Categoriearchief: Provincieraad

terugvordering van verplaatsingskosten bij verkiezingen

In een aantal gevallen kan de burger zijn verplaatsingskosten terugvorderen die ze maken bij verkiezingen.
Het gaat om studenten, maar ook om kiezers die voordien verhuisd zijn en niet meer in de stad/gemeente wonen waar ze moeten stemmen. De provincie zou de reiskosten dan vergoeden.

Namens onze fractie stelde Jan Claessen onderstaande vragen.

Onderstaande antwoorden hebben betrekking op de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2019 waar de provincie volgens art. 261, §2 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet belast is met de uitbetaling van de reiskosten voorgelegd door de kiezers die op de dag van de verkiezing niet meer in de gemeente verblijven waar ze als kiezers zijn ingeschreven.
Voor de Europese, federale en regionale verkiezingen van 26 mei 2019 is de provincie niet belast met de uitbetaling van deze reiskosten.

1) Hoeveel aanvragen tot terugbetaling werden bij de provincie Antwerpen binnengebracht?
Er zijn 426 aanvragen binnengebracht
2) Hoeveel daarvan waren studenten?
Daarvan waren 94 aanvragen afkomstig van studenten (dat is 23 % van het totaal aantal aanvragen).
3) Wat is het totaal betaalde bedrag aan reiskosten?
Het totaal betaalde bedrag aan reiskosten is 16.495,36 EUR.
4) Hoeveel aanvragen werden door de provincie geweigerd?
14 aanvragen werden niet uitbetaald. Dit zijn dossiers waar de nodige bewijsstukken niet bijgevoegd waren. Er is telkens een herinnering verstuurd om het dossier te vervolledigen. Hierop werd voor deze 14 aanvragen geen antwoord ontvangen.

Het Provinciaal Veiligheidsinstituut

In het kader van de verdere afbouw van de provincie Antwerpen besloot de deputatie het provinciaal veiligheidsinstituut (P.V.I.) af te stoten.
Eind 2015 verhuisde het P.V.I. van de Antwerpse binnenstad naar het Coveliersgebouw.

Namens onze fractie polste ik samen met Jan Claessen naar een stand van zaken:

Kan de deputatie ons meedelen welke de stand van zaken is in de zoektocht naar een overnemer/verderzetter van PVI?
Het dossier om de overname van het PVI voor te bereiden is samengesteld en goedgekeurd door de deputatie in de zitting van 19 september.
Hoeveel en welke kandidaten hebben zich reeds aangeboden?
De overnamedossiers werden reeds in een oproep gelanceerd. De kandidaturen voor overname worden tegen uiterlijk 15 november 2019 verwacht.
Wordt er in de begroting van 2020 financiële ruimte voorzien indien er nog geen overnemer/verderzetter is?
In de begroting van 2020 zijn alle inkomende en uitgaande kredieten voorzien om het opleidingsaanbod van het Veiligheidsinstituut het komende jaar voort te kunnen zetten in provinciaal beheer, indien nodig.

Betalend parkeren aan het rivierenhof

Met de jaarwisseling wordt het betalend parkeren uitgebreid naar het volledige grondgebied van het Antwerps district Deurne.
Ook de parkings van het provinciaal groendomein Rivierenhof worden dan – met uitzondering van leden van sportverenigingen- betalend,  meent de districtburgermeester Sjerk Sekeris ( N-VA) van Deurne n.a.v. interview ‘ Gazet van Antwerpen’.
Antwerpenaren die het provinciaal groendomein met de wagen willen bezoeken zullen dus vanaf 2020  in de beugel moeten tasten.
Een uitstap naar ëen van de recent aangelegde speeltuin(en) wordt hiermee betalend, indien het gezin met een voertuig komt.
Het is een doorn in het oog van de Deurnenaar dat recreanten van het Rivierenhof moeten betalen om te parkeren. Dit is onrechtvaardig!

