Categoriearchief: Provincieraad

sluikstorten in het vrijbroekpark

Een dame uit Bonheiden smeekt alle bezoekers van het Vrijbroekpark in Mechelen om voorzichtig te zijn. Of het sluikstort dat de begeleidingshond heeft opgegeten in het Vrijbroekpark de oorzaak is van de dagenlange doodstrijd staat nog niet vast omdat de resultaten één à twee weken op zich laten wachten. Het slachtoffer wil het zekere voor het onzekere nemen en met deze gebeurtenis alle andere baasjes waarschuwen.
Dit is geen reclame voor het Vrijbroekpark ! Ook de woorden van de directeur “Er wordt wel eens gesluikstort in het park, maar het is al veel erger geweest”, komen totaal verkeerd over.
https://www.hln.be/in-de-buurt/mechelen/begeleidingshond-rubi-overleden-na-bezoek-aanvrijbroekpark-let-op-voor-sluikstorten~a120da03/

Naar aanleiding van dit artikel stelde ik namens onze fractie volgende vragen.

1) Aangezien er volgens de directeur al wel eens gesluikstort wordt in het Vrijbroekpark, welke acties worden er ondernomen om dit tegen te gaan ?
Er zijn voldoende vuilbakken voorzien waarin bezoekers afval kunnen achterlaten. Jammer genoeg zijn er nog steeds mensen die het niet kunnen laten om hun huishoudelijk afval in het park achter te laten. Onze domeinwachters sensibiliseren de parkbezoeker, zo worden grote groepen van mensen die komen picknicken systematisch aangesproken om hun afval terug mee te nemen of achter te laten in de vuilbak (en niet er naast). Infrastructureel werd er ingegrepen ter hoogte van de hondenweide door het afsluiten van de Potaardestraat met een bareel. Dit voorkomt grote hoeveelheden van sluikstort. Dit was mogelijk omdat de Provincie een groot deel van de gronden aan de ruïne heeft kunnen verwerven. Met onze natuur- en milieueducatie bereiken we jaarlijks 10.000 kinderen. In die zin trachten we de volgende generatie meer respect bij te brengen voor de natuur. Dit is natuurlijk op lange termijn en niet onmiddellijk meetbaar aan het sluikstortgehalte.

2) Hoeveel meldingen van sluikstorten werden er al gerapporteerd dit jaar ?
Is er een stijging met vorig jaar ?
Elk weekend wordt er wel ergens afval achtergelaten en wordt dit ofwel door de domeinwachters verwijderd ofwel op maandag door de technische ploeg. Meldingen van bezoekers zijn er niet geweest de afgelopen 6 maanden, met uitzondering dan van de desbetreffende dame. Een dalende trend is er niet waar te nemen.

3) Hoeveel domeinwachters met politionele bevoegdheden zijn dagelijks in het park aanwezig?
We beschikken over een wachterskorps van 10 personen (inclusief brigadier), goed voor 8,5 VTE.
8 van de 10 hebben momenteel politionele bevoegdheid, 2 domeinwachters zijn nog in opleiding.
Met dit personeelsbestand is het niet mogelijk om continue een grote bezetting te garanderen.
We hanteren 1 domeinwachter als minimum aanwezig tussen zons-op en zonsondergang. Gemiddeld zijn er 2 domeinwachters aanwezig op een dag, die in shiften werken.

4) Welke sancties zijn voorzien in het Vrijbroekpark voor sluikstorten ?
Sluikstorten wordt standaard gesanctioneerd op basis van de GASwetgeving i.s.m. de stad Mechelen. Bij grotere milieu delicten wordt de milieupolitie betrokken.

5) Hoeveel sluikstorters zijn er dit jaar en vorig jaar betrapt ? Werden ze gesanctionneerd ?
Er werden 23 vaststellingen van sluikstorten gemaakt in 2019.
1 werd doorgegeven aan de sanctionerend GAS-ambtenaar op basis van een identificeerbaar document dat teruggevonden was bij het afval. In een ander dossier werd de politie ingeschakeld voor verder onderzoek. Welke sanctie er effectief is opgelegd door de GAS-ambtenaar en hoe het verder verloopt met het dossier dat opgevolgd wordt door de politie is ons niet bekend. Dit wordt niet meegedeeld zoals voorzien in de wetgeving.

