Categoriearchief: Provincieraad

de provincieraad volgen via livestream

Vorige legislatuur besliste het provinciebestuur om d.m.v. livestream via de webstek van de provincie de openbare zittingen van de raad rechtstreeks uit te zenden. Momenteel kan echter nog maar enkel het provinciepersoneel hier gebruik van maken.
Uiteraard is het de bedoeling dat iedere Antwerpenaar de plenaire vergaderingen via het internet kan volgen.

Vanuit onze fractie stelde Jan Claessen volgende vragen :

 1. Hoever staat de provincie met dit project?
  Het betreft een integraal systeem waarin de stemmingen van de provincieraad, de beelden in de raadszaal zelf en de livestream en terbeschikkingstelling van de beelden achteraf vervat zitten. Er zit ook een deel automatisatie in die drie onderdelen. Zodat er minder manueel ingegrepen moet worden. In dit project is het belangrijk om de prioriteiten juist te krijgen. Het was eerst belangrijk om de stemmingen in de raadszaal goed te krijgen en daarna ook het beeld in de raadszaal. Voorbije maanden zijn er op dat vlak telkens verbeteringen doorgevoerd. Omdat het gaat om maandelijkse zittingen is er ook pas bijsturing per maand mogelijk.
  De laatste stap is inderdaad het live en uitgesteld aanbieden van de plenaire zitting van de provincieraad. Hiervoor is het belangrijk dat alles vlekkeloos verloopt en dat de beeldkwaliteit voldoende hoog is. Daarnaast is het ook belangrijk om de beelden na de zitting tijdig op de website te plaatsen zodat geïnteresseerde burgers snel na de zitting, de zitting uitgesteld kunnen bekijken.

 2. Waarom is dit niet onmiddellijk ter beschikking gesteld voor iedereen?
  Er is prioriteit toegekend aan het juist verlopen van de zitting met de stemmingen. Daarna is ervoor gekozen om eerst in een testfase de beelden ter beschikking te stellen aan het personeel van het bestuur. Op die manier kan er nog bijgestuurd worden en is er een groot en kritisch testpubliek dat verbetersuggesties kan geven. Ook de provincieraadsleden kunnen de zittingen achteraf herbekijken en dit vanaf de raad van januari 2019. Uiteraard is het de bedoeling om dit ter beschikking te stellen aan het brede publiek op het moment dat de beeldkwaliteit op punt staat. Ook op het vlak van de automatisatie zijn er afgelopen maanden verbeteringen gerealiseerd.
 3. Wanneer zal elke internetgebruiker de Antwerpse provincieraad digitaal kunnen bijwonen?
  Het is essentieel dat de beeldkwaliteit voldoende op punt staat om deze ter beschikking te stellen via de website. Concreet trilt het beeld nog te veel wanneer het camerastandpunt snel veranderd. Dit kan verholpen worden door de camera’s stabieler te bevestigen. Allicht zal dit in de loop van het najaar gebeurd zijn. Daarna zal de provincieraad ter beschikking gesteld worden aan het brede publiek.

Antwerpse streekprodukten (1)

De provincie Antwerpen schenkt mineraalwater van het merk Spa aan haar medewerkers, raadsleden en genodigden. Nochtans heeft onze provincie op haar grondgebied eveneens een bron van drinkwater, de bron van Ordal, in de gemeente Ranst.

In het kader van eigen Antwerpse streekprodukten te steunen stelden Jan Claessen en Stefan De Winter hierbij volgende vragen:

 • Vindt de deputatie het niet opportuun om Ordal te steunen in plaats van de Waalse tegenhanger?
 • Heeft de provincie een langdurig contract met de drankenhandelaar/ leverancier die enkel Spa water verdeelt?
  In antwoord op uw vragen kan ik u meedelen dat de personeelsleden van de provincie Antwerpen gekoeld en gezuiverd kraantjeswater wordt aangeboden via een waterbar. Bij interne vergaderingen waarbij wij zelf de catering verzorgen, serveren wij spuitwater van Ordal. Bij de activiteiten die georganiseerd worden in het congrescentrum worden de drankbuffetten geleverd door een externe cateraar. Bij de provincieraadsvergaderingen worden de buffetten gezet door de huiscateraar, de firma Compass. In het bestek op basis waarvan een raamcontract met de firma werd afgesloten werd gevraagd om aandacht te schenken aan het gebruik van streekproducten. Het gebruik ervan is evenwel geen verplichting. De cateraars hebben zelf immers contracten met bepaalde leveranciers. Compass serveert bij de buffetten water van het merk Spa. Bij een volgende overleg met de cateraar zal gevraagd worden om te onderzoeken of het mogelijk is om via hun leverancier ook met Ordal water te werken.

antwerpse streekprodukten (2)

Enkele maanden terug heeft de Kapelse streekbrouwerij ‘De Legende’ een – wellicht onterecht – proces verloren tegen de grote Waalse Brasserie ‘Des Legendes’. Het typisch Antwerpse streekprodukt moest zo met zware financiële gevolgen vandien hun naam en logo wijzigen. Sinds 1 september wordt het Kapels bier noodgedwongen ‘Het Perkament’ genoemd.

In het kader van ‘steun onze eigen streekprodukten’, stelden Jan Claessen en Stefan De Winter volgende vragen:

 • Wat doet de provincie om – zoals in dit geval – kleine lokale brouwerijen te beschermen tegen rechtzaken?
  De taak van de provincie in haar hoeve- en streekproductenbeleid omvat geen specifieke juridische ondersteuning bij de ontwikkeling of bescherming van intellectuele eigendomsrechten voor streekproducten. De keuze en bescherming van logo’s of merknamen van deze producten berust uitsluitend bij de ontwikkelaar, m.n. de concrete firma die het product ontwikkelt en aanbiedt. Zij zijn dan ook zelf verantwoordelijk voor het nagaan of er aan de door hun gekozen productnaam reeds door een andere binnenlandse of buitenlandse producent gebruikt of ervoor uitdrukkelijke merkenrechtelijke bescherming werd aangevraagd. Dit kan online worden nagegaan via de publiek toegankelijke databanken van het Benelux of Europese Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE of EUIPO). De bescherming tegen rechtszaken berust m.a.w. volledig bij de producent.
 • Kan de gedupeerde Kapelse brouwerij alsnog via de provincie enige vorm van subsidie genieten? 
  Zo ja, hoe?

  De brouwerij beschikt steeds over de mogelijkheid om een subsidieaanvraag in te dienen in het kader van een bestaand of toekomstig provinciaal subsidiereglement dat de principes en voorwaarden vastlegt waarbinnen de betoelaging door de provincie kan worden toegekend. Voor een eventuele subsidie ad nominatim dienen de voorwaarden bij overeenkomst te worden opgenomen. Het subsidiëren van individuele commerciële entiteiten wordt beperkt door o.a. het gelijkheidsbeginsel en de regels van staatssteun. Het l outer bekostigen van kosten van een verloren rechtszaak lijkt in dit licht niet voor subsidiëring in aanmerking te komen.

l

NOTA RUIME

Collega’s sta ons toe om de provinciale diensten en alle stakeholders die aan dit document hebben meegewerkt te feliciteren met het document dat voorligt.  Er is reeds heel wat werk geleverd.  Maar zoals ook wordt gesteld, we zijn er nog lang niet.

Hierbij onze tussenkomst op de nota ruimte bij monde van Wim Verheyden.

Onze fractie kan zich in heel wat doelstellingen die in de Nota Ruimte worden getoetst vinden.  Ook het Vlaams Belang is van mening dat we werk moeten maken van degelijke ruimtelijke ordening.  En dit om de levenskwaliteit van onze inwoners te garanderen.  Zo hechten wij veel waarde aan het bewaren van onze open ruimte.