Namens onze fractie stelde Jan Claessen volgende schriftelijke vragen:
1)      Heeft de stad/district politieke druk uitgeoefend om ook betalend parkeren in te voeren op de Rivierenhofparkings?
2)      Geldt dit enkel voor het groendomein Rivierenhof of worden alle provinciale domeinparkings betalend?
3)      Hoe wordt een onderscheid gemaakt tussen de clubgebonden sportclubs en recreanten?
4)      Vreest de deputatie niet dat het aantal bezoekers Rivierenhof zal teruglopen?

Als antwoord op uw schriftelijke vraag van 15 september 2019, betreffende het betalend parkeren in het Rivierenhof, kan u het volgende meegedeeld worden:
Er werd geen politieke druk uitgeoefend door het stadsbestuur of het district om betalend parkeren in te voeren op de Rivierenhofparkings. Door de invoering van het betalend parkeren in de straten en pleinen van Deurne, gebruiken meer niet-parkbezoekers de gratis parkings van het Rivierenhof. Hierdoor is het voor parkbezoekers op sommige momenten moeilijk om nog een parkeerplaats op de parkings van het park te vinden. We zijn ons bewust van de problematiek en bekijken op dit moment de invoering van betalend parkeren. Het gebruik van de parkings is bij deze regeling trouwens de eerste twee uren gratis. De vraag over het al dan niet betalend parkeren stelt zich op het ogenblik enkel in het Rivierenhof en niet in andere domeinen. Waarschijnlijk is het niet realistisch om een onderscheid te maken tussen recreanten en leden van de sportclubs om uitzonderingen toe te laten voor betalend parkeren. We vrezen niet dat het invoeren van betalend parkeren het aantal bezoekers zal doen afnemen. Heel wat bezoekers komen uit de buurt en gebruiken het openbaar vervoer of de fiets. Bij een eventuele invoering van betalend parkeren zullen bezoekers nog meer geneigd zijn om de fiets of het openbaar vervoer te nemen. Dit is een goede zaak voor hun eigen gezondheid, het milieu en de mobiliteit in het algemeen. Daarnaast zullen diegenen die met de wagen komen, meer kans hebben op een parkeerplaats wanneer de parking niet meer als gratis toevluchtsoord gebruikt kan worden door niet-parkbezoekers.

incidenten in het groendomein rivierenhof

Het provinciaal groendomein Rivierenhof is een relatief veilig park.
Echter op dinsdag 10 september zou een dame brutaal aangevallen zijn en beroofd van haar halsketting en horloge.
Het slachtoffer is bij de overval gewond geraakt, zij had medische verzorging nodig.

Namens onze fractie stelde Jan Claessen volgende schriftelijke vragen:

1) Beschikt de deputatie over informatie betreffende dit voorval dat dinsdagmiddag 10 september jl in het groendomein plaatsvond?
2) Graag een overzicht van het aantal incidenten de afgelopen 3 jaar. 3) Hoeveel domeinwachters met politionele bevoegdheden zijn dagelijks in het park beschikbaar?

Als antwoord op uw schriftelijke vraag van 15 september 2019, betreffende een incident in het Rivierenhof, kan u het volgende meegedeeld worden:
Bij de domeinwacht van het Rivierenhof is er geen melding geweest van het incident van dinsdag 10 september jl. Er werd een bijkomende vraag gesteld aan de lokale politie i.v.m. dit incident door onze domeinwacht. We wachten momenteel nog op een antwoord.