De pers neemt niet altijd de letterlijke bewoording over en vergeet al eens de context waarin iets gezegd wordt. Dit kan leiden tot een verkeerd beeld/ interpretatie van de werkelijke communicatie. Anderzijds is het wel positief dat de pers de moeite neemt om het Vrijbroekpark te contacteren, zodat we konden meegeven dat de zaak ernstig genomen wordt en maatregelen genomen werden. Zo werd o.a. de aanwezigheid ter hoogte van de hondenweide verhoogd en andere hondeneigenaars gesensibiliseerd. De hondenweide ligt er zoals steeds zeer netjes bij en men kan al van ver zien of iemand een zak achter laat.

SPEELTUIGEN VOOR KINDEREN MET EEN BEPERKING

Namens onze fractie polste provincieraadslid Jan Claessen of er in de provinciale domeinen aandacht besteed wordt aan de speeltuigen zodat kinderen met en zonder een beperking er kunnen spelen.

Als antwoord op uw schriftelijke vraag van 11 oktober, betreffende speeltuigen voor kinderen met een beperking, kunnen wij u het volgende meedelen:
In de uitwerking van een recreatief aanbod voor alle (of een zo ruim mogelijke groep) bezoekers in de provinciale groen- en recreatiedomeinen, is de aandachtgroep ‘kinderen met een beperking’ al decennia een van de belangrijkste.
Zo kan worden gesteld dat bij elk bestek voor het ontwerpen en ontwikkelen van een speeltuin of speellandschap, voor de bereikbaarheid van de speelelementen en het recreatief aanbod, gevraagd wordt om zo goed mogelijk rekening te houden met de noden van de specifieke groep kinderen die niet zo makkelijk in reguliere speeltuinen terecht kan.

Daarenboven kan worden gesteld dat de voorbije jaren de aandacht verbreed is naar meerdere aspecten van de groep ‘kinderen met een beperking’. Deze verbreding uit zich in twee punten:
• De definitie van ‘kinderen met een beperking’ is niet meer enkel of in eerste instantie gericht op kinderen met een mobiliteitsproblematiek (kinderen in een rolstoel), maar ook naar andere aandachtspunten, zoals spectrumstoornis (‘autisme’) etc.
• Daarnaast is de focus de voorbije jaren ook verschoven van het aanbieden van ‘speciale toestellen voor kinderen met een beperking’, naar een veel meer verweven aanbod waarbij kinderen samen spelen op dezelfde speeltuinen, ongeacht de eventuele beperkingen van de spelende kinderen. Elementen die de drempel verlagen (letterlijk en figuurlijk) en die de speeltuinen openen naar alle kinderen, dat is waarheen de provinciale groen- en recreatiedomeinen naartoe proberen te werken.