De Nota Ruimte bevat de grote ruimtelijke principes en strategieën voor een strategische visie op het ruimtelijk beleid en biedt een antwoord op actuele vragen zoals:

 • Hoe kunnen we onze ruimte vormgeven?
 • Waar kunnen we ruimte voorzien voor landbouw, recreatie, werken, wonen, natuur,…?
 • Hoe kunnen we deze functies een plaats geven en met elkaar verweven, gezien de beperkte ruimte?
 • Hoe verhogen we de energie-efficiëntie

De uitdagingen zijn niet min.  Hoe garanderen we dat onze ruimte zuinig wordt gebruikt, hoe versterken we onze vervoerscorridors, hoe bewaren we de eigenheid van de diverse kernen stadskernen maar ook dorpskernen, hoe gaan we onze open ruimte beschermen en een ecologisch net werk opbouwen ?

In die zin is het dus toe te juichen dat de provincie niet gewacht heeft op Vlaanderen, waar het wachten ins op de nieuwe ruimtelijke visie als onderdeel van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, het BRV. Een BRV dat op termijn het huidige Ruimtelijk Structuurplan van Vlaanderen moet vervangen.

En dat brengt ons bij een eerste bedenking bij het voorliggend document: zullen de doestellingen die geformuleerd zullen worden in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen niet in tegenstelling staan tot de visie en de doelstellingen die in deze nota worden geformuleerd ?  Zullen de belangen van Vlaanderen er niet toe leiden dat de doelstellingen van de provincie zullen moeten worden aangepast ? 

Uiteraard zal deze nota evolueren o.a. na de consultatie van nog een aantal stakeholders.  Uiteraard zal dit document en de doelstellingen die erin worden geformuleerd nog worden aangepast, ruimtelijke ordening evolueert continu.   Maar we moeten steeds het belang van de inwoners van deze provincie voor ogen houden.

Tweede bedenking : dit document is ambitieus, zeer ambitieus, het klinkt allemaal mooi, een beetje wollig soms, maar in hoeverre is het in de praktijk realiseerbaar ? We weten allemaal dat er vaak een groot verschil is tussen de theorie en de praktijk. 

Collega’s deze nota zal nog een aantal keer geagendeerd worden, afhankelijk van de verdere evolutie in het proces dat de nota nog moet volgen.  De Vlaams Belangfractie zal zijn standpunt steeds toetsen aan deze verdere evolutie.  Momenteel houden we het bij een onthouding.

de Pol Bury-fontein

Binnenkort start de heraanleg van de publieke tuin rond het nieuw provinciehuis. In de nieuw ontworpen tuin zal er plaats zijn voor verschillende kunstwerken uit de collectie van de provincie.
Ook de prachtige fontein, ontworpen door Belgisch kunstenaar Pol Bury zal terugkeren.

De fontein dat opgebouwd is uit metalen zuilen die door het waterspel  zachtjes bewegen, pronkte voordien aan de hoofdingang van het toenmalige provinciehuis. Op verschillende publicaties van de provincie prijkte de Pol Bury-fontein.

Hierbij de vragen van ons raadslid Jan Claessen en antwoorden : 

Graag een overzicht van de kunstwerken die een plaats krijgen in de nieuwe tuin.
In onze tuin komen twee kunstwerken en één borstbeeld te staan. De fontein Pol Bury komt aan de zuidwestelijke kant van de tuin, een werk van Bert De Leeuw komt aan de zuidoostelijke zijde van de tuin te staan. Deze laatste locatie is indicatief, de exacte plek op die locatie moet nog bepaald worden en hangt af van wat technisch voor de fundering mogelijk is. Ook het borstbeeld van Gandhi heeft een nieuwe plaats aan de noordzijde van het congres gekregen.