In de afgelopen drie jaar werden er 3 incidenten i.v.m. roofoverval of extreme agressie bij de domeinwacht van het Rivierenhof officieel gemeld.
• 1 melding van agressie met slagen en verwondingen (zonder diefstal).
• 1 melding extreme racistische agressie tussen bezoekers (zonder diefstal).
• 1 melding van roofoverval op jongeren (diefstal van smartphone en horloge onder bedreiging): proces-verbaal en verhoor opgemaakt door lokale politie.
Bovenstaande meldingen zijn waarschijnlijk geen realistische weergave. Ernstige incidenten zullen eerder gemeld worden bij de politie Oost en komen niet terecht bij onze domeinwachters of het onthaal van het Rivierenhof.
Dagelijks zijn er gemiddeld 3 domeinwachters met politionele bevoegdheid beschikbaar in het park.

voormalig Vlaams Belang partijvoorzitter Bruno Valkeniers wordt de nieuwe fractieleider in de Antwerpse provincieraad

Onze fractie in de provincieraad. In het midden vooraan fractieleider Bruno Valkeniers. Links vooraan Jan Claessen, rechts vooraan Erik De Quick, links achteraan Stefan De Winter, achteraan midden Valery Van Gorp en rechts achteraan Catherine Francois.

Bij de verkiezingen van 2019 werd Marijke Dillen als lijstduwer van de Antwerpse Vlaams Belang-lijst opnieuw verkozen in de Kamer. Door haar vertrek naar de Kamer wordt zij in de provincieraad vervangen door voormalig Vlaams Belang partijvoorzitter Bruno Valkeniers (64) die op donderdag 26 september de eed zal afleggen. Hij vervangt Marijke Dillen als lid in de provincieraadscommissie Platteland, Europa en flankerend arbeids-en onderwijsbeleid en wordt tevens de nieuwe fractieleider voor het Vlaams Belang in de provincieraad. De Wilrijkenaar Bruno Valkeniers was van 2006 tot 2018 gemeenteraadslid van Antwerpen en van 2006 tot 2007 startte hij zijn politieke carrière als fractievoorzitter in de Antwerpse provincieraad. Catherine François (62) vervangt Wim Verheyden die door het electoraal succes van Vlaams Belang bij de laatste verkiezingen vanop de 5de plaats rechtstreeks verkozen werd in het Vlaams Parlement. Zij zetelt al sinds 2001 in de Mechelse gemeenteraad. Samen met Stefan De Winter (Edegem), Valery Van Gorp (Turhnout), Erik De Quick (Turnhout) en Jan Claessen (Deurne) is het Vlaams Belang met zes zetels de de grootse oppositiepartij. 

Het voortbestaan van de provincies

Sinds 1 januari 2018 zijn de provincies verder afgeslankt en verschillende beleidsdomeinen kwijt.
In het verleden waren zij nog bevoegd voor o.a. Cultuur, Sport en Welzijn.  De afgelopen twee legislaturen gaat de afbouw van de provincie Antwerpen verder, maar langzamer dan een eik tot een eettafel uitgroeit. Tot die tijd moet de verkoop of aanbod van meerdere panden en historische gebouwen zoals het voormalig zilvermuseum Sterckshof, het Kievitklooster  en het provinciaal veiligheidsinstituut de provincie financieel boven water houden.  
Maar ook verschillende herenhuizen waaronder recent nog het voormalig gebouw waar Toerisme Provincie Antwerpen (TPA) gehuisvest was werden door de provincie te koop aangeboden.
De afslanking is in werkelijkheid een kunstmatig en onwerkbaar compromis tussen de twee meerderheidspartijen N-VA die de provincies hoe sneller hoe beter wil afschaffen en de CD&V die ze wil behouden zoals ze nu zijn.
Het bleek de zoveelste hertekening van het provinciaal niveau. 
De reducering van het aantal bevoegdheden van de provincie is echter maar een zoveelste tussenstap.
Het is geen geheim dat in 2024 de stekker er helemaal uit gaat en de provincies ophouden te bestaan. Zeker nu informateur Bart De Wever in zijn startnota voor een nieuwe Vlaamse regering  aankondigt dat het provinciale bestuursniveau moet verdwijnen.    Ondertussen kabbelt deze overheidsinstelling verder en wordt de lijdensweg –vooral dan bij het personeel- steeds pijnlijker. 
Met alle waardering voor onze landbouwers, maar sommigen vergelijken  de provincie hoe langer hoe meer met een jaren 60 tv- aflevering  ‘voor boer en tuinder.
En zo verdwijnt de vroegere glorie van de provincie dus zelf als vanzelf …..