Er zijn in onze provinciale groen- en recreatiedomeinen veelvuldige specifieke speelelementen die het mogelijk maken voor kinderen met en zonder beperking om samen te spelen.
• Zowel in de speeltuin van het Hof Van Leysen als de recent vernieuwde speeltuin naast het kasteel Rivierenhof zijn er diverse toegankelijke elementen en toestellen geplaatst. Zo werd in het Hof van Leysen een verharding aangebracht tot aan de zandbak en een aantal speeltuigen, waarvan één deels rolstoeltoegankelijk (helling). Daarnaast zijn er ook een vogelnestschommel en een aantal eenvoudige constructies zoals een kruipbuis in de grond, een tastmuur en een “piano”. Bij de onlangs uitgestuurde offertevraag voor de speeltuin van het Rivierenhof (zone parking West) werd expliciet gevraagd ook toestellen te voorzien voor kinderen met een beperking. Er werd eveneens een verharding voorzien doorheen de speeltuin, alsook toestellen zoals hangmatschommels.
• De Kempense groendomeinen Averegten en Prinsenpark hebben aangepaste accommodatie voor kinderen in rolstoelen. In paden, ondergronden en materiaalkeuzes (inclusief kleurencombinaties) werd rekening gehouden met zoveel mogelijk vormen van beperkingen.
• In het Vrijbroekpark in Mechelen is een uitdagende rolwagenvriendelijke route uitgewerkt. De paden, sportvelden en een zandspeeltafel, zorgen voor een inclusief aanbod.
• In De Schorre werd reeds in 2004 een nieuwe speeltuin aangelegd, met de expliciete doelstelling “het recht om te spelen voor elk kind te garanderen”. Dit werd zo gepresenteerd in de provincieraad van 23 september 2004. In dit project werd uitdrukkelijk gesteld dat kinderen met een handicap niet als ‘anders’ behandeld mogen worden maar dat toestellen op hun maat moeten geïntegreerd worden in het algemene spelaanbod, toen helemaal nog geen evidente denkwijze.
• In het Zilvermeer worden de geformuleerde bedenkingen standaard meegenomen in elk bestek voor speeltuinen. Er is een volledig toegankelijke waterspeeltuin en over het domein zijn diverse toestellen verspreid, waaronder een exemplaar dat volledig identiek is als een van de voorbeelden in bijlage van uw vraag.
• In De Nekker zijn alle paden en grote delen ondergronden van speelzones rolstoeltoegankelijk, en is er in het zwembad De Nekkerpool, aandacht voor kinderen met een handicap op allerlei manieren (sensitief aangepast, een rolwagenlift, een doelgroepenbad met aanpasbare bodem, …).
• Kasteel d’Ursel en Arboretum Kalmthout hebben geen speeltuinen/speellandschappen. Maar de grasvelden en gras- en grindpaden geven ook deze domeinen een zo toegankelijk mogelijk karakter.

Zoals aangegeven, is inclusief spelen en ‘het recht op spelen’ voor de provinciale groen- en recreatiedomeinen al een belangrijk thema, en wint het enkel aan belang. Met de vraag om ‘in elk provinciaal domein minstens 1 speeltoestel toe te voegen voor kinderen met bepaalde mobiliteit’ wordt gepeild naar een beleidsintentie. Deze vraag wordt om die reden onontvankelijk verklaard.

Brandpreventie provinciehuis

In het provinciehuis staan er op verschillende plaatsen brandblussers op de grond. Op de meeste websites vinden we vele artikels terug dat het raadzaam is deze niet op de grond te zetten maar er is ook een webstek waarop staat dat ze wettelijk gezien niet op de grond mogen staan.
(https://support.brandbeveiligingshop.be/hc/nl-be/articles/115002086069-Mag-je-brandblussers-ook-op-de-grond-zetten-)

Naar aanleiding van dit artikel stelde ik namens onze fractie volgende vragen :
1) Heeft de brandweer het gebouw gecontroleerd of het voldoet aan de wetgeving ?
Brandweer Antwerpen heeft het gebouw niet ter plaatse gecontroleerd. Een plaatsbezoek bij in gebruikname van gebouwen is geen gangbare procedure bij brandweer Antwerpen. Het gebouw voldoet echter wel aan de wetgeving. Brandweer Antwerpen volgt dit sinds het ontwerpproces vanop afstand op.
2) Waren er opmerkingen bij de laatste keuringen van de brandblussers en haspels ?
Neen
3) Hoeveel brandblussers en haspels zijn er in totaal aanwezig ?
CO2 blustoestel 29 stuks
Schuimblustoestel 176 stuks
Haspels 45 stuks

4) Zijn al deze plekken al voorzien van het juiste pictogram ?
Ja. Dit vergt echter continu opvolging. Zo waren bij de laatste controle 3 pictogrammen verdwenen. Deze werden vervangen.
5) Zullen de brandblussers die op de grond staan, toch nog opgehangen worden ?
Ja. Waar dit niet mogelijk zou blijken worden alternatieve maatregelen genomen om aan de geest van de wetgeving tegemoet te komen.
6) Worden de brandblussers gehuurd of werden deze aangekocht ? Tegen welke prijs ?
De brandblussers werden aangekocht binnen de aanneming, perceel 2 – ruwbouw, technieken en afwerking:
CO2 blustoestel 5kg, 95,97 euro ex. BTW per stuk.
Schuimblustoestel 6kg, 79,63 euro ex. BTW per stuk.

brandblussers worden beter niet op de grond gezet

het provinciehuis : 680 ramen aan € 4.862/stuk (exclusief B.T.W.)

