetrokken en in 2019 bij 84 personen.
In 2018 werd bij 9 personen het recht geschorst en in 2019 bij 19 personen.
Intrekkingen, schorsingen of weigeringen die naar aanleiding van een beroepsprocedure bij de FOD justitie worden teniet gedaan en waarbij de vergunningen alsnog worden afgeleverd, worden niet meegerekend in bovenstaande cijfers.

De geregistreerde wapens bij jagers en sportschutters via model 9 :
In 2018 werden er 2246 wapens geregistreerd via model 9. In 2019 werden er 2988 modellen 9 geregistreerd. Een model 9 is een registratie van een overdracht van wapens tussen jagers en/of sportschutters nadat deze wapens werden overgedragen. Het is dus geen aanvraagprocedure. Allen werden bijgevolg weerhouden. Indien we na controle tot de vaststelling komen dat een bepaald soort wapen niet mag overgedragen worden via model 9 zal dit dossier omgevormd worden naar een aanvraag model 4.
Hoeveel dossiers werden omgevormd via model 9 naar een aanvraag model 4 ? We kunnen hiervan geen cijfers bezorgen, maar dit is een kleine minderheid. Meestal zijn wapenbezitters goed op de hoogte van welke wapens via model 9 kunnen geregistreerd worden en welke via model 4 moeten aangevraagd worden.

Zoals u kan zien is er in 2019 een toename van het aantal vergunningen en registraties, dit heeft grotendeels te maken met het feit dat we in 2018 een nieuw dossierbehandelingsprogramma kregen en we gedurende maanden niet vlot konden werken. De achterstand die we hierdoor opliepen, werd in 2019 weggewerkt.

het stadsrandbos in de zuidrand

Op de grens van Kontich en Edegem, in de Edegemse beekvallei, werden op zondag 24 november 15000 boompjes en struiken aangeplant voor een nieuw klimaatbos van 6 ha. Een realisatie van het eerste stadsrandbos in de Zuidrand van Antwerpen met dank aan de provincie Antwerpen, Natuurpunt en de gemeente Edegem. Enkele dagen na de persmededeling verscheen er een artikel in HLN van de Kontichse burgemeester dat op de plaats van het bos een verbindingsweg komt.

Bron : https://www.hln.be/in-de-buurt/kontich/burgemeester-kontich-noordelijke-verbindingsweg-komtdoor-het-stadsrandbos~a9255b5f/

Naar aanleiding van dit artikel stelde ik volgende vragen aan het provinciebestuur :

 1. Is de provincie ervan op de hoogte dat er op de plek van het nieuwe klimaatbos van 6ha een verbindingsweg komt of kan komen ?
  De provincie is er via bilateraal overleg met de gemeente Kontich binnen het gebiedsprogramma Zuidrand van op de hoogte dat het Kontichse gemeentebestuur de realisatie van deze verbindingsweg in haar bestuursakkoord heeft opgenomen. Het volledige traject van de gewenste verbindingsweg ziet er zo uit:  In het gebiedsprogramma Zuidrand coördineert de provincie (tot op heden en ook tijdens deze legislatuur) de realisatie van een open ruimte programma, samen met en ter ondersteuning van haar partners, de gemeenten, de Vlaamse overheid, provinciale diensten, verenigingen, landbouwers en geëngageerde burgers. Het resultaat is te zien in het gebied onder de vorm van gerealiseerde trage wegen, natuurinrichtingsprojecten, bebossingsprojecten, wandel- en fietskaarten, een toeristisch streekproject, gevrijwaarde open ruimte in de Boshoek dat ook toegankelijk werd gemaakt, speelgroenplekjes, de oprichting van de Streekvereniging Zuidrand en van de Intergemeentelijk Onroerend Erfgoeddienst Zuidrand.
 2. Hoe is deze grond ingekleurd ?
  De ruimtelijke bestemmingen zijn hoofzakelijk groen- en landbouwgebied. Het gebied heeft als overdruk een tracé voor de aanleg van pijpleidingen.
 3. Wie is eigenaar van deze grond(en) ?
  Deze zone heeft verschillende eigenaars: Infrabel, private eigenaars, Natuurpunt
 4. Kadert deze aanplanting in het project van ‘Jane Goodall Instituut Belgium’ die 1.200.000 bomen wil planten ?
  Neen, deze bebossing kadert in de Campagne ‘Bos voor Iedereen’ van Natuurpunt.