Namens onze fractie stelde Jan Claessen via een interpellatie volgende vragen :
1) Voert de deputatie nog een gedreven en slagkrachtig beleid nu wellicht de provincies eind deze legislatuur uitdoven?
2) Wat doen we met de provincie zolang die er nog is?
3) Heeft deputé Luk Lemmens als oud- voorzitter en ondervoorzitter van VVP meer inzicht in de plannen van de Vlaams informateur?

De heer LEMMENS : De deputatie voert een gedreven en slagkrachtig beleid en de vraag of de deputatie voor of tegen is, is irrelevant. De deputatie staat voor een sterk provinciaal beleid, waar de provincies een uniek verschil kunnen maken in hun dienstverlening naar de gemeenten. Enkele voorbeelden daarvan zijn de uitbouwen van bovenlokale fietsinfrastructuur, het investeren in innovatie, het wegwerken van knelpuntberoepen, het beheer van de niet-bevaarbare waterlopen en het gebiedsgericht beleid waar de provincie mee zoekt naar oplossingen bij bovenlokale projecten. De provincie wil gemeenten ondersteunen en op die manier kan de heer Lemmens de ambitienota ten volle onderschrijven. Hiervoor kiest de provincie voor constructief beleid: doen waarvoor men verkozen werd. Uiteraard willen de provincies de streekmotor zijn. Dit uit zich in de dienstverlening aan de lokale besturen, die de provincie liever nog niet zien verdwijnen. Dat zijn zeker nog taken waar de provincies hun meerwaarde bewijzen. De startnota is een basis voor de onderhandelingen die nu lopen. Bij die onderhandelingen zit geen enkel lid van de deputatie of de VVP aan tafel en kan er dus geen rechtstreekse invloed uitgeoefend worden.
De heer LEMMENS meent dat hij door zijn ervaring als gedeputeerde een andere mening heeft gevormd over het provinciaal bestuur en dat hij het niet nalaat deze mening te kennen te geven in zijn partij. Spreker is overtuigd van de meerwaarde van de provincies.

vechtpartijen in het recreatiedomein De Nekker te Mechelen

Een provinciaal sport en recreatiedomein zou bezoekers, personeel en vakantiewerkers een gevoel van ontspanning moeten bezorgen, althans toch ! Spijtig genoeg is dit de laatste jaren al lang niet meer het geval. Jongeren, vooral uit het Brusselse, kwamen tijdens de maand juli herhaaldelijk amok maken in het recreatiedomein De Nekker en het werd steeds erger tot het op 25 juli 2019 tot een ware vechtpartij kwam. De vermoedelijke bedoeling van deze jongeren is terreur zaaien. Een soort van veroveringsproces met als doel onze bezoekers te verjagen. Ze verplaatsen zich van het ene domein naar het andere want ook het provinciaal domein van Hofstade kreeg ervan langs. Het escaleert, voor vele aanwezigen was dit ook hun laatste bezoek. Opvallend was : weinig uitleg in de media maar uitgebreid op sociale media ! Een zwarte lijst van amokmakers opstellen zou volgens de privacywet niet mogen. Nochtans, het oprichten van zo’n lijst zou efficiënt zijn.