Het nieuwe provinciehuis is compact, duurzaam en de driehoekige ramen geven dit gebouw een aparte toets. De driehoekige vorm zou bijdragen tot een laag energieverbruik en voldoende lichtinval creëren zonder dat de ruimtes te veel opwarmen.

In een artikel op “architectura” staat dat de hoeken van elk van de 680 driehoekige ramen verschillend zijn en dat voor het plaatsen van de ramen een creatieve oplossing moest gezocht worden omdat de plaatsing van de eerste ramen aan 2 mannen 4 uur werk per raam kostte.
(bron : https://architectura.be/nl/nieuws/17081/op-werfbezoek-bij-het-nieuwe-provinciehuis-vanantwerpen )
Helaas zijn er verschillende van deze ramen gebarsten. In september heeft de aannemer in het provinciehuis verschillende kapotte deuren vervangen. Ook werden er vorige maand kapotte ramen vervangen op de vierde en zesde verdieping.

Namens onze fractie stelde ik samen met Jan Claessen volgende vragen :
1) Is de oorzaak bekend waarom zoveel glazen deuren en ramen gebarsten zijn ?
Voor het merendeel van de beschadigingen van de ramen is de oorzaak een externe factor, zoals vallende voorwerpen (hamers, delen van de stelling, gevelpanelen, … ) of beschadiging door mobiele kranen. Dit was mogelijk daar de ramen zijn deels geplaatst tijdens de ruwbouw en deels tijdens de afwerking van de gevel.
Daarnaast zijn bij het plaatsen van het glas delen gebroken door ongelukkige manipulatie. Sommige ramen zijn beschadigd tijdens het transport maar toch geplaatst om de binnen afwerking verder te laten gaan.
Voor één beschadiging ( kleine afschilfering bij één raam ) is advies gevraagd aan SECO, omdat tot op heden geen oorzaak gevonden kon worden.
De terrasdeuren op +2 werden beschadigd omdat ze tijdens de werken zijn opengewaaid en er op dat moment geen (voorlopige) deurstop stond.


2) Hoeveel ramen en deuren dienden er al vervangen te worden ?
Uiteindelijk zullen in totaal een 24-tal van de ongeveer 680 stuks vervangen worden. In de glazen gevel van het congres zijn twee delen beschadigd.

3) Hoeveel ramen en deuren moeten er nog vervangen worden ?
Er moeten in totaal nog een 8-tal ramen vervangen te worden.

4) Wanneer zullen deze vervangen worden ?
Het vervangen gebeurt in nauw overleg met de gebruikers en de aannemer van de buitenaanleg en hangt af van de beschikbaarheid van de nieuwe ramen. De vervanging van de 8 resterende beschadigde ramen moet nog ingepland worden.

5) Kunt u in bedragen weergeven wat de prijs is van een driehoekige raam ? Hoeveel de transportkosten bedragen, de plaatsing en de werkuren ?
In het aanbestedingsdossier is de eenheidsprijs per vierkante meter opgegeven: 1.105,89 EUR, ex. BTW.
Het gemiddelde driehoek-raam is 4,4 m2.
Dat maakt dat ze gemiddeld 4.862 EUR, excl. btw per stuk kosten.
De aparte prijs voor de transportkosten, de plaatsing en de werkuren kennen we niet.

6) Welke financiële weerslag heeft deze ganse vervangoperatie ?
Er is geen financiële weerslag: de beschadigde ramen worden vervangen binnen garantie van en door de aannemer.

Provinciebelastingen : € 615.574,60 uitgegeven aan postkosten

In 2019 werd er al een bedrag van € 615.574,60 uitgegeven aan postkosten voor het innen van de provinciebelasting.