Hoeveel is de kostprijs van het stockeren, herplaatsen met nieuwe waterbassin en renovatie van de Pol Bury-fontein?
De renovatie, tijdelijke stockage en herplaatsing van de Pol Bury-fontein is apart gegund voor een totaalbedrag van 80.586 euro aan Metafose gvc. De kostprijs voor het nieuwe waterbassin, de noodzakelijke technieken en de begeleidingskosten ervan zijn gespreid over enerzijds perceel 2 Ruwbouw en Technieken, gegund aan THV Democo-Denys, en anderzijds perceel 4 Buitenaanleg, gegund aan Hertsens Wegenwerken. In perceel 4 buitenaanleg is de volledige betonstructuur van het bassin, de waterdichting ervan aan de binnen- en buitenzijde, de afwerking in basalt opgenomen voor ca. 146.000,00 incl. BTW. Ook in perceel 4 zijn de technieken voor de fontein opgenomen voor 81.000 incl. BTW. In perceel 2 ruwbouw zit de opbouw van de technische ruimte zonder de specifieke technieken. Hiervan is geen specifiek financieel detail bekend vermits het is opgenomen in de betonwerken van de parking.

Welke maatregelen neemt de provincie om hun kunstcollectie- in de publieke tuin- te beschermen tegen diefstal, vandalisme, e.a?
Bij de keuze van de kunstwerken is in de eerste plaats gekozen voor werken die niet verplaatsbaar en te stelen zijn zonder machines. Enkel de fontein Pol Bury zal extra beveiligd worden met een bewakingscamera, aangesloten op het camerabewakingssysteem van het gebouw Provinciehuis. Die bewakingscamera is op de eerste plaats bedoeld voor beveiligingsdoeleinden (overwaking van de weliswaar ondiepe waterpartij bv. bij spelende kinderen) maar wordt uiteraard ook gebruikt voor andere security-doeleinden. Tegen vandalisme/diefstal zijn geen verdere maatrelen genomen anders dan de werken op duidelijk zichtbare plaatsen te positioneren waardoor er sociale controle kan zijn. Bovendien zal de bewaking van het Provinciehuis ook periodiek/geregeld de tuinomgeving visueel controleren.

Zal het onderhoud van de tuin/kunstwerken door provinciepersoneel gebeuren?
Het onderhoud van de tuin is de eerste twee jaar na oplevering te voorzien door de aannemer, Hertsens Wegenwerken nv. Voor het onderhoud na deze periode is nog geen beslissing genomen. Voor het onderhoud van al onze kunstwerken staat het departement Logistiek in, dus ook voor het onderhoud van de kunstwerken buiten in de tuin. Restauratie van kunstwerken gebeurt altijd door gespecialiseerde bedrijven in opdracht van departement Logistiek.

uit GVA van 18 mei 2019

Convenant tussen provincie Antwerpen en 11.11.11

In de provincieraad van 28 februari had onze fractie al bij monde van Wim Verheyden haar houding tegenover het huidige Mondiaal Beleid van de provincie naar voor gebracht.  Deze convenant tussen de provincie en 11.11.11. kadert in dat Mondiaal Beleid.

Het stuit ons tegen de borst dat een organisatie zoals 11.11.11, die nog steeds op miljoenen euro’s subsidies mag rekenen van deze en vorige regeringen nogmaals op bijkomende steun van de provincie kan rekenen.  . In het geval van 11.11.11 gaat het om letterlijk miljoenen euro’s, 6.331.116 € om precies te zijn.

We stellen ons hier vragen bij temeer daar 11.11.11 in het verleden nooit vies is geweest van enige provocatie.  Zo pakte de organisatie in augustus vorig jaar nog uit met een wel heel opmerkelijke advertentie waarmee ze de indruk wekte dat dit land nood heeft aan méér migratie om openstaande vacatures in te vullen. Een initiatief dat niet alleen vanuit onze partij op kritiek kon rekenen.  Voor het Vlaams Belang-was dit een zoveelste provocatie.  Het was voor het Vlaams Belang tevens de aanleiding om de toenmalige regeringspartij N-VA aan te sporen eindelijk te snijden in subsidies voor dergelijke organisaties.

Dat de NGO trachtte te scoren met de idee dat meer migratie onze openstaande vacatures zou invullen, is zodanig strijdig met de waarheid dat het bijna lachwekkend wordt.