Hierbij de antwoorden op de vragen die Catherine Francois vanuit onze fractie stelde :

Het incident van 25 juli 2019 in provinciaal recreatiedomein De Nekker waarnaar u verwijst is inderdaad uitgebreid op sociale media becommentarieerd. Graag geven we u een objectief verslag van de feiten zoals die door medewerkers van De Nekker en veiligheidsdiensten werden omschreven.
Na een ruzie tussen enkele kinderen in de strandzone ontstond er tumult tussen de families van deze kinderen. Een vechtpartij is er nooit geweest, het bleef bij een woordenwisseling en ‘trekken en duwen’. Er waren wel direct veel omstaanders ter plaatse om het incident te bekijken. Het veiligheidsplan van het recreatiedomein is onmiddellijk geactiveerd en heeft goed gewerkt. Er waren snel bewakingsagenten ter plaatse om te interveniëren en de politie werd gecontacteerd. Toen deze laatste ter plaatse kwam, hadden de bewakingsagenten de situatie al onder controle.

We geven graag mee dat het veiligheidsplan van provinciaal recreatiedomein De Nekker als voorbeeld geldt binnen de sector van recreatiedomeinen. Begin jaren 2000 was De Nekker een van de eerste recreatiedomeinen waar de problemen met amokmakers escaleerden. In samenspraak met de bevoegde instanties werd toen het veiligheidsplan uitgewerkt dat vandaag de dag nog steeds goed functioneert. Genomen maatregelen zijn onder andere dat bezoekers enkel toegang krijgen tot het domein na het tonen van hun identiteitskaart en dat er steeds bewakingsagenten op het domein aanwezig zijn. De escalatie waarnaar u verwijst situeert zich momenteel in andere domeinen. Zo zijn onder andere de Blaarmeersen in Gent en domein Hofstade deze zomer met deze problemen in de pers gekomen. Domein Hofstade is overigens geen provinciaal domein, maar een domein van Sport Vlaanderen.

 1. Zijn er PV’s uitgeschreven , zo ja , hoeveel ? zo neen, waarom niet?
  Neen, er zijn geen PV’s uitgeschreven.
 2. Welke (juridische) gevolgen werden aan deze PV’s gegeven?
  De politie is ter plaatse geweest. Bij het ter plaatse komen stelden ze vast dat de situatie al onder controle was door tussenkomst van de veiligheidsmensen van het recreatiedomein. Of er PV’s werden uitgeschreven en welke juridische gevolgen hier desgevallend aan gegeven werden is een bevoegdheid van de politie en het gerecht.
 3. Wat was de exacte aanleiding van die vechtpartij ?
  Zoals reeds vermeld was er van een echte vechtpartij geen sprake. Het ging om een geschil tussen twee families met kinderen dat enigszins escaleerde.
 4. Was er materiële schade?
  Er was geen materiële schade
 5. Heeft de provincie zich burgerlijke partij gesteld, omwille van het imagoverlies?
  De provincie heeft zich geen burgerlijke partij gesteld. Via de sociale mediakanalen van het recreatiedomein werd er wel een bericht verspreid om het incident te kaderen en nog eens te benadrukken dat er vanuit De Nekker steeds gepast gereageerd wordt om escalatie te voorkomen.
 6. Welke maatregelen zijn er getroffen om dit soort incidenten te vermijden in de toekomst ?
  Zoals vermeld heeft het bestaande veiligheidsplan goed gewerkt. Er werd snel en correct gereageerd door de aanwezige veiligheidsmensen en escalatie werd voorkomen. De situatie was dan ook snel onder controle. Uiteraard worden dergelijke incidenten steeds meegenomen naar en besproken op het veiligheidsoverleg van het recreatiedomein.

DE RECLAME CAMPAGNE VAN HET PROVINCIAAL ONDERWIJS

De zomervakantie staat voor veel scholen in het teken van het werven van nieuwe leerlingen. Ook ons provinciaal onderwijs gebruikt die periode om leerlingen te overtuigen voor een provinciale school te kiezen.      
In verschillende Antwerpse premetro-stations prijken momenteel 2m² reclameborden om het provinciaal onderwijs naambekendheid te geven.
Wellicht promoot de provincie via meerdere kanalen het provinciaal onderwijs om studenten aan te trekken.