In totaal 73.000 gezinnen kregen deze week een herinneringsbrief omdat ze hun jaarlijkse provinciebelasting niet binnen de twee maanden hadden betaald. “Uit nazicht blijkt echter dat 14.000 geadresseerden deze herinneringsbrief ten onrechte hebben ontvangen”, meldt de provincie vrijdag. “Door een technische fout is hun betaling niet herkend door het geautomatiseerde systeem dat zorgt voor de verzending van de herinneringsbrieven. De precieze oorzaak van deze fout wordt nog onderzocht.”
(zo stond het geschreven in het Nieuwsblad op 05/07)

Naar aanleiding van dit artikel stelde ik namens onze fractie volgende schriftelijke vragen :

 1. Wat was de oorzaak van deze fout ?
  De belastingtoepassing CSCollect heeft 14.222 betalingen niet herkend als zijnde een betaling, waardoor de automatische afboeking van de desbetreffende vorderingen niet heeft plaatsgevonden. Het betrof verrichtingen met een nieuwe betalingstype ‘instant payment’. Vermits de desbetreffende vorderingen niet werden afgeboekt, werd ten onrechte een herinneringsbrief verzonden.
 2. Welke stappen werden er genomen om dit in de toekomst te vermijden.
  De leverancier van de belastingtoepassing CSCollect heeft de nodige aanpassingen gedaan aan het systeem opdat het systeem dergelijke betalingen in de toekomst wel zou herkennen, zodat vorderingen wel correct kunnen worden afgeboekt. De betalingsbestanden van de niet-herkende betalingen werden opnieuw ingelezen, zodat deze betalingen nu wel correct zijn afgeboekt.
 3. Hoeveel betalingen zijn er uiteindelijk dubbel binnengekomen en dienden er terugbetaald te worden ?
  Het provinciebestuur ontving 3.950 dubbele betalingen als gevolg van de onterecht verzonden herinneringsbrieven. Deze werden allemaal op korte termijn terugbetaald. Er werd zeer snel na de verzending van de onterechte herinneringsbrieven, een verontschuldigingsbrief verzonden naar de desbetreffende belastingplichtigen, met de vraag om geen tweede maal te betalen.
 4. Wat is de financiële impact van deze fout ?
  De verzendingskost van de onterecht verzonden herinneringsbrieven wordt geraamd op 7.400 EUR. De kost van de verzending van de verontschuldigingsbrieven wordt geraamd op 10.700 EUR. Verder is er nog het meerwerk (verwerking van e-mails, dubbele betaling en telefoons van belastingplichtigen) voor de ambtenaren van het departement Financiën. Er werd, op vraag van de deputatie, een schadevordering ingediend bij de B.A.-verzekeraar van de leverancier van de belastingtoepassing. De schadevordering wordt momenteel onderzocht.
 5. Hoeveel brieven en betalingsherinneringen werden er verstuurd in 2018 en 2019 ?
  In 2018 werden er in totaal ongeveer 1.168.500 documenten verzonden, zijnde aangifteformulieren, aanslagbiljetten en herinneringsbrieven.
  In 2019 werden er tot op 01/10/2019 in totaal ongeveer 1.179.000 documenten verzonden, zijnde aangifteformulieren, aanslagbiljetten, herinneringsbrieven inclusief onterecht verstuurde herinneringsbrieven en verontschuldigingsbrieven.

 6. Hoeveel bedragen de postkosten ervan ?
  De postkost voor 2018 bedroeg 584.237,58 EUR.
  Voor 2019 is dit tot op 01/10/2019 615.574,60 EUR.
  De hogere kost in 2019 is ook deels te wijten aan het feit dat de kost per stuk gestegen is ten opzichte van 2018.

 7. Welke stappen worden er ondernomen om de inning van de provinciebelastingen goedkoper en efficiënter te laten verlopen ? (bv. door digitale berichtgeving? Zoomit?)
  De provincie Antwerpen heeft een eigen digitaal portaal waarop belastingplichtigen zich kunnen registreren om documenten aangaande de provinciebelasting digitaal te ontvangen. Belastingplichtigen kunnen kiezen tussen de volgende kanalen: e-mail, zoomit of doccle. Momenteel wordt onderzocht of het mogelijk is om aan te sluiten bij ebox, een platform waarmee overheidsberichten digitaal kunnen verzonden worden aan burgers. Als de burger zich registreert op dit platform, kan hij ervoor opteren om overheidsberichten van alle aangesloten overheden digitaal te ontvangen. Op alle briefwisseling staat vermeld dat communicatie van de belastingplichtige naar het provinciebestuur per e-mail mag verlopen. Verder wordt er overgeschakeld naar een nieuw scanningssysteem dat goedkoper is en dat integraal zal deel uitmaken van de belastingtoepassing CSCollect, daar waar dit nu een apart systeem is.
  Voorts zullen belastingplichtigen in 2020 in principe geen belastingvrijstelling meer moeten aanvragen indien zij hier recht op hebben, maar zullen de gegevens worden opgevraagd bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ).
  Tot slot worden de laatste herinneringsbrieven al een aantal jaren niet meer aangetekend verzonden, maar wel per gewone post en wordt er bespaard op gerechtsdeurwaarderskosten. De gerechtsdeurwaarder maakt ook bij aanvang een solvabiliteitsanalyse per dossier.