Volgens Eurostat scoren erkende vluchtelingen inzake tewerkstelling bijzonder slecht. De situatie is ronduit schrijnend. Volgens de Brusselse dienst voor arbeidsbemiddeling Actiris (de enige arbeidsbemiddelaar die ter zake cijfers bijhoudt) heeft minder dan 20 procent na twee jaar werk. Een eerdere studie van het Federaal migratiecentrum bevestigde die these: amper 1 op 4 erkende asielzoekers heeft na tien jaar een job die hij langer dan een jaar uitvoerde.

Dat 11.11.11 met zulk een campagne uitpakte, is dan ook niet minder dan leugenachtig te noemen. Organisaties als 11.11.11 en consoorten blijven bewust ideologisch blind voor de waarheid en ondermijnen met hun werking voortdurend onze samenleving. Een samenleving die nota bene al zwaar onder migratiedruk te lijden heeft. Dat de huidige maar ook de vorige regeringspartijen  er voor kiezen om hen te blijven subsidiëren is dan ook onbegrijpelijk. Vooral vanwege de N-VA, die zichzelf graag op de borst klopt inzake het migratiedossier.”

Meneer de gedeputeerde u verklaarde in de commissievergadering dat volgens het beleidsplan van de provincie 2019 inzake Mondiaal Beleid een overgangsjaar is en dat volgend jaar zal bekeken worden hoe men dat beleid verder zal invullen.  Wel wij hopen het van ganser harte want het is duidelijk dat dit jaar de kassa voor 11.11.11. alvast blijft rinkelen.

Onze fractie keurde deze convenant dan ook niet goed.

veiligheid van de kerken, moskeeën en gebedshuizen in onze provincie

De brand die maandagavond 15 april het dak en de torenspits van de Notre-Dame in Parijs vernielde, doet ook in Vlaanderen de alarmbellen afgaan.

Volgens een artikel in de Tijd van 17/04 heeft amper 21% van onze kerken een branddetectiesysteem.
Deze brand is een wake-upcall voor de veiligheid van ons patrimonium. 

Vandaar volgende vragen :