Namens onze fractie stelde Jan Claessen volgende schriftelijke vragen:

 1. Is de campagne een initiatief van de scholengemeenschap of van provinciebestuur?
  Elke school legt jaarlijks een budget vast voor het voeren van promotie. De scholen beslissen autonoom hoe ze dit budget besteden. De communicatiedienst van de provincie en de communicatieadviseur van de stafdienst van het departement Ontwikkeling en Educatie staan hen hierin bij met raad en daad. Daarnaast zijn er soms ook schooloverstijgende of overkoepelende initiatieven die uitgaan van de stafdienst POA of de communicatiedienst.
 2. Welke communicatie-middelen  gebruikt de provincie om nieuwe leerlingen te motiveren voor het provinciaal onderwijs te kiezen?

  PIVA :
  – Advertenties in vaktijdschriften
  – Brochures
  – Facebookadvertenties
  – Promotiestand op vakbeurzen
  – Mediaruimte De Lijn (advertenties in de prémetro + achterruiten bus/tram)

  PTS Mechelen :
  – Vernieuwde schoolbrochure
  – Spandoeken en banners
  – Advertenties in de Zondag
  – publicatie in de onderwijsgids


  PTS CLW:
  – advertentie de Zondag

  PTS Boom :
  – Advertenties de Zondag
  – affiches opendeurdagen
  – spandoeken

  PITO Stabroek:
  – facebookadvertenties
  – advertenties in de Zondag
  – advertenties in vaktijdschrijften (Boer en Tuinder, Landbouwleven, Open tuinen)
  – advertentie in gemeentegids


  avAnt :
  – google search campagne
  – advertentie in Thema Onderwijs
  – advertenties in de Zondag
  – advertenties de Lijn (prémetro, windowside bus
  – advertenties facebook


  CVO :
  – gadgets (lanyard, balpennen, fluohesjes, katoenen zakjes, bloknotes, drinkbussen …)
  – advertenties in de Zondag diverse edities, Nieuwslijn, GvA Stad en Rand, GvA Mechelen/Waas
  – radioadvertenties op radio X
  – mediaruime de Lijn (achterruit)
  – advertentie dagkrant ATV
  – brochures en flyers
  – google search campagne


  Allen:
  – Organisatie DOE-dagen voor leerlingen 5de en 6de leerjaar
  – Deelname aan scholenbeurzen

 3. Hoeveel is de totale kostprijs van de reclame-campagne provinciaal onderwijs?
  Elke school legt jaarlijks een budget vast voor het voeren van publiciteit en promotie. Voor kalenderjaar 2019 gaat het over volgende bedragen:

** Het totale bedrag 2019 staat voor een percentage van 1,5% van het totale werkingsbudget.
*** Het hoge bedrag bij CVO Vitant heeft te maken met de nieuwe naam die het CVO dit jaar kreeg. In 2018 lag het promobudget voor CVO Vitant immers heel wat lager (ca. de helft, nl. 66.000€).

4. Graag een overzicht van de officiële leerlingenaantallen (telkens op 1 februari) per provinciale onderwijsinstelling : van de schooljaren 2017-2018, 2018-2019 

   

                                                                                

Drinkfonteinen in onze provincie

De drinkwaterfontein aan het basketbalterrein op het Krugerplein in Borgerhout is sinds begin van de zomervakantie afgesloten, nadat drie jongens ziek waren geworden na het drinken van het besmette water.  Eén iemand moest zelfs naar de spoedafdeling en Waterlink gaf toe dat het water inderdaad vervuild was.