De historische muurtegels in de konijnenpijp (Waaslandtunnel)

Momenteel worden de losliggende tegels die af en toe naar beneden komen, preventief verwijderd maar het is volgens het agentschap wegen en verkeer niet de bedoeling om de binnenwerking af te breken. Vanuit de deputatie zal er een schrijven verstuurd worden naar het agentschap wegen en verkeer om voorzichtig om te gaan met dit mooi Antwerps erfgoed. Hiermee deelt de deputatie in de bezorgdheid van Jan Claessen bij de renovatie van de Konijnenpijp.

Tussenkomst van Jan Claessen op de provincieraad van 24/10 :

De oudste Antwerpse voertuigentunnel onder de Schelde die de binnenstad verbindt met linkeroever dreigt een deel van zijn charme te verliezen. De Waaslandtunnel voor de Antwerpenaar ‘de konijnenpijp’ is aan de binnenzijde bekleedt met keramische geel/beige muurtegels. Hoewel de ruim 2 km lange tunnel op zich structureel in orde is beslist Agentschap Wegen en verkeer de bijna antieke tegeltjes op termijn te verwijderen.De plaatsing van de tegels was destijds technisch gezien een hoogstand, omdat uiteraard een tunnel kokervormig is en niet evident te bekleden. De muurtegels zijn het gezicht van de konijnenpijp, zoals de kathedraal het gezicht is van de binnenstad. In de toenmalige intercommunale IMALSO die de tunnel beheerde zetelde ook de provincie Antwerpen.

Gelet op :
-Het Agentschap Wegen en Verkeer dat voor onderhoud en beheer instaat van de in 1933 gebouwde voertuigentunnel.
-Het belang van ons rijk Antwerps erfgoed en aandacht voor het verleden. – Generaties Antwerpenaren de stad gemaakt hebben en er hun sporen achtergelaten hebben.
-De bescherming van de kenmerkende keramische wandtegels uit de konijnenpijp.   

foto uit HLN van 25/11/2017

Motie :
De provincieraad vraagt het Vlaams Parlement om in het belang van ons Antwerps erfgoed het behoud/herstelling van de historische muurtegels in de Waaslandtunnel.  

Het provinciepersoneel in aantallen

Door de hervormingen heeft de provincie Antwerpen de afgelopen jaren zwaar bespaard op het personeelsbestand. Veel provinciemedewerkers zijn noodgedwongen moeten vertrekken naar andere overheden.

Namens onze fractie stelde Jan Claessen volgende vragen:

 1. Hoeveel ambtenaren (APB’s inbegrepen) telde de provincie Antwerpen op 1 januari 2019?
  Op 1 januari 2019 waren er 1.546 personeelsleden tewerkgesteld bij de provincie en de APB’s samen.
 2. Graag een overzicht van het aantal voltijdse equivalenten binnen het niveau A, B, C, D en E.
  Het aantal voltijdse equivalenten op 1 januari 2019 bedroeg 1.324,55.
  De samenstelling per niveau was als volgt :
  – Niveau A : 424,30
  – Niveau B : 283,40
  – Niveau C : 277,13
  – Niveau D : 200,00
  – Niveau E : 139,72