 1. Wie controleert de veiligheid van de kerken, moskeeën en andere gebedshuizen in onze provincie ?
  De brandveiligheid van alle gebouwen die voor het publiek toegankelijk zijn en bijgevolg dus ook de gebedshuizen is een gemeentelijke bevoegdheid.
 2. Zijn deze allemaal voorzien van een branddetectiesysteem ? Daar dit een gemeentelijke bevoegdheid is, kan hierop slechts beperkt antwoord gegeven worden, met name voor de drie kerkgebouwen waarvoor de provincie als bouwheer fungeert. Dit zijn de Onze-LieveVrouwe kathedraal van Antwerpen, de Sint-Romboutskathedraal van Mechelen en de Russisch-orthodoxe Christus Geboortekerk. In de drie gebouwen is een branddetectiesysteem.
 3. Hangen in deze gebouwen de juiste pictogrammen en zijn deze voorzien van brandblussers en haspels ?
  Daar dit een gemeentelijke bevoegdheid is, kan hierop geen antwoord gegeven worden, behalve voor de drie kerkgebouwen waarvoor de provincie als bouwheer fungeert. In de drie gebouwen zijn de pictogrammen, brandblussers en haspels voorzien.
 4. Volgt de provincie op dat de wettelijke keuringen van laagspanning, hoogspanning, brandblussers en haspels in deze gebouwen worden uitgevoerd ?
  Daar dit een gemeentelijke bevoegdheid is, kan hierop geen antwoord gegeven worden, behalve voor de drie kerkgebouwen waarvoor de provincie als bouwheer fungeert. Voor deze drie kerkgebouwen staat de provincie in voor alle wettelijke keuringen, met uitzondering van de bliksembeveiligingsinstallatie wat ten laste valt van de kerkfabrieken zelf.
 5. Hebben deze gebedshuizen een verzekering tegen brand of andere calamiteiten?
  Het afsluiten van een verzekering tegen brand of andere calamiteiten behoort tot de decretale taken en verplichtingen van het betrokken kerkbestuur. De Onze-Lieve-Vrouwe kathedraal en de Sint-Romboutskathedraal zijn gedekt in onze algemene brandpolis. De inboedel met inbegrip van de kunstwerken is door de kerkfabrieken verzekerd. De torens van de kathedralen vallen momenteel niet binnen onze brandpolis; die behoren immers de stad Antwerpen en Mechelen toe. Bij de nieuwe plaatsing van deze brandpolis zullen ook de steden Antwerpen en Mechelen gebruik kunnen maken van de opdracht voor de verzekering van de respectievelijke torens. De stad Antwerpen had immers het verzoek gedaan om zowel schip als toren samen te kunnen verzekeren; hierop is de provincie ingegaan en heeft dit uitgebreid met de mogelijkheid voor de Sint-Romboutskathedraal.
 6. Dekt deze polis zowel de heropbouw van het gebouw als de schade aan inboedel en de schade aan eventuele aanpalende panden en aanwezige personen (in het gebouw en de aanpalende gebouwen) en voorbijgangers en voertuigen? Daar enkel de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal en de Sint-Romboutskathedraal door onze polis gedekt, kan enkel voor deze twee gebouwen een antwoord gegeven worden. De brandpolis dekt alle schade die mee werd veroorzaakt door het risico (de storm, de brand, de waterschade, …) ook die aan andere gebouwen, personen en voertuigen. De inboedel valt niet onder de dekking van de polis afgesloten door de provincie. De heropbouw van het gebouw is voor de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal verzekerd tot 94.044.212 EUR; voor de Sint-Romboutskathedraal tot 53.964.708 EUR.
 7. Heeft de provincie inzage in de eventuele polissen?
  De provincie beschikt over de eigen brandpolis waarmee de beide kathedralen zijn gedekt; we hebben momenteel geen inzage in de overige polissen, maar deze kunnen opgevraagd worden.
 8. Kunnen de afgevaardigden eventuele clausules opleggen?
  Het is onduidelijk wie bedoeld wordt met de afgevaardigden. De door de provincie gewenste clausules (dekking) werden in het bestek waarmee de aanbesteding van de polis in de markt gezet werd opgenomen; hierbij werd wel rekening gehouden met wat verzekeraars in regel bereid zijn om te dekken.
 9. Wie betaalt de premies?
  Voor de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal en de Sint-Romboutskathedraal betaalt de provincie de premie, daar dit een verplichting was in het decreet Onroerend Erfgoed 2001.

de (on)veiligheid van de nieuwe provinciezaal

Lokale veiligheidsdiensten wijzen mij op de onveiligheid van de nieuwe provincieraadszaal. Opvallend aan de nieuwe indeling is dat de gouverneur en de politieke fracties grotendeels met hun rug naar het publiek zitten zonder scheiding. De gouverneur en de provincieraadsleden hebben zo geen zicht  op wat er achter hun gebeurt. Bovendien is de nieuwe inrichting niet gastvrij maar vooral onveilig. Bij de vorige raadszalen was er een scheiding tussen enerzijds publiek en anderzijds de gouverneur/deputatie/ voorzitter en provincieraadsleden. Tevens is de raadszaal vanuit de tuin zichtbaar voor mensen met slechte bedoelingen.

Hierbij de vragen van ons raadslid Jan Claessen en antwoorden :

Vraag 1 Welke prioriteit kent de deputatie toe aan veiligheid van de raadszaal?

Bij het ontwerp van het gebouw heeft de deputatie veiligheidsverwachtingen geformuleerd in een conceptnota die in dezelfde orde lagen als voorheen. Deze conceptnota is uitgewerkt aan de hand van het OFEM-beveiligingsplan. Dit betekent dat aandacht wordt besteed aan achtereenvolgens organisatorische, fysieke, bouwkundige en mechanische beveiligingsmaatregelen, elektronische beveiligingsmaatregelen en meldingsmaatregelen. Daarnaast heeft de deputatie ook openheid, transparantie en gastvrijheid in andere conceptnota’s geformuleerd.