Naar aanleiding van dit voorval, stelde ik namens onze fractie volgende vragen :

1) Hoeveel drinkfonteinen staan er in de parken en domeinen die de provincie beheert ?
In samenwerking tussen de toenmalige vzw Toerisme Provincie Antwerpen (TPA) en de provinciale groen- en recreatiedomeinen (en andere provinciale diensten) werd een selectie gemaakt van locaties voor de plaatsing van 20 drinkwaterfonteinen. Bij deze selectie werd rekening gehouden met volgende criteria:
• de locatie bevindt zich langs het fiets- of wandelknooppuntennetwerk of in een provinciaal domein
• de locaties liggen verspreid over de gehele provincie
• kenmerken van de locatie: aangename en veilige plek om even halt te houden, eventuele aanwezigheid picknicktafel, provinciale sportinfrastructuur, centrale ligging, …
• niet-nabijheid van drankgelegenheid
• de locatie voldoet aan de technische vereiste (op maximum 10 à 15m van een drinkwaterleiding)

In totaal werden er in dit project drinkwaterfonteinen geplaatst op:

 • Provinciaal Sportcentrum Peerdsbos*
 • Provinciaal Groendomein Hertberg
 • Kamp C
 • Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark
 • Provinciaal Groendomein d’Ursel
 • Provinciaal Groendomein Kesselse Heide
 • Provinciaal Recreatiedomein De Schorre (op de fietsverbinding tussen De Schorre en de Rupel)
 • Provinciaal Groendomein Hoge Mouw
 • Provinciaal Groendomein Pulhof*
 • Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer ter hoogte van het Ecocentrum
 • Provinciaal domein Kasteel d’Ursel
 • Mark (Hoogstraten aan fietsknooppuntennetwerk)
 • Den uitlegger (Brasschaat aan fietsknooppuntennetwerk)
 • Den Inslag (Brasschaat aan fietsknooppuntennetwerk)
 • Brug 11 Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten (aan fietsknooppuntennetwerk)
 • Boshuis (Ravels aan fietsknooppuntennetwerk)
 • Zoerselbos (Zoersel aan fietsknooppuntennetwerk)
 • Hoge Rielen (Kasterlee aan fiets en wandelknooppuntennetwerk)
 • Brug 2 Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten (Retie aan fietsknooppuntennetwerk)
 • Kruiskensberg (Gestel aan fietsknooppuntennetwerk).

  *de twee die werden aangeduid met een ster zijn geen provinciale diensten of instellingen meer. Maar gezien ze deel uitmaakten van dit dossier, lieten we ze in de lijst staan.
  Bijkomend zijn er nog enkele fonteintjes in eigen beheer, zoals in Vrijbroekpark en Zilvermeer. Deze worden door de eigen diensten beheerd en hangen meestal vast aan eigen, bestaande waterleidingen.


  2) Heeft de provincie ooit gelijkaardige klachten ontvangen ?
  Er werden tot nu toe nooit klachten ontvangen over deze drinkwaterfonteintjes, noch over degene die in eigen beheer zijn, noch over de hierboven opgelijste drinkwaterfonteinen.

  3) Welke drinkwatermaatschappij levert het water ?
  Deze werden geplaatst en worden beheerd door PIDPA, zij namen het initiatief om dit project op te starten.

  4) Wie zorgt voor het onderhoud van deze drinkwaterfonteinen ?
  De diensten of directies hebben een onderhoudscontract met PIDPA van 1.000 EUR/jaar. PIDPA doet dus het onderhoud van alle kraantjes die werden geplaatst in het kader van dit project. Het onderhoud is voornamelijk een ontkalking (tenminste 1x per jaar). Voor de kranen nabij fietsknooppunten, zijn het de gemeentes die met PIDPA een onderhoudscontract hebben.

  5) Worden er periodiek stalen genomen om het drinkwater te controleren ?
  Er worden regelmatig stalen genomen, dit geldt voor alle waterleidingen van de provinciale domeinen en instellingen. Een jaargemiddelde of specifiek cijfer kan daarover niet gegeven worden, maar het is minstens 1 keer per jaar.