 3. Hoeveel personeelsleden wonen buiten de provincie Antwerpen?
  Van het personeelsbestand van de provincie Antwerpen woonden er begin dit jaar 173 personen buiten de provincie.
 4. Uit welke stad/gemeente komen de ambtenaren die buiten de provincie Antwerpen wonen?
  De personeelsleden die buiten de provincie Antwerpen wonen zijn woonachtig in de volgende steden/gemeenten (alfabetisch gerangschikt) :
  A. België
  AALST
  AALTER
  AARSCHOT
  AVERBODE
  AVERBODE (SCHERPENH.-ZICHEM)
  BAARDEGEM (AALST)
  BEGIJNENDIJK
  BELSELE (SINT-NIKLAAS)
  BEVEREN
  BIERBEEK
  BOCHOLT
  BRUSSEL
  BUGGENHOUT
  DE HAAN
  DE PINTE
  DEINZE
  DENDERMONDE
  EEKLO
  ELEWIJT (ZEMST)
  ERPS-KWERPS (KORTENBERG)
  GAVERE
  GENT
  GENTBRUGGE (GENT)
  GIJZEGEM (AALST)
  GISTEL
  GRIMBERGEN
  HAACHT
  HAM
  HAMME (O.-VL.)
  HAMONT-ACHEL
  HASSELT
  HECHTEL (HECHTEL-EKSEL)
  HEVER (BOORTMEERBEEK)
  HEVERLEE (LEUVEN)
  HOFSTADE (ZEMST)
  HULDENBERG
  HUMBEEK (GRIMBERGEN)
  JABBEKE
  KAPELLE-OP-DEN-BOS
  KEERBERGEN
  KOERSEL (BERINGEN)
  KRUIBEKE
  LANGDORP (AARSCHOT)
  LEBBEKE
  LEOPOLDSBURG
  LOCHRISTI
  LOKEREN
  LOMMEL
  LONDERZEEL
  LUBBEEK
  LUMMEN
  MELSELE (BEVEREN)
  MOERBEKE-WAAS
  OOSTAKKER (GENT)
  OOSTENDE
  PELT
  RENDEUX
  ROTSELAAR
  SINAAI-WAAS (SINT-NIKLAAS)
  SINT-AMANDSBERG
  SINT-GILLIS-WAAS
  SINT-NIKLAAS
  STEENOKKERZEEL
  STEKENE
  STROMBEEK-BEVER (GRIMBERGEN)
  TEMSE
  TERVUREN
  TESSENDERLO
  TIENEN
  TREMELO
  WAASMUNSTER
  WEERDE (ZEMST)
  WERCHTER (ROTSELAAR)
  WIJGMAAL (BRABANT)
  WOLVERTEM (MEISE)
  WONDELGEM (GENT)
  ZELE
  ZELZATE
  ZEMST
  ZWALM
  B. Nederland
  BAARLE NASSAU
  ETTEN-LEUR
  OSSENDRECHT
  PUTTE (Nederland)
  SINT JANSTEEN
  VOORBURG

subsidies voor asbestverwijdering in schoolgebouwen

Meer dan duizend scholen in Vlaanderen hebben een dossier ingediend voor de verwijdering van asbest uit schoolgebouwen. Alle aanvragen van geïnteresseerde scholen werden volgens het kabinet-Crevits goedgekeurd.
De Vlaamse regering kondigde eerder een plan aan om heel Vlaanderen tegen 2040 asbestvrij te maken.

Namens onze fractie stelde Jan Claessen volgende vragen.

Zijn er provinciale scholen die een dossier hebben ingediend voor de verwijdering van asbest uit hun gebouwen? Zo ja welke? Graag een kopie van de aanvraag(en).
• Ja, aanvragen tot subsidies voor asbestverwijdering gebeuren in de praktijk via het departement Logistiek, namens de scholen.
De verwijdering van asbest gebeurt met eigen aannemers. Momenteel zijn voor volgende schoolgebouwen aanvragen ingediend of in voorbereiding:


o De Masten Kapellen – verwijderen van asbesthoudende kanalen in de kruipkelder

– subsidies ontvangen (27 761,78 EUR)
o Pito Stabroek – verwijderen van asbesthoudende leidingisolatie in blok Z

– subsidies ontvangen (2 582,16 EUR)
o PIVA – technische ruimte boven refter

– verwijderen asbesthoudend luchtkanaal – aanvraag ingediend (subsidiebedrag ca. 5 000 EUR)
o PTS Boom – restauratie werkhuizen – asbestverwijdering – dossier in voorbereiding
• Aanvragen bij OVAM gebeuren digitaal via een webportaal, kopieën van de aanvragen zijn dus niet voorhanden.
Bevestiging van de ontvangst van aanvragen volgt wel nadien per mail vanuit Ovam.