Vraag 2 Hoe oordeelt de deputatie over de afschrikkende werking van detectiepoortjes?

De detectiepoortjes zoals u ze noemt zijn speedgates, zij hebben geen functie inzake de toegangscontrole naar de raadzaal en andere publieke zones; de poortjes vormen de afscheiding van de publieke zone naar de niet-publieke zones, voornamelijk de kantoorverdiepingen. De raadszaal is bewust geconcipieerd in de publieke zone.

Vraag 3 Waarom is er geen scheidingswand tussen publiek en gouverneur/politieke fracties?

Net zoals bij vele gemeentebesturen in onze provincie is de raadzaal een open zaal. Een scheidingswand, bv. met glas, past niet in de visie van openheid, transparantie en gastvrijheid. Er is uiteraard tijdens de raadszittingen wel toezicht – organisatorische beveiliging – door politie en interne bewaking.

Vraag 4 Liggen de financiële motieven aan de grondslag van het ontbreken van een scheiding tussen publiek en raadsleden?

Neen, het was de expliciete wens om de eerdere bouwkundige scheiding zoals in het oude Provinciehuis ongedaan te maken vermits de zaal in de publieke zone ligt. Zoals u weet zijn de zittingen van de provincieraad openbaar en vrij bij te wonen door publiek.

Vraag 5 Is er een extra nooduitgang ter hoogte van de tuin (ter hoogte van de provincieraadsvoorzitter)?

Ja. Achter de stalen projectiewand is een nooduitgang. De deur achter de provincieraadsvoorzitter leidt naar een technische ruimte. Zowel in de raadszaal zelf als in de aanpalende publieke ruimten zijn er voldoende nooduitgangen.


Vergiftigde hond in het Rivierenhof

Geregeld duiken er geruchten op dat honden vergiftigd worden in het groendomein Rivierenhof. Vrijdag  1 maart werd – volgens een veelbekeken facebookbericht – een zwaar vergiftigde viervoeter opgenomen in een dierenkliniek. De vergiftiging zou volgens de eigenaar van het huisdier opgelopen zijn in het provinciaal domein Rivierenhof.


Hierbij de vragen van ons raadslid Jan Claessen :

Heeft de provincie weet van dit voorval en onderzoekt de provincie zulke feiten ernstig?
Zijn deze feiten doorgegeven aan de lokale politie?
U kan begrijpen dat dit geen reclame is voor ons prachtig groendomein. Welke maatregelen worden er genomen zodat dit voorval zich niet herhaalt? Welke maatregelen neemt de provincie om de onrust bij hondenliefhebbers zoveel mogelijk weg te nemen?

Als antwoord op uw schriftelijke vraag van 10 maart 2019, betreffende een vergiftigde hond in het provinciaal groendomein Rivierenhof, kan u het volgende meegedeeld worden:
Geruchten over vergiftigde honden in het Rivierenhof duiken niet geregeld op. Het Rivierenhof heeft wel weet van dit recente voorval. De wachters werden ook gecontacteerd door de eigenares van het zieke hondje. De wachters hebben het terrein uitvoerig geïnspecteerd, maar niets gevonden.

Er is door het Rivierenhof geen contact opgenomen met de politie, omdat er op het terrein niets werd gevonden.
Alle personeelsleden die in het park werken en ook de vrijwilligers die helpen met het opkuisen van het vuilnis hebben aandacht voor verdachte substanties. Indien er iets verdacht wordt gevonden laten we dit door een labo analyseren. Er wordt extra uitgekeken voor verdachte substanties (maar er werd niets gevonden). Hondenliefhebbers die onze domeinwachters aanspreken krijgen meer uitleg en worden gerustgesteld met de boodschap dat er geen gif in het park gevonden werd.