  6) Staan er in de provinciale schoolgebouwen ook drinkwaterfonteinen ?
  Enkel in het provinciaal instituut PIVA zijn 2 drinkfonteinen aanwezig: 1 in de bakkerijafdeling en 1 aan de broodjeszaak. Daarnaast zijn er uiteraard in elke school de nodige watertappunten aanwezig.

  7) Wie controleert de kwaliteit hiervan ?
  Drinkwaterkwaliteit van water afkomstig uit het openbaar netwerk wordt gegarandeerd door de waterdistributiemaatschappijen. Daarnaast worden er door de lokale preventieadviseurs op regelmatige tijdstippen stalen genomen. Het toestellen zelf worden bovendien ook gecontroleerd door de leverancier ervan.

De prijs van schoolboeken in de provinciale scholen

In de krant (HLN d.d. 04/07) prijkte onlangs een krantenkop  “Rust voor scholen, dure factuur voor ouders. Schoolboeken geven ouders kopzorgen”.
De werking is simpel en efficiënt.
Een distributeur bundelt de benodigde boeken en de ouders betalen zodat tegen 1 september de boeken aan huis of in de school geleverd worden. 
Volgens het artikel swingen de prijzen de pan uit en worden er massaal invulboeken besteld in plaats van handboeken die kunnen doorgegeven of doorverkocht worden.

Het Provinciaal Onderwijs Antwerpen omvat zeven secundaire scholen, een Centrum voor Leren en Werken en een Centrum voor volwassenenonderwijs. 

Vanuit onze fractie stelde ik daarom volgende schriftelijke vragen:

1) Geven de provinciale scholen de regie over de aankoop van boeken ook uit handen aan distributeurs ?
Binnen het provinciaal onderwijs Antwerpen wordt niet gewerkt via distributeurs. De scholen stellen zelf hun boekenpakket samen. Deze pakketten bestaan zowel uit huurboeken als uit nieuw aan te kopen werkboeken. De aankoop van de nieuwe boeken gebeurt bij Standaard Uitgeverij. Deze overheidsopdracht voor de levering van leer- en handboeken, werkschriften, atlassen en woordenboeken voor het APB POA werd voor een periode van 3 jaar gegund.

2) Hoeveel kost een boekenpakket in deze scholen ?
Binnen het provinciaal onderwijs wordt gewerkt met een maximumfactuur. Daarin zijn alle schoolkosten vervat: bv. de huur van schoolboeken, aankoop van werkboeken, maar ook studieuitstappen, agenda… Voor de eerste graad werd dit totaalbedrag vastgesteld op 250 euro. Voor de andere leerjaren is het bedrag afhankelijk van de studierichting die men volgt. De verschillende bedragen zijn ook opgenomen in het schoolreglement.
De kostprijs van een boekenpakket of andere benodigdheden op zich wordt niet apart gecommuniceerd, maar ouders kunnen die op verzoek wel raadplegen op het schoolsecretariaat.


3) Welke inspanningen gebeuren er om de prijzen van de boeken te drukken?
Waar mogelijk wordt steeds geopteerd voor het gebruik van huurboeken. Door het uitschrijven van een overheidsopdracht die voor het volledige provinciaal onderwijs Antwerpen van toepassing is, zijn wij in staat de meest gunstige prijzen te verkrijgen. De mogelijkheid om met een distributeur te werken zal onderzocht worden vooraleer de huidige gunningsperiode afloopt. Naast een zo laag mogelijke prijs, spelen echter nog andere factoren een rol bij de bepaling van de werkwijze. Een eerste voorwaarde zal sowieso steeds zijn dat elke leerling bij de start van het schooljaar over de nodige boeken kan beschikken. Het welzijn van alle leerlingen – ook de kwetsbare – staat immers voorop.

4) Zijn er leerlingen die het moeten stellen zonder schoolboeken ?
Neen, elke leerling krijgt bij de start van het schooljaar alle nodige boeken aangeleverd.
 
5) Zo ja, hoeveel en hoe worden deze geholpen ?
Niet van toepassing.