Hebben alle provinciale scholen een asbestinventaris en asbestbeleidsplan conform met de federale arbeidswetgeving?
• Gedurende 2008 werden voor alle provinciale gebouwen, ongeacht de oprichtingsdatum, een asbestinventaris opgesteld. Voor aangekochte oudere schoolgebouwen zoals De Vlinder en Maalbootstraat werden recent asbestinventarissen opgesteld.
Voor recent opgetrokken gebouwen worden dan weer geen inventarissen opgemaakt.

Gebeuren er jaarlijks –verplichte- controles of het asbesthoudend materiaal zich nog in dezelfde toestand bevindt?
• Ja, conform voormeld plan duidt de lokale directie een persoon aan die jaarlijks onder meer een visuele controle uitvoert van de toestand en etikettering van de asbesthoudende materialen. In casu gebeuren deze inspecties door de preventieadviseurs, al dan niet in aanwezigheid van een werknemer van DLOG.

terugvordering van verplaatsingskosten bij verkiezingen

In een aantal gevallen kan de burger zijn verplaatsingskosten terugvorderen die ze maken bij verkiezingen.
Het gaat om studenten, maar ook om kiezers die voordien verhuisd zijn en niet meer in de stad/gemeente wonen waar ze moeten stemmen. De provincie zou de reiskosten dan vergoeden.

Namens onze fractie stelde Jan Claessen onderstaande vragen.

Onderstaande antwoorden hebben betrekking op de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2019 waar de provincie volgens art. 261, §2 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet belast is met de uitbetaling van de reiskosten voorgelegd door de kiezers die op de dag van de verkiezing niet meer in de gemeente verblijven waar ze als kiezers zijn ingeschreven.
Voor de Europese, federale en regionale verkiezingen van 26 mei 2019 is de provincie niet belast met de uitbetaling van deze reiskosten.

1) Hoeveel aanvragen tot terugbetaling werden bij de provincie Antwerpen binnengebracht?
Er zijn 426 aanvragen binnengebracht
2) Hoeveel daarvan waren studenten?
Daarvan waren 94 aanvragen afkomstig van studenten (dat is 23 % van het totaal aantal aanvragen).
3) Wat is het totaal betaalde bedrag aan reiskosten?
Het totaal betaalde bedrag aan reiskosten is 16.495,36 EUR.
4) Hoeveel aanvragen werden door de provincie geweigerd?
14 aanvragen werden niet uitbetaald. Dit zijn dossiers waar de nodige bewijsstukken niet bijgevoegd waren. Er is telkens een herinnering verstuurd om het dossier te vervolledigen. Hierop werd voor deze 14 aanvragen geen antwoord ontvangen.

Het Provinciaal Veiligheidsinstituut

In het kader van de verdere afbouw van de provincie Antwerpen besloot de deputatie het provinciaal veiligheidsinstituut (P.V.I.) af te stoten.
Eind 2015 verhuisde het P.V.I. van de Antwerpse binnenstad naar het Coveliersgebouw.

Namens onze fractie polste ik samen met Jan Claessen naar een stand van zaken:

Kan de deputatie ons meedelen welke de stand van zaken is in de zoektocht naar een overnemer/verderzetter van PVI?
Het dossier om de overname van het PVI voor te bereiden is samengesteld en goedgekeurd door de deputatie in de zitting van 19 september.
Hoeveel en welke kandidaten hebben zich reeds aangeboden?
De overnamedossiers werden reeds in een oproep gelanceerd. De kandidaturen voor overname worden tegen uiterlijk 15 november 2019 verwacht.
Wordt er in de begroting van 2020 financiële ruimte voorzien indien er nog geen overnemer/verderzetter is?
In de begroting van 2020 zijn alle inkomende en uitgaande kredieten voorzien om het opleidingsaanbod van het Veiligheidsinstituut het komende jaar voort te kunnen zetten in provinciaal beheer, indien nodig.